Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 620843
Oferta Pública d'Ocupació 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2021, ha acordat l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació 2021 d'acord amb el que estableix l'art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'art. 70 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d'octubre, i que comprèn:

 OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2021

 PERSONAL FUNCIONARI

Escala: Administració Especial Subescala: Serveis Especials Denominació: Policia Local Grup: C Subgrup: C1 Sistema d'accés: lliure Vacant: 1

Escala: Administració Especial Subescala: Serveis Especials Denominació: Oficial Policia Grup: C Subgrup: C1 Sistema d'accés: lliure Vacant: 1

La qual cosa es fa públic per a general coneixement

 

 Sant Lluís, en la data de la signatura electrònica ( 21 de desembre de 2021)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella