Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 621868
Correcció d’errades de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d’interès turístic (gener juny)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d'interès turístic (gener juny)

2. S'ha detectat una errada material a l'annex II de la versió castellana que és necessari corregir.

Fonaments de dret

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar l'apartat 6 de l'annex II de la versió castellana de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini de grans esdeveniments i altres activitats d'interès turístic (gener juny)

Allà on diu

Categoría del evento

Gasto en publicidad

PUNTUACIÓN

Marcar con una x la opción

Cultura

Presupuesto entre 10.000 y 25.000 euros

15

 

 

Presupuesto entre 25.001 y 75.000

20

 

 

Presupuesto superior a 75.000

25

 

 

 

 

 

Deportes

Presupuesto entre 10.000 y 25.000 euros

15

 

 

Presupuesto entre 25.001 y 75.000

20

 

 

Presupuesto superior a 75.000

25

 

 

 

 

 

Audiovisual

Presupuesto entre 25.000 y 50.000

15

 

 

Presupuesto entre 51.000 y 100.000

20

 

 

Presupuesto superior a 100.000

25

 

 

 

 

 

Otras actividades de interés turístico,  vinculadas con el Plan Estratégico 2020-23 de la FMT

Presupuesto entre 50.000 y 100.000

15

 

 

Presupuesto entre 100.000 y 200.000

20

 

 

Presupuesto superior a 200.000

25

 

 

Ha de dir

Categoría del evento

Gasto en publicidad

PUNTUACIÓN

Marcar con una x la opción

Cultura

Presupuesto entre 30.000 y 40.000 euros

15

 

 

Presupuesto entre 40.001 y 75.000

20

 

 

Presupuesto superior a 75.000

25

 

 

 

 

 

Deportes

Presupuesto entre 40.000 y 60.000 euros

15

 

 

Presupuesto entre 60.001 y 90.000

20

 

 

Presupuesto superior a 90.000

25

 

 

 

 

 

 

Otras actividades de interés turístico, vinculadas con el Plan Estratégico 2020-23 de la FMT

Presupuesto entre 50.000 y 100.000

15

 

 

Presupuesto entre 100.000 y 200.000

20

 

 

Presupuesto superior a 200.000

25

 

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miquel Pastor Jordà