Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 619598
Correcció d’errades de la resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 29 de setembre de 2020 sobre l’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica de reforma de la línia aèria de mitjana tensió (MT) de 15 kV Alfàbia, entre els suports T16 i TR1, per canvi de conductor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 14 de 2 de febrer de 2021 i en el BOE núm. 311 de 27 de novembre de 2020 es va publicar la resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 29 de setembre de 2020 sobre l'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica de reforma de la línia aèria de mitjana tensió (MT) de 15 kV Alfàbia, entre els suports T16 i TR1, per canvi de conductor.

2. El dia 29 d'abril de 2021 es va publicar al BOE núm. 102 la correcció d'errades de la resolució esmentada al constatar-se que s'havia omès l'annexe adjunt a aquesta resolució.

3. S'ha comprovat que existeix una errada en el cognom d'un dels titulars afectats que figuren a l'annexe de la resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició. Així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que han estat notificats o publicats.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per això, dict la següent

Resolució

1. Corregir l'errada detectada en l'annex de la resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors productius de 29 de setembre de 2020 en els termes següents:

On diu:

Herederos de Juan Balle Palou

Ha de dir:

Herederos de Juan Balle Colom

2. Notificar aquesta resolució a Pedro Balle Palou, Juan Balle Palou, Miguel Balle Palou i Herederos de Juan Balle Colom.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de desembre de 2021

El director general José Guillermo Malagrava Rigo (Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)