Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 619202
Revocació competència sancionadora trànsit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament des Castell en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2021, va adoptar el següent acord:

REVOCACIÓ COMPETÈNCIA SANCIONADORA EN MATÈRIA DE TRÀNSIT ASSUMIDA PER PART DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN L'ANY 1999

PRIMER: Revocar la competència en matèria sancionadora per raó d'infraccions a les normes de circulació comeses en les vies urbanes del terme municipal de Es Castell, assumida en el seu moment per part de la Delegació del Govern a les Illes Balears mitajnçant resolució número 6467 de 26.03.1999 (BOCAIB número 47, de dia 15.04.1999), per raó d'haver desaparegut la causa que en el seu moment la motivà.

SEGON: Notificar el present acord a la Direcció General de Trànsit a les Illes Balears, per al seu coneixement i oportuns efectes.

TERCER.- Publicar aquest acord al BOIB per al seu general coneixement.

 

Signat a Es Castell, en la data de la signatura electrònica (20 de desembre de 2021)

La batllessa Juana Escandell Salom