Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 622807
Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut de les facultats atorgades per l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i d'acord amb el Decret de Batlia 84/2019 de 26 de juny, de delegació de competències, la Junta de Govern Local en la sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2021 ha resolt:

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, amb la següent relació de places:

PERSONAL FUNCIONARI:

CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL PER ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL, en les condicions previstes en l'article 19.un.9è de la Llei 6/2018, de pressupost generals de l'estat per a l'any 2018:

DENOMINACIÓ

PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Auxiliar administratiu/va

1

Adm. General

Administrativa

C2

Subaltern/a

1

Adm. General

Subalterna

AP

CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL PER ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL en les condicions previstes en l'article 2 del Reial Decret-Llei 14/2021, de 06 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:

DENOMINACIÓ

PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Policia Local

1

Adm. Especial

Serveis Especials

C1

PERSONAL LABORAL:

CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL PER ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL, en les condicions previstes en l'article 19.un.9è de la Llei 6/2018, de pressupost generals de l'estat per a l'any 2018:

DENOMINACIÓ

PLACES

CLASSE-GRUP

Netejador/a

1

9

CORRESPONENT A LA TAXA ADDICIONAL PER ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL en les condicions previstes en l'article 2 del Reial Decret-Llei 14/2021, de 06 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:

DENOMINACIÓ

PLACES

CLASSE-GRUP

Brigada

2

8

Treballador/a familiar

1

9

Encarregat/da pavelló

1

7

Educador/a infantil

2

7

Segon.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a la reposició ordinària de vacants, amb la següent relació de places:

PERSONAL FUNCIONARI:

CORRESPONENT A LA TAXA DE REPOSICIÓ ORDINÀRIA, que preveu l'article 19.Un.1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2021:

DENOMINACIÓ

PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Policia Local

1

Adm. Especial

Serveis Especials

C1

Tercer.- Publicar en la seu electrònica (http://consell.sedelectronica.es) i el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart.- Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública corresponents a les taxes addicionals per a l'estabilització de l'ocupació temporal abans del 31 de desembre de 2022.

La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Cinquè.- Convocar les places ofertes en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública corresponents a la taxa de reposició ordinària dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

Sisè.- Certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal en cadascun dels àmbits afectats.

Setè. Proporcionar la informació estadística corresponent als resultats del procés d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del Personal de l'Administració.

 

Consell, en data de la signatura electrònica (21 de desembre de 2021)

El batle

Andreu Isern Pol