Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 619478
Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 6, relatiu als principis d'actuació administrativa, del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que:

1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts, s'ha d'aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions, d'acord amb la informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les conselleries i les entitats de dret públic que en depenen, llevat de les subvencions a què es refereix l'apartat 1 de l'article 7 d'aquesta Llei i les establertes per la Unió Europea, l'Estat o un altre ens públic, la gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a l'Administració de la comunitat autònoma.

Els plans han de concretar, almenys, l'abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot dins el marc dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària pluriennal. Així mateix, els plans han d'especificar la incidència eventual sobre el mercat dels objectius que es pretengui aconseguir i, si n'és el cas, l'orientació d'aquests objectius cap a la correcció de les errades que s'identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui mínima.

2. Les subvencions regulades en aquesta Llei s'han de gestionar d'acord amb els principis següents:

  1.  Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
  2.  Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat concedent.
  3.  Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

Correspon, per tant, al Consell de Govern l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, dins el seu àmbit de competències. L'elaboració d'aquest es du a terme d'acord amb les propostes de les distintes conselleries que conformen el Govern de les Illes Balears i les entitats de dret públic que en depenen, llevat del consorcis, tot tenint en compte l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la seva programació pressupostària pluriennal.

El pla no inclou les subvencions a les quals no s'han d'aplicar els principis de publicitat i concurrència, perquè la concessió o quantia és imposada per una norma de rang legal o perquè, en determinats, puntuals i excepcionals supòsits, hi ha raons que en dificulten la concurrència pública. Tampoc s'inclouen els ajuts econòmics amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma que no tenen la consideració de subvenció, els quals, per tant, es regeixen per la seva normativa específica, com ara les bonificacions a favor dels usuaris de béns de domini públic o de serveis públics aplicables als preus corresponents.

Tampoc s'inclouen les subvencions o ajuts prevists en els projectes integrants del Pla Estratègic Autonòmic, atès que aquest Pla té la consideració de pla estratègic de subvencions, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 15 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació.

D'acord amb la normativa esmentada, el Pla ha de concretar l'abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot això en el marc dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària pluriennal. Per això s'ha optat per la redacció d'un pla pluriennal, emmarcat dins el objectius estratègics que el Govern assenyala com a prioritaris en les seves polítiques públiques de subvencions.

En tot cas, les quanties que es preveuen tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa de les quanties previstes a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté aquest Pla, sens perjudici de que aquestes modificacions s'hagin de comunicar preceptivament a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Es manté la delegació en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'aprovació i/o modificació de l'annex que s'adjunta al Pla Estratègic de Subvencions, la qual cosa permetrà una major eficàcia i eficiència en la tramitació de les convocatòries de subvencions i ajuts públics concrets.

Una vegada rebudes les propostes de les diverses conselleries i de les entitats de dret públic que en depenen, la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors ha coordinat l'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis pressupostaris 2021-2023, que ha de servir de marc per a la concessió de les subvencions resultants de les convocatòries que publiquin els òrgans competents de les conselleries i les entitats de dret públic al llarg dels anys de vigència del Pla i també de les publicades durant l'any 2020 amb caràcter anticipat de despesa.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en la sessió de dia 20 de desembre de 2021, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2021–2023 que s'adjunta al present Acord.

Segon. Establir que el Pla Estratègic de Subvencions tindrà una vigència de tres anys, des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Tercer. Delegar en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex que s'adjunta al Pla Estratègic de Subvencions.

Quart. Publicar aquest Acord juntament amb el Pla Estratègic de Subvencions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau Per suplència (art 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer de la presidenta de les Illes Balears)

 

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 2018-2020

Índex

1. Introducció

2. Àmbit subjectiu

3. Naturalesa jurídica

4. Objectius estratègics

I. Diversificació Econòmica

II Sostenibilitat

III Competitivitat

IV Cohesió social

5. Convocatòria, costos i finançament

6. Criteris socials de la política de subvencions; igualtat efectiva de dones i homes

7. Aprovació i eficàcia

8. Efectes del Pla, publicitat i transparència

9. Vigència, seguiment i avaluació

Annex . Línies de subvencions

 

1. Introducció

El Pla Estratègic de Subvencions es pot definir, d'una manera succinta, com l'instrument de racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions. En el Pla Estratègic de Subvencions es reflecteixen els principals eixos de les polítiques públiques que es duen a terme com a instrument de foment d'una determinada activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, i de distribució de la despesa pública de la manera més equitativa possible, tot tenint en compte que qualsevol disposició de fons que faci l'Administració ha d'obeir a un fi públic.

En aquest sentit l'article 31.2 de la Constitució espanyola de 1978, disposa que la despesa pública ha de fer una assignació equitativa dels recursos públics i la seva programació i execució ha de respondre a criteris d'eficiència i economia. Així, el Tribunal de Comptes en l'informe de fiscalització núm. 1052, de 30 d'octubre de 2014, dels plans estratègics de subvencions elaborats per diversos ministeris manifesta que “l'activitat subvencional de l'Administració Pública s'ha de planificar amb l'objecte de fer una assignació equitativa, eficaç, eficient i econòmica dels recursos públics amb ple sotmetiment a la llei i al dret, en coherència amb els principis constitucionals declarats en els articles 31.2 i 103.1 de la Carta Magna”.

Aquesta planificació adquireix major rellevància si es té en compte la importància quantitativa i qualitativa de l'activitat subvencional de les entitats integrants del sector públic, que s'utilitza com a eina per a la implementació de polítiques públiques, com també l'absència de contraprestació en la concessió de subvencions que fan més necessària, encara, la determinació d'objectius.

Un dels principals instruments per a la planificació de l'activitat subvencional és el Pla Estratègic de Subvencions que es regula en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (LGS). L'exigència del Pla Estratègic de Subvenciones fou una novetat introduïda per la LGS que obliga a totes les administracions públiques.

La LGS estableix en l'article 8.1, amb caràcter de norma bàsica, la necessitat d'elaborar un pla estratègic en el qual es posin en relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, com també els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

En termes anàlegs als establerts per la legislació estatal l'article 6, relatiu als principis d'actuació administrativa, del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que:

1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts, s'ha d'aprovar un o diversos plans estratègics de subvencions, d'acord amb la informació i les propostes que, a aquest efecte, presentin les conselleries i les entitats de dret públic que en depenen, llevat de les subvencions a què es refereix l'apartat 1 de l'article 7 d'aquesta Llei i les establertes per la Unió Europea, l'Estat o un altre ens públic, la gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Els plans han de concretar, almenys, l'abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot dins el marc dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària pluriennal. Així mateix, els plans han d'especificar la incidència eventual sobre el mercat dels objectius que es pretengui aconseguir i, si n'és el cas, l'orientació d'aquests objectius cap a la correcció de les errades que s'identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui mínima.

2. Les subvencions regulades en aquesta Llei s'han de gestionar d'acord amb els principis següents:

d. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

e. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat concedent.

f. Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

Correspon, per tant, al Consell de Govern l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, dins el seu àmbit de competències, l'elaboració del qual es du a terme d'acord amb les propostes de les distintes conselleries que conformen el Govern de les Illes Balears i les entitats de dret públic que en depenen, tot tenint en compte l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la seva programació pressupostària pluriennal.

El Pla ha de concretar l'abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, els terminis de consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament. Així mateix, el pla ha d'especificar la incidència eventual sobre el mercat dels objectius que es pretenguin aconseguir i, si escau, l'orientació d'aquests objectius cap a la correcció de les errades que s'identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui mínima.

Tot i que la llei deixa clar quines subvencions no formen part del seu àmbit d'aplicació, es fan constar dins el Pla algunes d'aquestes subvencions atesa la seva importància tant estratègica, dins les polítiques públiques del Govern, com des del punt de vista econòmic, atesa la seva incidència en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ara bé, el Pla no inclou les subvencions a les quals no s'han d'aplicar els principis de publicitat i concurrència, perquè la concessió o quantia està imposada per una norma de rang legal o perquè, en determinats supòsits puntuals i excepcionals, hi ha raons que en dificulten la concurrència pública, ni tampoc els ajuts econòmics amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma que no tenen la consideració de subvenció, els quals, per tant, es regeixen per la seva normativa específica, com ara les bonificacions a favor dels usuaris de béns de domini públic o de serveis públics aplicables als preus corresponents.

Tampoc s'inclouen les subvencions o ajudes previstes en els projectes integrants del Pla Estratègic Autonòmic, atès que aquest Pla té la consideració de pla estratègic de subvencions, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 15 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació.

Una vegada rebudes les propostes de les diverses conselleries i de les entitats de dret públic que en depenen, la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques ha coordinat l'elaboració del Pla Estratègic de Subvencions per als exercicis pressupostaris 2021 a 2023, que ha de servir de marc per a la concessió de les subvencions resultants de les convocatòries que publiquin els òrgans competents de les conselleries i les entitats públiques al llarg d'aquests anys com també les publicades durant l'any 2020 amb caràcter anticipat de despesa.

2. Àmbit subjectiu

El Pla Estratègic de Subvencions de l'Administració autonòmica es conforma en un únic document en què s'integren totes les conselleries i les entitats de dret públic que en depenen, llevat dels consorcis.

3. Naturalesa jurídica

Com ja s'ha indicat abans, el Pla Estratègic de Subvencions és un instrument de racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions; ara bé, podem afegir que, a més, és un document de planificació estratègica que recull les línies de subvencions previstes d'acord amb els principals eixos de les polítiques públiques que es duen a terme, com a instrument de foment d'una determinada activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, de conformitat amb uns determinats objectius estratègics.

El Pla Estratègic de Subvencions té caràcter programàtic i no crea, per tant, drets ni obligacions, la seva efectivitat queda condicionada a la publicació de les convocatòries concretes que es duguin a terme, com també a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. Les quanties que es preveuen tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa de les quanties previstes a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté aquest Pla, sense perjudici que aquestes modificacions s'hagin de comunicar preceptivament a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Com assenyala el Tribunal de Comptes en l'informe núm. 1052, de 30 d'octubre de 2014, els plans estratègics no tenen rang normatiu i es configuren com a instruments de gestió de caràcter programàtic la virtualitat dels qual es manifesta en l'àmbit intern de l'Administració, sense incidència directa en l'esfera dels particulars.

4. Objectius estratègics

És l'objectiu del Govern avançar decididament en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears per fer-ho més resilient, diversificat i innovador, més competitiu, productiu i digital, més sostenible i més inclusiu i cohesionat, amb la visió de garantir la prosperitat econòmica de les Illes Balears i el benestar de la seva ciutadania, sense deixar a ningú enrere i sense comprometre el futur de les noves generacions, amb un model productiu equilibrat basat en la societat del coneixement. Amb aquests objectius el Pla Estratègic de Subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'estructura en 4 grans objectius estratègics que agrupen un total de 221 línies de subvencions, la informació de les quals està individualitzada en l'annex que s'adjunta al Pla, en què es determinen l'òrgan gestor, els objectius i efectes que es pretenen amb cada línia, el termini per a la seva consecució, les fonts de finançament, els costos previsibles, els indicadors que serviran com a criteri d'avaluació de cada una de les línies i la seva incidència sobre el mercat.

Els objectius estratègics que recull el Pla Estratègic de Subvencions són els següents:

OBJECTIU I - DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

I.1 Formació

I.2 Transferència del coneixement

I.3 Innovació i Emprenedoria

I.4 Modernització de la indústria i dels sectors tradicionals

I.5 Indústries culturals

I.6 Economia Social

 

OBJECTIU II - SOSTENIBILITAT

II.1 Mobilitat Sostenible

II.2 Transició Energètica

II.3 Regeneració Urbana

II.4. Entorn rural i espais naturals

OBJECTIU III - COMPETITIVITAT

III,1 Creixement intel·ligent

III.2 Digitalització

OBJECTIU IV - COHESIÓ SOCIAL

IV.1 Igualtat

IV.2 Cohesió Social

IV.3 Cooperació Internacional

IV.4 Participació Institucional

IV.5 Economia de les cures

IV.6 Educació

IV.7 Ocupació

IV.8 Habitatge

OBJECTIU I DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

LINÍES

I.1.Formació

I.1.1 Ajuts per a formació i activitats de demostració i informació. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 1.1 y 1.2)

I.1.2 Subvencions adreçades a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrites i acreditades radicades en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a formació de persones treballadores desocupades per impartir certificats de professionalitat (SOIB formació per persones desocupades CP)

I.1.3 Subvencions adreçades a centres i entitats de formació inscrits i acreditats radicats al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a formació de persones treballadores ocupades per impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat (SOIB formació per persones ocupades no CP)

I.1.4 Ajuts per a entitats que promoguin processos mixts de formació i ocupació amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30; i l'altra, per a persones desocupades de 30 anys o més (SOIB formació i ocupació/programes mixtes)

I.1.5 Ajuts perquè les persones joves desocupades puguin dur a terme estudis de programes de segona oportunitat (ESPA i FP) (Convocatòria beques d'èxit EsPA i FP).

I.1.6 Subvencions adreçades a projectes formatius amb compromís de contractació dirigits a persones treballadores desocupades (SOIB formació amb compromís)

I.1.7 Subvenció per executar un programa de formació dual en empreses de sectors estratègics 2021-2023(SOIB Dual sectors estratègics)

I.1.8 Ajuts dirigits a persones treballadores desocupades majors de 30 anys alumnes d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o cicles de formació professional presencial sostinguts amb fons públics de la CAIB (SOIB beques +30 ESPA i FP)

I.1.9 Ajuts perquè les persones joves desocupades puguin dur a terme cursos de formació professional per a l'ocupació que imparteix el SOIB (SOIB beques d'èxit formació per l'ocupació)

I.1.10 Ajuts perquè les entitats locals i les entitats que en depenen puguin acreditar centres de formació per a impartir formació conduent a certificats de professionalitat (SOIB acreditació d'espais)

I.1.11 Ajuts perquè treballadors preferentment desocupats puguin cursar especialitats formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (SOIB convocatòria desocupats no CP)

I.1.12 Ajuts a les escoles municipals de música i dansa reconegudes per a la impartició dels ensenyaments reglats i no reglats de música

I.1.13 Ajuts per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears (EAT)

I.1.14 Ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i salut laboral en el treball

I.1.15 Ajuts de formació de professorat universitari 2022-2027 (FPU)

I.1.16 Ajuts perquè treballadors preferentment desocupats puguin cursar especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat

 

 

 

I.2. Economia i transferència del coneixement

I.2.1 Ajuts per donar suport a l'activitat de les reials acadèmies de les Illes Balears

I.2.2 Subvencions per als centres educatius i els docents que formen part del programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora

I.2.3 Ajuts per finançar programes i projectes d'informació, educació, formació, atenció i assessorament a les persones consumidores i usuàries, així com la representació de les associacions en les sessions dels òrgans col·legiats a les quals hagin estat convocades i impliquin desplaçaments entre illes

I.2.4 Premis a nivell autonòmic per la labor realitzada per tots els centres educatius d'àmbit balear, el professorat i l'alumnat, participants en el concurs escolar Consumópolis

I.2.5 Subvenció per finançar projectes de creació de pàgines web o contingut web per fomentar i impulsar el coneixement de la memòria democràtica, digitalització d'arxius i recerca

 

I.3. Innovació i Emprenedoria

I.3.1 Ajuts per formar personal investigador (FPI i FPI-E) (2022/2027 i 2023/2028)

I.3.2 Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals) (2022/2026 i 2023/2027)

I.3.3 Subvenció per cofinançar la incorporació de personal tècnic de suport a la recerca en el sistema de ciència (2022/2026 i 2023/2027)

I.3.4 Ajuts per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament, d'interès i rellevància especials per donar resposta als reptes de la societat (2021-2024)

I.3.5 Ajuts per a projectes coordinats d'R+D que impliquin d'una manera conjunta als centres de recerca i empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la

tecnologia (2021-2025)

I.3.6 Subvenció per a la realització de projectes de recerca bàsica i/o aplicada per al període 2022-2026

I.3.7 Ajuts per a la creació d'empreses per joves agricultors (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 6.1)

I.3.9 Premis a l'empreniment social i les empreses socials de les Illes Balears

I.3.10 Ajuts i premis per fomentar l'autoocupació des del programa Carnet Jove dirigit a les persones de 18 a 30 anys que vulguin posar en marxa els seus projectes de negoci a les Illes Balears, i també a agrupacions de joves amb el mateix objectiu

I.3.11 Ajuts per a la creació i cofinançament de projectes d'R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears pels anys 2021, 2022 i 2023, finançats a càrrec del Fons de d'Impuls del Turisme Sostenible.

I.3.12 Ajuts per al foment d'iniciatives innovadores en el sector turístic (TIC) i per al desenvolupament de projectes e iniciatives dirigides al foment i difusió dels productes considerats estratègics

I.3.13 Ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca (BIA)

I.3.14 Ajuts per a innovació en aqüicultura (Mesura 211 del FEMP)

 

I.4. Modernització de la Indústria i els Sectors Tradicionals

I.4.1 Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial

I.4.2 Ajuts destinats a promoure l'execució de projectes industrials tractors d'inversió

I.4.3 Ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ)

I.4.4 Ajuts a les inversions en explotacions agràries i indústries agroalimentàries. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 4.1 i 4.2)

I.4.5 Ajuts per a agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris (ADS)

I.4.6 Ajuts per a prestació de servei d'interès econòmic general als escorxadors (PSE)

I.4.7 Ajuts per a inversions als escorxadors (IES)

I.4.8 Ajuts destinats a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter inscrit en els llibres genealògics (RV)

I.4.9 Ajuts per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura d'acord amb el Programa nacional apícola (PNA. Ajuts de l'OCM)

I.4.10 Ajuts per a indemnitzacions per animals sacrificats en l'aplicació de les mesures d'erradicació de malalties en les quals s'hagin d'aplicar el sacrifici obligatori (IDO)

I.4.11 Ajuts per a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i Menorca i a les entitats representatives de les societats cooperatives de les Illes Balears, per participar en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions (SAP)

I.4.12 Ajuts per a la contractació de les assegurances agràries (ASAG)

I.4.13 Ajuts al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears destinades a donar suport als processos de reestructuració del sector cooperatiu agroalimentari (FOI)

I.4.14 Ajuts per a L'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu de les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca (Mesura 412 del FEMP)

I.4.15 Ajuts destinats a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats (SCP)

I.4.16 Ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca (Mesura 511 del FEMP)

I.4.17 Ajuts per a inversions productives en aqüicultura (Mesura 221 del FEMP)

I.4.18 Ajuts destinats a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies (UEA)

I.4.19 Ajuts per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges (Mesura 149 del FEMP)

I.4.20 Ajuts per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca (Mesura 513 del FEMP)

I.4.21 Ajuts per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca (Mesura 142 del FEMP)

I.5. Indústries Culturals

I.5.1 Ajuts per finançar a les entitats, empreses o emprenedors aquelles obres d'art escèniques ja finalitzades així com al material audiovisual, documentals o series documentals ja finalitzats que tenguin a veure amb la memòria democràtica perquè es puguin realitzar a diferents indrets de les illes i així donar visibilitat als objectius que estableix la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears

I.5.2 Ajuts per finançar projectes de creació d'obres de teatre vinculades als objectius establerts en la Llei 2/2028, de 13 d'abril, de Memòria Democràtica de les Illes Balears així com la creació i elaboració de guions per a material audiovisual, documentals o sèries documentals, vinculats a la Memòria Democràtica de les Illes Balears

I.5.3 Ajuts a les editorials illenques per a finançar publicacions i llibres i traduir-los a altres idiomes que siguin d'interès per a la publicació en qüestió i ajut a tots aquells estudis universitaris que versin sobre la Memòria Democràtica a les Illes Balears. Des de l'ampliació de l'estudi en qüestió a la promoció, difusió, edició o publicació de l'estudi

I.5.4 Ajuts per donar suport a l'adquisició d'equips i maquinària nova que suposi la millora i la modernització del sistema productiu, de gestió i de promoció i afavoreixi la implantació de la transformació digital a la indústria cultural

I.5.5 Ajuts per donar suport a la producció audiovisual de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

I.5.6 Ajuts per al desenvolupament de projectes culturals

I.5.7 Ajuts per donar suport a la realització de fires i festivals a les Illes Balears

I.5.8 Ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

I.5.9 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior del sector audiovisual de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

I.5.10 Ajuts per donar suport a l'exportació i la promoció internacional de productes culturals de les Illes Balears

I.5.11 Ajudes en espècie per a la promoció del territori com espai per a rodatges per a l'any 2022 i 2023

I.5.12 Ajuts per donar suport a activitats per a la projecció física o digital de tot tipus de projectes d'edició, digitalització i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració (incloses també les ajudes a la mobilitat entre illes i entre les Illes Balears i els territoris de parla catalana); de projectes d'arts escèniques i d'arts visuals; de producció de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears

I.5.13 Ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals i jornades professionals que fomentin la projecció exterior, la contractació, la mobilitat entre illes i l'acompanyament tècnic i artístic de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de les Illes Balears i que es duguin a terme al territori balear

I.5.14 Ajuts per donar suport a les jornades d'estudis locals de les Illes Balears

I.5.15 Ajuts «TalentIB» per donar suport a la circulació de grups de música, companyies d'arts escèniques i per a l'organització d'exposicions i residències d'artistes i de comissariat d'arts visuals a les Illes Balears

I.5.16 Ajuts a la creació com a procés de recerca de la generació intermèdia, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears, i per combatre la precarietat laboral dels autors i creadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears

I.5.17 Ajuts a la creació com a procés de recerca de la generació emergent, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears i per combatre la precarietat laboral dels autors i creadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears

I.5.18 Ajuts per donar suport als projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears i per combatre la precarietat laboral dels investigadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes i les humanitats

I.5.19 Ajuts per donar suport a l'edició de llibres i revistes d'investigació en l'àmbit de les humanitats, la cultura i el pensament

I.5.20 Ajuts per donar suport als centres de residència i creació artística en què es fomenti la projecció exterior, la contractació, la mobilitat entre illes, l'acompanyament tècnic i artístic i la generació de xarxes de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de les Illes Balears, com també les trobades i jornades de formació del món de la cultura que es duguin a terme al territori balear

I.5.21 Ajuts per als joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres en diferents matèries artístiques o culturals, a través del programa cultural Art Jove

I.5.22 Subvencions a publicacions d'informació general de les Illes Balears que bonifiquin total o parcialment les subscripcions de premsa digital o en paper entre els joves que complexin divuit anys durant l'any o els anys que estableixi la convocatòria

I.6 Economia Social

I.6.1 Ajuts a l'economia social i ajuts a l'economia social destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19

I.6.2 Ajuts de segona oportunitat

I.6.3 Subvencions al treball autònom amb la finalitat d'ajudar a les persones físiques autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat afectada per la COVID-19, i mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d'autoocupació a les Illes Balears

OBJECTIU II SOSTENIBILITAT

LINÍES

II.1 Mobilitat Sostenible

II.1.1 Ajuts per a la instal·lació de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicle elèctric i adaptació de sistemes de gestió a la mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

II.1.2 Ajuts per a la instal·lació per a l'electrificació dels ports i l'electrificació de les embarcacions que permetin una navegació recreativa més sostenible

II.1.3 Ajuts per impulsar la mobilitat sostenible en sectors professionals com ara lloguer de vehicles, taxis, VTC, tallers mecànics i altres

II.1.4 Ajuts per al sector del transport públic de viatgers i mercaderies per carretera

II.1.5 Ajuts per al sector de l'arrendament de vehicles sense conductor

II.2 Transició Energètica

II.2.1 Ajuts per al foment de l'ús, la gestió i la transformació per a aplicacions tèrmiques de la biomassa i/o generació elèctrica adreçada a l'Administració pública, empreses i associacions empresarials

II.2.2 Ajuts per al foment de l'eficiència energètica en les empreses i foment de l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial, amb incidència especial en habitatges socials o vulnerables, així com el foment de l'eficiència energètica en instal·lacions

II.2.3 Ajuts per al foment de l'energia solar fotovoltaica i energia eòlica de baixa potència i microeòlica per a autoconsum en empreses, particulars, associacions empresarials, entitats sense ànim de lucre i comunitats de propietaris

II.2.4 Ajuts per al foment de l'energia solar fotovoltaica i minieòlica per a autoconsum a l'Administració pública

II.2.5 Ajuts per al foment de l'energia solar fotovoltaica i minieòlica en aparcaments i en entorns urbans

II.2.6 Ajuts per al foment de l'eficiència energètica a l'Administració pública, principalment en els edificis, així com el foment de l'eficiència energètica en instal·lacions públiques

II.2.7 Ajuts per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica

II.2.8 Ajuts per implementar accions d'estalvi energètic per a l'ús i la gestió diària de les instal·lacions adreçades a l'Administració pública

II.2.9 Ajuts destinats a l'adequació d'infraestructures industrials per a la implantació d'energies renovables

II.2.10 Ajuts per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic (Mesura 154 del FEMP)

II.2.11 Premis destinats als joves que s'atorguen per la realització de vídeos de temàtica mediambiental a través del programa Carnet Jove

II.2.12 Ajuts per finançar projectes d'educació ambiental a favor de persones i entitats sense ànim de lucre dins l'àmbit territorial de les Illes Balears

II.2.13 Ajuts per finançar projectes d'ambientalització de centres educatius dins l'àmbit territorial de les Illes Balears

II.2.14 Ajuts per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

II.3 Regeneració Urbana

II.3.1 Subvencions per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals (2021-2023)

II.2 Entorn Rural i Espais Naturals

II.4.1 Ajuts per al foment de races autòctones en perill d'extinció. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 10.1.4)

II.4.2 Ajuts per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona (FOF)

II.4.3 Ajuts per al foment del sector del trot (SET)

II.4.4 Ajuts destinats a pagaments compensatoris per a zones desfavorides de muntanya i altres limitacions específiques. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 13)

II.4.5 Ajuts LEADER (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 19)

II.4.6 Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal (ADV)

II.4.7 Ajuts de suport a la conservació, ús sostenible i desenvolupament dels recursos genètics a l'agricultura (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 10.2)

II.4.8 Ajuts per a activitats d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera

II.4.9 Ajuts per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies (Mesura 112 del FEMP)

II.4.10 Ajuts per a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins (Mesura 121 del FEMP)

II.4.11 Ajuts per a mesures agroambientals per superfícies. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 10.1)

II.4.12 Ajuts del Pla d'Impuls al Medi Ambient (PIMA) Canvi Climàtic


OBJECTIU III COMPETITIVIDAD

LINÍES

III.1 Creixement Intel·ligent

III.1.1 Ajuts per promocionar el teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial

III.1.2 Ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçats a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics

III.1.3 Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025.

III.1.4 Ajuts per finançar la fase d'iniciació i consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses, pimes i associacions i clústers de les Illes Balears, com també implantar-les a l'exterior, en cas d'empreses afectades per la COVID-19 i en cas d'empreses no afectades per laCOVID-19

III.1.5 Ajuts per a promocionar l'ocupació autònoma

III.1.6 Ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

III.1.7 Ajudes “bonus turístics”

III.1.8 Ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

III.2 Digitalització

III.2.1 Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial

III.2.2 Ajuts de xecs de consultoria per impulsar la indústria de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

III.2.3 Subvencions per finançar la implantació o millora de Pàgina web i/o comerç electrònic; i la implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM)

OBJECTIU IV COHESIÓ SOCIAL

LINÍES

IV.1 Igualtat

IV.1.1 Ajudes individualitzades de menjador escolar per motius socioeconòmics i de transport per als cursos 2021-2022 i 2022-2023

IV.1.2 Ajuts a la xarxa d'escoles infantils pública

IV.1.3 Ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques

IV.1.4 Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil (2021/2024)

IV.1.5 Ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil (2021/2024)

IV.1.6 Ajuts a l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys en centres de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques

IV.1.7 Ajuts per a la reconversió de centres per poder autoritzar places privades de primer cicle d'educació infantil (2021/2024)

IV.1.8 Ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajudes econòmiques per a pal·liar la pobresa energètica de persones en situació de vulnerabilitat; per als anys 2021-2022 i 2023-2024

IV.1.9 Ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics destinats al pal·liar la manca de cobertura de les necessitats de subsistència a famílies sense accés a altres prestacions públiques

IV.1.10 Subvencions destinades a entitats socials que proporcionen aliments i articles de primera necessitat a famílies en situació de precarietat econòmica, risc o exclusió social per als anys 2021, 2022 i 2023

IV.1.11 Ajuts i premis destinats als titulars del Carnet Jove i/o als joves de les Illes Balears, en el marc d'una convocatòria oberta per a la realització de sortejos

IV.1.12 Subvencions per a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes de foment i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

IV.1.13 Ajuts per convocar premis i certàmens en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes

IV.1.14 Subvencions per a entitats públiques d'àmbit local per finançar projectes de foment i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (2021-2022/2023-2024)

IV.1.15 Premis per fomentar la participació i visualització de la dona en l'àmbit agrari i pesquer

IV.1.16 Ajuts la implantació de plans d'igualtat en les empreses

IV.1.17 Subvencions destinades a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista desocupades (SOIB dona)

IV.1.18 Ajuts dirigits a persones treballadores desocupades majors de 30 anys i dones desocupades víctimes de violència masclista que siguin alumnes d'especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació (SOIB beques +30 formació per l'ocupació i VVM)

IV.1.19 Ajuts i beques per transport, manutenció, allotjament, víctimes de violència masclista, discapacitat i conciliació (SOIB beques d'assistència)

IV.1.20 Ajuts per finançar projectes destinats a executar:

a)Estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI

b) Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia

c) Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes

IV.1.21 Ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs esportius(2021-2024)

IV.1.22 Ajuts per a desplaçaments dels esportistes i clubs de les Illes Balears per la seva participació als Campionats del Mon o d'Europa convocats per la corresponents federació esportiva internacional o europea

IV.1.23 Ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació als Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports.

IV.1.24 Ajuts als clubs esportius balears amb equips d'esports col·lectius i individuals

IV.1.25 Ajuts als esportistes destacats de les illes balears

IV.1.26 Ajuts per a la gestió ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears

IV.1.27 Subvencions per a la gestió de programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears

IV.1.28 Ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius a l'àmbit geogràfic de les Illes Balears

IV.1.29 Ajuts per a la creació dins l'àmbit local dels agents de corresponsabilitat i conciliació, figura prevista al Pla de Conciliació de les Illes Balears 2021-2024

IV.1.30 Subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats integrants de l'Administració local de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

IV. 2 Cohesió Social

IV.2.1Subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per als anys 2022 i 2023

IV.2.2 Subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que gestionen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques (2022-2023)

IV.2.3 Ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per finançar programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, d'informació, d'atenció i d'ajuda a les persones que els necessiten a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat

IV.2.4 Ajuts destinats a finançar a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes en matèria de desplaçament de menors estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic, o d'escolarització o per gaudir de vacances

IV.2.5 Ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant l'estiu de l'any de la convocatòria

IV.2.6 Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d'adquisició de vehicles elèctrics i d'adquisició o manteniment d'eines informàtiques i tecnològiques utilitzats en la prestació de serveis socials a les Illes Balears, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a l'any 2021

IV.2.7 Ajuts destinats a la investigació, estudi, recerca i posterior edició i difusió en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats socials

IV.2.8 Ajuts destinats a projectes singulars i bones pràctiques socials

IV.2.9 Ajuts per a programes de formació dual dirigits a persones desocupades discapacitades o en risc d'exclusió social (SOIB dual vulnerables)

IV.2.10 Ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat

IV.2.11 Ajuts per fomentar l'esport inclusiu

IV.2.12 Ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i/o adaptat per a clubs esportius i esportistes amb discapacitat

IV.3 Cooperació

Internacional

IV.3.1 Subvencions per executar projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear

IV.3.2 Subvencions per executar projectes de cooperants

IV.3.3 Subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament, en els països en desenvolupament, segons les prioritats que preveu el Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023

IV.3.4 Subvencions per executar projectes de postemergència destinats a la recuperació dels serveis bàsics i al desenvolupament en les poblacions que han patit una situació de desastre o conflicte armat

IV.3.5 Subvencions per executar projectes de prospeccions, elaboracions d'estudis, diagnòstics i identificació en el terreny de projectes

IV.3.6 Subvencions per realitzar estudis de recerca dins l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i l'educació per la transformació social

IV.4 Participació Institucional

IV.4.1 Ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial

IV.4.2 Ajuts destinats al foment de les federacions d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social

IV.4.3 Ajuts destinats al foment de les federacions d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social (2022-2024)

IV.4.4 Ajuts per fomentar la cooperació empresarial i sindical en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç

IV.4.5 Subvencions a les comunitats balears establertes fora del territori de la Comunitat autònoma de les Illes Balears

IV.4.6 Ajuts per donar suport a les cases regionals amb seu a les Illes Balears

IV.4.7 Ajuts per finançar projectes de participació als centres educatius

IV.4.8 Ajuts destinats als ajuntaments de les Illes Balears per desenvolupar projectes de participació ciutadana

IV.4.9 Ajuts destinats a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d'assegurances de responsabilitat civil i d'assegurances d'accidents

IV.4.10 Premis Autonòmics del Voluntariat, amb dues vessants, els Premis de voluntariat i Premi d'organització veïnal i les Mencions i els Reconeixements a la trajectòria personal

IV.5 Economia de les cures

IV.5.1 Ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i col·lectius en risc d'exclusió social

IV.5.2 Ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears

IV.5.3 Ajuts per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia a tots els municipis de les Illes Balears. Aquesta ajuda ha d'estar destinada a associacions municipals o autonòmiques, de qualsevol tipus, que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada

IV.5.4 Ajuts per a la prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d'afectats

IV.5.5 Ajuts per a associacions de pacients

IV.5.6 Ajuts per a projectes que dinamitzin el treball en xarxa en la prevenció de les addiccions en l'àmbit comunitari, dirigit al jovent

IV.5.7 Ajuts per a projectes d'intervenció en l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i les seves famílies

IV.5.8 Ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals

IV.5.9 Ajuts per a la realització de programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries

IV.5.10 Ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat (2022-2024)

IV.5.11 Ajuts destinats a entitats del tercer sector d'acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o ampliació de centres, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials, serveis d'estades diürnes, serveis d'atenció primerenca, serveis d'habitatge supervisat i serveis ocupacionals, per als anys 2021-2030

IV.6 Educació

IV.6.1 Ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris per cursar els estudis universitaris fora de l'illa de residència

IV.6.2 Ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau

IV.6.3 Beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari (2021/2027)

IV.6.4 Ajuts per alumnes amb aprofitament excel·lent

IV.6.5 Ajuts per a accions de política estratègica universitària

IV.6.6 Ajuts de desplaçament per a alumnes d'ensenyaments artístics superiors

IV.6.7 Ajuts de mobilitat per a alumnes universitaris per fer estades Erasmus+ o SICUE

IV.6.8 Ajuts per a alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent

IV.6.9 Ajuts per als auxiliars de conversa

IV.6.10 Ajuts per a l'alumnat de les Illes Balears per a l'aprenentatge de llengües estrangeres

IV.6.11 Ajuts per al professorat de les Illes Balears per a l'actualització lingüística i metodològica en llengües estrangeres

IV.6.12 Ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema educatiu, que poden dur a terme corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d'economia social

IV.6.13 Ajuts per a la convocatòria de premis extraordinaris de Formació Professional de Cicles Formatius de Grau Superior

IV.6.14 Premis extraordinaris d'Educació Secundària per a persones adultes

IV.6.15 Subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu adreçats a l'alumnat amb necessitats educatives especials

IV.6.16 Ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per a l'alumnat amb necessitats educatives especials per al curs 2021-2022 i per al curs 2022-2023

IV.6.17 Ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears

IV.6.18 Ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears

IV.6.19 Premi Aina Moll en el marc de l'Escola d'Estiu de Lingüística Catalana

IV.6.20 Ajuts per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» durant el curs escolar

IV.7 Ocupació

IV.7.1 Subvencions perquè les entitats locals o entitats que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local (SOIB Desenvolupament Local)

IV.7.2 Ajuts per a la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores de més edat, en situació d'atur de llarga durada, que es contractin per executar obres o serveis d'interès general o social, en el marc de col·laboració amb les entitats locals o vinculades (SOIB visibles)

IV.7.3 Subvencions destinada a finançar els costs salarials que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general o social (SOIB Qualificats entitats locals)

IV.7.4 Subvencions per itineraris integrals d'inserció, els quals consisteixen en accions d'orientació per a l'ocupació a les quals se'ls poden afegir, opcionalment, especialitats formatives del catàleg lligades a certificats de professionalitat i especialitats formatives del catàleg no lligades a certificats de professionalitat, adreçats a persones en situació de vulnerabilitat (risc d'exclusió, discapacitat intel·lectual, altres discapacitats i problemàtiques de salut mental) envers el mercat de treball (SOIB Itineraris Integrals d'Inserció Persones Vulnerables)

IV.7.5 Subvencions per itineraris integrals d'inserció els quals consisteixen en accions d'orientació per a l'ocupació a les quals se'ls pot afegir, opcionalment, especialitats formatives del catàleg lligades a certificats de professionalitat i especialitats formatives del catàleg no lligades a certificats de professionalitat, adreçada a persones joves en situació de risc d'exclusió social inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció)

IV.7.6 Subvencions per contractar, mitjançant contracte en pràctiques per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, persones joves amb estudis universitaris o de formació professional de grau superior (SOIB Qualificats Sector Públic Instrumental)

IV.7.7 Subvencions per millorar l'ocupabilitat de persones desocupades a conseqüència de la COVID-19 i persones desocupades de llarga durada que es contractin per executar projectes en el marc de la col·laboració amb entitats locals o entitats dependents o vinculades (SOIB Reactiva)

IV.7.8 Ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especials d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020

IV.8 Habitatge

IV.8.1 Subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatge, desnonament d'habitatge habitual, parc públic d'habitatge, millora de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat, conservació, millora de la seguretat i de l'accessibilitat, foment de la regeneració i renovació urbana i rural, ajudes per als joves i foment d'habitatge per a persones majors i amb discapacitat)

IV.8.2 Subvencions per al lloguer d'habitatges, complementàries a les convocatòries de Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021(2021-2023)

IV.8.3 Subvencions per a la millora de l'accessibilitat en banys per a persones residents majors de 65 anys o amb discapacitat

5.Convocatòria, costos i finançament

Pel que fa a la convocatòria es distingeix si es convoca només un any, dos dels tres anys o cada any de vigència del Pla, independentment que la distribució de la despesa sigui anual o plurianual i de què la convocatòria comprometi despesa d'anys que queden fora de la vigència del Pla, no obstant això a l'aparat cost apareix el cost total de les convocatòries que es publiquin en el període de vigència del Pla, independentment, com s'ha dit, que aquestes convocatòries només s'imputin a un exercici pressupostari, a cada un o a alguns dels exercicis pressupostaris que coincideixin amb el Pla o inclús a exercicis futurs

El cost previst per dur a terme les distintes línies que integren els 4 objectius estratègics durant el període de vigència del Pla ascendeix aproximadament a un total de 688.603.262,43 euros, dels quals 641.386.001,41 euros són a càrrec dels exercicis pressupostaris que es corresponen amb la vigència del Pla, a saber, 2021,2022 i 2023, de manera que 18.313.026,25 euros són a càrrec de l'exercici pressupostari de l'any 2024 i 28.904.234,77 euros a càrrec d'exercicis futurs.

En aquest sentit, el cost total o parcial de les línies de subvencions tant amb finançament propi com aliè (el qual ascendeix a 60.811.601,12 euros) s'aprova amb caràcter estimatiu depenent de les disponibilitats pressupostàries de cada centre gestor a l'hora d'aprovar la convocatòria corresponent, prevista en l'annex del Pla, i del compliment dels objectius marcats a l'hora de rebre el finançament afectat a una línia de subvencions concreta.

Pel que fa a les fonts de finançament, s'ha d'optat per determinar l'aplicació pressupostària a nivell de capítol de la classificació econòmica, amb especial referència al fons finalista al qual s'imputa la convocatòria, amb l'objectiu que l'aprovació de l'annex en el Pla i la tramitació de les convocatòries concretes pugui ser més àgil. La concreció de l'assignació de les partides pressupostàries que correspongui en funció de les disponibilitats pressupostàries no requerirà la modificació de l'annex en el Pla.

6.Criteris socials de la política de subvencions; igualtat efectiva de dones i homes

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l'article 35 disposa que:

Les administracions públiques, en els plans estratègics de subvencions que adoptin en l'exercici de les seves competències, han de determinar els àmbits en què, per raó de l'existència d'una situació de desigualtat d'oportunitats entre dones i homes, les bases reguladores de les subvencions corresponents puguin incloure la valoració d'actuacions d'efectiva consecució de la igualtat per part de les entitats sol·licitants.

A aquests efectes es poden valorar, entre altres, les mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar, de responsabilitat social de l'empresa, o l'obtenció del distintiu empresarial en matèria d'igualtat que regula el capítol IV del títol IV d'aquesta Llei.

Per això, el Pla Estratègic de Subvencions es converteix en l'instrument adient perquè es reflecteixin les polítiques públiques d'igualtat que du a terme aquest Govern en el marc de la despesa pública, en concret, pel que fa a les subvencions.

Els objectius estratègics que proposa aquest Pla a través de les línies de subvencions tindran en compte les desigualtats socials de dones i homes, amb especial incidència en els àmbits en què es reflecteixi aquesta desigualtat.

D'altra banda, l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, estableix que:

Les administracions públiques de les Illes Balears han d'incorporar a les bases reguladores de les subvencions, i també a les convocatòries corresponents, la valoració d'actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants, llevat dels casos en què, per la naturalesa de la subvenció o dels sol·licitants, estigui justificat no incorporar-la-hi.

Així, les bases reguladores de les subvencions previstes en el Pla hauran d'incorporar, quan l'objecte o finalitat de la subvenció pugui ser rellevant en relació a aspectes de caràcter social, com la igualtat entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat i altres col·lectius de població especialment desfavorida, criteris objectius de valoració o criteris de preferència que contribueixin a la consecució d'aquests objectius de política social.

7. Aprovació i eficàcia

D'acord amb l'article 6.1 del Text refós de la Llei de subvencions, correspon a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors proposar al Consell de Govern l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2021-2023, que comprèn els objectius estratègics i les principals línies de subvencions que han previst convocar les conselleries i les entitats de dret públic que en depenen, llevat del consorcis.

Això no obstant, es delega en la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'aprovació i/o modificació de l'annex que s'adjunta al Pla Estratègic de Subvencions, que requerirà, en tot cas, de l'aprovació mitjançant resolució del conseller o de la consellera competent.

8. Efectes del Pla, publicitat i transparència

El Pla Estratègic de Subvencions produirà efectes des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

El Pla Estratègic de Subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions, la seva efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les línies de subvencions concretes i a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

El Pla Estratègic de Subvencions s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (<www.caib.es>).

9.Vigència, seguiment i avaluació

El Pla Estratègic de Subvencions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tendra una vigència de tres anys, que comprendrà principalment els exercicis pressupostaris 2021, 2022 i 2023, sens perjudici que en el transcurs d'aquests anys es produeixi despesa que prové del Pla Estratègic 2018-2020 i que en exercicis pressupostaris futurs es produeixi despesa que prové d'aquest pla i que, evidentment, queda inclosa i reflectida a l'apartat del seu cost.

Cada any, si s'escau, es podran fer les actualitzacions necessàries en funció de les variacions que es puguin produir en els objectius estratègics del Govern.

Els òrgans gestors han de fer anualment un informe d'avaluació sobre el compliment del Pla Estratègic, tenint en compte els indicadors objectius que, com a novetat, s'inclouen a cada una de les línies del Pla amb la finalitat d'afavorir la transparència, sens perjudici de l'avaluació del Pla una vegada complert el darrer any de vigència inicialment previst.

ANNEX LÍNIES DE SUBVENCIONS

OBJECTIU I

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA

I.1 Formació

I.1.1

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (FEADER 80% i MAPA 6%)

Descripció: ajuts per a formació i activitats de demostració i informació. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 1.1 y 1.2.)

Objectius i efectes: millorar les capacitats dels agents del sector agroalimentari i fomentar la innovació per tal d'assolir l'adaptació als nous reptes del mercat agroalimentari, millorar la sostenibilitat i la competitivitat de les explotacions agràries així com augmentar els vincles entre l'agricultura i la investigació.

Convocatòria: anual

Cost: 1.500.000,00€

Indicadors: nombre de cursos realitzats

Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l'economia i la societat balear, sense cap distorsió negativa sobre l'oferta o la demanda d'aquest mercat ni sobre el medi ambient

 

I.1.2

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: subvencions adreçades a centres i entitats de formació de les Illes Balears inscrites i acreditades radicades en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a formació de persones treballadores desocupades per impartir certificats de professionalitat (SOIB formació per persones desocupades CP)

Objectius i efectes: promoure la impartició d'accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que condueixin a l'obtenció de certificats de professionalitat

Convocatòria: anual

Cost: 23.700.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats per les entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.3

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 20

Descripció: subvencions adreçades a centres i entitats de formació inscrits i acreditats radicats al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a formació de persones treballadores ocupades per impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat (SOIB formació per persones ocupades no CP)

Objectius i efectes: promoure la impartició d'accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores ocupades no conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat amb l'objecte de millorar-ne la qualificació professional.

Convocatòria: anual

Cost: 12.000.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats per les entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.4

Entitat: Servei d'Ocupació de les illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts per a entitats que promoguin processos mixts de formació i ocupació amb dues línies d'ajuts: una, per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30; i l'altra, per a persones desocupades de 30 anys o més (SOIB formació i ocupació/programes mixtes)

Objectius i efectes: millorar les aptituds i les competències professionals de persones treballadores desocupades que hi participen a l'hora que duen a terme projectes d'interès general o social

Convocatòria: anual

Cost: 28.500.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats i nombre de persones contractades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.5

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 19114 i 19213

Descripció: ajuts perquè les persones joves desocupades puguin dur a terme estudis de programes de segona oportunitat (ESPA i FP) (Convocatòria beques d'èxit EsPA i FP)

Objectius i efectes: fomentar la permanència i la finalització dels estudis amb èxit en els cursos d'ensenyança secundària de persones adultes i formació professional reglada

Convocatòria: anual

Cost: 4.200.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.6

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: subvencions adreçades a projectes formatius amb compromís de contractació dirigits a persones treballadores desocupades (SOIB formació amb compromís)

Objectius i efectes: fomentar la contractació de persones desocupades perquè es puguin inserir en el mercat de treball mitjançant la formació professional per l'ocupació.

Convocatòria: biennal (2023)

Cost: 900.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.7

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: subvenció per executar un programa de formació dual en empreses de sectors estratègics 2021-2023 (SOIB Dual sectors estratègics)

Objectius i efectes: oferir formació professional presencial i una experiència laboral amb la modalitat de contracte de formació i aprenentatge perquè les persones adquireixin, alhora, formació i experiència laboral en un entorn real de mercat laboral

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 12.000.000,00€

Indicadors: nombre de persones contractades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.8

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: Capítol IV

Descripció: ajuts dirigits a persones treballadores desocupades majors de 30 anys alumnes d'educació secundària de persones adultes (ESPA) o cicles de formació professional presencial sostinguts amb fons públics de la CAIB (SOIB beques +30 ESPA i FP)

Objectius i efectes: estimular l'assistència i acabament amb èxit de la formació educativa mitjançant un ajut econòmic.

Convocatòria: anual

Cost: 2.100.000,00€

Indicadors: nombre de persones participants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.9

Direcció general o entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts perquè les persones joves desocupades puguin dur a terme cursos de formació professional per a l'ocupació que imparteix el SOIB (SOIB beques d'èxit formació per l'ocupació)

Objectius i efectes: estimular l'assistència i acabament amb èxit de la formació que imparteix el SOIB

Convocatòria: anual

Cost: 3.900.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries de la beca

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.10

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts perquè les entitats locals i les entitats que en depenen puguin acreditar centres de formació per a impartir formació conduent a certificats de professionalitat (SOIB acreditació d'espais)

Objectius i efectes: acreditar centres de formació d'entitats locals de les Illes Balears i de les entitats dependents o vinculades i poder oferir una formació que condueixi a l'obtenció de certificats de professionalitat ajustada a les necessitats del mercat de treball en cada territori de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 9.000.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

1.1.11

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts perquè treballadors preferentment desocupats puguin cursar especialitats formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat (SOIB convocatòria desocupats no CP)

Objectius i efectes: finançar d'especialitats formatives que no condueixin a certificats de professionalitat especialment formació en competències transversals d'idiomes, tecnologies de la informació i la comunicació, i transició ecològica, dirigides als treballadors desocupats amb baix nivell de qualificació

Convocatòria: anual

Cost: 4.230.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats i nombre de participants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.12

Direcció general: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a les escoles municipals de música i dansa reconegudes per a la impartició dels ensenyaments reglats i no reglats de música

Objectius i efectes: fomentar i donar suport als ensenyaments de música i dansa impartits en les escoles municipals reconegudes.

Convocatòria: anual

Cost: 750.000,00€

Indicadors: nombre d'escoles de música beneficiàries, nombre d'alumnat beneficiari i nombre de cursos realitzats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.1.13

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears (EAT)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient. Per a això, es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 60.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.1.14

Entitat: IBASSAL

Fonts de finançament: Capítol IV

Descripció: ajuts per potenciar la cultura de la seguretat i salut laboral en el treball

Objectius i efectes: millorar les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: augment de llocs de feina saludables i productius

 

I.1.15

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: Ajuts de formació de professorat universitari (FPU) (2022/2027)

Objectius i efectes: Millora de la competitivitat de la UIB, formació de professorat universitari en àrees de coneixement amb dèficit estructural de professorat acreditat

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 1.552.080,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds, nombre de beneficiaris i nombre de tesis llegides

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre l'oferta de feina i la demanda general

 

I.1.16

Direcció general o entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts perquè treballadors preferentment desocupats puguin cursar especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat

Objectius i efectes: finançar especialitats formatives que condueixin a l'obtenció de certificats de professionalitat

Convocatòria: anual

Cost: 7.990.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

I.2 Economia i transferència del coneixement

 

I.2.1

Direcció general: Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per donar suport a l'activitat de les reials acadèmies de les Illes Balears

Objectius i efectes: facilitar a les corporacions de dret públic la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, afavorint la seva transferència a les institucions i a la societat.

Convocatòria: anual

Cost: 114.000,00€

Indicadors: nombre d'activitats realitzades; nombre d'estudis publicats; percentatge d'activitats obertes al públic; percentatge de les activitats difoses i/o emeses per mitjans electrònics

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.2.2

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per als centres educatius i els docents que formen part del programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora

Objectius i efectes: complementar i enfortir les accions que els centres educatius que formen part del programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora que impulsa la Direcció General de Cooperació i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, amb els objectius d'afavorir les pràctiques educatives reflexives que fomentin els valors humans en el desenvolupament curricular que es duu a terme des dels centres educatius per tal de promoure la igualtat, la solidaritat, el respecte a la natura, a les cultures i als drets humans

Convocatòria: anual i/o biennal

Cost: 30.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitants i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.2.3

Direcció General: Direcció General de Consum

Fonts de finançament: Capítol IV

Descripció: ajuts per finançar programes i projectes d'informació, educació, formació, atenció i assessorament a les persones consumidores i usuàries, així com la representació de les associacions en les sessions dels òrgans col·legiats a les quals hagin estat convocades i impliquin desplaçaments entre illes

Objectiu i efectes:

1. Donar a conèixer els drets i deures de les persones consumidores i usuàries, i les formes més adequades per a exercir-los.

2. Actualitzar els coneixements i millorar les competències de les persones consumidores i usuàries, formadors i professionals de consum.

3. Editar materials i publicacions relacionats amb la informació, l'educació, la formació i l'assessorament de les persones consumidores i usuàries.

4. Impulsar la col·laboració i el diàleg entre les associacions de consumidors i usuaris i qualsevol altre òrgan o entitat de l'Administració.

Convocatòria: anual

Cost: 105.000,00€

Indicadors:

Nombre de projectes sol·licitats i subvencionats.

Nombre d'hores d'assessorament personalitzat realitzades (L1)

Nombre de persones consumidores que reben assessorament personalitzat (L1)

Nombre d'hores d'activitats grupals d'informació, educació i formació realitzades sobre temes de consum (L2)

Nombre de persones que van participar en activitats grupals d'informació, educació i formació sobre temes de consum (L2)

Nombre de publicacions i material propi editat sobre temes de consum (L3)

Nombre d'activitats divulgatives realitzades en els mitjans de comunicació per a fer difusió sobre temes de consum (L4)

Nombre de sessions dels òrgans col·legiats en matèries d'interès general o sectorial a les quals hagi acudit l'associació i impliqui desplaçament entre illes (L5)

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.2.4

Direcció General: Direcció General de Consum

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: premis a nivell autonòmic per la labor realitzada per tots els centres educatius d'àmbit balear, el professorat i l'alumnat, participants en el concurs escolar Consumópolis

Objectiu i efectes: fomentar l'educació en l'àmbit de consum a través del concurs escolar Consumópolis, amb l'objectiu de sensibilitzar als escolars en la importància que té realitzar actes de consum de forma conscient, crítica, solidària i responsable, així com fomentar la participació dels centres educatius mitjançant el professorat i l'alumnat, en l'adequació de pautes de consum dirigides a la utilització racional dels recursos i a la incorporació de valors ecològics en les decisions individuals de compra, ús i gaudiment; potenciar i desenvolupar habilitats i destreses bàsiques i transversals com la recerca d'informació, el treball autònom, la col·laboració i participació de tots els membres dels equips participants en la consecució d'un objectiu comú; fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i pràctic a través de les experiències i vivències compartides pels alumnes de totes les comunitats autònomes participants.

Convocatòria: anual

Cost (en espècie): 45.000,00€

Indicadors: nombre d'alumnes participants al concurs, nombre de centres participants al concurs i distribució geogràfica

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.2.5

Direcció general: Direcció general de Memòria Democràtica

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvenció per finançar projectes de creació de pàgines web o contingut web per fomentar i impulsar el coneixement de la memòria democràtica, digitalització d'arxius i recerca

Objectius i efectes: creació i elaboració de pàgines web o contingut web vinculades a la Memòria Democràtica

Convocatòria: anual o biennal

Cost: 20.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: millora de la competitivitat de les indústries culturals de les Illes Balears empresarials

I.3. Innovació i Emprenedoria

 

I.3.1

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per formar personal investigador (FPI i FPI-E) (2022/2027 i 2023/2028)

Objectius i efectes: formar personal investigador mitjançant la incorporació dels sol·licitants a grups de recerca per elaborar tesis doctorals en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, sense finalitat de lucre ubicats a les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 3.073.120,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de persones participants, percentatge d'homes i dones beneficiàries, edat dels beneficiaris

Incidència sobre el mercat: foment de la recerca científica i tecnològica per enfortir la capacitat de recerca dels grups d'R+D

I.3.2

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol VII FF 113

Descripció: ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals) (2022/2026 i 2023/2027)

Objectius i efectes: atreure investigadors altament qualificats per millorar la producció científica

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 2.636.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, percentatge d'homes i dones beneficiàries, edat dels beneficiaris

Incidència sobre el mercat: atracció de talent investigador i foment de la recerca

de qualitat

 

I.3.3

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvenció per cofinançar la incorporació de personal tècnic de suport a la recerca en el sistema de ciència (2022/2026 i 2023/2027)

Objectius i efectes: fomentar la recerca científica i tecnològica per enfortir la capacitat de recerca dels grups d'R+D

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 1.296.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, percentatge d'homes i dones beneficiàries, edat dels beneficiaris

Incidència sobre el mercat: foment de la recerca de qualitat

 

I.3.4

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament, d'interès i rellevància especials per donar resposta als reptes de la societat (2021-2024)

Objectius i efectes: finançar els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especials per a l'activitat investigadora que es desenvolupi en el sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 1.100.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats, quantitat invertida

Incidència sobre el mercat: consolidació del coneixement científic i tecnològic a

les Illes Balears i afavorir la generació de nous beneficis econòmics, socials i

culturals

 

I.3.5

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV i capítol VII FF 31110 (FEDER 50%)

Descripció: ajuts per a projectes coordinats d'R+D que impliquin d'una manera

conjunta als centres de recerca i empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la

tecnologia (2021-2025)

Objectius i efectes: donar suport a projectes coordinats d'R+D entre empreses i

centres de recerca, amb l'objectiu de crear uns esquemes de cooperació científica

estables i potents per tal de poder assolir objectius de major envergadura dels

que es podrien aconseguir amb un context d'execució més restringit i

individualitzat

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 1.008.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats, quantitat invertida

Incidència sobre el mercat: foment de la recerca i transferència de coneixement

 

I.3.6

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV (FF 16604)

Descripció: subvenció per a la realització de projectes de recerca bàsica i/o

aplicada per al període 2022-2026

Objectius i efectes: promoure la generació de coneixement científic i la

recerca de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i

la publicació de resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic, com per

ala seva contribució de per temes socials, econòmics i tecnològics de la societat

de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 1.500.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats, quantitat invertida

Incidència sobre el mercat: foment de la generació de coneixement i

excel·lència científica

 

I.3.7

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Fonts de finançament: Capítol VII (FEADER 80% i MAPA 6%)

Descripció: ajuts per a la creació d'empreses per joves agricultors. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 6.1)

Objectius i efectes: fomentar el relleu generacional en el sector agrari

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 3.000.000,00€

Indicadors: nombre d'empreses de joves agricultors creades

Incidència sobre el mercat: impulsa la modernització dels sector agrari

 

I.3.8

Entitat: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: premis Iemprenjove als millors projectes empresarials entre els estudiants d'educació secundària, de cicles formatius i formació professional bàsica

Objectiu i efectes: difondre i promoure el disseny i la creació d'empreses entre l'alumnat dels centres educatius inscrits en el programes d'educació secundària, formació professional bàsica i en altres programes emmarcats en el Programa d'Impuls de les Capacitats Emprenedores d'Educació (Iemprenjove).

Convocatòria: anual

Cost: 42.000,00€

Indicadors: nombre de persones participants

Incidència sobre el mercat: creació d'autoocupació i increment de l'activitat econòmica a les Illes balears a llarg termini.

 

I.3.9

Entitat: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvenció Premis a l'empreniment social i les empreses socials de les Illes Balears

Objectiu i efectes: identificar i reconèixer a les iniciatives emprenedores de caràcter social, de recent creació o consolidades, que estiguin compromeses a aconseguir un canvi social i/o ambiental transformador mitjançant l'aplicació d'enfocaments innovadors i pràctics per a beneficiar a la societat en general

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: nombre de persones participants

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica amb contingut social a les Illes Balears

 

I.3.10

Entitat: Institut Balear de la Joventut

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts i premis per fomentar l'autoocupació des del programa Carnet Jove dirigit a les persones de 18 a 30 anys que vulguin posar en marxa els seus projectes de negoci a les Illes Balears, i també a agrupacions de joves amb el mateix objectiu

Objectius i efectes: contribuir a la millora de l'ocupabilitat dels joves

Convocatòria: anual

Cost: 180.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats i nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: creació d'ocupació i increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

I.3.11

Direcció general: Direcció General d'Innovació

Fonts de finançament: capítol IV FF 19064 (ITS) ) i Capítol VII FF 19064 (ITS)

Descripció: ajuts per a la creació i cofinançament de projectes d' R+D+I d'Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de les Illes Balears pels anys 2021, 2022 i 2023, finançats a càrrec del Fons de d'Impuls del Turisme Sostenible

Objectiu i efectes: crear i confinançar projectes d'R+D+I per part d'agrupacions empresarials Innovadores (AEI) o clústers del coneixement de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius de les Illes Balears, sempre i quan compleixin amb els requisits establerts a les bases

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 400.000,00€

Indicadors:

Línia A: nombre de noves agrupacions empresarials innovadores o clústers del coneixement creats

Línia B: nombre de projectes implementats efectivament

Línia C: nombre de projectes/actuacions implementats/des efectivament

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

I.3.12

Entitat: Agencia d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al foment d'iniciatives innovadores en el sector turístic (TIC) i per al desenvolupament de projectes e iniciatives dirigides al foment i difusió dels productes considerats estratègics

Objectius i efectes: donar suport a la millora del sector turístic per a afavorir el desenvolupament d'una oferta turística de qualitat més competitiva i segura orientada a la clientela i al mercat, amb la finalitat d'adaptar-la a la nova realitat post COVID-19

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica del sector turístic a les Illes Balears

 

I.3.13

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca (BIA)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 300.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.3.14

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a innovació en aqüicultura (Mesura 211 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 250.000,00€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

I.4 Modernització de la Indústria i els Sectors Tradicionals

 

1.4.1

Direcció general: Direcció General de Política Industrial

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial

Objectius i efectes: millorar la productivitat i competitivitat de les empreses industrials mitjançant l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial. Superar el salt tecnològic que han d'encarar les indústries de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 9.000.000,00€

Indicadors: nombre d'empreses beneficiàries anuals

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

I.4.2

Direcció general: Direcció General de Política Industrial

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts destinats a promoure l'execució de projectes industrials tractors d'inversió

Objectius i efectes: donar suport a les petites i mitjanes empreses per l'inici de noves activitats de producció, noves línies de producció, millora substancial de les existents i assoliment d'economies d'escala. Implantació de nous projectes industrials, trasllat d'activitats a zones industrials competitives, adequació de les infraestructures i finançament de les despeses pròpies de la seva execució. Afavorir el creixement empresarial

Convocatòria: anual

Cost: 3.000.000,00€

Indicadors: nombre d'empreses beneficiàries anuals

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

I.4.3

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per fomentar la producció agrícola de qualitat (FPQ)

Objectius i efectes: recolzar als consells reguladors de les diferents marques de qualitat amb l'objecte de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, augmentar la competitivitat i la qualitat de la producció agrària

Convocatòria: anual

Cost: 1.800.000,00€

Indicadors: nombre de consells reguladors beneficiats

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

I.4.4

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (FEADER 53% i MAPA 14.1%)

Descripció: ajuts a les inversions en explotacions agràries i indústries agroalimentàries (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 4.1 i 4.2)

Objectius i efectes: millorar la competitivitat i adaptació al mercat de les explotacions agràries

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 9.000.000,00€

Indicadors: nombre d'explotacions subvencionades

Incidència sobre el mercat: foment de la inversió en el sector agroalimentari

 

I.4.5

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris (ADS)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 1.620.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.6

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a prestació de servei d'interès econòmic general als escorxadors (PSE)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 1.050.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.7

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a inversions als escorxadors (IES)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 900.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.8

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter inscrit en els llibres genealògics (RV)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 450.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.9

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: Capítol VII (50% FEAGA-25% AGE) (FF 010)

Descripció: ajuts per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura d'acord amb el Programa nacional apícola (PNA. Ajuts de l'OCM)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.10

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (50%AGE) (FF 016)

Descripció: ajuts per a indemnitzacions per animals sacrificats en l'aplicació de les mesures d'erradicació de malalties en les quals s'hagin d'aplicar el sacrifici obligatori (IDO)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 90.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.11

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i Menorca i a les entitats representatives de les societats cooperatives de les Illes Balears, per participar en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions (SAP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 1.070.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.4.12

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la contractació de les assegurances agràries (ASAG)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 900.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

I.4.13

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears destinades a donar suport als processos de reestructuració del sector cooperatiu agroalimentari (FOI)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 300.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.4.14

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (85% FEMP)

Descripció: ajuts per a L'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu de les illes d'Eivissa i Formentera i de Menorca (Mesura 412 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 1.479.721,90€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

I.4.15

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats (SCP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 1.140.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.4.16

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca (Mesura 511 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Cost: 1.132.807,45€

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

I.4.17

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a inversions productives en aqüicultura (Mesura 221 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 405.947,40€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

I.4.18

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies (UEA)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 390.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.4.19

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges (Mesura 149 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 196.042,43€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

I.4.20

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca (Mesura 513 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 100.000,00 €

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

I.4.21

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca (Mesura 142 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 52.132,24€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

I.5. Indústries Culturals

I.5.1

Direcció general: Direcció general de Memòria Democràtica

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar a les entitats, empreses o emprenedors que disposin obres d'art escèniques ja finalitzades així com el material audiovisual, documentals o series documentals ja finalitzats que tenguin a veure amb la memòria democràtica perquè es puguin representar a diferents indrets de les illes i així donar visibilitat als objectius que estableix la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears

Objectius i efectes: l'impuls i promoció del material audiovisual i d'obres d'arts escèniques vinculades a la Memòria Democràtica de les Illes Balears.

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre d'accions comunicatives als mitjans locals, nombre d'actuacions per illa, percentatge de participació de dones a l'obra o documental i nombre de persones amb diversitat funcional que hi participen en la seva gestió

Incidència sobre el mercat: millora de la competitivitat de les indústries culturals de les Illes Balears empresarials

 

I.5.2

Direcció general: Direcció general de Memòria Democràtica

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a finançar projectes de creació d'obres de teatre vinculades als objectius establerts en la Llei 2/2028, de 13 d'abril, de Memòria Democràtica de les Illes Balears, així com la creació i elaboració de guions per a material audiovisual, documentals o sèries documentals vinculats a la Memòria Democràtica de les Illes Balears

Objectius i efectes: impulsar l'elaboració de guions d'obres de teatre i de guions per a material audiovisual, documentals o sèries documentals vinculades a la Memòria Democràtica

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre o percentatge de dones que intervinguin en el guió de l'obra de teatre o al guió audiovisual i nombre de persones amb diversitat funcional que hi participen en la seva gestió

Incidència sobre el mercat: millora de la competitivitat de les indústries culturals de les Illes Balears empresarials

 

I.5.3

Direcció general: Direcció general de Memòria Democràtica

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a les editorials illenques per a finançar publicacions i llibres i traduir-los a altres idiomes que siguin d'interès per a la publicació en qüestió i ajuts a tots aquells estudis universitaris que versin sobre la Memòria Democràtica a les Illes Balears, des de l'ampliació de l'estudi en qüestió a la promoció, difusió, edició o publicació de l'estudi

Objectius i efectes: impulsar l'edició, publicació i traducció de llibres vinculats a la Memòria Democràtica de les Illes Balears. Impuls i foment dels estudis universitaris vinculats a la Memòria Democràtica de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre d'edicions de llibres, publicacions o traduccions, nombre d'actes de presentació de l'estudi i nombre de línies d'investigació obertes dintre del mateix estudi

Incidència sobre el mercat: millora de la competitivitat de les indústries culturals de les Illes Balears empresarials

 

I.5.4

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'ICIB

Descripció: ajuts per donar suport a l'adquisició d'equips i maquinària nova que suposi la millora i la modernització del sistema productiu, de gestió i de promoció i afavoreixi la implantació de la transformació digital a la indústria cultural

Objectius i efectes: contribuir a l'adquisició d'equips i la modernització de les indústries culturals

Convocatòria: anual (2021 i 2022)

Cost: 700.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

I.5.5

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'ICIB

Descripció: ajuts per donar suport a la producció audiovisual de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

Objectius i efectes: contribuir a la producció audiovisual de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2021 i 2022)

Cost: 1.800.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.6

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l'ICIB

Descripció: ajuts per al desenvolupament de projectes culturals

Objectius i efectes: fomentar la realització de projectes culturals

Convocatòria: anual (2021 i 2022)

Cost: 1.200.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.7

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Font de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears.

Descripció: ajuts per donar suport a la realització de fires i festivals a les Illes Balears

Objectius i efectes: contribuir a la realització de fires i festivals a les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 800.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

I.5.8

Direcció general: Direcció General de Cultura

Fonts de finançament: capítol 4

Descripció: ajuts per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i els projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de les diferents manifestacions del patrimoni cultural de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.

 

I.5.9

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'ICIB

Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior del sector audiovisual de les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de caràcter professional en l'àmbit de l'audiovisual de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 450.000,00 €

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

I.5.10

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost l'ICIB

Descripció: ajuts per donar suport a l'exportació i la promoció internacional de productes culturals de les Illes Balears

Objectius i efectes: contribuir a l'exportació i la promoció internacional de productes culturals de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 800.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

I.5.11

Entitat: Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'ICIB i el pressupost de l'Agència Balear de Turisme, per conveni

Descripció: ajudes en espècie per a la promoció del territori com espai per a rodatges per als anys 2022 i 2023

Objectius i efectes: donar ajudes en espècie de transport i allotjament derivades dels rodatges audiovisuals que contribueixin a la promoció del paisatge, la cultura i el patrimoni històric i natural de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 100.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitants i subvencionats i nombre de persones assessorades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.12

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts per donar suport a activitats per a la projecció física o digital de tot tipus de projectes d'edició, digitalització i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració (incloses també les ajudes a la mobilitat entre illes i entre les Illes Balears i els territoris de parla catalana); de projectes d'arts escèniques i d'arts visuals; de producció de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears

Objectius i efectes: contribuir a la projecció exterior de tot tipus de projectes de caràcter professional en l'àmbit de l'edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balear.; de projectes d'arts escèniques i d'arts visuals ; de producció de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 4.125.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.13

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals i jornades professionals que fomentin la projecció exterior, la contractació, la mobilitat entre illes i l'acompanyament tècnic i artístic de la música, les arts escèniques, les arts visuals i audiovisuals o la literatura de les Illes Balears i que es duguin a terme al territori balear

Objectius i efectes: contribuir a l'organització i la producció de fires, festivals i jornades de formació en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i audiovisuals, digitals i interactives, sempre que fomentin la promoció exterior dels autors, els creadors i els artistes de les nostres illes i es facin a territori balear

Convocatòria: anual

Cost: 2.150.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.14

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts per donar suport a les jornades d'estudis locals de les Illes Balears

Objectius i efectes: contribuir a la realització de jornades d'estudis locals de les Illes Balears, com també a la publicació de les seves actes

Convocatòria: anual

Cost: 120.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.15

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts «TalentIB» per donar suport a la circulació de grups de música, companyies d'arts escèniques i per a l'organització d'exposicions i residències d'artistes i de comissariat d'arts visuals a les Illes Balears

Objectius i efectes: contribuir a la programació d'espectacles de l'àmbit de la música, arts escèniques i arts visuals procedents d'altres illes de l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 750.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.16

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts a la creació com a procés de recerca de la generació intermèdia, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears, i per combatre la precarietat laboral dels autors i creadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual i la música de les Illes Balears

Objectius i efectes: promoure la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, fomentar els processos específics de creació adreçats a la realització d'obres, processos i projecció exterior relacionats amb les arts visuals, composicions musicals, textos literaris, guions per a produccions audiovisuals, textos teatrals, espectacles de circ i coreografies d'artistes de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 1.770.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.17

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts a la creació com a procés de recerca de la generació emergent, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears i per combatre la precarietat laboral dels autors i creadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes Balears

Objectius i efectes: promoure la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, fomentar els processos específics de creació adreçats a la realització d'obres, processos i projecció exterior relacionats amb les arts visuals, composicions musicals, textos literaris, guions per a produccions audiovisuals, textos teatrals, espectacles de circ i coreografies d'artistes de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 400.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.18

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts per donar suport als projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears en el marc del Pla de Reactivació de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears i per combatre la precarietat laboral dels investigadors dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el còmic i la il·lustració, l'audiovisual, la música de les Illes i les humanitats

Objectius i efectes: estimular la recerca en l'àmbit de les humanitats i la cultura de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 566.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.19

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts per donar suport a l'edició de llibres i revistes d'investigació en l'àmbit de les humanitats, la cultura i el pensament

Objectius i efectes: contribuir al foment i divulgació de projectes de caràcter professional en l'àmbit de l'edició de llibres d'investigació en l'àmbit de les humanitats, la cultura i el pensament

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.20

Entitat: Institut d'Estudis Baleàrics

Fonts de finançament: capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Descripció: ajuts per donar suport als centres de residència i creació artística en què es fomenti la projecció exterior, la contractació, la mobilitat entre illes, l'acompanyament tècnic i artístic i la generació de xarxes de la música, les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual o la literatura de les Illes Balears, com també les trobades i jornades de formació del món de la cultura que es duguin a terme al territori balear

Objectius i efectes: contribuir al foment dels centres de residència i creació artística en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, sempre que fomentin la promoció exterior dels autors, els creadors i els artistes de les nostres illes i es facin a territori balear

Convocatòria: anual

Cost: 450.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats, subvencionats i executats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.21

Entitat: Institut Balear de la Joventut

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts pels joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres en diferents matèries artístiques o culturals, a través del programa cultural Art Jove

Objectius i efectes: fomentar la creativitat dels joves artistes de Balears, difondre i promocionar l'obra dels joves artistes de Balears a les Illes Balears, a Espanya i a Europa i fomentar entre els joves illencs l'interès per les manifestacions culturals

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre d'inscripcions, nombre de certàmens i esdeveniments celebrats, nombre de convenis i acords de col·laboració signats com a mostra de l'enfortiment i creació de nous vincles amb d'altres administracions i nombre de públic assistent als diferents actes organitzats per l'Art

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

I.5.22

Direcció general: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions a publicacions d'informació general de les Illes Balears que bonifiquin total o parcialment les subscripcions de premsa digital o de paper entre els joves que complexin divuit anys durant l'any o els anys que estableixi la convocatòria

Objectius i efectes: facilitar l'accés a la premsa a les persones joves i combatre els efectes de les notícies falses

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 30.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

I.6 Economia Social

I.6.1

Direcció General: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Fonts de finançament: capítol IV i capítol IV FF 021

Descripció: ajuts a l'economia social i ajuts a l'economia social destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19

Objectius i efectes: pal·liar els efectes de la COVID-19, fomentar l'economia social i difondre aquestes formes empresarials

Convocatòria: anual

Cost: 2.445.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitants i subvencionats

Incidència sobre el mercat: augment de la població activa estable i increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

I.6.2

Direcció general: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Fonts de finançament: capítols IV i VII

Descripció: ajuts de segona oportunitat

Objectius i efectes: proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, amb un programa que inclou, d'una banda, la realització d'un itinerari personalitzat de re emprenedoria i ocupació i, per un altre, unes ajudes econòmiques, condicionades a la decisió de tornar a emprendre després del corresponent alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 6.000.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds i de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

I.6.3

Direcció general: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Fonts de finançament: capítols IV i VII

Descripció: subvencions al treball autònom amb la finalitat d'ajudar a les persones físiques autònoms que hagin de reiniciar o continuar la seva activitat afectada per la COVID-19, i mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el seu projecte d'autoocupació a les Illes Balears

Objectius i efectes: manteniment de l'activitat per compte propi dels autònoms i mantenir l'activitat d'empreses de les Illes Balears

Convocatòria: extraordinària (2021)

Cost: 4.000.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds i de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

OBJECTIU II SOSTENIBILITAT

II.1 Mobilitat Sostenible

II.1.1

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII (100 % ITS impost del turisme sostenible)

Descripció: ajuts per a la instal·lació de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida per a vehicle elèctric i adaptació de sistemes de gestió a la mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

Objectius i efectes: impulsar el vehicle elèctric a les Illes Balears, aconseguir que siguin un referent en qüestió de mobilitat sostenible, dotar-los d'una infraestructura mínima de punts de recàrrega per a vehicle elèctric de titularitat pública local i fomentar l'activitat econòmica

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 9.000.000,00€

Indicadors: nombre de punts de recàrrega ràpida i semiràpida instal·lats

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

II.1.2

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII o capítol VII FF31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per a la instal·lació per a l'electrificació dels ports i l'electrificació de les embarcacions que permetin una navegació recreativa més sostenible

Objectius i efectes: impulsar l'electrificació dels ports de les Illes Balears, aconseguir que siguin un referent en qüestió d'una navegació recreativa sostenible, dotar-les d'una infraestructura mínima de subministrament elèctric i de punts de recàrrega, així com l'impuls dels vaixells propulsats elèctricament

Convocatòria: anual (2022 o 2023)

Cost: 3.000.000,00 €

Indicadors: nombre de vaixells elèctrics i nombre de punts electrificats

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

II.1.3

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per impulsar la mobilitat sostenible en sectors professionals com ara lloguer de vehicles, taxis, VTC, tallers mecànics i altres

Objectius i efectes: desenvolupar alternatives que permetin una mobilitat més sostenible en els sectors professionals de les Illes Balears i fomentar l'activitat econòmica

Convocatòria: anual (2022 o 2023)

Cost: 3.000.000,00€

Indicadors: nombre de vehicles sostenibles i nombre d'actuacions realitzades

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

II.1.4

Direcció general: Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al sector del transport públic de viatgers i mercaderies per carretera

Objectius i efectes: pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 i la seva evolució en l'àmbit territorial de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 1.500.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: potenciació de la recuperació econòmica de les empreses de transport públic de viatgers i mercaderies a les Illes Balears

 

II.1.5

Direcció general: Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al sector de l'arrendament de vehicles sense conductor

Objectius i efectes: pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 i la seva evolució en l'àmbit territorial de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 250.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: potenciació de la recuperació econòmica de les empreses d'arrendament de vehicles sense conductor a les Illes Balears

II.2 Transició Energètica

II.2.1

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Descripció: ajuts per al foment de l'ús, la gestió i la transformació per a aplicacions tèrmiques de la biomassa i/o generació elèctrica adreçada a l'Administració pública, empreses i associacions empresarials

Objectius i efectes: impulsar la utilització de la biomassa com a energia renovable per a aplicacions tèrmiques i/o de generació elèctrica i augmentar la utilització d'energies renovables a les Illes Balears, reduir les despeses energètiques de les empreses i les administracions públiques, i fomentar l'activitat econòmica

Convocatòria: anual (2022 0 2023)

Cost: 600.000,00€

Indicadors: potència tèrmica instal·lada (kWt) i potència elèctrica instal·lada (KWe)

Incidència sobre el mercat: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de fonts renovables, reduir les despeses energètiques i incrementar l'activitat econòmica

 

II.2.2

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII o capítol VII FF 31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per al foment de l'eficiència energètica en les empreses i foment de l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial, amb incidència especial en habitatges socials o vulnerables, així com el foment de l'eficiència energètica en instal·lacions

Objectius i efectes: reduir el consum energètic dels edificis d'ús residencial i terciari, de les instal·lacions, millorar la renda disponible de les famílies sobretot en famílies amb exclusió social, reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle procedents del sector de l'edificació i fomentar l'activitat dels sectors econòmics vinculats amb aquestes activitats

Convocatòria: biennal (2022 o 2023)

Cost: 1.000.000,00€

Indicadors: estalvi energètic anual (kWh) i emissions anuals de CO2 evitades (kgCO2/any)

Incidència sobre el mercat: reducció de la quota de participació en el consum energètic del sector de l'edificació i les instal·lacions, i potenciació i desenvolupament dels sectors empresarials de les Illes Balears relacionats amb la rehabilitació energètica dels edificis

 

II.2.3

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII FF 31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per al foment de l'energia solar fotovoltaica i energia eòlica de baixa potència i microeòlica per a autoconsum en empreses, particulars, associacions empresarials, entitats sense ànim de lucre i comunitats de propietaris

Objectius i efectes: augmentar la capacitat de generació elèctrica per a autoconsum a partir de fonts renovables, reduir les despeses energètiques de les empreses, associacions, entitats sense ànim de lucre i particulars, i fomentar l'activitat econòmica

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 10.000.000,00€

Indicadors: potència fotovoltaica instal·lada (kW), potència eòlica instal·lada (KW), energia anual produïda (kWh) i emissions anuals de CO2 evitades (kgCO2/any)

Incidència sobre el mercat: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de fonts renovables, reduir les despeses energètiques i incrementar l'activitat econòmica

 

II.2.4

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII FF 31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per al foment de l'energia solar fotovoltaica i minieòlica per a autoconsum a l'Administració pública

Objectius i efectes: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de

fonts renovables a l'Administració pública, aconseguir un efecte d'exemple a l'Administració pública, reduir les despeses energètiques i fomentar l'activitat econòmica

Convocatòria: anual (2022 o 2023)

Cost: 2.000.000,00€

Indicadors: potència fotovoltaica instal·lada (kW), potència eòlica instal·lada (KW), energia anual produïda (kWh) i emissions anuals de CO2 evitades (kgCO2/any)

Incidència sobre el mercat: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de fonts renovables, reduir les despeses energètiques i incrementar l'activitat econòmica

 

II.2.5

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII o capítol VII FF 31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per al foment de l'energia solar fotovoltaica i minieòlica en aparcaments i en entorns urbans

Objectius i efectes: augmentar la capacitat de generació elèctrica a partir de

fonts renovables, reduir les despeses energètiques i incrementar l'activitat econòmica

Convocatòria: anual (2022 0 2023)

Cost: 10.000.000,00€

Indicadors: potència fotovoltaica instal·lada (kW), potència eòlica instal·lada (KW), energia anual produïda (kWh) i emissions anuals de CO2 evitades (kgCO2/any)

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

II.2.6

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII o capítol VII FF 31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per al foment de l'eficiència energètica a l'Administració pública, principalment en els edificis, així com el foment de l'eficiència energètica en instal·lacions públiques

Objectius i efectes: reduir el consum energètic dels edificis i instal·lacions d'ús públic, reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i fomentar l'activitat dels sectors econòmics vinculats amb aquestes activitats

Convocatòria: biennal (2022 o 2023)

Cost: 1.000.000,00 €

Indicadors: estalvi energètic anual (kWh) i emissions anuals de CO2 evitades (kgCO2/any)

Incidència sobre el mercat: reducció del consum energètic del sector de l'edificació i desenvolupament dels sectors empresarials de les Illes Balears relacionats amb la rehabilitació energètica dels edificis

 

II.2.7

Direcció general,: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII o capítol VII FF 31111 (FEDER 50 %)

Descripció: ajuts per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica

Objectius i efectes: reduir el consum energètic de les instal·lacions industrials, reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i fomentar l'activitat dels sectors econòmics vinculats amb aquestes activitats

Convocatòria: anual (2022 o 2023)

Cost: 500.000,00€

Indicadors: estalvi energètic anual (kWh) i emissions anuals de CO2 evitades (kgCO2/any)

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears i millora de la productivitat

 

II.2.8

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII o capítol VII FF31111 (FEDER 50%)

Descripció: ajuts per implementar accions d'estalvi energètic per a l'ús i la gestió diària de les instal·lacions adreçades a l'Administració pública

Objectius i efectes: augmentar la consciència energètica dels usuaris dels centres educatius i involucrar-los activament en accions d'estalvi energètic. Les prestacions econòmiques obtingudes es comparteixen a parts iguals entre els usuaris dels edificis i l'administració pública que paga les factures

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: estalvi energètic anual (kWh) i nombre de projectes presentats

Incidència sobre el mercat: sense incidència

 

II.2.9

Direcció general: Direcció General de Política Industrial

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a l'adequació d'infraestructures industrials per a la implantació d'energies renovables

Objectius i efectes: fomentar la retirada i substitució de materials perillosos o nocius, entre ells l'amiant, sota el compromís d'implantar sistemes energètics renovables i afavorir la penetració de renovables, ús intensiu del sòl industrial, reducció de la pressió sobre sòl rústic

Convocatòria: anual

Cost: 350.000,00€

Indicadors: nombre d'empreses beneficiàries anuals

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

II.2.10

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: Capítol VII (50% FEMP)

Descripció: ajuts per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic (Mesura 154 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 50.000,00€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

II.2.11

Entitat: Institut Balear de la Joventut

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: premis destinats als joves que s'atorguen per la realització de vídeos de temàtica mediambiental a través del programa Carnet Jove

Objectius i efectes: augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli, així com del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i d'altres, i incentivar mesures responsables

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: nombre de vídeos rebuts i nombre de participants

Incidència sobre el mercat: Sense incidència sobre el mercat

 

II.2.12

Direcció general: Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes d'educació ambiental a favor de persones i entitats sense ànim de lucre dins l'àmbit territorial de les Illes Balears

Objectius i efectes: Es poden subvencionar les activitats i els projectes d'educació ambiental orientats a:

a) Sensibilitzar i informar sobre els principals problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears

b) Fomentar la conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient

c) Divulgar, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, els problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals

d) Impartir formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals a les Illes Balears.

Convocatòria: anual

Cost: 360.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

II.2.13

Direcció general: Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes d'ambientalització de centres educatius dins l'àmbit territorial de les Illes Balears

Objectius i efectes:

Es poden subvencionar les activitats i els projectes d'ambientalització dels centres educatius de les Illes Balears que participen en el Programa de Centres Ecoambientals i que estiguin orientades a:

a) Sensibilitzar i informar a la comunitat educativa sobre els principals problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable, els espais naturals i la custòdia del territori a les Illes Balears

b) Fomentar la conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient

c) Donar suport a mesures d'ambientalització dels centres educatius.

d) Impartir formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució dels problemes de l'aigua, els residus, la biodiversitat, el consum responsable i els espais naturals a les Illes Balears

e) Promoure la participació i la implicació actives de la comunitat educativa en accions ambientals, als centres educatius i a l'entorn

Cost: 360.000,00€

Convocatòria: anual

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

II.2.14

Direcció general: Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Fonts de finançament: capítols IV i VII

Descripció: ajuts per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears per als anys 2021, 2022 i 2023

Objectius i efectes:

a. Millorar el comportament ambiental en matèria de prevenció de residus.

b. Afavorir models d'economia circular —és a dir, models que tenguin com a objectiu reduir tant l'entrada dels materials com la producció de residus—, que tanquin el cicle.

c. Reduir la quantitat i la perillositat dels residus generats al territori balear mitjançant inversions destinades a la millora

d'instal·lacions.

d. Implementar, ampliar o millorar instal·lacions per a la prevenció, la reparació, la preparació per a la reutilització de residus i la

recollida selectiva de residus.

e. Restaurar i rehabilitar ambientalment espais degradats amb presència de residus o d'elements contaminants.

f. Elaborar o redactar instruments de planificació en matèria de residus.

g. Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus.

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 2.300.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

II.3 Regeneració Urbana

II.3.1

Direcció general: Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Fonts de finançament: capítol VII FF 31110 (FEDER 50%)

Descripció: subvencions per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals (2021-2023)

Objectius i efectes: concedir ajudes del 50 % dels costs de les actuacions per a la conservació del patrimoni cultural dels ens locals

Convocatòria: anual

Cost: 1.416.505,36€

Indicadors: nombre de projectes presentats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: foment de l'activitat rehabilitadora dels edificis, l'ús cultural i la conservació del patrimoni cultural de les Illes Balears

II.4 Entorn Rural i Espais Naturals

II.4.1

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: Capítol VII. (50% FEADER i 7,5% MAPA) (FF 011)

Descripció: ajuts per al foment de races autòctones en perill d'extinció (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 10.1.4)

Objectius i efectes: fomentar la cria i producció enfocat al mercat de les races autòctones de les Illes balears

Convocatòria: anual

Cost: 1.250.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l'economia i la societat balear i com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre l'oferta o la demanda d'aquest mercat ni sobre el medi ambient

 

II.4.2

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona (FOF)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

II.4.3

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per al foment del sector del trot (SET)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

II.4.4

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts destinats a pagaments compensatoris per a zones desfavorides de muntanya i altres limitacions específiques. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 13)

Objectius i efectes: compensar els costos addicionals en què incorren els agricultors que continuen l'activitat agrària en zones desfavorides, evitant els riscos naturals i socials derivats del seu abandonament i contribuint al manteniment del paisatge tradicional balear

Convocatòria: anual

Cost: 7.500.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l'economia i la societat balear i com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre l'oferta o la demanda d'aquest mercat ni sobre el medi ambient

 

II.4.5

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII. (FEADER 80% i MAPA 6%)

Descripció: ajuts LEADER (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesures 19)

Objectius i efectes: fomentar el desenvolupament dels projectes inclosos a les Estratègies de Desenvolupament Local Leader, com a eina per a dinamitzar l'economia i millorar la qualitat de vida de la població de les zones rurals

Convocatòria: anual

Cost: 1.500.000,00€

Indicadors: nombre de projectes

Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l'economia i la societat balear, sense cap distorsió negativa sobre l'oferta o la demanda d'aquest mercat ni sobre el medi ambient

 

II.4.6

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal (ADV)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 750.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat agrària i ramadera a les Illes Balears

 

II.4.7

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (50% FEADER i 7,5% MAPA)

Descripció: ajuts de suport a la conservació, ús sostenible i desenvolupament dels recursos genètics a l'agricultura (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 10.2)

Objectius i efectes: recuperar i mantenir les varietats locals

Convocatòria: anual

Cost: 500.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l'economia i la societat balear i com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre l'oferta o la demanda d'aquest mercat ni sobre el medi ambient

 

II.4.8

Direcció general: Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat

Fonts de finançament: capítol VII FF 054

Descripció: ajuts per a activitats d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública, en l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional marítim terrestre de l'arxipèlag de Cabrera

Objectius i efectes: conservar o restaurar el patrimoni natural, sempre que presentin un valor ecològic manifest; divulgar els valors i la importància del Parc Nacional entre amplis sectors de la societat local; eliminar qualsevol tipus d'impacte sobre els valors naturals o culturals que justificaren la creació del Parc Nacional, inclús l'impacte visual sobre la percepció estètica del Parc Nacional ocasionat per infraestructures preexistents; garantir la compatibilitat i integració de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i objectius del Parc Nacional i potenciar la seva millora tecnològica, incorporació comercial i projecció social; formar la població local en tasques relacionades amb la gestió del Parc Nacional en qualsevol de les seves facetes, així com la conservació dels valors naturals i culturals que justificaren la seva declaració o amb l'ús sostenible dels recursos naturals renovables; conservar o restaurar el patrimoni arquitectònic, així com aquelles accions que contribueixin a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional, sempre que presentin un valor històric-artístic o cultural a escala local manifest; conservar les infraestructures i equipaments destinats a facilitar el gaudiment, el coneixement, l'ús compatible, la seguretat i l'accessibilitat de les persones en el medi natural; altres iniciatives contemplades en el Real Decret 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat en les àrees d'influència socioeconòmica dels Parcs Nacionals

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

II.4.9

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies (Mesura 112 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 424.850,25€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

II.4.10

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII (75% FEMP)

Descripció: ajuts per a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins (Mesura 121 del FEMP)

Objectius i efectes: crear un model de mercat orientat a fomentar les produccions en funció de la demanda i produir vetllant pel compliment de les normes establertes en matèria de benestar animal, seguretat i qualitat alimentària i protecció del medi ambient, per la qual cosa es desagreguen els ajuts a la producció i es condicionen al compliment de les normes esmentades. També es pretén afavorir la comercialització i la competitivitat dels productes i dels professionals del sector agroalimentari

Convocatòria: anual

Cost: 2.000.000,00€

Indicadors: indicadors del Programa Operatiu FEMP

Incidència sobre el mercat: manteniment de l'activitat pesquera a les Illes Balears

 

II.4.11

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol VII. (50% FEADER i 7,5% MAPA)

Descripció: ajuts per a mesures agroambientals per superfícies. (Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears. Mesura 10.1)

Objectius i efectes: fomentar l'adopció de mesures de caire ambiental i climàtic en la producció agrària més enllà dels requisits obligatoris de gestió.

Convocatòria: anual

Cost: 2.300.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: protecció, impuls i racionalització del sector primari de les Illes Balears, de caràcter estratègic per a l'economia i la societat balear i com a mantenidor dels valors mediambientals, sense cap distorsió negativa sobre l'oferta o la demanda d'aquest mercat ni sobre el medi ambient.

 

II.4.12

Direcció general: Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Fonts de finançament: capítol VII, FF 126

Descripció: ajuts del Pla d'Impuls al Medi Ambient (PIMA) Canvi Climàtic

Objectius i efectes: fomentar i donar suport a l'adaptació al canvi climàtic en l'espai urbà i periurbà, potenciant les sinergies entre les estratègies d'adaptació i mitigació en la lluita enfront del canvi climàtic

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 299.872,07€

Indicadors: superfície en m2 de la zona urbana i periurbana adaptades al canvi climàtic, nombre de ciutadans beneficiats i nombre de municipis beneficiats

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica del sector de desenvolupament d'espais públics urbans

OBJECTIU III COMPETITIVIDAD

III.1 Creixement Intel·ligent

III.1.1

Direcció general: Direcció General de Comerç

Fonts de finançament: capítol IV i capítol VII

Descripció: ajuts per promocionar el teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial

Objectius i efectes: fer créixer i consolidar el comerç al detall i desenvolupar les economies locals mitjançant la intervenció de plans de dinamització comercial i l'impuls dels mercats municipals

Convocatòria: anual

Cost: 9.000.000,00€

Indicadors: nombre de persones sol·licitants de la subvenció i nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

 

​​​​​​​III.1.2

Direcció general: Direcció General de Política Industrial

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçats a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics

Objectius i efectes: donar suport a les entitats que, directament amb les empreses dels sectors productius, puguin avançar en la millora competitiva de la seva cadena de valor. Afavorir la innovació i el creixement empresarial

Convocatòria: anual

Cost: 900.000,00€

Indicadors: nombre d'empreses beneficiàries anuals

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

III.1.3

Entitat: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla estratègic industrial 2018-2025

Objectiu i efectes: facilitar el finançament d'operacions inversions productives del sector industrial de les Illes Balears

Cost: 4.050.000,00€

Convocatòria: anual

Indicadors: nombre de projectes seleccionats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: millora la competitivitat del sector industrial de les Illes Balears/ Increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

III.1.4

Direcció general: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Fonts de finançament: capítol IV i capítol IV FF 31111

Descripció: ajuts per finançar la fase d'iniciació i consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses, pimes i associacions i clústers de les Illes Balears, com també implantar-les a l'exterior, en cas d'empreses afectades per la COVID-19 i en cas d'empreses no afectades per laCOVID-19. Forma part dels ajuts de foment de la internacionalització d'empreses balears.

Objectius i efectes: iniciar, reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de les Illes Balears amb l'increment de les exportacions de productes o serveis, tant en mercats en què ja tenen presència com en els nous, com també la implantació comercial a l'exterior de les empreses afectades per la COVID-19

Convocatòria: anual

Cost: 1.811.250,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

III.1.5

Direcció general: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

Font de finançament: capítol IV FF 021 i capítol IV

Descripció: ajuts per a promocionar l'ocupació autònoma

Objectius i efectes: facilitar la constitució d'aturats en treballadors autònoms o per compte propi, ajuts per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la persona titular de l'activitat emprenedora, ajuts de foment al relleu generacional, ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, ajuts per afavorir la primera contractació d'un treballador o treballadora per compte d'altri per part del titular del projecte d'autoocupació, ajuts per a la inserció laboral de persones autònomes col·laboradores

Convocatòria: anual

Cost: 3.414.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: Increment de l'activitat econòmica de les Illes Balears

 

III.1.6

Direcció general: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Font de finançament: capítol IV ( 4.471.008€ Fons propis; 3.528.992€ [FF31501] Fons REACT-EU FEDER)

Descripció: ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

Objectius i efectes: facilitar l'accés al finançament per a l'obtenció de liquiditat a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears.

Cost: 8.000.000,00€

Convocatòria: anual (2021)

Indicadors: nombre i import d'avals formalitzats que reben els ajuts; variació respecte de l'any anterior; mitjana de l'import de les operacions; mitjana dels ajuts concedits; percentatge d'emprenedoria; percentatge d'operacions d'inversió i de liquiditat; nombre de llocs de feina mantinguts amb els ajuts i la seva variació respecte de l'any anterior

Incidència sobre el mercat: manteniment i creació de llocs de feina a les pimes

 

III.1.7

Entitat: Agencia d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Fonts de finançament: capítol VI

Descripció: ajudes “bonus turístics”

Objectius i efectes: fomentar l'activitat turística en el territori de la comunitat autònoma mitjançant la incentivació dels serveis turístics de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ubicats fora de l'illa on es troba el municipi de residencia habitual del sol·licitant, tot buscant pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades per la Covid-19 sobre el sector turístic balear i perllongar l'activitat i l'ocupació

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 2.000.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica del sector turístic a les Illes Balears

 

III.1.8

Direcció general: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Font de finançament: capítol IV (5.500.000 € Fons propis; 1.500.000 € [FF31501] Fons REACT-EU FEDER)

Descripció: ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

Objectius i efectes: facilitar l'accés al finançament per a l'obtenció de liquiditat a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 7.000.000,00€ 

Indicadors: nombre i import d'avals formalitzats que reben els ajuts; variació respecte de l'any anterior; mitjana de l'import de les operacions; mitjana dels ajuts concedits; percentatge d'emprenedoria; percentatge d'operacions d'inversió i de liquiditat; nombre de llocs de feina mantinguts amb els ajuts i la seva variació respecte de l'any anterior

Incidència sobre el mercat: manteniment i creació de llocs de feina a les pimes

III.2 Digitalització

III.2.1

Direcció general: Direcció General de Política Industrial

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial

Objectius i efectes: millorar la productivitat i competitivitat de les empreses industrials mitjançant la transformació digital dels seus processos, productes o models de negoci incentivant la inversió en maquinària, equipaments, serveis d'assessorament i assistència tècnica. Avançar cap a la digitalització de la indústria i superar el salt tecnològic que han d'encarar les indústries de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 3.000.000,00€

Indicadors: nombre d'empreses beneficiàries anuals

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

III.2.2

Entitat: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts de xecs de consultoria per impulsar la indústria de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

Objectiu i efectes: diversificació de l'economia de les Illes Balears; transformació del model productiu; bonificació de la inversió en sectors industrials; increment del valor afegit industrial i desenvolupament de palanques competitives diferencials per afavorir la industria balear; promoure l a transformació digital, impulsar les exportacions i fomentar la transformació ecològica de les empreses; incorporar coneixement nou de valor afegit a les empreses industrials i afavorir un model propi per a la indústria del futur

Cost: 799.350,00€

Indicadors: nombre d'assessoraments subvencionats

Incidència sobre el mercat: millora la competitivitat del sector industrial de les Illes Balears, diversifica l'economia de les Illes Balears i transforma el model productiu

 

III.2.3

Direcció general: Direcció General d'Innovació

Fonts de finançament : capítol IV FF31111 (FEDER 50%)

Descripció: subvencions per finançar la implantació o millora de Pàgina web i/o comerç electrònic; i la implantació i/o millora de processos de gestió empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o Business Process Management (BPM)

Objectiu i efectes: promoure la implantació d'eines de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics. Aquests bons consistiran fonamentalment en fons per a promoure la implantació i adaptació de pàgines

Convocatòria: anual (2021 o 2022)

Cost: 1.200.000,00€

Indicadors:

Programa I: Nombre de webs o aplicacions implantades o millorades.

Programa II: Nombre de programaris implantats o millorats

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

OBJECTIU IV COHESIÓ SOCIAL

IV.1 Igualtat

IV.1.1

Direcció General: Direcció General Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajudes individualitzades de menjador escolar per motius socioeconòmics i de transport per als cursos 2021-2022 i 2022-2023

Objectius i efectes: compensar els alumnes que cursin estudis a centres docents públics no universitaris, en els nivells del segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, amb el finançament de part del cost del servei de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport i per tal d'afavorir-ne l'escolarització i per compensar els alumnes que cursin estudis a centres del primer cicle d'educació infantil que formin part de la xarxa d'escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària, amb el finançament de part del cost del servei de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques i per tal d'afavorir-ne l'escolarització

Cost: 19.200.000,00€

Convocatòries: anual

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.2

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a la xarxa d'escoles infantils públiques

Objectius i efectes: sostenir la xarxa d'escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; promoure activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de 3 anys; donar suport al funcionament dels serveis educatius d'atenció primerenca i ajudar a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc d'exclusió social

Cost: 14.000.000,00€

Convocatòria: anual

Indicadors: nombre de beneficiaris i quantia atorgada per cada mòdul establert

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.3

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al sosteniment dels centres de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques

Objectius i efectes: ajudar als titulars dels centres que conformen la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques, al sosteniment dels centres i així mantenir l'entramat educatiu que asseguri l'atenció a les famílies més desfavorides

Cost: 1.400.000,00€

Convocatòria: anual

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.4

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil (2021/2024)

Objectius i efectes: crear i consolidar noves places d'educació infantil de primer cicle

Cost: 14.400.000,00€

Convocatòria: anual (2021)

Indicadors: nombre de places sol·licitades i nombre de places creades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.5

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil (2021/2024)

Objectius i efectes: ajudar a la creació i consolidació de places públiques d'educació infantil de primer cicle

Cost: 1.200.000,00€

Convocatòria: anual (2021)

Indicadors: nombre de sol·licitants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.6

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys en centres de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques

Objectius i efectes: compensar a les famílies amb rentes baixes per a l'escolarització d'infants en el primer cicle d'educació infantil en centres privats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques

Cost: 1.400.000,00€

Convocatòria: anual

Indicadors: nombre de sol·licitants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.7

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a la reconversió de centres per poder autoritzar places privades de primer cicle d'educació infantil (2021/2024)

Objectius i efectes: ajudar als titulars dels centres no autoritzats amb llicència municipal per finançar projectes per assolir els requisits que estableix la normativa

Cost: 3.200.000,00€

Convocatòria: anual (2021)

Indicadors: nombre de places sol·licitades i nombre de places reconvertides

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.8

Direcció general: Direcció General de Serveis Socials

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajudes econòmiques per a pal·liar la pobresa energètica de persones en situació de vulnerabilitat per als anys 2021-2022 i 2023-2024

Objectius i efectes: l'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat d'atenció prioritària, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics

Convocatòria: biennal (2021 i 2023)

Cost: 800.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris finals i nombre de projectes subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.9

Direcció general: Direcció General de Serveis Socials

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics destinats a pal·liar la manca de cobertura de les necessitats de subsistència a famílies sense accés a altres prestacions públiques

Objectius i efectes: garantir la cobertura de necessitats bàsiques (aliments, habitatge, medicament, etc.) a famílies en situació de precarietat econòmica, risc o exclusió social que no tinguin accés a cap altra prestació econòmica de subsistència

Convocatòria: anual

Cost: 4.500.000,00€

Indicadors: nombre de projectes finançats i nombre de beneficiaris finals

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.10

Direcció general: Direcció General de Serveis Socials

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions destinades a entitats socials que proporcionen aliments i articles de primera necessitat a famílies en situació de precarietat econòmica, risc o exclusió social per als anys 2021, 2022 i 2023

Objectius i efectes: finançar projectes i actuacions d'entitats sense ànim de lucre destinats a atendre les situacions de necessitat sobrevinguda de persones i unitats familiars que, davant l'emergència sanitària i social derivada de la COVID-19, han vist alterades substancialment les seves condicions de vida i, en particular, les que tenen a veure amb la insuficiència de mitjans propis per a la provisió d'aliments i altres productes de primera necessitat

Convocatòria: anual

Cost: 1.200.000,00€

Indicadors: nombre de projectes finançats i nombre de beneficiaris finals Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.11

Entitat: Institut Balear de la Joventut

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts i premis destinats als titulars del Carnet Jove i/o als joves de les Illes Balears, en el marc d'una convocatòria oberta per a la realització de sortejos

Objectius i efectes: promoure el programa Carnet Jove de les Illes Balears i les entitats col·laboradores

Convocatòria: biennal (2021 i 2023)

Cost: 16.000,00€

Indicadors: nombre de participants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.12

Entitat: Institut Balear de la Dona

Font de finançament: capítol IV FF 090

Descripció: subvencions a entitats sense ànim de lucre per finançar projectes

de foment i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Objectius i efectes: fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Convocatòria: anual

Cost: 900.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.13

Entitat: Institut Balear de la Dona

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per convocar premis i certàmens en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Objectius i efectes: fomentar actuacions per superar la discriminació per raó de sexe

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.14

Entitat: Institut Balear de la Dona

Fonts de finançament: capítol IV FF21090.

Descripció: subvencions a entitats públiques d'àmbit local per finançar projectes de foment i de suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (2021-2022/2023-2024)

Objectius i efectes: fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Convocatòria: biennal (2021 i 2023)

Cost: 2.400.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.15

Entitat: Fons de Garantia Agrària i Pesquera dels Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: premis per fomentar la participació i visualització de la dona en l'àmbit agrari i pesquer

Objectius i efectes: impulsar el paper de la dona en l'àmbit agrari i pesquer en igualtat d'oportunitats respecte als homes. Augment de la participació de la dona en les activitats agrícoles i pesqueres. Ajudar a la conscienciació social de la igualtat entre dones i homes en les activitats descrites

Convocatòria: anual

Cost: 42.000,00€

Indicadors: nombre d'iniciatives presentades que donin reflex del paper de la dona en el món agrari i pesquer

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

IV.1.16

Direcció general: Direcció General de Treball i Salut Laboral

Fonts de finançament: Capítol IV

Descripció: ajuts a la implantació de plans d'igualtat en les empreses

Objectius i efectes: fomentar la implantació voluntària de plans d'igualtat en les empreses que no hi estan obligades

Convocatòria: anual

Cost: 300.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: corregir les desigualtats per raó de sexe en el mercat laboral

 

IV.1.17

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 090, 021 i 213

Descripció: subvenció destinada a finançar les despeses que derivin del cost salarial per contractar dones víctimes de violència masclista desocupades (SOIB dona)

Objectius i efectes: fomentar l'ocupació de manera que la feina que es durà a terme proporcionarà una major autonomia de la dona a través de la seva independència econòmica, en activitats pròpies del seu perfil professional o d'interès per a la dona

Convocatòria: anual

Cost: 25.050,000,00€

Indicadors: nombre dones contractades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.18

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts dirigits a persones treballadores desocupades majors de 30 anys i dones desocupades víctimes de violència masclista que siguin alumnes d'especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació (SOIB formació per l'ocupació i VVM)

Objectius i efectes: estimular l'assistència i acabament amb èxit de la formació mitjançant un ajut econòmic

Convocatòria: anual

Cost: 1.600.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.19

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts i beques per transport, manutenció, allotjament, víctimes de violència masclista, discapacitat i conciliació (SOIB beques d'assistència)

Objectius i efectes: estimular l'assistència i l'acabament amb èxit de la formació mitjançant un ajut econòmic

Convocatòria: anual

Cost: 1.800.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries de la beca

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.20

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes destinats a executar:

Convocatòria: anual

Cost: 240.000€

Indicadors:

Nombre d'entitats LGTBI que es presenten a la convocatòria segons anys d'experiència en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.

Nombre de projectes presentats segons tipologia d'acció subvencionable.

Àmbits d'estudi escollits per als projectes d'investigació relacionats amb l'LGTBI-fòbia en relació amb els àmbits sensibles que preveu la Llei 8/2016.

Resultats obtinguts en els projectes directament relacionats amb algun dels objectius del II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024.

Grau d'incidència dels projectes en la prevenció i/o eliminació de l'LGTBI-fòbia.

Percentatge de subvenció atorgat segons l'import total sol·licitat.

Nombre i tipologia de projectes subvencionats segons àmbit territorial d'incidència (autonòmic, insular, local).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.21

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts als desplaçaments interinsulars dels esportistes i clubs esportius(2021-2024)

Objectius i efectes: facilitar la pràctica de l'esport mitjançant l'aportació del cost dels desplaçaments interinsulars dels esportistes en competicions oficials

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 3.851.307,68€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.22

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a desplaçaments dels esportistes i clubs de les Illes Balears per la seva participació als Campionats del Mon o d'Europa convocats per la corresponents federació esportiva internacional o europea

Objectius i efectes: facilitar la pràctica de l'esport mitjançant l'aportació del cost dels desplaçaments fora del territori d'Espanya dels esportistes i clubs esportius, amb motiu de la participació en campionats del Mon o Europa convocats per la corresponents federació esportiva internacional o europea.

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.23

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació als Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports

Objectius i efectes: facilitar la pràctica de l'esport en edat escolar i participar en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar

Convocatòria: anual

Cost: 555.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.24

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts als clubs esportius balears amb equips d'esports col·lectius i individuals

Objectius i efectes: donar suport als clubs esportius balears amb equips d'esports individuals i col·lectius

Convocatòria: anual

Cost: 4.650.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre d'ascensos de categoria, nombre de participacions en Play Off al títol o copes d'Espanya, Rei o Reina

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.25

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts als esportistes destacats de les illes balears

Objectius i efectes: donar suport als esportistes destacats de les illes balears per facilitar i millorar els seus mitjans d'entrenament

Convocatòria: anual

Cost: 2.520.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.26

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la gestió ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears

Objectius i efectes: donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears i del manteniment de la seva organització, tenint en compte les necessitats organitzatives d'una estructura territorialitzada

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 550.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.27

Direcció general o entitat: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per a la gestió de programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears

Objectius i efectes: donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament dels programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.28

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius a l'àmbit geogràfic de les Illes Balears

Objectius i efectes: promocionar l'esport en la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius de caràcter nacional o internacional

Convocatòria: anual

Cost: 390.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.29

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la creació dins l'àmbit local dels agents de corresponsabilitat i conciliació, figura prevista al Pla de Conciliació de les Illes Balears 2021-2024

Objectius i efectes: diagnosi dels problemes de corresponsabilitat i conciliació en el seu territori i el desenvolupament dels plans, atenent les circumstàncies i peculiaritats de cada municipi

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 2.000.000,00€

Indicadors: nombre d'agents contractats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.30

Direcció general o entitat: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Font de finançament: capítol IV FF21131

Descripció: subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats integrants de l'Administració local de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del “Plan Corresponsables” aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

Objectius i efectes: d'una banda, promoure la igualtat de oportunitats en l'accés i permanència en l'ocupació de dones i homes, així com remoure els obstacles que poden produir sobre l'ocupació les responsabilitats de les persones treballadores derivades de l'àmbit familiar o domèstic i d'altres situacions que pertanyen a aquest àmbit; i de l'altra, fomentar l'ocupació de qualitat en el sector del lleure educatiu.

Indicadors: nombre d'entitats perceptores de la subvenció i nombre de famílies i persones menors beneficiats per la mesura

Cost: 1.001.000,00 €

Convocatòria: anual (2021)

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

IV.2 Cohesió Social

IV.2.1

Direcció general: Direcció General de Serveis Socials

Fonts de finançament: capítol IV FF 073

Descripció: subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), per als anys 2022 i 2023

Objectius i efectes: distribuir els fons recaptats amb càrrec al 0,7 % de l'IRPF per a entitats que desenvolupen programes socials d'interès general

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 8.000.000,00€

Indicadors: nombre de projectes subvencionats i nombre de beneficiaris finals

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.2

Direcció general: Direcció General de Serveis Socials

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que gestionen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques (2022-2023)

Objectius i efectes: fomentar els serveis i els programes de les entitats del tercer sector social que tenen com a finalitat l'atenció social, l'orientació, la valoració i la integració per al foment de la inclusió social

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 1.800.000,00€

Indicadors: nombre de projectes subvencionats, nombre de beneficiaris finals i percentatge adjudicat sobre pressupost total

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.3

Direcció general: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre per finançar programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, d'informació, d'atenció i d'ajuda a les persones que els necessiten a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat

Objectius i efectes: executar programes que treballen amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessàries per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc; prevenir i tractar el maltractament infantil; executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques; desenvolupar l'atenció social a menors hospitalitzats

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 434.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris, nombre de projectes sol·licitats i subvencionats, nombre de població i àmbit territorial atès

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.4

Direcció general: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a finançar a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes en matèria de desplaçament de menors estrangers amb la finalitat de rebre tractament mèdic, o d'escolarització o per gaudir de vacances

Objectius i efectes: gaudir de vacances gratuïtes en famílies o institucions durant les vacances d'estiu o escolars, per fruir d'unes condicions de vida millors, que n'afavoreixin la salut i el desenvolupament integral, i per tenir l'oportunitat de conèixer altres cultures i formes de vida; proporcionar als menors desplaçats amb problemes greus de salut o que n'impedeixin el desenvolupament integral un tractament mèdic especialitzat o la intervenció quirúrgica que necessiten; continuar o ampliar estudis en un centre d'ensenyament autoritzat a Espanya, amb un programa de temps complet que condueixi a l'obtenció d'un títol o certificat d'estudis

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 40.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris i nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.5

Direcció general o entitat: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant l'estiu dels anys de la convocatòria

Objectius i efectes: contribuir a que infants i joves amb diversitat funcional o cognitiva puguin gaudir d'un lleure de qualitat en igualtat d'oportunitats a totes les illes i facilitar a les persones organitzadores d'aquestes activitats el compliment d'allò previst a l'apartat 9 de l'article 48 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 30.000,00€

Indicadors: nombre de persones beneficiàries, nombre de persones monitores contractades i nombre de persones participants als quals s'ha pogut atendre gràcies a aquests ajuts

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.6

Direcció general: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Fonts de finançament: capítol VII FF 073

Descripció: subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d'adquisició de vehicles elèctrics i d'adquisició o manteniment d'eines informàtiques i tecnològiques utilitzats en la prestació de serveis socials a les Illes Balears, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a l'any 2021

Objectius i efectes: distribuir els fons recaptats amb càrrec al 0,7% de l'IRPF

Convocatòria: anual

Cost: 2.100.000,00€

Indicadors: nombre de vehicles subvencionats, nombre de serveis atesos amb

l'adquisició dels vehicles, nombre d'eines informàtiques subvencionades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.7

Direcció General: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a la investigació, estudi, recerca i posterior edició i difusió en l'àmbit dels serveis socials i a la sensibilització envers les necessitats socials

Objectius i efectes: fomentar la investigació i l'estudi en l'àmbit social i la seva posterior difusió, i la sensibilització envers les necessitats socials

Convocatòria: anual

Cost: 81.000,00€

Indicadors: nombre d'investigacions i/o estudis subvencionats, nombre

d'investigacions i/o estudis editats, impresos i difosos

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.8

Direcció General: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a projectes singulars i bones pràctiques socials

Objectius i efectes: finançar l'execució de projectes singulars, així com posar en valor i difondre les bones pràctiques de projectes socials

Convocatòria: anual (2021 i/o 2022)

Cost: 400.000,00€

Indicadors: nombre de projectes i bones pràctiques en serveis social desplegades i difoses

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.9

Direcció general: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 020

Descripció: ajuts per a programes de formació dual dirigits a persones desocupades discapacitades o en risc d'exclusió social (SOIB dual vulnerables)

Objectius i efectes: millorar les aptituds i les competències professionals de persones desocupades amb discapacitat o més vulnerables que hi participen, alhora que duen a terme projectes d'interès general o social

Convocatòria: anual

Cost: 6.936.000,00€

Indicadors: nombre de projectes presentats i nombre de persones contractades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.10

Direcció general: Direcció General de Treball i Salut Laboral

Fonts de finançament: capítol IV FF 021

Descripció: ajuts per a la integració laboral de persones amb discapacitat

Objectius i efectes: incloure laboralment a persones amb discapacitat

Convocatòria: anual

Cost: 28.050.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la població activa i de l'estabilitat en el treball de persones amb discapacitat

 

IV.2.11

Direcció general: Direcció General d'Esports

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per fomentar l'esport inclusiu

Objectius i efectes: facilitar la pràctica esportives a totes les persones, independentment de l'edat, la situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.2.12

Direcció general: Direcció General d'Esports i Joventut

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i/o adaptat per a clubs esportius i esportistes amb discapacitat

Objectius i efectes: dotar d'immobilitzat material esportiu adients per al desenvolupament dels entrenaments i les competicions oficials dels esportistes i equips de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

​​​​​​​IV.3 Cooperació Internacional

IV.3.1

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear

Objectius i efectes: generar en el conjunt de la comunitat educativa (alumnat, claustre, PAS i AMIPA) i en la població en general de les Illes Balears coneixements, valors i actituds per a una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, amb les causes que provoquen aquestes desigualtats entre països així com el desenvolupament humà incloent, equitatiu i sostenible que contribueixi a transformar la societat

Convocatòria: anual i/o biennal

Cost: 2.000.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.3.2

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes de cooperants

Objectius i efectes: organitzar viatges i estades de cooperants (tant de les Illes Balears com dels països socis) amb la finalitat de contribuir a millorar les intervencions de cooperació al desenvolupament. Es preveu diferents modalitats:

a. Estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI.

b. Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia

c. Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes

1. Oferir a les empreses de les Illes Balears instruments perquè puguin desenvolupar accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI a l'efecte d'evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

2. Millorar la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere del personal que actua en àmbits sensibles a l'efecte de proporcionar-li eines per millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix des dels serveis d'atenció de les Illes Balears a les persones i famílies LGTBIQ+

3. Promoure el coneixement de les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i de les conseqüències de l'LGTBI-fòbia, a l'efecte de disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori de les Illes Balears

1. Professionals de països en desenvolupament a les Illes Balears.

2. Professionals de les Balears que participen en projectes de cooperació o d'acció humanitària a països en desenvolupament

3. Participació de joves d'entre 18 i 30 anys de les Illes Balears com a voluntaris en projectes de cooperació

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 125.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.3.3

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítols IV i VII

Descripció: subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament en els països en desenvolupament, segons les prioritats que preveu el Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023

Objectius i efectes: contribuir a erradicar la pobresa en els països en desenvolupament del món i, en conseqüència, millorar les condicions de vida de la seva població

Convocatòria: anual i/o biennal

Cost: 9.495.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.3.4

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítols IV i VII

Descripció: subvencions per executar projectes de postemergència destinats a la recuperació dels serveis bàsics i al desenvolupament en les poblacions que han patit una situació de desastre o conflicte armat

Objectius i efectes: donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència o crisis humanitàries, protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones; garantir-ne la subsistència; recuperar els serveis bàsics; atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i rehabilitar infraestructures bàsiques de la comunitat

Convocatòria: anual

Cost: 1.650.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.3.5

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes de prospeccions, elaboracions d'estudis, diagnòstics i identificació en el terreny de projectes

Objectius i efectes: donar suport a l'elaboració d'estudis, prospeccions, diagnòstics i identificació de projectes de desenvolupament com a fase prèvia a la formulació i presentació a una entitat subvencionadora

Convocatòria: anual

Cost: 150.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.3.6

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per realitzar estudis de recerca dins l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i l'educació per la transformació social

Objectius i efectes: donar suport a la investigació i la recerca dins l'àmbit de la cooperació al desenvolupament que es fa des de les Illes Balears, generant material i contingut científic que contribueixi a millorar la qualitat de les diferents accions implementades pel sector

Convocatòria: anual

Cost: 60.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

IV.4 Participació Institucional

IV.4.1

Direcció general: Direcció General de Treball i Salut Laboral

Fonts de finançament: Capítol IV

Descripció: ajuts a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i al foment del fet sindical i de l'activitat empresarial

Objectius i efectes: compensar els costos que suposa la participació institucional en les organitzacions empresarials i sindicals i donar-les suport per a la promoció i la defensa dels interessos econòmics i socials que els són propis

Convocatòria: anual

Cost: 3.615.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.4.2

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats al foment de les federacions d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social

Objectius i efectes: fomentar i reforçar les federacions d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social

Cost: 1.500.000,00 €

Convocatòria: anual

Indicadors: nombre d'entitats beneficiàries i de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

 

​​​​​​​IV.4.3

Direcció general: Direcció General de Serveis Socials

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats al foment de les federacions d'associacions que desenvolupen programes de l'àmbit social (2022-2024)

Objectius i efectes: ajuts per fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme actuacions a favor de persones dins l'àmbit social

Convocatòria: biennal (2022)

Cost: 700.000,00€

Indicadors: nombre de federacions, confederacions i unions d'entitats subvencionades i percentatge adjudicat sobre el pressupost total

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.

 

IV.4.4

Direcció general: Direcció General de Comerç

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per fomentar la cooperació empresarial i sindical en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç

Objectius i efectes: donar suport a aquestes entitats per a la promoció i defensa dels interessos econòmics i socials dins el sector del comerç, que els són propis

Convocatòria: anual

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

IV.4.5

Direcció general: Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Fonts de finançament: capítols IV i VII

Descripció: subvencions a les comunitats balears establertes fora del territori de la Comunitat autònoma de les Illes Balears

Objectius i efectes: donar suport a les comunitats balears a l'exterior perquè puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la història, la cultura i la llengua

Convocatòria: anual

Cost: 225.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris; nombre d'activitats realitzades; percentatge d'activitats no adreçades exclusivament a socis

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.4.6

Direcció general: Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per donar suport a les cases regionals amb seu a les Illes Balears

Objectius i efectes: fomentar l'associacionisme, contribuir al manteniment del funcionament de les cases regionals amb seu a les Illes Balears i afavorir la realització d'activitats

Convocatòria: anual

Cost: 120.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris; nombre d'activitats realitzades; percentatge d'activitats no adreçades exclusivament a socis

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.4.7

Direcció general: Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes de participació als centres educatius

Objectius i efectes: incrementar l'interès dels joves en la participació en els assumptes públics, impulsar processos pedagògics que facilitin la comprensió i l'ús de mètodes participatius, a on es prima l'horitzontalitat, la gestió de la diversitat, la igualtat en veus i idees i el consens com a mecanisme de presa de decisions

Convocatòria: anual

Cost: 60.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds, nombre de beneficiaris i nombre de projectes finançats

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

 

​​​​​​​IV.4.8

Direcció general: Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats als ajuntaments de les Illes Balears per desenvolupar projectes de participació ciutadana

Objectius i efectes: formar als treballadors públics, conscienciar a la ciutadania, i dinamitzar, impulsar i facilitar processos participatius que impliquin a la ciutadania en la presa de decisions a nivell local

Convocatòria: anual

Cost: 90.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds, nombre de beneficiaris i nombre de projectes finançats

Incidència sobre el mercat: contractació d'empreses o personal per desenvolupar els projectes

 

IV.4.9

Direcció general: Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d'assegurances de responsabilitat civil i d'assegurances d'accidents

Objectius i efectes: donar suport a les entitats de voluntariat en el compliment de les seves obligacions legals i donar seguretat a les persones voluntàries

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds i nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

IV.4.10

Direcció general: Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: Premis Autonòmics del Voluntariat, amb dues vessants, els Premis de voluntariat i Premi d'organització veïnal i les Mencions i els Reconeixements a la trajectòria personal

Objectius i efectes: reconèixer el valor de les entitats de voluntariat i estimular actituds ciutadanes actives i implicades en el món del voluntariat

Convocatòria: anual

Cost: 60.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds i nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

IV.5 Economia de les Cures

IV.5.1

Direcció general: Direcció General de Salut i Participació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i col·lectius en risc d'exclusió social

Objectiu i efectes: projectes destinats a millorar la capacitat de la població d'intervenir positivament sobre la seva salut contribuint a la transformació de les persones en subjectes actius del canvi social i a la reducció de les desigualtats socials

Convocatòria: anual

Cost: 89.000,00€

Indicadors:

Nombre d'entitats que es presenten a la convocatòria.

Percentatge de projectes que compleixen els requisits: (nre. de projectes admesos / nre. de projectes presentats) * 100.

Percentatge de projectes concedits: (nre. de projectes que reben la subvenció / nre. de projectes admesos) * 100.

Puntuació mitjana, mediana i rang obtinguda pels projectes.

Puntuació mitjana, mediana i rang obtinguda en l'apartat Contribució a la reducció de desigualtats (puntuació màxima: 6).

Puntuació mitjana, mediana i rang obtinguda en l'apartat Contribució a la igualtat de gènere (puntuació màxima: 1).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.2

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears

Objectiu i efectes: impulsar la promoció i l'educació en la salut de la infància i de la joventut a partir de programes i projectes de salut en els centres educatius promotors de salut de les Illes Balears (CEPS) amb la participació de tota la comunitat educativa i millorar-ne la capacitat d'intervenir positivament sobre la salut contribuint a la transformació de les persones en subjectes actius del canvi social

Convocatòria: anual

Cost: 95.0000,00€

Indicadors:

Nombre de centres educatius que es presenten a la convocatòria.

Percentatge de centres educatius que es presenten a la convocatòria subvencions/centres educatius que s'han presentat a la convocatòria CEPS

Puntuació mitjana, mediana i rang obtinguda pels projectes

Puntuació mitjana, mediana i rang obtinguda en l'apartat Contribució a la reducció de desigualtats (puntuació màxima: 6)

Puntuació mitjana, mediana i rang obtinguda en l'apartat Contribució a la igualtat de gèneres (puntuació màxima: 1)

Valoració qualitativa de com els projectes contribueixen a l'equitat

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.3

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia a tots els municipis de les Illes Balears. Aquesta ajuda ha d'estar destinada a associacions municipals o autonòmiques, de qualsevol tipus, que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada

Objectius i efectes: augmentar el nombre de donants de sang per poder arribar a l'autosuficiència en matèria d'hemodonació, amb garanties transfusionals i amb la màxima eficiència dels recursos, tant materials com de personal

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: obtenció anual de cent donants nous que han d'haver fet almenys un oferiment de donació nou i contrastable per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) durant l'any 2021. S'ha de poder verificar que els donants s'han aconseguit gràcies a la beneficiària.

Distribució acreditada d'informació municipal sobre el nou sistema de cita prèvia de la donació a la FBSTIB

Establiment d'un cens de voluntaris per associació a les Balears, que es compartirà amb la FBSTIB

Aportació de deu nous voluntaris anuals a deu municipis de Mallorca, un per cada municipi

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.4

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d'afectats

Objectiu i efectes: fomentar projectes dirigits a prevenir el VIH i altres infeccions de transmissió sexual, amb atenció especial a col·lectius LGBTI; disminuir el nombre de noves infeccions pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual, així com millorar la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies, disminuint l'estigma i la discriminació

Convocatòria: anual

Cost: 110.000,00€

Indicadors: nombre de persones en programa (característiques sociodemogràfiques), nombre d'actuacions realitzades, nombre de proves realitzades, taxa de positivitat, nombre d'activitats de formació i grau de satisfacció

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.5

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a associacions de pacients

Objectiu i efectes: desenvolupar activitats destinades a millorar la qualitat de vida de persones amb problemes de salut

Convocatòria: anual

Cost: 109.500,00€

Indicadors: nombre d'illes i nombre de persones participants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.6

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV FF 038

Descripció: ajuts per a projectes que dinamitzin el treball en xarxa en la prevenció de les addiccions en l'àmbit comunitari, dirigit al jovent

Objectiu i efectes: fomentar actuacions en xarxa que afavoreixin la creació de espais d'oci per al jovent, oferint activitats d'oci saludable i alternatiu per a joves tenint en compte les mesures sanitàries establertes envers la COVID-19

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 40.000,00€

Indicadors: nombre d'activitats ofertes, nombre d'assistents (diferenciats per sexe) i nombre d'entitats municipals que participen en la dinamització de les activitats ofertes

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.7

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV FF 037 038

Descripció: ajuts per a projectes d'intervenció en l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i les seves famílies

Objectiu i efectes: fomentar actuacions que repercuteixin en les persones penades i els seus familiars, que afavoreixin la seva integració en la societat i, en especial, en l'àmbit laboral i familiar. Aquestes actuacions han de ser compatibles amb el règim penitenciari de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 114.000,00€

Indicadors: nombre de persones penades ateses (disgregades per sexe), nombre de famílies ateses i percentatge d'actuacions realitzades que han afavorit la integració en la societat

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.8

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Font de finançament: capítol IV FF 038

Descripció: ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals

Objectiu i efectes: fomentar projectes dirigits a identificar i intervenir en persones que realitzen un consum de substàncies associades a relacions sexuals de risc

Convocatòria: anual

Cost: 45.000,00€

Indicadors: nombre de persones ateses (cal presentar les dades segregades per sexe), nombre de proves de VIH fetes i percentatge de persones ateses amb aquest perfil respecte del total de persones ateses

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.9

Direcció general: Direcció General de Salut Pública i Participació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la realització de programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries

Objectiu i efectes: millorar el coneixement en matèria de seguretat alimentària, ja siguin dirigits a petites empreses alimentàries en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, o dirigits a famílies també en risc d'exclusió social, de manera que es disminueixi l'exposició a agents patògens de transmissió alimentària en la seva comunitat

Convocatòria: anual

Cost: 26.000,00€

Indicadors:

Indicadors d'operativa:

IO 1: Nombre d'accions formatives realitzades / Nombre d'accions formatives programades. Objectiu = 0,7

IO2: Nombre de participants en les accions formatives / Nombre de participants convocats a les accions formatives programades. Objectiu = 0,7

IO3: Nombre de projectes subvencionats / Nombre de projectes sol·licitats. Objectiu > 0

Indicadors de resultat

IR1: Nombre de sancions o mesures cautelars proposades per incompliments sanitaris detectats a controls fets a establiments alimentaris on treballen els participants dels programes o projectes subvencionats un cop hagin finalitzat / Nombre de sancions o mesures cautelars proposades per incompliments sanitaris detectats en els darrers controls realitzats a establiments alimentaris on treballen aquests participants abans del començament dels programes o projectes subvencionats. Objectiu: > 1

IR2: Puntuació sanitària mitjana dels controls fets a establiments alimentaris on treballen els participants dels programes o projectes subvencionats un cop hagin finalitzat / Puntuació sanitària mitjana dels darrers controls realitzats a establiments alimentaris on treballen aquests participants abans del començament dels programes o projectes subvencionats. Objectiu: > 1

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.10

Direcció general: Direcció General d'Atenció a la Dependència

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat (2022-2024)

Objectius i efectes: atendre, prevenir i promocionar l'autonomia personal mitjançant serveis dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i atendre, prevenir i promocionar l'autonomia personal mitjançant serveis dirigits a la integració social de persones amb discapacitat

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 1.108.000,00€

Indicadors: quantitat global atorgada respecte de la quantitat sol·licitada i considerada despesa subvencionable i nombre d'entitats beneficiàries en relació al nombre d'entitats sol·licitants

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.5.11

Direcció general: Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

Font de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts destinats a entitats del tercer sector d'acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o ampliació de centres, o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes per als anys 2021-2030

Objectius i efectes: creació de places de conformitat amb la normativa específica aplicable en matèria de serveis socials que regula cada servei per incorporar-les a la xarxa de serveis socials d'atenció pública de les Illes Balears

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 32.142.712,65€

Indicadors: nombre de projectes presentats i subvencionats i nombre de places residencials noves

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

IV.6 Educació

IV.6.1

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris per cursar els estudis universitaris fora de l'illa de residència

Objectius i efectes: foment dels estudis universitaris

Convocatòria: anual

Cost: 1.500.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds; nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre l'oferta de feina i la demanda general

 

IV.6.2

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts de desplaçament per a alumnes universitaris de postgrau

Objectius i efectes: foment dels estudis universitaris de postgrau

Convocatòria: anual

Cost: 54.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds; nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre l'oferta de feina i la demanda general

 

IV.6.3

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: beques d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari (2021/2027)

Objectius i efectes: foment dels estudis universitaris de grau

Convocatòria: anual

Cost: 1.198.325,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds; nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre l'oferta de feina i la demanda general

 

IV.6.4

Direcció general: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per alumnes amb aprofitament excel·lent

Objectius i efectes: fomentar els estudis d'ensenyaments artístics superiors

Convocatòria: anual

Cost: 13.500,00€

Indicadors: nombre d'ajuts concedits

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre la oferta de treball i la demanda general

 

IV.6.5

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a accions de política estratègica universitària

Objectius i efectes: ajuts per fomentar els ensenyaments universitaris; ajuts per finançar activitats de les associacions d'alumnes universitaris de les Illes Balears; ajuts per fomentar la formació permanent dels professors universitaris; ajuts per organitzar i desenvolupar activitats de caràcter acadèmic, cultural i informatiu vinculades al món universitari o per participar-hi; foment de la mobilitat del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears; foment de la recerca a la comunitat autònoma de les Illes Balears; foment de projectes d'innovació pedagògica universitària; foment de projectes de formació inicial del professorat

Convocatòria: anual

Cost: 60.000,00€

Indicadors: nombre de cursos, jornades, seminaris realitzats

Incidència sobre el mercat: foment de l'oferta formativa, la recerca i la transferència del coneixement universitari; millora de la formació inicial del professorat

 

IV.6.6

Direcció general: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts de desplaçament per a alumnes d'ensenyaments artístics superiors

Objectius i efectes: fomentar els estudis d'ensenyaments artístics superiors

Convocatòria: anual

Cost: 36.000,00€

Indicadors: nombre d'ajuts concedits

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre la oferta de treball i la demanda general

 

IV.6.7

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts de mobilitat per a alumnes universitaris per fer estades Erasmus+ o SICUE

Objectius i efectes: foment dels estudis universitaris

Convocatòria: anual

Cost: 300.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds; nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre l'oferta de feina i la demanda general

 

IV.6.8

Direcció general: Direcció General de Política Universitària i Recerca

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a alumnes amb aprofitament acadèmic excel·lent

Objectius i efectes: foment dels estudis universitaris

Convocatòria: anual

Cost: 90.000,00€

Indicadors: nombre de sol·licituds; nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la preparació laboral dels habitants de les Illes Balears amb efectes evidents sobre l'oferta de feina i la demanda general

 

IV.6.9

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per als auxiliars de conversa

Objectius i efectes: proveir els centres docents de les Illes Balears d'un parlant nadiu, referent lingüístic i cultural, per a la millora i el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes

Convocatòria: anual

Cost: 4.920.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.6.10

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a l'alumnat de les Illes Balears per a l'aprenentatge de llengües estrangeres

Objectius i efectes: millorar l'adquisició de destreses de comprensió i expressió oral i escrita en llengües estrangeres

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 600.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.6.11

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al professorat de les Illes Balears per a l'actualització lingüística i metodològica en llengües estrangeres

Objectius i efectes: millorar l'adquisició de destreses de comprensió i expressió oral i escrita i metodologia en llengües estrangeres del professorat

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 40.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris i d'entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.6.12

Direcció general: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts econòmics per desenvolupar accions de formació professional del sistema educatiu, que poden dur a terme corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d'economia social

Objectius i efectes: fomentar la inserció professional, el retorn al sistema educatiu i la formació permanent, la inclusió en el mercat laboral de persones en risc d'exclusió, la reducció de l'abandonament escolar i l'increment de l'accés a estudis postobligatoris

Convocatòria: anual

Cost: 2.846.250,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: augment de la població activa i potenciació de la formació professional de futures persones treballadores

 

IV.6.13

Direcció general: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a la convocatòria de premis extraordinaris de Formació Professional de Cicles Formatius de Grau Superior

Objectius i efectes: preveure mesures per potenciar la formació professional i reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball, la dedicació i l'esforç dels alumnes que, havent acabat els ensenyaments de formació professional, hagin demostrat un rendiment brillant en els seus estudis, com també una major maduresa professional

Convocatòria: anual

Cost: 60.000,00€

Indicadors: nombre sol·licituds i nombre de premis concedits

Incidència sobre el mercat: incentivar la preparació acadèmica i potenciar la formació professional de futures persones treballadores

 

IV.6.14

Direcció general: Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: premis extraordinaris d'Educació Secundària per a persones adultes

Objectius i efectes: preveure mesures per a potenciar els ensenyaments secundaris de les persones adultes i reconèixer la trajectòria acadèmica i professional de qualitat basada en el treball, la dedicació i l'esforç dels alumnes que, havent acabat els ensenyaments, han demostrat un rendiment brillant en els seus estudis, així com una major maduresa professional

Convocatòria: anual

Cost: 18.000,00€

Indicadors: nombre de premis concedits

Incidència sobre el mercat: incentivar la preparació acadèmica i potenciar la formació professional de futures persones treballadores

 

IV.6.15

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu adreçats a l'alumnat amb necessitats educatives especials

Objectius i efectes: fomentar programes d'estimulació i rehabilitació; fomentar el suport educatiu als infants malalts de càncer per tal de garantir el procés educatiu de l'alumne malalt que té una convalescència prolongada a la seva llar; fomentar els programes de suport en llengua de signes a l'alumnat amb deficiència sensorial auditiva i a les seves famílies

Convocatòria: anual

Cost: 200.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.6.16

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per a l'alumnat amb necessitats educatives especials per al curs 2021-2022 i per al curs 2022-2023

Objectius i efectes: promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat de centres d'educació especial privats sostinguts amb fons públics que no tenen el servei de transport escolar perquè puguin desenvolupar una vida independent i, en conseqüència, gaudir dels mateixos drets que la resta de ciutadans

Convocatòria: anual

Cost: 800.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris i d'entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.6.17

Direcció general: Direcció General de Política Lingüística

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears

Objectius i efectes: promoure activitats que contribueixin al foment de l'ús social de la llengua catalana

Convocatòria: anual

Cost: 675.000,00€

Indicadors: nombre de projectes i activitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.6.18

Direcció general: Direcció General de Política Lingüística

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears

Objectius i efectes: fomentar la presència de la llengua catalana en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals en el territori de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 1.905.000,00€

Indicadors: nombre de mitjans

Incidència sobre el mercat: creació d'ocupació i increment de l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

IV.6.19

Direcció general: Direcció General de Política Lingüística

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: Premi Aina Moll en el marc de l'Escola d'Estiu de Lingüística Catalana

Objectius i efectes: difusió i promoció de la llengua catalana i impuls a la recerca en lingüística catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional

Convocatòria: anual

Cost: 9.000,00€

Indicadors: nombre de projectes i activitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència en el mercat

 

IV.6.20

Direcció general: Direcció General de Cultura

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per possibilitar l'accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» durant el curs escolar

Objectius i efectes: : donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar la cultura de les Illes Balears, als seus portadors i la seva obra

Convocatòria: anual

Cost: 90.000,00€

Indicadors: nombre de centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

IV.7 Ocupació

IV.7.1

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 021

Descripció: subvencions perquè les entitats locals o entitats que en depenen contractin agents d'ocupació i desenvolupament local (SOIB Desenvolupament Local)

Objectius i efectes: col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar l'activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, d'equitat i visió de gènere, donant un major impuls al treball col·laboratiu entre el SOIB i les administracions territorials, aconseguint com a resultat final una major eficàcia en la implantació de programes d'ocupació en general i a cada territori en particular

Convocatòria: anual

Cost: 17.038.935,00€

Indicadors: nombre de persones contractades i nombre de projectes presentats per les entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.2

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 021

Descripció: ajuts per a la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores de més edat, en situació d'atur de llarga durada, que es contractin per executar obres o serveis d'interès general o social, en el marc de col·laboració amb les entitats locals o vinculades (SOIB visibles)

Objectius i efectes: millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones desocupades a partir d'un retorn a l'activitat professional i un procés d'orientació laboral

Convocatòria: biennal (2021/2023)

Cost: 13.800.000€

Indicadors: nombre de persones contractades i nombre de projectes presentats per les entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.3

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 114/213

Descripció: subvencions destinades a finançar els costs salarials que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general o social (SOIB Qualificats entitats locals)

Objectius i efectes: obtenir pràctica professional adequada al nivell d'estudis o formació cursats

Convocatòria: anual

Cost: 25.440.000,00€

Indicadors: nombre de persones contractades i nombre de projectes presentats per les entitats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.4

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 213/020

Descripció: subvencions per itineraris integrals d'inserció, els quals consisteixen en accions d'orientació per a l'ocupació a les quals se'ls poden afegir, opcionalment, especialitats formatives del catàleg lligades a no CP i especialitats formatives del catàleg no lligades a certificats de professionalitat, adreçats a persones en situació de vulnerabilitat (risc d'exclusió, discapacitat intel·lectual, altres discapacitats i problemàtiques de salut mental) envers el mercat de treball (SOIB Itineraris Integrals d'Inserció Persones Vulnerables)

Objectius i efectes: millorar l'ocupabilitat i aconseguir la inserció en el mercat de treball de les persones usuàries

Convocatòria: biennal (2021/2023)

Cost: 13.859.467,00€

Indicadors: nombre de persones usuàries, nombre d'entitats beneficiàries i nombre de persones inserides

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.5

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 114 i 020

Descripció: subvencions per itineraris integrals d'inserció els quals consisteixen en accions d'orientació per a l'ocupació a les quals se'ls pot afegir, opcionalment, especialitats formatives del catàleg lligades a certificats de professionalitat i especialitats formatives del catàleg no lligades a certificats de professionalitat, adreçada a persones joves en situació de risc d'exclusió social inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció)

Objectius i efectes: millorar l'ocupabilitat i aconseguir la inserció en el mercat laboral ordinari per a aquestes persones joves

Convocatòria: biennal (2021/2023)

Cost: 5.900.000,00€

Indicadors: nombre de persones usuàries, nombre d'entitats beneficiàries i nombre de persones inserides

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.6

Entitat: Servei d'Ocupació de les illes Balears

Font/s de finançament: capítol IV FF 114, 213, 021

Descripció: subvencions per contractar, mitjançant contracte en pràctiques per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, persones joves amb estudis universitaris o de formació professional de grau superior (SOIB Qualificats Sector Públic Instrumental)

Objectius i efectes: obtenir pràctica professional adequada al nivell d'estudis o formació cursats

Convocatòria: anual

Cost: 16.500.000,00€

Indicadors: nombre de persones contractades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.7

Entitat: Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Fonts de finançament: capítol IV FF 114, 213, 021

Descripció: subvencions per millorar l'ocupabilitat de persones desocupades a conseqüència de la COVID-19 i persones desocupades de llarga durada que es contractin per executar projectes en el marc de la col·laboració amb entitats locals o entitats dependents o vinculades (SOIB Reactiva)

Objectius i efectes: afavorir que les persones desocupades que no puguin incorporar-se al mercat laboral a causa de la crisi econòmica causada per la COVID-19 puguin mantenir les seves competències professionals i millorar la seva ocupabilitat

Convocatòria: anual

Cost: 37.874.586,00€

Indicadors: nombre de persones contractades

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.7.8

Direcció general: Direcció General de Treball i Salut Laboral

Fonts de finançament: Capítol IV FF 19213 i 114

Descripció: ajuts per a l'ocupació de persones amb dificultats especials d'integració en el mercat de treball, d'acord amb l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020

Objectius i efectes: incentivar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats especials per accedir a un lloc de treball

Convocatòria: anual

Cost: 2.460.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: augment de la població activa estable

IV.8 Habitatge

IV.8.1

Direcció general: Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Fonts de finançament: capítol VII FF 030

Descripció: subvencions en matèria d'habitatge (lloguer d'habitatge, desnonament d'habitatge habitual, parc públic d'habitatge, millora de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat, conservació, millora de la seguretat i de l'accessibilitat, foment de la regeneració i renovació urbana i rural, ajudes per als joves i foment d'habitatge per a persones majors i amb discapacitat)

Objectius i efectes: concedir els ajuts del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 26.928.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris anuals

Incidència sobre el mercat: foment de l'habitatge a les Illes Balears

 

IV.8.2

Direcció general: Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per al lloguer d'habitatges, complementàries a les convocatòries de Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021(2021-2023)

Objectius i efectes: concedir subvencions a determinats sectors de la població per ajudar al pagament del lloguer d'un habitatge

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 300.000,00€

Indicadors: nombre de beneficiaris anuals

Incidència sobre el mercat: foment del mercat de lloguer d'habitatge a sectors amb dificultats especials

 

IV.8.3

Direcció general: Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Fonts de finançament: capítol VII

Descripció: subvencions per a la millora de l'accessibilitat en banys per a persones residents majors de 65 anys o amb discapacitat

Objectius i efectes: finançar l'execució de les obres per a la millora de l'accessibilitat en els banys d'habitatges per a persones majors o amb discapacitat

Convocatòria: anual (2021)

Cost: 110.000,00€

Indicadors: nombre de projectes subvencionats

Incidència sobre el mercat: foment de l'activitat rehabilitadora als banys dels habitatges per tal d'eliminar-hi les barreres arquitectòniques