Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 621937
Oferta d'ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Decret de Batlia 45/2021

A la vista dels següents antecedents:

Document

Data/Núm.

Observacions

Provisió de Batlia

       21/12/2021

 

Informe del secretari-interventor

       21/12/2021

 

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

Resolc:

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal abans del 31 de desembre de 2021, amb la següent relació de places:

Personal funcionari:

Grup/Subgrup

Escala

Subescala

Vacants

Data d'adscripció

C2

Administració general

Auxiliar administratiu/va atenció al públic

         1

07/01/2009

Personal laboral:

Grup classificació

Categoria laboral

Vacant

Data d'adscripció

A2

Mestre/a  d'educació infantil

1

            01/09/1997

C2

Netejador/a

1

             08/09/2014

C2

Oficial electricista brigada

1

             23/07/2015

C2

Peó brigada

1

             18/10/2018

C2

Peó brigada

1

             15/07/2019

Segon.- Publicar en la seu electrònica https://santaeugenia.es, al tauler d'anuncis de la Corporació i al Boib corresponent, abans del 31 de desembre de 2021.

Tercer.- La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en l'oferta per a l'estabilització temporal haurà de ser abans del 31 de desembre de 2022 i la seva resolució abans del 31 de desembre de 2024.

Quart.- Certificar al Ministeri d'Hisenda a través de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal existent en cadascun dels àmbits afectats.

Cinquè.- Proporcionar la informació estadística corresponent als resultats del procés d'estabilització d'ocupació temporal a través del sistema d'informació salarial del personal de l'Administració.

 

Santa Eugènia, 21 de desembre de 2021

El batle

Joan Riutort Crespí