Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 621314
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de desembre per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Universitat de 30 de juny de 2017 publicada en el BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017, es va ordenar la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

El Ple del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) es va reunir l'1 de desembre de 2021 i va aprovar una proposta de modificació del Reglament d'organització i funcionament, per tal d'adaptar-lo a la Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, i revisar-ne altres aspectes que produïen confusió.

El 10 de desembre de 2021, la presidenta del CEIB va remetre aquesta proposta de modificació a la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb la finalitat que la publiqui.

Per raons d'eficàcia i seguretat jurídica, es considera oportú publicar tot el text del Reglament esmentat.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Ordenar la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució.

 

Palma, 16 desembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX

Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears

 

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1

Naturalesa

1. El Consell Escolar de les Illes Balears (d'ara endavant, CEIB) és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats per la programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears. La programació esmentada inclou tots els aspectes que fan referència a la planificació, el finançament, l'execució i l'avaluació dels ensenyaments de l'àmbit no universitari d'aquesta comunitat autònoma.

2. El CEIB ha d'exercir les seves funcions amb l'autonomia necessària per garantir l'objectivitat i la independència de la institució.

3. L'àmbit territorial de referència per a les diferents organitzacions, entitats i associacions representades al CEIB és el de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Article 2

Règim jurídic

1. El CEIB es regeix, quant a l'organització i el funcionament, pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears; per la Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del Text refós esmentat; per aquest Reglament i per les normes establertes per la legislació en matèria de procediment administratiu sobre òrgans col·legiats.

2. En tot allò que no preveuen aquestes normes, el CEIB s'ha de sotmetre als acords del Ple o de la Comissió Permanent, segons l'àmbit d'actuació, sempre que no contradiguin les normes esmentades.

Article 3

Consultes preceptives

1. El CEIB ha de ser consultat preceptivament sobre els assumptes següents:

a) Les bases i els criteris per a la programació general de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears.

b) Els avantprojectes de llei que, en matèria educativa, el Govern de les Illes Balears proposi elevar al Parlament per ser aprovats.

c) Els projectes de decret i les ordres que el Govern elabori en execució de les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria educativa, així com el desplegament de la normativa bàsica estatal que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) La creació de centres docents experimentals de règim especial.

e) Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars.

f) Els plans de renovació i d'innovació educatives i els de formació permanent del professorat.

g) Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l'ensenyament no universitari i a millorar-ne l'adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.

h) Les disposicions i les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació, per a cada una de les etapes i modalitats de l'ensenyament.

i) Els criteris generals per al finançament dels centres públics i la concertació amb els centres privats dins el marc de les Illes Balears.

j) Les bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi, d'acord amb les competències de les Illes Balears.

k) Les propostes de convenis o acords amb altres administracions autonòmiques o amb l'Estat que afectin l'àmbit de l'educació.

l) Les qüestions que li sotmeti el conseller competent en matèria d'educació.

m) Tots els assumptes que legalment s'estableixin.

2. Quan en el despatx d'algun assumpte dels que s'indiquen en el punt anterior s'hagi omès indegudament la petició de l'informe del CEIB, el president, per iniciativa pròpia o de la Comissió Permanent, ho ha de fer saber a qui correspongui i ha de sol·licitar la paralització de l'expedient.

Article 4

Informacions preceptives

1. Anualment, el titular de la conselleria competent en matèria d'educació ha d'informar el CEIB sobre l'execució del pressupost de l'exercici anterior i sobre l'avantprojecte del pressupost de la conselleria previst per a l'any següent.

2. Qualssevol altres que s'estableixin legalment.

Article 5

Propostes i iniciatives

1. El CEIB, a iniciativa pròpia, pot elevar a la conselleria competent en matèria d'educació propostes en relació amb els assumptes que figuren en l'article 3 i també sobre les qüestions següents:

a) Compliment de les normes legals als centres públics i privats.

b) Orientacions pedagògiques i metodològiques.

c) Renovació pedagògica.

d) Formació i perfeccionament dels professors.

e) Avaluació del rendiment del sistema educatiu.

f) Règim dels centres docents.

g) Funcionament de l'Administració educativa.

h) Política de personal.

i) Política de construcció i rehabilitació de centres escolars.

j) Qualsevol altre tema relacionat amb la qualitat de l'ensenyament no universitari i amb el dret fonamental consagrat en l'article 27 de la Constitució.

k) Coordinació entre les administracions, els centres educatius i la xarxa associativa social i cultural per prevenir el fracàs escolar i atendre la diversitat.

2. El CEIB pot organitzar totes les activitats que, en l'exercici de les seves competències, permetin conèixer i difondre les diverses opinions dels col·lectius implicats en el camp de l'educació a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Article 6

Relacions amb altres consells escolars

El CEIB ha d'establir mecanismes de relació i cooperació amb els consells escolars insulars i municipals, així com amb els consells escolars de l'Estat, autonòmics o d'altres àmbits.

Article 7

Llengua de comunicació

La llengua catalana és la llengua vehicular en totes les comunicacions del CEIB.

 

TÍTOL II

ELS CONSELLERS

 

Article 8

Els consellers

El Consell Escolar de les Illes Balears està integrat per les persones següents:

a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears proposades per les associacions i organitzacions sindicals de docents en proporció a la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de l'ensenyament. Set d'aquestes persones han de correspondre a l'ensenyament públic i tres, a l'ensenyament concertat.

b) Deu persones en representació dels pares i mares d'alumnes proposades per les confederacions o federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes en proporció a la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de l'ensenyament. Sis d'aquestes persones han de pertànyer a centres públics i quatre, a centres concertats.

c) Quatre persones en representació dels alumnes d'ensenyaments no universitaris proposades per les associacions d'alumnes d'acord amb la seva representativitat. Dues d'aquestes persones han de pertànyer a centres públics i dues a centres concertats.

d) Dues persones en representació del personal d'administració i serveis dels centres educatius proposades per les centrals i les associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.

e) Dues persones en representació dels titulars de centres privats proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat.

f) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

g) Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals.

h) Una persona en representació de la conselleria competent en matèria d'educació, designada pel conseller.

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Quatre persones en representació de l'Administració local: tres d'aquestes persones han de ser proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals —una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d'Eivissa i Formentera— i una en representació de l'Ajuntament de Palma.

k) Quatre persones en representació dels consells insulars proposades pels presidents de les institucions respectives.

l) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears proposada pel rector d'aquesta institució.

m) Dues personalitats de reconegut prestigi en el camp de l'educació cooptades pel  Ple del Consell Escolar de les Illes Balears.

n) Dues persones en representació dels col·legis professionals vinculades a l'educació, una de les quals haurà de pertànyer al Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

o) Una persona en representació del sector de cooperatives de treball associat de l'ensenyament de les Illes Balears.

p) Una persona en representació de l'Institut Balear de la Dona.

q) Dues persones en representació de les federacions d'associacions de directors, una d'una associació de directors de centres d'educació infantil o d'educació primària, i l'altra, d'una associació de directors de centres d'educació secundària o d'escoles d'adults.

r) Una persona en representació de les associacions o federacions d'inspectors d'educació, segons la seva representativitat.

s) Una persona en representació de les confederacions o federacions d'associacions de professionals de l'etapa de 0-3 anys legalment constituïdes i acreditades davant l'administració, en proporció a la seva representativitat.

t) Una persona en representació del Consell de la Joventut de les Illes Balears vinculada a una federació o associació de joves reconeguda per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

 

Article 9

Durada del mandat

1. El nomenament dels consellers s'ha de fer per un període de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin d'acord amb l'article 10 d'aquest Reglament.

2. Cada dos anys s'ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb l'excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat d'una nova designació per a períodes successius.

3. Si es produeix una vacant al Ple del Consell Escolar, el suplent corresponent l'ha de cobrir fins que l'entitat o l'organisme que el va presentar inicialment proposi un nou titular i un nou suplent i es completi el nomenament.

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell s'han de computar a partir de la data en què es va constituir, que va ser el 22 de novembre de 2019.

Article 10

Nomenament dels consellers

1. Dos mesos abans de cada renovació parcial, el president del CEIB, un cop feta la consulta sobre la representativitat d'aquell moment al conseller competent en matèria d'educació, ha de sol·licitar a les entitats o als organismes que hagin de renovar els representants que, en el termini de quinze dies, li remetin les propostes de nomenament.

2. Cada entitat o organisme ha de proposar un suplent per a cada titular, excepte en el cas dels representants esmentats en l'apartat m) de l'article 8.

3. Una vegada vençut el termini fixat en el punt 1, el president ha de comunicar, amb un mes d'antelació a la data de renovació, els noms dels consellers titulars i suplents proposats al conseller competent en matèria d'educació.

4. Els consellers del CEIB són nomenats i destituïts per resolució del conseller competent en matèria d'educació. Es considera que prenen possessió del seu càrrec amb la publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. El president del CEIB ha de lliurar als consellers una credencial en què consti aquesta condició.

6. Les organitzacions, entitats i institucions que no proposin titulars ni suplents en els terminis fixats ho podran fer amb posterioritat. Aquests membres s'incorporaran al CEIB en la primera sessió plenària que se celebri després del nomenament.

7. Els consellers del CEIB han de ser ciutadans de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

8. El procediment per cooptar o elegir les personalitats de reconegut prestigi és el següent:

a) Es convoca el Ple per iniciar el procés.

b) Cada entitat pot presentar un màxim de dos candidats. Disposen d'un termini de deu dies hàbils per presentar la documentació següent a la secretaria del CEIB:

- Acceptació de la candidatura per part del candidat o candidats

- Currículum del candidat o candidats

- Demostració del vincle amb l'educació del candidat o candidats                        

c) Una vegada acabat el termini de remissió de candidatures, la documentació s'ha de remetre als membres del nou Ple del CEIB, juntament amb la convocatòria de la reunió del Ple.

d) El president ha de convocar el Ple, que ha d'incloure el punt següent en l'ordre del dia: cooptar o elegir les personalitats de reconegut prestigi i proposar al conseller el seu nomenament i posterior publicació en el BOIB.

e) En primer lloc, s'intentarà que l'elecció sigui per consens.

f) Si els consens no és possible, es passarà a la votació. Els candidats proposats han d'obtenir en primera votació una majoria de dos terços. En cas de no assolir aquesta majoria, s'haurà d'obtenir una majoria simple en segona votació. Entre la primera votació i la segona hi ha d'haver una pausa no superior a una hora.

g) Cada conseller pot votar tants candidats com vacants a cobrir. Resultaran elegits els que obtenguin més vots.

 

 

Article 11

Cessament dels consellers

Els consellers del CEIB cessen en els seus càrrecs per alguna de les causes següents:

a) Renúncia per escrit adreçada al president del CEIB, que ho ha de posar en coneixement de l'entitat o de l'organisme corresponent a l'efecte de substituir el membre que ha renunciat al càrrec.

b) Finalització del termini del nomenament.

c) Incompatibilitat sobrevinguda. Els casos d'incompatibilitat s'han de determinar d'acord amb la normativa general que els regula. En tot cas, la Comissió Permanent ha d'elevar una proposta de resolució al Ple.

d) Incompliment greu de les funcions, prèvia proposta motivada del conseller competent en matèria d'educació i a petició del president del Consell.

e) Condemna per delicte en virtut d'una sentència ferma que inhabiliti per exercir càrrecs públics.

f) Incapacitat declarada per resolució judicial o defunció.

g) Pèrdua de la condició de representant de l'entitat o de l'organisme que el va proposar. Aquesta circumstància s'ha de comunicar per escrit al president del Consell.

h)Pèrdua de la condició política de ciutadà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Article 12

Drets dels consellers

Els consellers, en l'exercici de les seves funcions, tenen dret a:

a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions.

b) Estar adscrits a una comissió específica d'acord amb les seves preferències.

c) Intervenir amb veu i vot i exposar el seu criteri en les sessions del Ple o en les comissions a les quals pertanyin.

d) Ser electors i elegibles a cadascun dels òrgans col·legiats del Consell.

e) Elevar al president dels òrgans als quals pertanyin la proposta d'incorporar punts a l'ordre del dia, els quals, si compleixen les condicions estipulades en aquest Reglament, s'hi han d'incorporar necessàriament.

f) Formular propostes sobre els temes establerts en els articles 3, 4 i 5 d'aquest Reglament.

g) Recórrer davant el Ple contra qualsevol decisió del president o de la Comissió Permanent.

h) Presentar propostes, esmenes, mocions i suggeriments perquè s'adoptin acords o perquè les comissions o el Ple els estudiïn.

i) Emetre vots particulars.

j) Tenir accés, a través del secretari, a la informació de què disposi el CEIB que sigui necessària per exercir les seves funcions.

k) Percebre, si escau, indemnitzacions per ponències, despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme, en funció del càrrec i la representació, d'acord amb les disposicions que reglamentàriament es determinin. En el cas de les ponències, cal atenir-se al que respecte a aquesta qüestió determini la Comissió Permanent.

l) Representar el CEIB en els actes en què hagin estat expressament comissionats pel president.

m) Excepcionalment, ser substituïts, en les sessions plenàries, pels seus suplents, per motius justificats i d'acord amb la legislació del procediment administratiu.

n) Qualsevol altre dret que els sigui legalment reconegut.

 

Article 13

Deures dels consellers

Els consellers tenen els deures següents:

a) Assistir a les sessions a què siguin convocats o excusar-se per escrit d'assistir-hi, amb la major antelació possible, quan no ho puguin fer, i informar-ne a la vegada el seu suplent.

b) Participar en l'elaboració d'estudis i en l'emissió d'informes i propostes.

c) Guardar secret sobre les matèries i actuacions que expressament siguin declarades reservades.

d) Donar compte al president del CEIB de la gestió derivada dels actes de representació i de les responsabilitats assignades.

e) Qualsevol altre deure que estableixi el Ple o la Comissió Permanent.

 

Article 14

Incompliment de funcions

El president del CEIB, per iniciativa de la Comissió Permanent, ha de posar en coneixement dels organismes o de les entitats proponents els noms dels consellers que incompleixin reiteradament i injustificadament els seus deures. Si, complert aquest tràmit, la situació persisteix, el president del Consell, també per iniciativa de la Comissió Permanent i un cop oïda la persona interessada, ha de posar el fet en coneixement del conseller competent en matèria d'educació, que decidirà si és procedent destituir-la.

 

TÍTOL III

ELS ÒRGANS DEL CONSELL

 

Capítol I

Òrgans unipersonals

 

Article 15

Òrgans unipersonals

Els òrgans unipersonals del CEIB són:

a) El president

b) El vicepresident

c) El secretari

 

Article 16

El president i el vicepresident

1. El president és l'òrgan unipersonal de direcció i representació del CEIB.

2. El president i el vicepresident del CEIB han de ser elegits pels membres del Ple per majoria de dos terços en primera votació o per majoria simple en segona votació. En cas que no s'assoleixin les majories esmentades, el conseller competent en matèria d'educació ha de proposar una persona d'entre els membres d'aquest òrgan perquè sigui nomenada president o vicepresident.

3. El procediment d'elecció del president i del vicepresident és el següent:

a) Es nomena una junta electoral entre els membres del Ple del CEIB, la qual ha de tenir un president, un secretari i un vocal, que seran, respectivament, la persona amb més antiguitat, la de menor edat i la de major edat.

b) Si algun dels membres de la Junta Electoral es presenta com a candidat, serà substituït pel membre següent en antiguitat, minoria d'edat i majoria d'edat, respectivament.

c) Una vegada conclòs el procés electoral, la junta aixecarà acta, tant de l'elecció del president com del vicepresident. Aquesta acta serà remesa al conseller competent en matèria d'educació perquè aprovi la proposta i la remeti posteriorment al Govern de les Illes Balears perquè faci els nomenaments.

d) Les candidatures a president i a vicepresident s'han de presentar per separat.

e) Els candidats han de ser membres del CEIB.

f) Les candidatures s'han de dirigir al president de la Junta Electoral i s'han de presentar a la secretaria del CEIB.

g) La presentació formal de les candidatures ha d'incloure el nom i els llinatges dels candidats i el currículum de cada un d'ells.

h) El president i el vicepresident no poden ser de la mateixa entitat.

i) Els aspirants disposen de deu dies hàbils per presentar les candidatures.

j) El termini de proclamació provisional de les candidatures és de dos dies hàbils.

k) S'obrirà un termini per fer reclamacions, que correspon als tres dies hàbils següents a la finalització del termini de proclamació provisional.

l) La Junta Electoral farà la proclamació definitiva dins els dos dies hàbils següents a la finalització del termini de reclamacions i informarà el CEIB de les candidatures i del procés electoral a seguir.

m) Si no es presenta cap candidatura a algun dels dos càrrecs, la Junta Electoral aixecarà acta i ho comunicarà al conseller competent en matèria d'educació, que proposarà al Consell de Govern la persona o persones que hauran de ser nomenades president i vicepresident entre els membres d'aquest òrgan.

n) El president iniciarà el punt de l'ordre del dia d'elecció de càrrecs d'aquest Ple extraordinari i cedirà la presidència a la Junta Electoral.

o) El president de la Junta Electoral ha d'explicar el procediment a seguir i seguidament ha de donar la paraula als candidats. L'ordre d'intervenció dels candidats es decidirà per sorteig. Hi haurà un temps per a intervencions i un temps per a rèpliques. Les intervencions seran de deu minuts, com a màxim, per a cada candidatura.

p)Seguidament es farà l'elecció, mitjançant votació secreta. S'han de dur a terme dues votacions: una per al càrrec de president i una per al càrrec de vicepresident.

q) Els candidats es triaran, en primera votació, per majoria de dos terços i, en segona votació, per majoria simple. Cada conseller pot votar un sol candidat. Si s'ha de dur a terme la segona votació, hi haurà una interrupció, no superior a una hora, entre les dues votacions.

r) Si després de les votacions no s'assoleixen les majories indicades en el punt anterior, la Junta Electoral ha d'aixecar acta i ho ha de comunicar al conseller competent en matèria d'educació perquè proposi les persones que han de ser nomenades president i vicepresident del CEIB pel Consell de Govern.

s) El president continuarà presidint la sessió fins al moment d'aixecar la sessió.

4. El nomenament s'ha de fer per un període de quatre anys.

5. El president i el vicepresident han de cessar dels seus càrrecs, a més de per les causes indicades en l'article 11 per la revocació de la seva designació per acord de dos terços dels membres del CEIB.

Article 17

Funcions del president

1. Les funcions del president del CEIB són les següents:

a) Representar el CEIB.

b) Executar els acords del Ple i de les comissions.

c) Dirigir el CEIB, el personal i els serveis.

d) Convocar els plens i les comissions i fixar-ne l'ordre del dia.

e) Presidir i moderar les sessions del Ple i de les comissions.

f) En cas de vacant, absència o malaltia del secretari, nomenar un secretari d'actes del Ple i de les comissions.

g) Dirimir les votacions en cas d'empat.

h) Informar regularment tots els consellers del CEIB de les activitats i els treballs de les comissions.

i) Autoritzar amb la seva signatura les actes, els informes i les propostes del CEIB.

j) Gestionar el pressupost del CEIB i informar-ne el Ple i la Comissió Permanent.

k) Disposar les despeses dins els límits de la seva competència i autoritzar amb la seva signatura, conjuntament amb la del secretari, els pagaments efectuats amb els fons del CEIB.

l) Sol·licitar a l'Administració o a qualsevol altra organització la documentació i la informació que es consideri necessària per al desenvolupament de les tasques del CEIB.

m) Citar les persones que, per raons de tipus tècnic, puguin prestar assistència i informació al CEIB.

n) Sol·licitar a l'Administració educativa els mitjans materials i personals suficients perquè el CEIB pugui complir adequadament les seves funcions.

o) Proposar al conseller competent en matèria d'educació el nomenament i el cessament dels consellers.

p) Expedir les acreditacions als nous consellers.

q) Resoldre, d'acord amb el parer majoritari de la Comissió Permanent, sobre la procedència de les propostes formulades pels consellers.

r) Resoldre, consultada la Comissió Permanent, els dubtes que es plantegin en aplicar aquest Reglament.

s) Resoldre, consultada la Comissió Permanent, totes les qüestions no específicament atribuïdes a un altre òrgan del Consell.

t) Donar compte a la Comissió Permanent dels incompliments de l'article 13.a).

u) Distribuir els consellers entre les diferents comissions respectant al màxim les seves peticions i la representació de tots els sectors possibles.

v) Dur a terme qualsevol altra funció que es determini reglamentàriament.

2. El president pot delegar la presidència de les comissions específiques que es creïn en el si del CEIB en algun vocal per fer més operatives les sessions de treball.

Article 18

Funcions del vicepresident

Correspon al vicepresident:

a) Substituir el president en cas de vacant, absència o malaltia.

b) Dur a terme les funcions que el president li delegui.

 

Article 19

El secretari

1. El secretari del CEIB ha de ser nomenat pel conseller competent en matèria d'educació.

2. El secretari ha de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d'educació.

3. Correspon al secretari del Consell:

a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple i de les comissions.

b) Aixecar acta de les sessions, expedir certificats i donar fe dels acords, amb el vistiplau del president.

c) Tramitar les convocatòries del Ple i de les comissions, acompanyades de l'ordre del dia i de la documentació necessària.

d) Tramitar, registrar i custodiar la documentació del CEIB.

e) Organitzar i custodiar els serveis d'arxiu i documentació.

f) Facilitar als consellers la informació de què disposi el CEIB que sigui necessària per exercir les seves funcions.

g) Exercir la direcció immediata del personal i dels serveis interns del CEIB.

h) Supervisar la comptabilitat de la tresoreria del CEIB i autoritzar els pagaments amb la seva signatura, juntament amb la del president.

i) Gestionar el pagament de les dietes d'assistència i les indemnitzacions que corresponguin als consellers del CEIB.

j) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual d'activitats del CEIB, d'acord amb les directrius de la Comissió Permanent.

k) Dur a terme qualsevol altra tasca relativa a les funcions genèriques de la secretaria que li encarregui el president.

l) Elaborar anualment l'avantprojecte de l'informe sobre el sistema educatiu en l'àmbit de la CAIB del darrer curs escolar.

m) Dur a terme qualsevol altra funció que es determini legalment.

 

Article 20

La secretaria

1. La conselleria competent en matèria d'educació ha de dotar la secretaria del CEIB dels mitjans i del personal suficients per complir adequadament les seves funcions.

2. La secretaria ha de presentar anualment a la Comissió Permanent i al Ple el seu projecte d'actuació i ha d'especificar els recursos disponibles per executar-lo.

 

Capítol II

Òrgans col·legiats

 

Article 21

Òrgans col·legiats

El CEIB funciona mitjançant els òrgans col·legiats següents:

a) El Ple

b) La Comissió Permanent

c) Les comissions específiques

 

Article 22

El Ple

1. El Ple és l'òrgan superior de decisió del CEIB i està integrat per tots els consellers i pel secretari.

2. El Ple del CEIB ha de ser consultat amb caràcter preceptiu sobre les qüestions indicades en l'article 3, les quals figuren en l'article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. 

3. Són funcions del Ple:

a) Elegir el president i el vicepresident del CEIB.

b) Cooptar o elegir les personalitats de reconegut prestigi del CEIB.

c) Aprovar la memòria anual sobre les actuacions realitzades, d'acord amb els articles 3, 6 i 7 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

d) Aprovar l'informe anual sobre l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears, que s'ha de fer públic.

e) Aprovar el projecte de pressupost anual del CEIB.

f) Ratificar el nomenament dels membres electes de la Comissió Permanent, després de cada renovació biennal, en casos de vacant o de canvi.

g) Crear comissions específiques.

h) Elevar a la conselleria competent en matèria d'educació propostes sobre els temes que figuren en l'article 5 del Reglament.

i) Aprovar l'avantprojecte de reglament d'organització i funcionament del CEIB o les modificacions del mateix.

4. Per raons d'operativitat, el Ple pot delegar en la Comissió Permanent les qüestions següents:

a) Amb relació als informes establerts en l'article 3:

1r. La creació de centres docents experimentals de règim especial.

2n. Les normes generals sobre construccions i equipaments escolars, els plans de renovació i d'innovació educativa i els de formació permanent del professorat.

3r. Les disposicions i les actuacions generals encaminades a millorar la qualitat de l'ensenyament no universitari i a millorar-ne l'adequació a la realitat de les Illes Balears, i les encaminades a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals.

4t. Les disposicions i les actuacions generals adreçades a assolir els objectius lingüístics definits per la legislació per a cada una de les etapes i modalitats de l'ensenyament.

5è. Els criteris generals per al finançament de centres públics i la concertació amb centres privats, dins el marc de les Illes Balears.

6è. Les bases generals de la política de beques i d'ajuts a l'estudi, d'acord amb les competències de les Illes Balears.

b) Els informes establerts sobre projectes de decret i ordres elaborats pel Govern en execució de les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears en matèria educativa, així com el desplegament de la normativa bàsica estatal que sigui competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els casos de tramitació urgent.

c) Les propostes i iniciatives previstes en l'article 5.

5. Les delegacions de caràcter permanent s'han de publicar en el BOIB, si el Ple les aprova. Aquests informes i propostes han de ser aprovats per majoria de dos terços dels membres de la Comissió Permanent. En cas contrari, han de ser tramitats inexcusablement pel Ple del CEIB.

Article 23

Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent està integrada pel president, pel vicepresident, pel secretari i per catorze consellers elegits conjuntament pel Ple, a proposta dels respectius sectors, entre els membres titulars del CEIB.

2. Per garantir la representació proporcional dels diferents sectors, els catorze membres titulars i els seus suplents s'han de repartir de la manera següent:

a) Dos titulars i dos suplents elegits entre els representants dels professors (punt a) de l'article 8). Almenys un d'aquests quatre membres ha de ser del sector privat concertat.

b) Dos titulars i dos suplents elegits entre els representants dels pares i les mares (punt b) de l'article 8). Almenys un d'aquests quatre membres ha de ser del sector privat concertat.

c) Un titular i un suplent elegits entre els representants dels alumnes (punt c) de l'article 8). Almenys un ha de ser del sector privat concertat.

d) Un titular i un suplent elegits entre els representants del personal administratiu i de serveis i de les centrals i organitzacions sindicals (punts d) i f) de l'article 8), un de cada un dels grups.

e) Un titular i un suplent elegits entre els representants dels titulars dels centres privats, de les organitzacions patronals i de les cooperatives de treball associat de l'ensenyament (punts e), g) i o) de l'article 8), de grups diferents.

f) El representant de la conselleria competent en matèria d'educació i el representant de la Universitat de les Illes Balears: un serà el titular i l'altre, el suplent: (punts h) i l) de l'article 8).

g) Un titular i un suplent elegits entre els presidents dels consells escolars insulars i els representants dels consells insulars (punts i) i k) de l'article 8).

h) Un titular i un suplent elegits entre els representants de l'Administració local (punt j) de l'article 8).

i) Un titular i un suplent elegits entre les personalitats de reconegut prestigi i els representants dels col·legis professionals vinculats a l'educació, un dels quals haurà de correspondre a un dels col·legis professionals (punts m) i n) de l'article 8).

j) Un titular i un suplent elegits entre els representants de les associacions o federacions d'inspectors d'educació, de les associacions de directors i de les confederacions o federacions d'associacions de professionals de 0-3 anys (punts q),r) i s) de l'article 8).

k) Un titular i un suplent de l'Institut Balear de la Dona.

l) Un titular i un suplent del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

3. Per a cada un dels titulars s'ha de proposar un suplent, que també s'ha d'elegir entre els membres titulars del Consell.

4. Per elegir els membres de la Comissió Permanent s'ha de seguir el procediment següent:

a) S'ha de crear una mesa per a cada un dels apartats del punt 2 d'aquest article.

b) Ha de presidir la mesa el conseller de més edat del grup, que farà de portaveu, i hi ha d'actuar de secretari el conseller de menys edat.

c) El president de la mesa ha de consultar els consellers del grup per consensuar els membres del grup que s'han de proposar com a titulars i suplents.

d) Si no hi ha acord, els membres del grup han d'elegir conjuntament el titular i el suplent mitjançant una votació amb paperetes.

e) L'elecció recaurà en els més votats fins que tots els membres siguin elegits, sempre respectant les distribucions establertes.

f) En cas d'empat, s'ha de repetir la votació entre els consellers que hagin empatat.

g) En el cas que persisteixi l'empat, aquest s'ha de resoldre, si és possible, a favor del candidat de l'organisme o de l'entitat que tengui un major nombre de consellers en aquell grup. Si no és possible, s'ha de resoldre per sorteig.

5. L'elecció ha de ser ratificada conjuntament pel Ple per majoria simple. En cas de no ser ratificada, s'ha de fer una votació individualitzada, que només requerirà una majoria de vots afirmatius. En el cas que alguna de les persones proposades no sigui ratificada, el sector corresponent ha de fer una nova proposta. Si aquesta proposta tampoc és ratificada per una majoria de vots afirmatius, el Ple elegirà qualsevol membre del sector. En aquest darrer cas, resultarà elegit el membre que obtengui un major nombre de vots.

6. Els membres de la Comissió Permanent s'han de nomenar per un període de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin d'acord amb l'article 10 d'aquest Reglament. Les baixes temporals o permanents que es produeixin durant aquest període han de ser cobertes pel suplent.

7. En cas de baixa permanent,en el plenari següent s'ha d'elegir un nou suplent pel que resti de mandat d'acord amb el procediment establert.

8. El president ha de comunicar al sector corresponent les faltes reiterades d'assistència no justificades d'un conseller a la Comissió Permanent. En el cas que les absències persisteixin, el president pot proposar al Ple que el destitueixi com a membre de la Comissió Permanent.

Article 24

Funcions de la Comissió Permanent

Correspon a la Comissió Permanent:

a) Designar les ponències que han de ser sotmeses a la seva deliberació, a la de les comissions específiques i a la del Ple.

b) Distribuir la feina entre les comissions específiques i les ponències.

c) Informar sobre qualsevol qüestió que consideri oportú sotmetre al conseller competent en matèria d'educació.

d) Aprovar l'avantprojecte de l'informe anual sobre l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears.

e) Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

f) Retornar a la comissió corresponent o a una altra comissió les propostes i els informes emesos, si els considera insuficients.

g) Aprovar les propostes i els informes i remetre'ls al Ple, sens perjudici del que disposa l'article 22.4.

h) Preparar les reunions plenàries.

i) Planificar el calendari de reunions del Ple i elaborar la proposta d'ordre del dia corresponent.

j) Crear comissions temporals.

k) Promoure modificacions del Reglament avalades per dos terços dels seus components.

l) Dur a terme qualsevol altra funció que li delegui el Ple.

 

Article 25

Comissions específiques

1. Les comissions específiques, de caràcter permanent o temporal, tenen com a objectiu estudiar els temes que els encomani el president del CEIB per iniciativa pròpia o per acord de la Comissió Permanent en l'exercici de les seves funcions i assessorar els ponents respecte a aquests temes.

2. Es creen les comissions específiques següents:

a) Planificació, Construccions i Equipament

b) Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu

c) Finançament de l'Ensenyament i Recursos Humans

2. El president ha de distribuir els consellers entre les diferents comissions, respectant-ne les preferències i afavorint la representació dels sectors. Els nomenaments tenen una durada de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin d'acord amb l'article 10 d'aquest Reglament.

3. Aquestes comissions han de tenir un mínim de 10 membres i un màxim de 25.

4. El president del CEIB pot designar, per delegació, un president per a cada una d'aquestes comissions.

5. Si el secretari no pot assistir-hi, el president ha de designar un secretari d'actes entre els membres de la comissió.

6. Aquestes comissions han de col·laborar amb el ponent en l'elaboració dels informes i assessorar-lo.

 

TÍTOL IV

RÈGIM DE LES SESSIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS

 

Capítol I

Normes específiques

 

Article 26

Periodicitat

1. El Ple del CEIB s'ha de reunir ordinàriament dues vegades a l'any, i extraordinàriament totes les vegades que hagi d'emetre un informe preceptiu, d'acord amb la Llei de consells escolars de les Illes Balears i amb aquest Reglament, i sempre que ho decideixi el president o la Comissió Permanent o ho sol·liciti una tercera part dels membres.

2. La Comissió Permanent s'ha de reunir ordinàriament cada tres mesos, abans de cada sessió plenària o quan ho decideixi el president, i extraordinàriament a petició de la meitat dels membres. En tot cas, per fixar la convocatòria s'ha de tenir en compte la possibilitat real que hi assisteixi la majoria dels membres.

3. Les comissions específiques s'han de reunir quan les convoqui el president del CEIB d'acord amb la tasca encomanada.

Article 27

Termini de les convocatòries

1. Les convocatòries del Ple s'han de remetre als consellers amb una antelació mínima de deu dies hàbils, que es podran reduir a quatre dies hàbils en cas d'urgència.

2. Les convocatòries de les diferents comissions s'han de remetre als seus membres amb una antelació mínima de sis dies hàbils, que es podran reduir a tres dies hàbils en cas d'urgència.

Article 28

Elaboració de l'ordre del dia

1. El president del CEIB ha de fixar l'ordre del dia de la sessió plenària, una vegada la Comissió Permanent n'hagi elaborat la proposta, que ha de tenir en compte les peticions fetes per escrit pels consellers.

2. L'ordre del dia de les comissions l'ha d'elaborar el president respectiu, que ha de tenir en compte les peticions fetes per escrit pels seus membres.

Article 29

Seu del Conseller Escolar de les Illes Balears i lloc i horari de les reunions

1. El CEIB té la seu a Palma.

2. Les reunions de tots els òrgans dels consells escolars regulats en aquest Reglament s'han de fer en dies laborables entre les 16h i les 20h, per tal de fer possible que els representants dels pares i mares i els dels alumnes hi assisteixin.

3. De forma extraordinària i excepcional, es podran convocar en qualsevol horari quan els membres de l'òrgan hi estiguin majoritàriament d'acord.

4. El Ple, la Comissió Permanent i les comissions específiques es poden reunir en el lloc que es determini i de forma itinerant als diferents territoris insulars de les Illes Balears.

5. Les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions específiques també es poden celebrar per videoconferència o per qualsevol altre mitjà tecnològic adequat.

6. Els representants del CEIB tenen el dret a participar telemàticament en les reunions de tots els seus òrgans amb plens efectes.

7. Els representants dels alumnes als consells escolars regulats en aquest Reglament han de rebre dels seus centres i del seu professorat el suport adequat per fer possible la seva participació.A aquest efecte, s'han d'adoptar mesures, com l'adaptació de la càrrega lectiva i els calendaris de lliurament de treballs o de realització d'exàmens. La dedicació a tasques de representació ha de valorar-se a efectes acadèmics d'acord amb la normativa d'aplicació.

Article 30

Caràcter obert

1. Per acord de la Comissió Permanent, poden assistir a les sessions ordinàries del Ple, i a les extraordinàries quan no s'especifiqui el contrari en la convocatòria, persones convidades en qualitat d'observadors.

2. Per decisió del president o de la Comissió Permanent, poden assistir a les sessions del Ple o de les comissions persones citades prèviament pel president que, per raons de tipus tècnic, puguin assessorar o informar respecte dels temes que s'hi han de tractar.

 

Capítol II

Normes comunes

 

Article 31

Convocatòries

1. Les convocatòries dels òrgans col·legiats del CEIB han de contenir l'ordre del dia i la data, l'hora i el lloc en què s'ha de celebrar la reunió. Si escau, han d'anar acompanyades de l'acta o les actes anteriors i de la documentació suficient per conèixer els temes que s'hi han de tractar.

2. Les convocatòries i la documentació es poden remetre per fax, correu electrònic o qualsevol mitjà admès per la llei.

3. L'ordre del dia no pot ser modificat excepte en el cas que, presents tots els membres nomenats de l'òrgan, així ho acordin per majoria absoluta.

4. Les sessions corresponents a convocatòries fetes a petició dels components de l'òrgan s'han de celebrar en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud.

5. Es declara el mes d'agost inhàbil per a la celebració de reunions.

Article 32

Quòrum

1. El Ple i la Comissió Permanent del CEIB es consideren constituïts en primera convocatòria si hi són presents el president i el secretari, o les persones que els substitueixin, i almenys la meitat dels membres.

2. Si no hi ha quòrum, l'òrgan quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria, mitja hora després, i serà suficient que hi assisteixi una tercera part dels membres, a més del president i el secretari o les persones que els substitueixin.

3. Si tampoc no hi ha quòrum en segona convocatòria, es podrà tornar a convocar la sessió 48 hores després.

4. Si, una vegada començada la sessió, algun conseller s'absenta, la reunió podrà continuar sempre que es mantengui el nombre mínim de membres previst per a la segona convocatòria.

5. Quan, per qualsevol motiu, no se celebri la sessió, el secretari suplirà l'acta amb una diligència amb el vistiplau del president, en la qual ha de constar la causa per la qual no s'ha celebrat la sessió i els noms dels assistents i els dels consellers que s'hagin excusat d'assistir-hi.

Article 33

Ordre dels debats

1. El president de l'òrgan o la persona en qui delegui ha de dirigir els debats, ha de concedir o retirar la paraula d'acord amb els torns que s'estableixin, i ha de garantir en tot moment la participació dels consellers que vulguin intervenir.

2. Cada punt s'ha d'obrir amb el ponent del tema. A continuació, han de demanar la paraula els consellers que la vulguin demanar, que intervindran per ordre de petició. Acabades les intervencions, s'ha d'obrir un segon torn per a rèpliques i al·lusions. Seguidament, el president ha de sotmetre el tema a votació.

3. En el cas que hi hagi propostes alternatives parcials, s'han de sotmetre a votació perquè, si escau, es puguin incorporar a la proposta. A continuació, s'ha de votar la proposta.

4. En el cas que hi hagi propostes alternatives a la totalitat, les persones que les hagin presentat tindran la consideració de ponents.

5. En primer lloc, s'ha de sotmetre a votació el text de la ponència. Si s'aprova, s'acaba el procés. Si no s'aprova, s'han de votar els texts alternatius seguint l'ordre d'entrada a la secretaria i s'ha d'acceptar el que hagi obtingut el major nombre de vots favorables.

Article 34

Votacions

1. El vot és personal i no delegable. No s'admet el vot per correu.

2. Els acords poden adoptar-se per assentiment unànime a la proposta del president, en cas que no susciti l'objecció ni l'oposició de cap dels consellers presents.

3. Si no hi ha assentiment unànime, el president ha de sotmetre els acords a votació per un dels procediments següents:

a) Votació pública a mà alçada: han d'aixecar la mà primer els que aprovin l'acord; després, els que el desaprovin, i, finalment, els que votin en blanc.

b) Votació secreta: s'han de cridar, un per un i en l'ordre preestablert, tots els membres presents, que han de dipositar el vot dins una urna o mitjançant un sistema telemàtic que garanteixi l'anonimat. Aquest procediment s'ha d'aplicar a totes les qüestions que afectin persones, com també sempre que ho sol·liciti un 15% dels consellers presents.

 

Article 35

Acords

1. Els acords s'han d'adoptar per majoria simple, excepte en els casos que es recullen en l'apartat següent.

2. És necessària la majoria absoluta dels membres en possessió del seu càrrec al CEIB en els casos següents:

a) Per delegar a la Comissió Permanent les qüestions que estableix l'article 22.4.

b) Per aprovar i modificar el Reglament.

c) Per aprovar l'informe del sistema educatiu de les Illes Balears.

d) Per aprovar el projecte de pressupost anual.

3. El president i el vicepresident han de ser elegits per majoria de dos terços dels membres del Ple en primera votació i per majoria simple en segona votació.

4. Les personalitats de reconegut prestigi, si no són elegides per consens, han de ser elegides per majoria de dos terços en primera votació, i per majoria simple en segona votació.

5. El president ha de dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

6. Qualsevol conseller pot requerir que consti expressament en acta el seu vot contrari a l'acord de la majoria. En tots els casos es pot justificar el sentit del vot.

7. Igualment, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta sempre que aporti, en el mateix moment o en el termini de dos dies hàbils, el text que es correspongui fidelment amb la intervenció, i així s'ha de fer constar en l'acta.

8. Els consellers que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit, que han d'anunciar abans d'aixecar-se la sessió i que han de remetre al secretari en el termini de dos dies hàbils perquè l'incorpori al text aprovat.

9. Els consellers que hagin votat en contra poden adherir-se al vot particular o redactar-ne un, sempre que s'hagin reservat aquest dret abans que s'aixequi la sessió.

 

 

​​​​​​​Capítol III

Actes i certificats

 

Article 36

Actes

1. S'ha d'estendre una acta de cada sessió, que ha d'anar signada al final pel secretari i amb el vistiplau del president. Ambdós han de signar també totes les pàgines al marge.

2. En les actes hi han de figurar, inexcusablement, els continguts següents:

a) Lloc de la reunió.

b) Data i hora de començament.

c) Assistents a la sessió i relació dels consellers que s'han excusat d'assistir-hi.

d) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.

e) Ordre del dia.

f) Relació succinta de les deliberacions i els acords presos, forma en què s'han adoptat, amb els vots a favor, en contra i les abstencions, i els motius dels vots, quan ho sol·licitin expressament els interessats.

g) Incidències de certa importància, a parer del secretari, que es produeixin en el transcurs de la sessió.

h) Hora en què s'aixeca la sessió.

3. Les actes dels plens i les comissions permanents s'han d'aprovar en la sessió següent, amb les objeccions que proposin els consellers per precisar millor el desenvolupament de la sessió.

4. Les actes impreses s'han d'enquadernar anualment. El secretari, amb el vistiplau del president, ha de signar una diligència en què s'han d'indicar les dates de les actes i el nombre de fulls que s'enquadernen.

5. Les actes queden sota la custòdia del secretari, que n'ha de facilitar una còpia a qualsevol membre del CEIB que en sol·liciti una a l'efecte que aquesta informació pugui servir exclusivament per ajudar a assolir els objectius propis del CEIB.

Article 37

Certificats

Els certificats, expedits pel secretari i amb el vistiplau del president, donen fe dels acords del CEIB.

 

TÍTOL V

INFORMES

 

Article 38

Informes

1. Els informes de caràcter preceptiu s'han d'emetre a sol·licitud del conseller competent en matèria d'educació en el termini de seixanta dies hàbils des de la recepció de l'expedient. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagin emès, el tràmit es considerarà complert. No obstant això, s'ha de tenir en compte el que es preveu en l'article 40.1.

2. El president del CEIB ha de remetre el projecte legislatiu objecte d'informe a tots els consellers perquè enviïn les seves aportacions al secretari del CEIB en el termini de deu dies hàbils. El president pot allargar aquest termini si és necessari.

3. El president del CEIB ha de nomenar un ponent i ha de convocar la comissió específica, si cal, o bé directament la Comissió Permanent i posteriorment el Ple.

4. El ponent disposa d'un màxim de quaranta dies hàbils des de la recepció de l'expedient per emetre l'informe i lliurar-lo al president del CEIB, que l'ha de remetre als membres de la Comissió Permanent.

5. Reunida la Comissió Permanent, aquesta ha de prendre una decisió d'acord amb els punts f) i g) de l'article 24 del Reglament.

Article 39

Via d'urgència

1. El conseller competent en matèria d'educació pot sol·licitar al CEIB que tramiti un informe amb caràcter d'urgència.

2. En aquest cas, l'informe de la comissió corresponent s'ha d'emetre en un termini màxim de vint dies hàbils des de la recepció de l'expedient i el termini d'emissió de l'informe no superarà un mes.

3. El president del Consell Escolar pot decidir que la Comissió Permanent redacti l'informe directament.

Article 40

Ampliació dels terminis

1. Si l'informe és complex o si existeix una altra causa justificada, la Comissió Permanent pot demanar a l'Administració que l'ha sol·licitat que ampliï el termini per emetre'l.

2. El ponent pot sol·licitar al president del CEIB, a petició pròpia o a proposta de la Comissió Permanent, que requereixi al'Admintracióque ha sol·licitat l'informe que completi l'expedient objecte de consulta.

3. Mentre no es completi l'expedient, el termini per emetre l'informe queda suspès.

Article 41

Discussió en la Comissió Permanent

1. El ponent ha d'elaborar un projecte d'informe, que ha de sotmetre a la deliberació de la Comissió Permanent.

2. El president o el ponent han d'exposar davant la Comissió Permanent el contingut del projecte d'informe elaborat.

3. A continuació, s'ha d'obrir un torn d'intervencions i, si escau, un torn de votació sobre la conveniència d'acceptar el projecte en conjunt o retornar-lo al ponent perquè faci un nou estudi, excepte si no és possible retornar-lo per raons de compliment de terminis. En aquest darrer cas, la Comissió Permanent ha d'emetre un projecte d'informe d'acord amb la voluntat majoritària dels membres.

4. A continuació, s'ha de deliberar sobre els apartats de l'informe que suscitin observacions.

5. L'ordre d'intervenció per a cada apartat és el següent: en primer lloc, el ponent farà la seva exposició; a continuació, intervindran els membres de la Comissió Permanent que vulguin formular observacions; finalment, tornarà a intervenir el ponent.

6. S'han de sotmetre a votació tots els apartats sobre els quals no hi hagi consens entre els membres de la Comissió Permanent.

7. Si es consensua algun text, només podrà ser sotmès a votació una vegada presentat per escrit.

8. La redacció final de les modificacions que s'introdueixin per acord de la Comissió Permanent en els projectes d'informe de les comissions específiques ha de quedar explícitament aprovada a la mateixa sessió. No obstant això, pot encomanar-se als ponents de l'informe que en facin la redacció final. En aquest cas, s'ha d'informar a la comissió específica corresponent sobre les modificacions que es puguin haver fet.

Article 42

Discussió en el Ple

1. El projecte d'informe de la Comissió Permanent s'ha de trametre, juntament amb la documentació necessària, als consellers del CEIB amb dotze dies hàbils d'antelació a la celebració del Ple, que es reduiran a cinc dies hàbils en el cas de tramitació d'urgència. S'hi han de fer constar les propostes i el resultat de la votació, i s'hi han d'adjuntar els vots particulars que s'hagin presentat, si n'hi ha. En el cas de ple extraordinari, el projecte i la documentació esmentada s'han de remetre amb la mateixa convocatòria.

2. Els ponents han d'exposar davant el Ple el contingut de l'informe i el resultat de la votació a la Comissió Permanent, i han de llegir els vots particulars, si n'hi ha, sens perjudici que els autors d'aquests vots puguin exposar personalment les seves raons.

3. Si s'han formulat propostes d'informes alternatius, els consellers que les hagin formulat les han de defensar després de la intervenció del ponent.

4. A continuació, s'ha d'obrir un torn d'intervencions, que poden ser a favor o en contra de la totalitat de l'informe. Un cop acabat aquest torn d'intervencions, s'ha de votar si el Ple pren en consideració l'informe de la Comissió Permanent o el retorna.

5. Després de les intervencions, s'ha de votar el text sobre el qual el Ple del CEIB ha de deliberar.

6. Si s'han presentat més de dues propostes alternatives, el sistema de votació serà el d'eliminació successiva, que inclourà tant aquestes propostes com l'informe de la Comissió Permanent.

Article 43

Esmenes

1. Els consellers poden presentar esmenes d'addició, supressió o modificació dels aspectes que constin en l'informe del ponent. Així mateix, poden presentar informes alternatius als elaborats pel ponent. Les aportacions que s'hagin presentat i no s'hagin incorporat a l'esborrany d'informe ni hagin estat acceptades per la Comissió Permanent, es podran tornar a presentar com a esmenes al projecte d'informe que va al Ple.

2. Les esmenes i els informes alternatius s'han de presentar com a mínim cinc dies hàbils abans del dia del plenari, que es reduiran a 72 hores en cas de tramitació d'urgència. S'han de trametre als consellers perquè en prenguin coneixement.

3. Les esmenes i els informes alternatius han de ser respectuosos, motivats i precisos, i s'hi han de diferenciar les raons que els justifiquen i la proposta. S'han de remetre per escrit al secretari del CEIB perquè els tramiti.

4. Els informes alternatius i les esmenes que no compleixin els requisits indicats en l'apartat anterior s'han de retornar al conseller signant perquè els rectifiqui en el termini de 24 hores, respectant els terminis del plenari.

5. El ponent pot presentar esmenes consensuals, que no es voten fins que no es disposa de la redacció corresponent.

Article 44

Modificació dels informes

Si s'han presentat o formulat propostes d'esmena o de modificació de punts concrets, s'ha de tenir en compte el que disposa l'article 33.

Article 45

No aprovació del projecte d'informe

En el cas que el projecte d'informe no s'aprovi al plenari, el president del CEIB ha de comunicar aquesta circumstància al conseller competent en matèria d'educació, sens perjudici que els terminis establerts permetin retornar-lo a la Comissió Permanent perquè el reelabori.

Article 46

Remissió dels informes

Els informes s'han de remetre al conseller competent en matèria d'educació en el termini de cinc dies hàbils. Han d'anar signats pel president i el secretari del CEIB i s'hi ha de fer constar el nombre de vots a favor, el nombre de vots en contra i el nombre de vots en blanc, com també els vots particulars, si n'hi ha.

 

TÍTOL VI

PROPOSTES

 

Article 47

Formulació de propostes

1. Totes les propostes han de ser motivades i precises, i s'hi ha de diferenciar clarament la proposta de les raons que la justifiquen.

2. Les propostes dels consellers s'han de remetre per escrit al secretari del CEIB, que les ha de passar al president perquè, un cop examinat el contingut, decideixi si tracten o no de les qüestions referides en l'article 5 del Reglament.

3. El president ha de retornar la proposta a la persona que l'ha presentada, amb indicació de les raons que en justifiquen la devolució, quan consideri que no és de la competència del CEIB o no expressa clarament el contingut. Si la proposta ha estat subscrita per diverses persones, s'ha de retornar a qui figuri en primer lloc.

4. Si el subscriptor de la proposta no està d'acord amb la resolució del president, pot sol·licitar l'audiència de la Comissió Permanent. Oïdes les raons que exposi el subscriptor de la proposta, el president ha de prendre una decisió d'acord amb el parer majoritari de la Comissió Permanent.

5. El president ha de remetre les propostes a tots els consellers perquè puguin presentar propostes de modificació de punts concrets i suggeriments davant el secretari del CEIB. Les propostes de modificació o els suggeriments s'han de formular per escrit en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la recepció de la proposta.

6. Les propostes de modificació o els suggeriments dels consellers s'han d'incloure, juntament amb la proposta, en l'ordre del dia de la reunió de la Comissió Permanent. Ha de defensar la proposta qui l'ha subscrita o, si s'escau, qui figuri en primer lloc. Si qui subscriu la proposta no és membre de la Comissió Permanent, hi pot actuar únicament com a ponent, sense dret a vot.

7. Com a conseqüència de les intervencions en la Comissió Permanent referents a propostes de modificació de punts concrets, esmenes o suggeriments formulats per escrit pels consellers, o formulats durant la sessió, poden aprovar-se texts consensuals acceptats pel subscriptor de la proposta.

8. Si la Comissió Permanent té la competència delegada, ha de remetre la proposta al conseller competent en matèria d'educació de la manera que s'estableix en l'article 46 del Reglament, en el cas que s'aprovi per majoria de dos terços.

9. En cas contrari, s'ha d'incloure en l'ordre del dia de la propera sessió del Ple perquè aquest l'aprovi definitivament. Les propostes s'han de debatre i aprovar a les sessions del Ple seguint el procediment establert per a l'aprovació d'informes.

 

TÍTOL VII

INFORME ANUAL SOBRE L'ESTAT DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS

 

Article 48

Caràcter anual

L'informe sobre l'estat del sistema educatiu que elabora i publica anualment el CEIB no s'ha de limitar a un contingut descriptiu, sinó que també ha de tenir un caràcter explicatiu i transformador.

Article 49

Redacció

La Comissió Permanent ha de redactar l'avantprojecte d'informe sobre l'estat del sistema educatiu a les Illes Balears amb el suport de l'equip tècnic del CEIB, perquè s'aprovi dins del curs següent.

Article 50

Aprovació

L'aprovació de l'informe ha de seguir el mateix procés establert en el títol cinquè d'aquest Reglament i s'ha d'aprovar per majoria absoluta.

 

TÍTOL VIII

MEMÒRIA ANUAL

 

Article 51

Elaboració

1. D'acord amb els articles 3, 6 i 7 de la Llei de conselles escolars de les Illes Balears, el CEIB ha d'elaborar anualment una memòria sobre les actuacions duites a terme.

2. El secretari del CEIB ha de redactar la memòria i l'ha de remetre a la Comissió Permanent el primer trimestre de cada any.

3. La memòria s'ha de referir a l'any natural anterior i pot tenir en compte les memòries dels consells escolars insulars.

Article 52

Aprovació

1. La Comissió Permanent ha de debatre i aprovar l'avantprojecte de memòria abans de remetre'l al Ple perquè l'aprovi definitivament.

2. L'aprovació de la memòria ha de seguir el mateix procés establert en el títol cinquè d'aquest Reglament i s'ha d'aprovar per majoria simple.

Article 53

Publicació

1. Una vegada aprovada pel Ple, la memòria s'ha de trametre al conseller competent en matèria d'educació.

2. Igualment s'ha de publicar a la pàgina Web del CEIB perquè se'n tengui coneixement general.

 

TÍTOL IX

REFORMA DEL REGLAMENT

 

Article 54

Propostes de modificació

1. El Reglament pot ser modificat totalment o parcialment.

2. Les propostes de modificació que no promogui la Comissió Permanent s'han de presentar davant aquesta Comissió avalades per, com a mínim, un terç dels consellers titulars del CEIB.

3. En cas que aquestes propostes obtenguin una majoria qualificada de dos terços en el si de la Comissió Permanent, la Comissió les ha de sotmetre al Ple.

Article 55

Aprovació

L'aprovació d'una proposta de modificació per part de Ple requereix la majoria absoluta dels membres en possessió del seu càrrec al CEIB.

Disposició addicional única

El Reglament aprovat pel Ple s'ha de remetre al conseller competent en matèria d'educació, a l'efecte de controlar-ne la legalitat, perquè sigui aprovat definitivament.

Disposició final única

El Reglament comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.