Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 622588
Resolució de la consellera d’Hisenda i relacions Exteriors, d’aprovació i autorització de l’arrendament directe de la planta baixa de l’edifici Alba, ubicat al carrer Calçat, 2A , de Palma, per albergar el personal de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (SP 190/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El 2 de desembre de 2021, va tenir entrada en el Servei de Patrimoni de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni  (VALIB núm. identificador 58603) un ofici de la secretària general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de 2 de desembre de 2021, acompanyat d'una documentació per tramitar un expedient d'arrendament directe d'un immoble a Palma, per albergar el personal de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

2. Juntament amb l'ofici, es varen trametre els documents següents:

- Memòria Justificativa de l'arrendament directe del cap del Departament de Secretaria, de 2 de desembre de 2021, amb el vistiplau de la secretària general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

- Informe d'adequació a mercat del preu del contracte d'arrendament de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, d'1 de desembre de 2021.

- Proposta de resolució de la secretària general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de 2 de desembre de 2021, per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, per la qual s'insta la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors a iniciar l'expedient d'arrendament.

- Proposta de resolució d'autorització i disposició de la despesa de la secretària general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de 2 de desembre de 2021.

- Resolució d'autorització d'imputació de despesa a exercicis futurs de la secretària general  la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, de 2 de desembre de 2021, per delegació de competència de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

- Reserva de crèdit, de 2 de desembre de 2021.

- Esborrany del contracte.

3. Es considera, a més, la documentació relativa a l'immoble i a la seva titularitat, la relativa a les condicions contractuals i la comptable de rigor.

4. Resolució d'inici de l'expedient de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 3 de desembre de 2021.

5.  L'informe favorable emès per la tècnica II del Servei de Patrimoni, de 9 de desembre de  2021.

6. Proposta de Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 10 de desembre de 2021.

7. Informe favorable de fiscalització prèvia limitada per part de la Intervenció General, de 14 de desembre de 2021.

Fonaments de dret

1.  L'article 65 i els següents de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 d'abril), el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005) i la resta de disposicions aplicables.

2.  El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

3.  El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

4.  El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

5.  El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Resolució

1.  Aprovar i autoritzar la contractació, de manera directa, de l'arrendament d'un immoble al carrer Calçat, 2A, planta baixa de Palma, amb la propietària Immobiliària Montaura, SLU, amb CIF B07410020, com a part arrendadora, i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a part arrendatària.

2.  Establir que el contracte té efectes des de l'1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2024, i es pot prorrogar pel mateix període que el contracte principal, si cap de les dues parts signants no fa un preavís en sentit contrari amb dos mesos d'antelació a l'acabament d'aquest, o de les pròrrogues respectives. El termini del contracte s'estableix de manera obligatòria per a la part arrendadora i potestativa per a la part arrendatària.

3.  Disposar que es pacta una renda de 12.568,51 € mensuals, amb IVA inclòs, la qual no serà objecte de revisió de preus al llarg del contracte principal.

4.  Posar el local arrendat a disposició de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Per fer-ho, s'han d'adoptar totes les mesures que calguin per tal d'administrar i de mantenir l'immoble en condicions de servir sempre a la finalitat a què es destina.

5.  Establir que la despesa total prevista per a aquest arrendament és de 452.466,43 € (IVA inclòs), i per tant, està subjecta a la fiscalització prèvia favorable de la Intervenció General. Va a càrrec de la partida pressupostària19101.721A01.20200 sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.  Anotar les característiques d'aquest arrendament en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.  Notificar aquesta Resolució a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, sense perjudici que s'hagi de tramitar el procediment economicofinancer corresponent, i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (21 de desembre de 2021)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau