Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 620746
Aprovació definitiva de les bases de convocatòria del Premi Biennal de Composició del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta Rectora del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2021, ha acordat aprovar les bases de convocatòria de la tercera edició del Premi biennal de Composició musical del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, essent el text íntegre de les Bases aprovades el que es transcriu a continuació:

RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DE LA TERCERA EDICIÓ DEL PREMI BIENNAL DE COMPOSICIÓ MUSICAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Article 1. Indicació de la disposició que estableix les bases reguladores i del diari oficial en què està publicada

En data 11 de setembre de 2020 la Junta Rectora del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa va acordar aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Premi Biennal de Composició Musical. L'aprovació definitiva d'aquestes bases es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 019 de data 13 de febrer de 2021.

Article 2. Crèdit/s pressupostari/s al/s qual/s s'imputa el premi i quantia total màxima de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, en el seu defecte, quantia estimada de les subvencions

El Premi tendrà una dotació total de 2.000 € bruts, quantitat que es retribuirà a la persona beneficiària en un sol pagament.

Per al pagament d'aquest Premi hi ha consignació pressupostària, per import de 2.000 €, a la partida 2021 33403 48100 del Pressupost del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2021.

Article 3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió del premi

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria pública municipal per a la concessió del Premi biennal de Composició Musical del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, que té per objecte seleccionar i premiar una composició musical.

Les condicions i finalitat de la concessió del premi són les que s'estableixen en les bases corresponents.

Article 4. Expressió del fet que la concessió s'efectua mitjançant règim de concurrència competitiva

El procediment de concessió de les beques es tramita en règim de concurrència competitiva.

Té la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les beques es realitza a partir de la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració fixats en aquesta convocatòria i adjudicar, havent notificat la resolució de concessió amb el límit establert i dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels criteris o principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

Article 5. Requisits per a accedir al Premi

Poden ser beneficiàries del Premi les persones físiques, que siguin compositores, majors d'edat i que tenguin nacionalitat espanyola o residència habitual a l'Estat espanyol amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, i que compleixin amb la resta de condicions i requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases corresponents.

Article 6. Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

1. D'acord amb l'article 8 de les bases específiques reguladores, la convocatòria específica establirà la composició d'una comissió avaluadora integrada com a mínim per una presidència, una secretaria amb veu però sense vot i un nombre de persones vocals no inferior a dues, relacionades amb l'objecte de la convocatòria, que tendrà com a finalitat examinar les sol·licituds i emetre un informe que serveixi de base a la proposta de resolució.

Es constitueix una comissió avaluadora que estarà integrada per les persones membres següents:

- President: el president del Patronat Municipal de Música d'Eivissa.

- Secretaria: la direcció del Patronat Municipal de Música d'Eivissa.

- Vocals:

- El director de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa

- El sotsdirector de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa

- La guanyadora de la primera edició del Premi Biennal de Composició.

- Un/a compositor/a de renom

2. De conformitat amb la base 46, punt 5, de les Bases d'Execució del Pressupost municipal vigent, l'òrgan competent per a la resolució del procediment, així com els acords de concessió de les subvencions, és la Junta de Govern Local o les juntes rectores, en el cas dels organismes autònoms i/o consorcis adscrits, excepte en el cas d'aquells que tenguin caràcter plurianual, que han de ser aprovades pel Ple de la corporació.

Article 7. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de seixanta dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB. La documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), a la seu electrònica i a la pàgina web del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa.

Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent.

Article 8. Termini de resolució i notificació

El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de sis mesos des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Si en aquest termini no s'hagués notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada per silenci administratiu negatiu la sol·licitud de subvenció, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 9. Documents i informacions que han d'adjuntar-se a la petició

1. Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu s'ha de presentar al Registre del Patronat Municipal de Música d'Eivissa, mitjançant cita prèvia, dins del termini establert.

Les sol·licituds també poden presentar-se per altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les instàncies que es presentin per altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015 no seran admeses encara que consti que es van lliurar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la persona interessada ho comuniqui al Patronat de Música mitjançant enviament d'un correu electrònic a l'adreça electrònica patronatdemusica@eivissa.es adjuntant la justificació de presentació de la sol·licitud en el mateix dia que s'envia.

La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de la persona en el procés.

2. Les persones concursants han de presentar un sobre tancat en format DIN A4. A la part exterior d'aquest sobre han d'escriure-hi en lletres majúscules «PREMI BIENNAL DE COMPOSICIÓ MUSICAL DEL PATRONAT DE MÚSICA DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA 2021» així com el «lema» que els identificarà en el tot el procés. Aquest sobre tancat en format DIN A4 ha de contenir els documents establerts en lletres C) i F) de l'apartat 3 d'aquest article.

Així mateix, ha de contenir un altre sobre tancat en format DIN A5 que ha d'incloure els documents establerts en lletres A), B), D) i E) de l'apartat 3 d'aquest article. A la part exterior d'aquest sobre tancat en format DIN A5 les persones concursants han d'escriure-hi en lletres majúscules el nom de la composició musical que presenten al premi (lema). Aquesta forma de presentar les sol·licituds té per objecte garantir l'anonimat de les persones concursants.

3. La documentació que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud és la següent:

A) Fotocòpia compulsada del DNI o NIE de la persona concursant, per acreditar que és major d'edat i que té nacionalitat espanyola o residència habitual a l'Estat espanyol.

B) Biografia de l'autor/a de la composició musical, amb un mínim de 500 paraules i un màxim de 1.000 paraules.

C) Text de motivació de la composició musical, amb un mínim de 1.000 paraules i un màxim de 2.000 paraules.

D) Sol·licitud (Annex I)

E) Declaració formal signada de la persona concursant (Annex II) que acrediti que la composició musical que presenta al Premi és original, inèdita i de nova creació, que no ha estat estrenada en públic en cap concert, ni premiada en aquest o altres concursos amb anterioritat, ni amb el títol actual ni amb cap altre, ni ha estat objecte de cap encàrrec previ, ni difosa per cap mitjà de comunicació, ni editada per cap segell discogràfic ni editorial. Tampoc pot ser còpia, modificació ni versió d'una altra composició musical existent.

F) S'ha de presentar la partitura completa amb tractament informàtic i en suport digital. S'ha d'adjuntar, a més, un arxiu d'àudio (en format MP3) de l'obra presentada, i dins del mateix suport digital.

4. A les partitures, així com al text de motivació de l'obra, no poden constar-hi inscripcions, senyals, noms o pseudònims coneguts de la persona concursant. Únicament hi ha de figurar el títol de l'obra lliurement escollida per la persona concursant.

5. En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor del Patronat requerirà la seua esmena a la persona concursant en un termini de cinc dies. Un cop transcorregut aquest termini sense que la persona concursant hagi donat compliment al requeriment, se la tendrà per desistida de la seua sol·licitud i s'arxivarà.

Article 10. Pagament

El pagament del Premi s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de l'aprovació de la resolució de la seua concessió.

Article 11. Despeses elegibles

No es preveuen.

Article 12. Requisits que han de reunir les factures presentades

No es preveuen.

Article 13. Termini i forma de justificació

No es preveu.

Article 14. En el seu cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb allò que disposa l'article 27 de la LGS

No es preveu la possibilitat de reformular les sol·licituds.

Article 15. Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan davant el qual ha d'interposar-se recurs d'alçada

Aquesta resolució de convocatòria acordada per la Junta Rectora del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, posa fi a la via administrativa.

Article 16. Criteris de valoració de les sol·licituds

Els criteris de valoració de les obres presentades són els que es preveuen a l'art. 6 de les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.

Article 17. Mitjà de notificació o publicació

D'acord amb els articles 18.2 i 23.2 de la LGS, l'Ajuntament d'Eivissa remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) la convocatòria corresponent i un extracte seu es publicarà en el BOIB, d'acord amb el procediment establert a l'article 20.8 de la LGS.

De conformitat amb l'article 8 de les bases específiques reguladores, en virtut de l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació dels requeriments d'esmena de sol·licituds i de la resolució de la concessió de subvencions es farà al tauler d'anuncis de la seu electrònica del Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa.

 

Eivissa, document signat electrònicament (20 de desembre de 2021)

El secretari Acctal. Joaquim Roca Mata

Documents adjunts