Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 15 de desembre de 2021, per la qual s'atribueixen les funcions de Directora Adjunta a la Cap d’Àrea d’Investigació i Inspecció de l’Oficina

    Número de registre 12631 - Pàgina 51506

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 16 de desembre de 2021, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 12829 - Pàgines 51507-51508

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució definitiva de la directora general de Personal Docent de dia 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la llista dels aspirants seleccionats per proveir en comissió de serveis un lloc de feina de la Inspecció Educativa i es fa pública l'adjudicació de la destinació

    Número de registre 12792 - Pàgines 51509-51510

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 15 de desembre de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria higienista dental d’àrea d’atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 6/2021)

    Número de registre 12826 - Pàgines 51511-51512

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la provisió del lloc de treball de cap d’àrea d’auditoria de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

    Número de registre 12820 - Pàgines 51513-51519

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs de mestres en règim laboral als centres que pertanyen al Patronat Municipal d’Escoles Infantils de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 12739 - Pàgines 51520-51528

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a cobrir substitucions i/o vacants de llocs d'educadors en règim laboral als centres que pertanyen al Patronat Municipal d’Escoles Infantils de l'Ajuntament de Ciutadella

    Número de registre 12740 - Pàgines 51529-51538

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí d’arquitecte de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 12744 - Pàgines 51539-51548

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s’acorda aprovar la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir set places vacants de la categoria de Policia Local i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques

    Número de registre 12791 - Pàgines 51549-51550

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria bibliotecari/a a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 12764 - Pàgines 51551-51559

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Nomenament tribunal. Procés selectiu funcionaris de carrera Policia Local sa Pobla

    Número de registre 12799 - Pàgines 51560-51561

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el procediment de estabilització d’ocupació temporal, d’una plaça de Tècnic mitjà de Gestió Tributària, personal funcionari de carrera, de l’ajuntament de Sant Antoni de Portmany, sistema de concurso oposició

    Número de registre 12773 - Pàgines 51562-51574

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per promoció interna per a la selecció d'una (1) plaça de Tècnic d'Administració General, personal funcionari de carrera, de l'Ajuntament de Sant Antoni De Portmany, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 12774 - Pàgines 51575-51584

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases per a la convocatòria d’un borsí d’auxiliar administratiu/va de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar mitjançant oposició

    Número de registre 12794 - Pàgines 51585-51589