Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 622004
Ampliació Oferta pública d'ocupació 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient núm.: 5264/2019

Assumpte: Ampliació de l'OEP 2021. Ajuntament de Capdepera

RESOLUCIÓ BATLIA

1. ANTECEDENTS

1.1. Per acord del Ple de data 3 de desembre de 2020, es va aprovar, juntament amb el Pressupost Municipal, la plantilla d'aquest Ajuntament per a l'any 2021, sent publicades íntegrament en el BOIB número 7, de 16 de gener de 2021.1.2. Per resolució de batlia de dia 17 de juny de 2021, s'aprova OEP 2021, relativa a les vacants corresponents a personal administratiu, publicada al BOIB número 8, de dia 19 de juny de 2021.

1.3. D'acord amb l'article 2.1 del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

1.4. A la citada Plantilla i, corresponent Relació de Llocs de treball, figuren vacants i dotades pressupostàriament diferents places de personal funcionari i laboral, la cobertura de les quals es considera necessària en el present exercici per al bon funcionament dels serveis municipals i, ocupades  temporal i ininterrompudament, els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

1.5. Atès l'informe elaborat pel Departament de Secretaria, de data 10 de desembre de 2021, el qual conté entre altres conclusions:

« S'informa favorablement la proposta d'inclusió de diferents places dins la OEP de 2021:

PERSONAL FUNCIONARI:

Grup

Subgrup

plaça/categoria

Número de vacants

Escala/subescala

A

A1

arquitecte/a

1

Administració especial/Tècnica

C

C1

Policia Local

3

Administració especial/Serveis especials

PERSONAL LABORAL:

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  EQUIVALENT

NIVELL C.D.

TITULACIÓ

Assessora lingüística

1

A1

16

Llicenciatura

Bibliotecària

1

A2

16

Diplomatura

Monitor d'Esports

1

C2

14

Graduat escolar

Monitor de Turisme

1

C2

13

Graduat escolar

Tècnica de Joventut

1

A2

16

Diplomatura

Monitor de Joventut

1

C2

14

Graduat escolar

Oficial 1ª

2

C2

13

Graduat escolar

Oficial 2ª

2

C2

11

Graduat escolar

Peó

1

E

5

Certificat d'escolaritat

Operari de netja

3

E

9

Certificat d'escolaritat

Ordenança

2

E

12

Certificat d'escolaritat

Tècnica d'Educació

1

A2

14

Diplomatura

Treballadores familiars

2

C2

10

Graduat escolar

Recepcionista

1

C2

15

A extingir

Personal OO.AA.

Castell de Capdepera

1

E

12

Graduat escolar

 

- Vist l'informe d'Intervenció en el qual es verifica el compliment de la legalitat i normativa aplicable.

- Vist l'acord aconseguit en el si de les Meses de Negociació, dels empleats públics d'aquest Ajuntament, de data 28 d'octubre de 2021.

D'acord amb l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i d'acord amb les competències que per llei se'm confereixen, RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l'ampliació de l'Oferta pública d'Ocupació per a l'any 2021 de l'Ajuntament de Capdepera, d'acord amb l'article 2.1 del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que serà la següent:

PERSONAL FUNCIONARI:

Grup

Subgrup

plaça/categoria

Número de vacants

Escala/subescala

A

A1

arquitecte/a

1

Administració especial/Tècnica

C

C1

Policia Local

3

Administració especial/Serveis especials

PERSONAL LABORAL:

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  EQUIVALENT

NIVELL C.D.

TITULACIÓ

Assessora lingüística

1

A1

16

Llicenciatura

Bibliotecària

1

A2

16

Diplomatura

Monitor d'Esports

1

C2

14

Graduat escolar

Monitor de Turisme

1

C2

13

Graduat escolar

Tècnica de Joventut

1

A2

16

Diplomatura

Monitor de Joventut

1

C2

14

Graduat escolar

Oficial 1ª

2

C2

13

Graduat escolar

Oficial 2ª

2

C2

11

Graduat escolar

Peó

1

E

5

Certificat d'escolaritat

Operari de netja

3

E

9

Certificat d'escolaritat

Ordenança

2

E

12

Certificat d'escolaritat

Tècnica d'Educació

1

A2

14

Diplomatura

Treballadores familiars

2

C2

10

Graduat escolar

Recepcionista

1

C2

15

A extingir

Personal OO.AA.

Castell de Capdepera

1

E

12

Graduat escolar

SEGON.- Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en la Seu electrònica d'aquest Ajuntament, en el seu tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per a general coneixement i interposició dels recursos que, si escau, els interessats considerin oportú.

TERCER.- Convocar les places ofertades en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins el termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.»

 

Capdepera, 16 de desembre de 2021

El batle Rafel Fernandez Mallol