Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 622223
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat, la normalització de la denominació en català i l’actualització de la configuració del Centre privat concertat amb Ensenyaments de Règim General La Milagrosa, de Palma amb codi 07003468

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Cultura de 4 de desembre de 2009 (BOIB núm. 191, de 31 de desembre), s'autoritzà el canvi de titularitat del Centre Concertat amb Ensenyaments de Règim General (CC) La Milagrosa, de Palma, amb el codi de centre 07003468. Amb aquesta Resolució la titularitat del centre passà a ser de la Fundació Privada Escola Vicenciana, que està inscrita en el Registre de fundacions del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1112 i té el número de CIF G61114690.

2. Posteriorment, mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de març de 2016 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Milagrosa, de Palma, amb l'ampliació amb dues unitats d'educació secundària (PMAR) (BOIB núm. 37, de 22 de març), el centre quedà configurat de la manera següent: 6 unitats i 150 places escolars d'educació infantil de segon cicle, 12 unitats i 300 places escolars d'educació primària, 8 unitats i 240 places escolars d'educació secundària obligatòria, i 2 unitats i 30 places escolars del Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR).

3. En data 13 de desembre de 2021 (GOIBE607687/2021 de 14 de desembre), el senyor Juan Oñate Lamas, en la seva condició d'apoderat de la Fundació Privada Escola Vicenciana, titular del CC La Milagrosa, va presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres una sol·licitud de modificació de la titularitat del centre, que fins ara era de la Fundació Privada Escola Vicenciana. En aquesta sol·licitud es demanava que la titularitat del centre passàs a ser de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears, amb el CIF G57562373 i inscrita en el Registre d'entitats jurídiques de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears amb el número 100000000281. Amb la sol·licitud es va presentar l'escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, signat pels representants d'ambdues fundacions el 13 de desembre de 2021. També s'hi adjuntà l'escriptura de poder com a apoderat de la Fundació Privada Escola Vicenciana del senyor Juan Oñate Lamas i els estatuts de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears, en què s'especifica la condició de presidenta de la senyora Marta Monfort Miserachs. També va sol·licitar la normalització en català de la denominació del centre que passaria a ser La Miraculosa.

4. Les instal·lacions de l'immoble pertanyen a les religioses de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. La regulació d'aquestes instal·lacions no s'especifiquen en el conveni esmentat; la seva cessió es regula entre les parts en un document independent i d'acord amb els pactes de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB).

5. La Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears accepta i adquireix la titularitat del centre privat concertat a partir de l'1 de gener de 2022 i se subrogarà en els contractes de feina, relacions laborals drets i obligacions que tenia la Fundació Escola Vicenciana com a titular del centre privat concertat d'educació infantil, primària i secundària.

6. En data 15 de desembre de 2021, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable referent al canvi de la titularitat, la normalització en català de la denominació del centre CC La Miraculosa i l'actualització de la seva configuració.

7. En data 16 de desembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, va proposar l'autorització del canvi de titularitat que ara passa a ser de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears, la normalització en català de la denominació del centre La Miraculosa i l'actualització de la seva configuració.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2005, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, d'autoritzacions de centres privats per impartir ensenyaments de règim general, el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents estrangers a España, i el Reial decret 321/1994, de 25 de febrer, d'autorització a centres docents privats per impartir ensenyaments artístics, per adequar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 62, de 12 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 16 de desembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar el canvi de la titularitat del Centre privat concertat amb Ensenyaments de Règim General La Milagrosa de Palma, amb el codi 07003468, que era de la Fundació Privada Escola Vicenciana, amb el CIF G61114690, i ara passa a ser de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB), amb el CIF G57562373.

2. Autoritzar la normalització en català, de la denominació del centre La Milagrosa de Palma, que passa a ser La Miraculosa.

3. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional amb efectes del dia 1 de gener de 2022.

4. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07003468

Denominació genèrica: centre privat concertat amb ensenyaments de règim general

Denominació específica: La Miraculosa

Titular: Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB)

Domicili: c. de Semolera, 16

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07008

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats i 150 places escolars.

Educació primària: 12 unitats i 300 places escolars.

Educació secundària obligatòria: 8 unitats i 240 places escolars.

Programa de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR): 2 unitats i 30 places escolars.

5. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà