Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 619619
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. El cap de la Secció III i el tècnic base de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. El cap de la Secció III i el tècnic base de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. Durant la fase d'al·legacions el beneficiari de l'expedient MOVES II-312/2020 ha presentat un escrit on indica que renuncia a la subvenció corresponent a l'adquisició de vehicle elèctric.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa dels ajuts d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 169, de 17 de juny de 2020).

5. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i estan cofinançats amb Fons FEDER dins el Programa Operatiu POPE 2014-2020.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar, pagar i justificar des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini de dotze mesos des de la data de notificació de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 13 de desembre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

ANNEX Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

MOVES II-151/2020

Maria Antonia Rosselló Monjo

***3791**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

43.819,30

4.000,00

MOVES II-228/2020

Daniel Ambrojo Erasmo

***9111**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N2008 Allure Elèctric

28.300,00

4.000,00

MOVES II-274/2020

Francisca Gamundí Penwill

***2377**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.3 Pro Performance 150 kW

31.391,35

4.000,00

MOVES II-275/2020

Maria del Pilar Garcias Palmer

***0347**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric KIA e-NIRO Emotion

38.500,00

4.000,00

MOVES II-276/2020

Francisco Mingorance Blanco

***8159**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Opel Corsa-e Edition BEV

33.639,26

4.000,00

MOVES II-280/2020

Delson Martínez Gil

***3497**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N208 ALL ELE 199 AUT

29.506,89

4.000,00

MOVES II-282/2020

Gladys Raquel Barragán Marcillo

****7885*

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició de vehicle elèctric Seat Mii

22.024,88

4.000,00

MOVES II-284/2020

Xavier Vergés Giménez

***3340**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle e-golf 100 kW

28.240,00

4.000,00

MOVES II-286/2020

Maria Fuentes Camino

***1560**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot 2008

33.508,00

4.000,00

MOVES II-289/2020

Tatyana Kostadinova

****4803*

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric TESLA Model 3 autonomia estàndard plus i punt de recàrrega 7.4 kW

42.426,90

4.570,16

MOVES II-293/2020

Domingo Galera Avilés

***9642**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N2008 GT

39.058,91

4.000,00

MOVES II-296/2020

Juana Maria Oliver Planisi

***7739**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N 2008 Allure Eléctrico 136 CV

32.330,00

4.000,00

MOVES II-306/2020

Jose Vicente Dominguez Torres

***4324**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Hyundai Kona EV 150 kW

42.500,00

4.000,00

MOVES II-313/2020

Marielle Marielle Méndez

***1970**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric VW eUP i instal·lació de punt de recàrrega Walbox

25.513,33

5.438,00

MOVES II-323/2020

Jesfero Peritaciones, SL

***4663**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle híbrid endollable KIA Xceed 1.6 PHEV

21.528,93

1.670,00

MOVES II-325/2020

Sebastià Vives Sureda

***2684**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Opel Zafira Life-e 100 kW

48.009,64

4.000,00

MOVES II-327/2020

Francisca Estrany Vallespir

***9159**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric volkswagen e-UP! 61 kW

21.324,00

4.000,00

MOVES II-328/2020

Francisco Navarro Lidón

***3189**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició de vehicle híbrid endollable Opel Grandland PHEV

40.000,00

1.900,00

MOVES II-335/2020

Eulalia Juan Colomar

***4705**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric e-golf 100 kW

25.815,92

4.000,00

MOVES II-340/2020

Wellnes Ciutadella, SL

***6060**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N2008 GT 136 CV

34.094,58

2.920,00

MOVES II-353/2020

Joaquín Miralles García

***7933**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Seat Mii 61 kW

22.353,90

4.000,00

MOVES II-342/2020

Vasile-Vioral Ciubanu

****0449*

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle híbrid endollable Renault Captur 117 kW

29.524,75

1.900,00

MOVES II-347/2020

Joaquín Mendoza Reina

***2596**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N2008

34.798,92

4.000,00

MOVES II-343/2020

Andreu Bauzà Bonet

***9489**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle híbrid endollable Renault Captur 117 kW

29.470,82

1.900,00

MOVES II-355/2020

Marcela Isabel Noltze Geb Guzman

****5748*

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Nissan Leaf Connecta

26.550,00

4.000,00

MOVES II-312/2020

Gaston Westphal

****8369*

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Instal·lació punt de recàrrega

1.439,72

575,89

MOVES II-370/2020

Vanessa Rodríguez Bennasar

***1796**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

37.489,98

4.000,00

MOVES II-379/2020

Juan Carlos Turienzo Rodríguez

***7345**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició KIA e-Niro Emotion (Long Range)

29.500,74

4.000,00

MOVES II-384/2020

José Ignacio González Florit

***0183**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Tesla Model 3

52.160,00

4.000,00

MOVES II-385/2020

Pedro Salvador Mosteiro Sans

***5459**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle Peugeot 3008 GT HYBRID 225 e-EAT8

40.150,00

1.900,00

MOVES II-398/2020

José Manuel Aibar González

***8851**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle PHEV Kia Niro1.6 Emotion

26.600,00

1.900,00

MOVES II-407/2020

Carlos Marí Mayans

***5753**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

31.631,66

1.900,00

MOVES II-409/2020

Lara Homar Isern

***7529**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

21.213,47

4.000,00

MOVES II-411/2020

Alena Viniarskaya

****8116*

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

29.684,89

4.000,00

MOVES II-412/2020

Susana Rey Ferrer

***5192**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

37.316,90

4.000,00

MOVES II-418/2020

Ana Belén Maneiro

***5883**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

31.124,00

4.000,00

MOVES II-424/2020

Fides Consultoria i Sistemes de Gestió, SLU

***5132**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N 2008 Allure Elèctric

27.134,98

2.920,00

MOVES II-428/2020

Hugo Serafín Barrera Guzmán

***9812**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle PHEV

21.900,83

1.900,00

MOVES II-430/2020

Miguel Ángel Barona Heras

***0026**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Punt de recàrrega

1.058,79

423,52

MOVES II-464/2020

Elisa Isabel Carrascosa Guerrero

***9722**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Renault Nuevo ZOE ZE – 100 kW R135

17.900,00

4.000,00

MOVES II-468/2020

Margarita Pol Creus

***9343**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle Kia NIRO 1.6 PHEV Drive

29.700,01

1.900,00

MOVES II-456/2020

Maria Yessica Aguilera Gómez

***8643**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició Seat MII Electric 61 kW 83 CV

19.965,99

4.000,00

MOVES II-473/2020

Olga Huguet Rodríguez

***0137**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle híbrid endollable

27.840,02

1.900,00

MOVES II-475/2020

Vicenzo Pasqualino

****6410*

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

23.660,00

4.000,00

MOVES II-498/2020

Juan Bautista Maura Arbós

***9295**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.4 1st 150 kW

43.600,00

4.000,00

MOVES II-499/2020

Margalida Vicens Forteza

***4428**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.3 Pro Performance Life 150 kW

38.495,95

4.000,00

MOVES II-510/2020

Jose Rodríguez Martínez

***3378**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot N208 All Ele 100

30.340,00

4.000,00

MOVES II-518/2020

Ropeco, SL

***5897**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

16.927,55

2.920,00

MOVES II-523/2020

Motorisa Lloguer, SL

***5513**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

29.632,00

2.920,00

MOVES II-236/2020

Cristina Caravaca Boix

***0843**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen e-Golf

24.606,26

4.000,00

MOVES II-397/2020

Jelle Miguel Puertas Thorburg

***8632**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric TESLA Model 3 autonomia estàndard plus

47.370,00

4.000,00

MOVES II-441/2020

Damià Gomila Villalonga

***0192**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Peugeot e-208

23.000,00

4.000,00

MOVES II-533/2020

Ajuntament d'Es Castell

***0640**

2022 G/731A01/76000/20 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

14.380,16

6.000,00

MOVES II-537/2020

Motorisa Lloguer, SL

***5513**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric DFSK SERES 3

29.632,00

2.920,00

MOVES II-435/2020

José Luis Jiménez Cámara

***5010**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV 150KW STYLE 2C 484

38.900,00

4.000,00

MOVES II-388/2020

Antonio Cavaller Gener

***2976**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició Vehicle PHEV Peugeot 3008 GT HYBRID 225 e-EAT8

43.439,99

1.900,00

MOVES II-528/2020

Fernando Feliu Bordoy

***8487**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició de vehicle d'energies alternatives

53.110,00

4.000,00

MOVES II-386/2020

Newplanning & Control, SL

***9710**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle PHEV Renault Captur Zen E-TECH Híbrid endollable 117 kW

23.352,90

1.670,00

MOVES II-534/2020

Andreu Tur Serra

***5991**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric i punt de recàrrega

32.033,64

7.391,32

MOVES II-493/2020

Antoni Duarte Adrover

***7281**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.4 1st 150 kW

38.697,77

4.000,00

MOVES II-535/2020

Antoni Duarte Adrover

***7281**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Instal·lació punt de recàrrega

1.442,00

576,80

MOVES II-489/2020

Felipe Llabrés Ferrer

***3671**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega

2.055,98

822,39

MOVES II-512/2020

Cristina Ana Moriña González

***2091**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

36.477,79

4.000,00

MOVES II-532/2020

Motorisa, SA

***4204**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació infraestructura de recàrrega 22 kW

13.546,00

4.063,80

MOVES II-511/2020

Inge Wally Renate

****4280*

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

37.667,91

6.000,00

MOVES II-517/2020

Torralbenc Hotel, SLU

***7974**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Instal·lació punt de càrrega

2.682,77

804,83

MOVES II-413/2020

Úrsula Caro Rodríguez

***5904**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle híbrid endollable

33.799,99

1.900,00

MOVES II-442/2020

Deejaysgrup, SLU

***8912**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

40.325,91

4.000,00

MOVES II-305/2020

Francesc Joan Guerrero López

***7867**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Instal·lació punt de recàrrega al c/ Illes Balears, 11 (Palma)

1.192,00

476,80

MOVES II-538/2020

Coloma Ramon Taberner

***1072**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Instal·lació punt de càrrega

2.442,28

976,91

MOVES II-560/2020

Galerías Vicens, SA

***2102**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació mesures de mobilitat sostenible a la feina

3.000,00

1.200,00

MOVES II-443/2020

Alfonso Moyano López

***8236**

2022 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric TESLA Model 3

53.110,00

4.000,00

MOVES II-562/2020

Segbike Sports, SLU

***9084**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició bicicletes elèctriques per a préstec

85.176,00

25.552,80

MOVES II-359/2020

Limpiezas Sayago, SL

***7243**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric volkswagen e-UP 61 kW i adquisició punt de recàrrega al c/ Gremi Sabaters, núm. 17 (Palma)

23.412,53

4.668,81

MOVES II-223/2020

S'Empitado, SL

***1226**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7.4 kW

1.642,92

492,88

MOVES II-471/2020

Const. 1900 de Menorca, SL

***7355**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric

1.796,70

539,01