Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 622149
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 17 de desembre 2021, relativa a la concessió per al mes de novembre de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents:

1. Vists els expedients de la prestació econòmica d'urgència social, per al mes de novembre modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, la relació dels quals s'adjunta, que han estat informats favorablement per l'equip tècnic del servei per les quantitats individuals referides que fan un total de 58.923,50€.

2. Vista la proposta de la Cap de la Secció de prestacions i la conformitat de la Intervenció Delegada.

3. D'acord amb el que disposa el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.109 de 10 de juny de 2020). 4. D'acord amb el que disposa la Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de dia 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 53 de 22 d'abril de 2021) i la seva posterior modificació i rectificació d'errors del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears dictada per la Presidència del IMAS dia 10 de juny de 2021(BOIB núm.79 de 15 de juny de 2021).

4.Vista la proposta anterior i l'informe de la Intervenció Delegada amb núm : 2021/2780 de data 17 de desembre de 2021 , fent ús de les atribucions que m'han estat conferides, d'acord amb el que estableix l'article 7.2 apartat 23 dels Estatus de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm . 67 , de 18 de maig de 2019) en relació amb les bases d'execució del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per al 2021.

Fonaments de dret:

1.L'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix que son competència dels Consells Insulars els «Serveis socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a persones dependents. Complements de la Seguretat Social no contributiva. Voluntariat social. Polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social

2. L'article 14 de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix la potestat reglamentària normativa als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears.

3. L'article 37, apartat i) de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de Serveis socials estableix que es competència dels consells insulars la concessió, gestió i tramitació de les prestacions econòmiques incloses en les competències pròpies en matèria de serveis socials, i aquelles que se'ls encomanin dins el marc de la planificació general del Govern de les Illes Balears.

El sistema públic de serveis socials inclou, entre altres prestacions, les econòmiques, que són, d'acord amb l'article 22 de la esmentada Llei 4/2009, les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts Aquestes prestacions es poden atorgar amb caràcter d'urgència social i resten excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de subvencions.

Com s'estableix a l'article 27 i a la Disposició final quarta de la Llei 4/2009, cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. El Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, de 16 de juny de 2020, regula les prestacions socials de caràcter econòmic en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears i d'acord amb l'article 5.4 relacionat amb l'article 79.2 apartat c) de l'esmentat cos legal, les prestacions econòmiques d'urgència social «tenen la finalitat d'atendre a situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, així com donar suport als processos personals d'inserció social» i s'atén a la tipologia d'emergència per «la situació de necessitat provocada per una emergència, generant una situació de carència en l'accés a necessitats socials bàsiques.

En el seu títol IV, es Decret llei estableix les principals característiques de les prestacions econòmiques d'urgència social, així com entre d'altres qüestions, les seves tipologies (bàsiques, d'emergència o de suport), l'òrgan instructor, els requisits i les obligacions de les persones beneficiàries així com el procediment de concessió, pagament i compatibilitat.

L'article 9 disposa que les prestacions econòmiques d'urgència social no són incompatibles, per la seva naturalesa, amb cap pensió ni prestació pública.

5.La resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.53, de 22 d'abril de 2021).

6. La resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 10 de juny de 2021 de modificació i rectificació de la Resolució del President de l'IMAS de dia 20 d'abril de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat d'emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

7. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), el Decret llei 10/2020, de 16 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials seran d'aplicació en defecte de regulació en la proposta.

8. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals estableix en la seva Disposició addicional setena que ‘'quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries hauran d'alternar-se''.

9. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'ens que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb els articles 7.2 apartat 7 i 7.3 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Resolc:

1. TRASLLADAR la proposta de l'equip tècnic del servei per concedir els ajuts d'urgència social als sol·licitants que es relacionen a l'annex 1 per les quanties individuals i el període que s'hi indica.

2. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa amb càrrec a la partida 30.23141.48001 del pressupost de 2021, a favor de les persones relacionades a l'annex 1 per les quanties individuals i el període que s'hi indica per un total de 58.923,50€.

3. PUBLICAR aquesta Resolució al Bolletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca tal i com estableix l'apartat B.10 de la Resolució del President de l'IMAS de dia 10 de juny de 2021, per a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat d'emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm 79, de 15 de juny de 2021).

Podeu consultar els anuncis corresponents a aquesta convocatòria en l'àrea de

subvencions, ajudes, beques i premis del «Tauler d'anuncis» que trobareu a la portada de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/).

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la present resolució, i segons els efectes previstos a l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i d'acord amb l'article 28 dels Estatuts de l'IMAS .

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 2 mesos, a comptar de l'endemà del dia de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

La presidenta del IMAS

Sofia Alonso Bigler

 

ANNEX 1

RELACIÓ CONCESSIONS PRESTACIÓ ECONÒMICA, MODALITAT EMERGÈNCIA NOVEMBRE 2021

 

Nom

DNI tercer

Import mensual

ABELARDO PAMPILLON CAMPILLO

*****3862

461,51

AHMED MADKOURI

****8711*

461,51

AMADOU TOP

7943*****

313,31

ANDREA STEFHANIA GUZMAN RUIZ

*****9532

599,96

ANDRES FELIU DE CABRERA TRUYOLS

****5850*

461,51

ANGELICA MURILLO HUACACOLQUI

**7263***

599,96

ANTONI BOSCH GUILLEN

4173*****

461,51

ANTONIA BARRERA BARRIONUEVO

*2987****

461,51

ANTONIA TARONGI FUSTER

****5982*

461,51

ANTONIO RIUTORT MARTORELL

*****7840

599,96

ARTURO DOMINGUEZ FERNANDEZ

****9126*

599,96

ASPAZIIA BULEZIUK

***3635**

599,96

BLANCA ELENA OROZCO OTALVARO

***0573**

461,51

BTISSAM EL ALAOUI

***9227**

692,27

CARLOS ALFREDO RINCON RAMIREZ

**7099***

461,51

CARMEN LILLO ALPUENTE

4152*****

148,04

CAROLINA STEPHANIE RIVERO RODRIGUEZ

****8111*

692,27

CAROLINA STEPHANIE RIVERO RODRIGUEZ

****8111*

692,27

CATALINA FERRER SUREDA

****7338*

692,27

CLARA MIRANDA CASTRO

0937*****

461,51

CLAUDIA AUSING

*****6587

461,51

CONCEPCION DIAZ BALLESTEROS

**0384***

461,51

CRISTINA ESTHER MPANGA MAMBO

****0831*

692,27

CRISTOBAL ALBERTO GARCIA SINTES

*3062****

240,35

DANIELA CIOBANU

*2263****

461,51

DEBORAH OGIERIAKHI

***2608**

692,27

DEGUENE MARIA CISSE EXTRA

7854*****

692,27

DOLORES GONZALEZ SANTORCAZ

*****3923

599,96

ELIANA ALVES DE SOUZA

*****8387

461,51

ELISABET SUÑER FULLANA

****3548*

599,96

ELISABETH ARCAS ARCAS

*****5913

783,29

ELVIRA FERNANDEZ BERNARDINO

**2359***

461,51

EMILIANO TRENCHI MADAU

*9607****

461,51

EMILIO GIL HERRERA

*3004****

461,51

EULALIA MUÑOZ POZO

****7681*

692,27

FATIMA ZOUITNI

***9441**

599,96

FRANCISCA GRAU REYNES

*3003****

461,51

FRANCISCA PARDO FUSTER

****7139*

461,51

FRANCISCA SUAREZ SALAZAR

**2027***

692,27

GUADALUPE LEITON DE LOS REYES

***2604**

461,51

HALIMA IKAN

*7559*****

461,51

HANS JURGEN ENGERIBER

***3078**

461,51

HASSAN MOKADDAM

*2434****

461,51

HEATHER MCINTOSH

*6740****

599,96

IRENE MARIA ESPINO CHINCHILLA

5487*****

174,96

ISABEL MORENO MORENO

4316*****

692,27

JOSE AVELINO ALVES DO ROSARIO

**3346***

461,51

JOSE FERRER CALDENTEY

*8220****

461,51

JOSE VICENTE DIAZ GARCIA

*3165****

461,51

JOSEFA PARRA GARCIA

4308*****

461,51

JULIAN CUEVAS GARCIA

*3045****

461,51

KAREN ROCIO MORILLO LEBRON

***6764**

148,04

KARIMA BENABDERRAHIM BATOUN

**1949***

599,96

KARIMA FOUZIA BOUCHEKOUA

*0699****

738,42

KATHERINE PRISCILA FUENTES SILES

***3089**

115

KHADY NIANG

****8963*

520,23

KHADY NIANG

****8963*

692,27

KIRIL GROZEV GROZEV

***1254**

224,82

LILIAN ESTHELA DENIS BAEZ

3115****

599,96

LUCIRENE MARTINS BARREIRA

***8082**

461,51

LUZ VEROSKA VERA GARCÍA

**8026***

692,27

MALINA METODIEVA

***4010**

461,51

MANUEL BLAYA ORDINAS

*8218****

461,51

MANUEL PEREZ GONZALEZ

**0234***

461,51

MARCIA INES SOTO CALLER

4323*****

461,51

MARGARITA IGLESIAS VAZQUEZ

***2179**

599,96

MARIA ANTONIETA BENEDETTI

0714****

461,51

MARIA CONCEPCION FERRANDEZ GARCIA

2141*****

461,51

MARIA ELENA MANRESA VICH

****9412*

692,27

MARIA ISABEL BURDIEL SEGURA

*3033****

461,51

MARIA JESUS ESCOBAR CASTAÑO

***1113**

783,29

MARIA JOSE BONNIN BELEN

****7703*

461,51

MARIA ROSARIO PEREZ GONZALEZ

***1540**

461,51

MARIA SOL RUIZ CUENCA

***4677**

262

MARIA TERESA LOPEZ PEÑALVER

4303*****

461,51

MARIANA FERRERO

****6942*

599,96

MARIYKA STEFANOVA STOYANOVA

****9203*

285,42

MARLENE TENORIO ZAPATA

*1876****

461,51

MARTA TOMAS ARTESERO

**1416***

461,51

MARTIN ARIEL MONTAÑO RAMIREZ

4322*****

599,96

MATILDE AMADOR MARIN

4318*****

461,51

MATILDE RODRIGUEZ LEIRA

****5891

599,96

MELANIE BRIGITTE YVONNE DUTHIEUW

*****3185

692,27

MIQUEL ANGEL FEBRER GRIMALT

7820*****

461,51

MIRIAN ESTER AYALA RAMON

*3122****

738,42

MOHAMED HOUSNI

***0282**

461,51

NASLY RODRIGUEZ CARRERA

8089*****

692,27

NATALIA ELIZABETH RIVERO FRANCO

*****9198

692,27

NICKEL FLORIAN

*1813****

461,51

NORA HARTITI

5383*****

692,27

OLGA LUCIA VANEGAS BEDOYA

****8176*

461,51

OLGA YRAZU BAJO

***9351**

599,96

PAOLO RIZZARDI

***2050**

461,51

PASCAL BERNARD SERGE VAUGON

****8219*

461,51

PIA CLARA FARACO GROTH

*3136****

399,96

PILAR AREVALO NAVAS

*****7611

599,96

RAMONA GUZMAN VIVO

*3001****

461,51

RIBANA CINDEA

2407*****

599,96

RICARDO CARRODEAGUAS BETANCOURT

***1437**

461,51

RITA ALMERICH SANTANA

**2819***

692,27

ROSA MARIA LLOMPART LOPEZ

*****5158

461,51

ROSANA NATALIA OCHOA

****3300*

692,27

SONIA ARRANZ GONZALEZ

*****6909

599,96

SORINA STOIAN

9809*****

692,27

TAMARA ADROVER VIDAL

*****4805

738,42

TEODORA SOCIAS MARTINEZ

****1498*

461,51

THUY TRAM YEN HONG

**4561***

158,85

VANESA GARCIA RODRIGUEZ

**1579***

461,51

VERONICA ANDREA GONZALEZ GAREA

*5611****

461,51

VIRGINIE NATHALIE DEBRESNE

**7276***

692,27

YOLANDA LOPEZ MUÑOZ

*****5951

461,51

YOLANDA SARMIENTO PEREZ

*****6665

599,96

YURI ANDREINA GOMEZ BARBOZA

***2372**

692,27

TOTAL:

 

58.923,50