Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva del reglament del parc de patinatge Skate Park

    Número d'edicte 12765 - Pàgines 51435-51436

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 12810 - Pàgines 51437-51447

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Correcció d'errades de l'Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà

    Número d'edicte 12769 - Pàgina 51448

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa de reserva del domini públic per a l'entrada de vehícles

    Número d'edicte 12778 - Pàgines 51449-51451

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de la ordenança fiscal 3.1 reguladora de l'impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 12729 - Pàgines 51452-51460

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals 18T.OD reguladora de la taxa sobre l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i 19T.OD reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, enderrocs, material de construcció, bastiments i altres materials anàlegs

    Número d'edicte 12828 - Pàgines 51461-51469

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 18/2021. Departament tributari. Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles, concepte 112,01-112,01. Exercici 2022

    Número d'edicte 12817 - Pàgines 51470-51471

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 19/2021. Departament Tributari. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general, concepte 316,07. Exercici 2022

    Número d'edicte 12818 - Pàgines 51472-51473

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva Pressupost General de l'Ajuntament de Petra 2022

    Número d'edicte 12761 - Pàgines 51474-51477

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’aprovació de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 12834 - Pàgines 51478-51481

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, Reguladora sobre l’Impost de Bens Immobles

    Número d'edicte 12835 - Pàgines 51482-51483

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24, Reguladora de les Taxes per recollida d’escombraries i utilització de l’abocador

    Número d'edicte 12836 - Pàgines 51484-51485

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 12733 - Pàgines 51486-51491

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 12734 - Pàgines 51492-51493

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida-transport i tractament-eliminació de residus

    Número d'edicte 12735 - Pàgines 51494-51504

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de crèdit núm. 25/2021

    Número d'edicte 12822 - Pàgina 51505