Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 623038
Oferta pública d'ocupació extraordinària per a processos d'estabilització d'ocupació temporal (RD 14/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2021-60 de data 17 de desembre de 2021 d'aquesta Entitat Local Menor de Palmanyola es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, que compleix les previsions de l'article 2 del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

PERSONAL LABORAL:

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

Gruo V (AP) 

Operari de manteniment

 Grup IV (C2)

 Auxiliar administratiu

3

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Entitat Local Menor de Palmanyola, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan de batlia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

Tot això sense perjudici de què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

 

Palmanyola, 21 de desembre de 2021

El batle

Arnaldo Francisco Llinàs Quintana