Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 619878
Primera remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada el 2 de desembre de 2021, i en exercici de les seues competències, sobre la base d'allò proposat (conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), i l'article 10.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i en virtut del Decret de presidència de data 15 d'octubre de 2021, publicat al BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, de delegació de competències de la presidenta a favor de la Comissió de Govern, i la resta d'atribucions que li atorga la legislació vigent va aprovar, el següent acord: 

“(...) 

Primer.- APROVAR la despesa per un import de 78.000 euros que aniran a càrrec de la partida  pressupostària 2021.1.430.48000.01 del pressupost general del Consell Insular de Formentera de l'any 2021.   

Segon.- ACCEPTAR la justificació i, en conseqüència, reconèixer l'obligació per import  de 78.000 euros, ordenar el pagament i pagar l'import en concepte d'ajuts, a les següents persones sol·licitants, atenent que han complert tots els requisits establert a les bases reguladores de la convocatòria extraordinària d'ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l'any 2021, segons l'establert a l'informe proposta de la Comissió avaluadora constituïda per l'atorgament d'aquests ajuts, de data 9 de novembre de 2021:   

Expedient

DNI/CIF

Quantia €

2021/5820

G57663270

3.500

2021/5832

41456817F

3.500

2021/5864

B57753444

3.500

2021/5872

Y4724998F

2.000

2021/6002

E07888134

3.500

2021/6050

47260332R

2.000

2021/6114

49417423Z

1.500

2021/6136

46955360D

2.500

2021/6195

20028139S

2.500

2021/6276

E57142796

3.500

2021/6288

B57907081

3.500

2021/6319

Y0698903Q

2.000

2021/6324

46950061T

2.000

2021/6348

78290913V

2.500

2021/6363

E07130693

3.500

2021/6380

41436823T

2.500

2021/6387

41432107E

3.500

2021/6396

41450335B

3.500

2021/6404

41437500X

3.500

2021/6409

B16559981

5.000

2021/6419

E57390122

3.500

2021/6424

B57248502

3.500

2021/6425

X2567958P

2.000

2021/6440

X1973398K

3.500

2021/6532

41449646N

2.500

2021/6545

E07327240

3.500

Tercer.- PUBLICAR l'acord present, al BOIB, al tauler d'anuncis i pàgina web d'aquest consell, conforme a l'article 18.4 de la Constitució i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. 

Quart.- DONAR COMPTE d'aquest acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

Cinquè.- TRASLLADAR aquest acord al departament d'Intervenció i Tresoreria del Consell Insular de Formentera, als efectes adients.

Sisè.- NOTIFICAR a les persones interessades el present acord a través de la pàgina web del Consell Insular de Formentera i del tauler d´anuncis.

(...)”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica (10 de desembre de 2021)

La presidenta del Consell Insular de Formentera
Ana Juan Torres