Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 621563
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables» per al període 2021-2023, amb el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l’execució de projectes d’inversió de noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation EU) i per fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici 2022 / Decret 75/2004, segons la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears de data 30 de novembre de 2021.

Exposició de fets

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) es va crear mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny, com una entitat autònoma, de caràcter administratiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrita a la conselleria competent en matèria de treball.

El Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, disposa que aquesta entitat té com a funcions gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació i acompanyament, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; adaptar la formació i requalificar per a l'ocupació els treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial i l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors. Aquestes funcions s'han de desenvolupar en coherència amb el contingut de les matèries que ha transferit, o que pot transferir, l'Estat a través del Servei d'Ocupació Públic Estatal o que procedeixin de serveis d'ocupació internacionals.

Davant les greus conseqüències ocasionades per la pandèmia provocada per la COVID-19, el 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu va acordar un paquet de mesures excepcionals i de reforç. Aquestes mesures suposen, d'una banda, reforçar el marc financer pluriennal per al període 2021-2027 i, d'altra banda, posar en marxa un instrument europeu de recuperació (Next Generation EU), l'element central del qual és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). El Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és l'instrument per a l'execució dels recursos financers del fons europeu de recuperació.

El PRTR va ser aprovat pel Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021. Tot el Pla està estructurat al voltant de quatre eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques palanca que, a la vegada, es concreten en trenta components. Enquadrat en l'àrea política VIII, «Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació», s'hi integra el component 23: «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu». Un dels objectius d'aquest component és reformar i impulsar les polítiques actives d'ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, que s'orienten cap a resultats avaluables i coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públics d'ocupació. Així mateix, la recomanació del Consell Europeu en el PNR recull la necessitat de donar suport a l'ocupació, així com millorar l'accés a l'aprenentatge digital. Pel que fa a l'atur juvenil, l'anàlisi europea conclou que representa un perill per a l'equilibri generacional i posa de manifest el risc d'exclusió sociolaboral dels col·lectius més vulnerables.

Així mateix, el component 23 s'alinea amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, subscrita per Espanya, i contribueix a l'objectiu de sostenibilitat (ODS) 8: «Promoure el creixement econòmic inclusiu i social sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots».

Dins de les reformes i inversions proposades en el component 23, s'hi inclou la inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», que, alhora, inclou els «col·lectius especialment vulnerables», el qual té per finalitat promoure el desenvolupament de projectes integrats d'inserció laboral per a col·lectius que presenten especials dificultats d'accés a l'ocupació, a fi de promoure un creixement equilibrat i sostenible al territori, alhora que es pal·lien les desigualtats entre col·lectius. Per aconseguir aquest objectiu s'han de desenvolupar itineraris individualitzats i personalitzats que incloguin diferents accions, com programes d'orientació, accions d'assessorament i acompanyament, formació...

L'objectiu del programa és promocionar projectes integrats d'inserció per fomentar la contractació de persones desocupades de llarga durada en coordinació amb els serveis socials, projectes d'inserció laboral en l'àmbit local, projectes de suport a l'autonomia de les persones amb discapacitat i l'ocupació d'assistents, projectes d'emprenedoria i ocupació col·lectiva i, en general, projectes d'ocupació per al reequilibri territorial i l'equitat dels col·lectius especialment vulnerables.

D'altra banda, el Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre (BOE núm. 292, de 7 de desembre), va aprovar l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024, la qual es configura com a marc normatiu per coordinar i executar les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral en el conjunt de l'Estat. L'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 incorpora dos objectius estratègics relacionats amb aquesta convocatòria: en primer lloc, potenciar l'ocupació com el principal instrument d'inclusió social, millorant de forma prioritària l'activació i inserció de les persones en situació de desocupats de llarga durada i els majors de cinquanta cinc anys i, en segon lloc, abordar les polítiques d'activació des d'una perspectiva holística, que tengui en compte les seves dimensions sectorial i local i estableixi marcs de col·laboració amb ocupadors, interlocutors socials i altres agents públics i privats. Per una altra banda, l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 inclou en l'eix 1 («Orientació») amb l'objectiu estructural 1.2, «Orientar i acompanyar en els itineraris individuals i personalitzats», i a l'eix 3 («Oportunitats d'ocupació») amb els objectius estructural 3.1, «Fomentar i sostenir la contractació de col·lectius amb especials dificultats d'accés a l'ocupació»; 3.2, «Fomentar i sostenir la contractació i la promoció de l'ocupació en la dimensió local», i 3.3, «Promoure l'activació de perceptors de prestacions i la vinculació de polítiques actives i passives», també relacionats amb aquesta convocatòria.

Aquesta iniciativa contribueix a complir l'objectiu número 346 de l'annex de la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision, CID), amb la fita d'assolir 68 projectes territorials adreçats a col·lectius vulnerables i projectes territorials per a l'emprenedoria i les microempreses.

L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en els subapartats f) i k) de l'article 1.2, permet incentivar programes d'oportunitat per a col·lectius amb dificultats especials, així com projectes integrats.

Per un altre costat, el Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aproven els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació, preveu, en la disposició addicional segona, apartat 3, que en els programes propis de les comunitats autònomes s'apliquin les disposicions previstes en els capítols III i IV d'aquest Reial decret (en especial, les referides a l'avaluació, el seguiment i la gestió de qualitat dels programes), així com els apartats 1 i 2 de la disposició addicional setena (relativa a la compatibilitat amb les ajudes en el mercat interior europeu).

L'article 44 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, recull que, en el marc de les conferències sectorials i d'acord amb les previsions incloses en el Pla Nacional de Recuperació, cal aprovar els criteris de distribució de fons per a les subvencions que gestionen les comunitats autònomes, d'acord amb el que estableix l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, amb caràcter pluriennal.

El programa de col·lectius especialment vulnerables es finança amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) que han d'executar les comunitats autònomes, d'acord amb els criteris de repartiment acordats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, i amb altres fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

Mitjançant l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost (publicada en el BOE núm. 202, de 24 d'agost), s'han distribuït territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, perquè els gestionin les comunitats autònomes amb competències assolides en l'àmbit laboral, els crèdits finançats amb l'MRR destinats a executar projectes d'inversió recollits en el PRTR. En l'article 3 disposa que aquests fons són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per executar els mateixos projectes d'inversió i els reconeix la condició de fons addicionals als ja distribuïts sobre la base dels criteris aprovats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de 28 d'abril de 2021.

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, té per objecte establir les disposicions generals necessàries per facilitar la programació, la pressupostació, la gestió i l'execució de les actuacions finançables amb fons europeus; en especial, els provinents de l'instrument europeu de recuperació aprovat pel Consell Europeu de 21 de juliol de 2020. Aquest Reial decret llei incorpora una sèrie d'instruments de caràcter general dirigits a reduir les barreres normatives i administratives, així com un conjunt de mesures de modernització de les administracions públiques, que en permetin una gestió més àgil i eficient, per facilitar l'absorció dels fons esmentats.

Seguint aquesta línia, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb l'objecte d'establir unes mesures extraordinàries i urgents per desplegar les disposicions estatals bàsiques que conté el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

Aquesta convocatòria s'ha de tramitar pel procediment d'urgència en virtut de l'article 7 del Decret llei 3/2021 esmentat, que declara que a totes les actuacions i els procediments administratius que comportin expedients de despesa que s'hagin de finançar amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència se'ls ha d'aplicar la tramitació d'urgència i el despatx prioritari en els termes que preveuen, respectivament, els articles 33 i 71 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'acord amb l'article 5 del Decret llei 3/2021, per l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 (publicat en el BOIB núm. 137, de 7 d'octubre) es va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 (PEA), en què figura inclòs aquest projecte, amb la identificació següent: «23. Programes de formació i ocupació per fomentar la inserció en el mercat laboral, especialment dels col·lectius més vulnerables», «Eix 4: cohesió social, estratègia: E06_ Educació, formació per a noves competències i polítiques d'ocupació. Promotor: Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball». L'aprovació i la inclusió d'aquest projecte en el PEA implica, d'una banda, la tramitació urgent i el despatx prioritari i, d'altra banda, l'autorització implícita del Consell de Govern per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa i, en general, per iniciar qualsevol expedient de despesa.

En tot el que no estableix aquesta Resolució, cal ajustar-se al que es disposa en la resta de normativa general aplicable.

S'ha informat d'aquesta convocatòria el Consell de Formació Professional de les Illes Balears i el Consell de Direcció del SOIB.

Les fites i els objectius marcats per desenvolupar el PRTR i l'MRR fan necessari publicar la convocatòria abans d'acabar el 2021 i, vist el poc temps que resta fins a la finalització de l'exercici 2021, és necessari tramitar la convocatòria com a anticipat de despesa per a l'any 2022, a l'empara del que estableixen l'article 43 i els següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, informat el Consell de Direcció del SOIB i atès l'informe previ de la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables», per al període del 2021 al 2023, dins del marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), objecte de finançament mitjançant els recursos financers derivats de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU i, addicionalment, mitjançant fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, per executar com a mínim dos projectes inclosos en la inversió 4 («Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Col·lectius vulnerables»), compresa en el component 23 («Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu») del PRTR, aprovat per l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, i per la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision, CID) de 13 de juliol de 2021.

D'aquesta manera, es contribueix a complir l'objectiu número 346 de l'annex de l'esmentada Decisió d'execució del Consell, relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya, amb la fita d'assolir 68 projectes territorials adreçats a col·lectius vulnerables i projectes territorials per a l'emprenedoria i les microempreses.

Aquesta convocatòria està prevista en el Pla Estratègic Autonòmic aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre), de conformitat amb l'article 5 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. Ordenar traslladar el contingut d'aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions, així com tota la informació requerida en aquesta base de dades, d'acord amb l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reial decret 130/219, de 8 de març, pel qual es regula la Base nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d'ajudes públiques.

3. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la Resolució de la convocatòria, que comença a tenir efectes l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (21 de desembre de 2021)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB

Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX 1

CONVOCATÒRIA

 

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació de la subvenció

1. L'objecte d'aquesta subvenció és desenvolupar projectes integrats d'inserció laboral a través d'itineraris individualitzats i personalitzats, que s'han d'adreçar a col·lectius especialment vulnerables, dins de l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al període 2021-2023.

2. Aquests projectes han de consistir en el disseny i la implementació d'itineraris individualitzats i personalitzats d'inserció laboral, que han d'anar dirigits a un dels col·lectius vulnerables definits a continuació, per a una illa en concret.

Per tal que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears contribueixi amb un mínim de dos projectes a assolir l'objectiu 346, per a la iniciativa de «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Col·lectius vulnerables», ha d'aprovar, en el marc d'aquesta convocatòria, com a mínim dos projectes per a dos col·lectius vulnerables diferents o per a dues illes diferents.

Els projectes han d'incloure itineraris integrats d'inserció que comprenguin accions d'orientació i acompanyament en la recerca d'ocupació, així com accions de formació. Dins de l'itinerari també han d'incloure un incentiu a la participació per a aquelles persones que hi participin i que finalitzin satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat que se'ls hagi dissenyat.

3. Les actuacions derivades d'aquesta convocatòria s'adrecen als col·lectius vulnerables, entesos com aquells que tenen especials dificultats d'accés al mercat de treball.

A aquest efecte, les persones ateses dins del marc d'aquesta convocatòria han de formar part d'un del dos col·lectius següents:

— Persones joves menors de 30 anys, desocupades de llarga durada.

— Persones de 30 anys o més, desocupades de llarga durada.

Es consideren desocupades de llarga durada aquelles persones que s'han mantingut en situació de desocupació durant dotze mesos dins dels devuit mesos anteriors al moment en què comencen a participar en el projecte.

4. Les accions, individualitzades o col·lectives, que conformen els itineraris individualitzats i personalitzats indicats s'han de desenvolupar d'acord amb el protocols prevists en l'annex de l'Ordre ESS/381/2018, de 10 d'abril, per la qual s'aprova la Guia tècnica de referència per al desenvolupament de protocols de la cartera comuna de serveis de sistemes nacionals d'ocupació.

5. El projecte integrat d'inserció, compost pels diferents itineraris individualitzats i personalitzats que s'han de dur a terme, s'ha d'executar en un termini màxim de catorze mesos. En tots els casos, les actuacions subvencionades no es poden allargar més enllà del 31 de juliol de 2023.

6. Les ajudes previstes en aquesta convocatòria reuneixen les condicions per qualificar-se com a subvencions i estan subjectes al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la normativa que la desplega, així com a altra normativa aplicable. No constitueixen una ajuda d'Estat, en els termes prevists en els articles 107 i 108 de Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), ja que la concessió no falseja ni amenaça la competència afavorint determinades empreses o produccions, perquè no es concedeixen avantatges a les empreses, sinó que se cerca millorar l'ocupabilitat dels treballadors, així com la sostenibilitat de les empreses.

Segon

Finançament

1. Les subvencions aprovades en aquesta convocatòria compten amb el finançament de la Unió Europea (Next Generation EU), mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, i addicionalment de fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

2. En l'àmbit de gestió del SOIB el finançament s'efectua amb el càrrec corresponent a la partida pressupostària determinada en aquesta convocatòria.

Tercer

Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual se n'aprova el Reglament.

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.

- Reial decret 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021 pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

- Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic 2021, perquè els gestionin les comunitats autònomes amb competències assumides a l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 14, de 24 d'octubre).

- Quant a la formació de catàleg: Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el sistema de formació professional per l'ocupació en l'àmbit laboral; Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, i Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017.

- Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual s'aproven els programes comuns d'activació per a l'ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

- Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria està finançada amb fons europeus (Next Generation EU) mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), per la qual cosa hi és aplicable la normativa europea i de desplegament següent:

- Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

- Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar cap perjudici significatiu» en virtut del Reglament relatiu a l'MRR (2021/C 58/01) («Guia MITECO»).

- La resta de normativa tant nacional com de la Unió Europea aplicable a la gestió, al seguiment i al control que s'estableixi per al PRTR, així com les normes específiques relatives a la informació i la publicitat, la verificació, i altres d'imposades per la normativa de la Unió Europea que resultin de compliment obligatori, i la resta de normativa que sigui aplicable amb caràcter general.

 

Quart

Crèdit assignat a la convocatòria

1. Pel que fa a l'execució, el crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 5.994.000 € (cinc milions nou-cents noranta-quatre mil euros), distribuïts per anualitats de la manera següent:

- Anualitat 2022: 5.094.900 €.

- Anualitat 2023: 899.100 €.

2. Pel que fa al finançament, el crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 5.994.000 € (cinc milions nou-cents noranta-quatre mil euros), amb càrrec als pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, distribuïts de la manera següent:

- Un import de 5.450.675 €, provinent dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en què:

- Per a l'anualitat 2022: 4.638.872 € són imputables al fons de l'MRR, centre de cost 76101, subprograma G322D54, capítol 4, FF MR038, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- Per a l'anualitat 2023: 811.803 €, imputables al fons de l'MRR, centre de cost 76101, subprograma G322D54, capítol 4, FF MR038, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- Un import de 543.325 €, provinent del fons del Ministeri de Treball i Economia Social que cada any distribueix territorialment mitjançant la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de cadascun dels exercicis als quals afecta:

- Per a l'anualitat 2022: 456.028 € són imputables al centre de cost 76101, subprograma G322D02, capítol 4 , FF 22021, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

- Per a l'anualitat 2023: 87.297 € són imputables al centre de cost 76101, subprograma G322D02, capítol 4, FF 23021, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

Aquesta distribució de crèdit s'entén que té caràcter estimatiu i l'alteració eventual no exigeix modificar la convocatòria, sens perjudici de la tramitació del procediment pressupostari i comptable que pertoqui, d'acord amb l'article 3.3.c) de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

3. La concessió de la subvenció queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient, en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2022 i 2023, per poder finançar les obligacions derivades de la referida subvenció.

4. En aplicació de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15.2.c) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), quan l'import de les sol·licituds sigui superior a la quantia fixada s'ha de resoldre en règim de concurrència competitiva, per ordre de puntuació i d'acord amb el procediment que s'estableix en els apartats corresponents d'aquest convocatòria.

5. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds, i sempre que l'ampliació de crèdit s'aprovi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió.

Cinquè

Distribució del crèdit disponible

1. El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria s'ha de distribuir per illes, tenint en compte la mitjana de persones demandants desocupades durant l'exercici 2020, de la manera següent:

- Mallorca: 78,59 %.

- Menorca: 7,35 %.

- Eivissa i Formentera: 14,06 %.

Si l'import de les sol·licituds presentades és inferior al crèdit assignat a les illes d'Eivissa i Formentera, el crèdit romanent passa a Menorca i, si després encara queda crèdit romanent, passa a Mallorca.

Si l'import de les sol·licituds presentades és inferior al crèdit assignat a l'illa de Menorca, el crèdit romanent passa a Eivissa i Formentera i, si després encara queda crèdit romanent, passa a Mallorca.

Si l'import de les sol·licituds presentades és inferior al crèdit assignat a l'illa de Mallorca, el crèdit romanent passa a Menorca i, si després encara queda crèdit romanent, passa a Eivissa i Formentera.

2. El crèdit assignat a cada illa s'ha de distribuir de manera percentual per col·lectius, a l'efecte d'aconseguir una cobertura proporcional a les necessitats detectades:

- Col·lectiu de persones joves menors de 30 anys, desocupades de llarga durada: 40 %.

- Col·lectiu de persones de 30 anys o més, desocupades de llarga durada: 60 %.

Els romanents d'un col·lectiu es distribueixen en l'altre col·lectiu dins de la mateixa illa. Si així i tot segueix havent-hi romanent, es distribueix d'acord amb l'apartat anterior.

3. En cas que el crèdit previst en la convocatòria per a cada col·lectiu i illa no sigui suficient per subvencionar els imports sol·licitats per a tots els projectes que compleixen els requisits que fixa aquesta convocatòria, s'ha de resoldre en règim de concurrència competitiva, per ordre de puntuació; és a dir, cal ordenar els beneficiaris segons la puntuació que la Comissió Avaluadora hagi atribuït a cada projecte, d'acord amb els criteris de valoració fixats en aquesta convocatòria, i s'ha de repartir el crèdit, fins que s'exhaureixi, per ordre de puntuació, d'acord amb els imports sol·licitats i d'acord amb els llindars que estableixen els paràgrafs anteriors.

Sisè

Quantia de la subvenció

1. El règim de concessió i justificació de la subvenció es realitza mitjançant el sistema de mòduls, de conformitat amb els articles 16 i 24 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB i els articles del 76 al 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, a l'efecte de determinar l'import de la subvenció i la justificació. El mòdul que s'estableix constitueix el cost unitari per participant que finalitzi satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat que se li hagi dissenyat.

Per establir el mòdul corresponent, s'ha tingut en compte el cost unitari per participant fixat en l'annex III de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost (BOE núm. 202, de 24 d'agost), per a la inversió C23.I4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat» de «Col·lectius especialment vulnerables» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. S'estableix com a quantia de la subvenció un mòdul de 6.000 € per persona que hi participi i que conclogui satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat que se li hagi dissenyat.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considera que la persona participant ha finalitzat satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat quan ha rebut un mínim de 120 hores d'orientació i acompanyament i 100 hores de formació, d'acord amb l'apartat desè d'aquesta Resolució.

Aquest mòdul es destina a finançar els costs dels itineraris individualitzats i personalitzats de les persones participants; això és, les accions d'orientació i acompanyament, així com les accions formatives que organitzin les entitats beneficiàries a favor de participants dels col·lectius vulnerables indicats, amb la finalitat de concloure els itineraris que desenvolupin i implementin per a aquestes persones les entitats beneficiàries, així com l'incentiu a la participació.

3. No se subvencionen les accions corresponents a participants que, per qualsevol causa, no hagin conclòs el seu itinerari.

4. Com a incentiu a la participació, a cada participant que finalitzi satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat, l'entitat beneficiària li ha d'abonar, a compte de la quantia rebuda en concepte de mòdul, un import de 1.800 €.

Setè

Entitats beneficiàries

1. Es poden beneficiar d'aquestes subvencions les entitats següents, en l'àmbit de les Illes Balears:

a) Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades.

b) Entitats del tercer sector, enteses com a tals les definides i regulades en la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

c) Persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears.

d) Mancomunitats de les Illes Balears.

e) Empreses d'inserció, regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, i en el Decret 60/2003, de 13 de juny, pel qual es regula la qualificació de les iniciatives empresarials d'inserció i es crea el Registre d'Iniciatives Empresarials d'Inserció de les Illes Balears.

2. No en poden ser beneficiàries les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies esmentades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost), i les que determina la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Vuitè

Subcontractació

L'entitat beneficiària no pot subcontractar amb cap tercer les accions d'orientació i acompanyament incloses en els projectes d'integrats d'inserció.

L'entitat beneficiària pot subcontractar les accions formatives incloses en els projectes integrats d'inserció, sempre que respecti les limitacions que estableixen l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 68 del Reglament de desplegament; el Reial decret 887/2006, de 21 de juny, i l'article 29 de l'Ordre de bases de 10 d'octubre de 2013, llevat que l'entitat beneficiària estigui acreditada per impartir les accions formatives certificables objecte de subvenció.

En el cas de subcontractar les accions formatives, en el projecte presentat per l'entitat s'han d'especificar detalladament les activitats que són objecte de subcontractació.

La contractació per part de l'entitat beneficiària de personal per dur a terme les accions d'orientació i acompanyament i/o les accions formatives no es considera subcontractació. Per contractació d'aquest personal, s'entén exclusivament contractar persones físiques, tant per compte propi com per compte aliè.

Novè

Persones destinatàries

Els itineraris individualitzats i personalitzats s'adrecen als col·lectius vulnerables respecte del mercat laboral, inscrits en el SOIB com a desocupats, amb especials dificultats d'ocupabilitat, i que formin part dels col·lectius descrits en l'apartat primer d'aquesta convocatòria.

Es consideren desocupades de llarga durada aquelles persones que s'han mantingut en situació de desocupació durant dotze mesos dins dels devuit mesos anteriors al moment en què comencen a participar en el projecte. Les persones participants han d'estar inscrites en el SOIB com a desocupades abans d'iniciar les actuacions dels itineraris individualitzats i personalitzats.

L'entitat beneficiària ha d'aportar les persones candidates per ser seleccionades per participar en el seu projecte integrat d'inserció, que ha de posar en coneixement del Servei d'Ocupació de les Illes Balears. El SOIB verificarà que aquests candidats compleixen els requisits per formar part del projecte. A més, l'entitat beneficiària pot adreçar-se a la seva oficina del SOIB de referència per sol·licitar un sondeig de persones demandants d'ocupació que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria. Una mateixa persona no pot participar en dos o més itineraris en el marc d'aquesta convocatòria.

El SOIB pot derivar candidats a les entitats beneficiàries mentre quedin places disponibles en el seu projecte integrat d'inserció.

Desè

Atenció a les persones participants en els projectes integrats d'inserció

L'atenció a les persones que participen en els projectes integrats d'inserció ha d'incloure accions de l'àmbit de l'orientació i acompanyament i accions de l'àmbit de la formació, que l'entitat ha de desenvolupar de manera no seqüencial, sinó circular, configurant un itinerari individualitzat i personalitzat per a cada participant. El desenvolupament dels projectes s'ha de completar dins d'un període màxim de catorze mesos. La durada dels itineraris individualitzats i personalitzats que inclogui el projecte integrat d'inserció quedarà fixada en funció de les necessitats de la persona participant i del seu nivell d'ocupabilitat, sempre que inclogui els dos àmbits que el configuren, tenint en compte els requeriments i necessitats que tengui cada participant.

A més dels àmbits d'actuació, les persones participants han de rebre, en cas de finalitzar satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat, l'incentiu a la participació, que ha d'abonar l'entitat beneficiària, per un import de 1.800 €.

1. Àmbit d'ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

L'orientació i acompanyament es configura com un servei integral que té per objecte la informació, el diagnòstic de la situació individual, l'assessorament, la motivació i l'acompanyament en les transicions laborals, des de l'educació en el món laboral o bé entre les diferents situacions d'ocupació i desocupació que es poden donar al llarg de la vida laboral. Té per finalitat ajudar les persones participants a millorar l'ocupabilitat, promoure'n la carrera professional i facilitar-ne la contractació i/o orientar cap a l'autoocupació.

Les entitats beneficiàries han de desenvolupar les accions d'orientació i acompanyament dels itineraris individualitzats i personalitzats prevists en aquesta convocatòria d'acord amb les actuacions, els objectius i la durada que es determinen en l'annex II, «Accions d'orientació i acompanyament dels itineraris individualitzats i personalitzats», i segons les necessitats detectades de cada participant es desenvoluparan les actuacions:

a) Diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil.

b) Disseny de l'itinerari individualitzat i personalitzat d'ocupació.

c) Accions d'informació, assessorament i ajuda tècnica, que es poden fer de manera individual i/o grupal.

d) Accions de seguiment i acompanyament.

Les entitats beneficiàries poden presentar una metodologia pròpia, que ha d'aprovar el SOIB, i que ha de contenir les actuacions previstes en l'annex II, a més d'altres actuacions de lliure disseny per part de l'entitat, en format tant individual (d'1 hora com a durada màxima) com grupal (accions de 5 hores, 15 hores o 25 hores). El disseny i el contingut d'aquestes actuacions s'han de presentar al SOIB perquè els aprovi.

Per finalitzar satisfactòriament un itinerari individualitzat i personalitzat d'ocupació, dins de l'àmbit d'orientació i acompanyament, les persones participants han de rebre com a mínim 120 hores entre accions individuals i grupals d'orientació i acompanyament, que necessàriament han d'incloure el diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil i el disseny de l'itinerari.

Les diferents actuacions que s'integrin en l'àmbit d'orientació i acompanyament s'han de determinar de comú acord entre la persona participant i el personal tècnic de l'entitat beneficiària, després de fer el diagnòstic d'ocupabilitat i, d'acord amb les necessitats detectades, se subscriurà un acord personal d'ocupació que sustenta el compromís de participació per part tant de l'entitat com de la persona participant.

En relació amb les accions grupals, hi han de participar un mínim de 3 persones i un màxim de 15.

Les infraestructures i instal·lacions on es duen a terme les actuacions d'orientació i acompanyament han de ser adequades i suficients, han de comptar amb les característiques necessàries per garantir l'execució del projecte, i han de complir la normativa industrial i higienicosanitària corresponent per garantir l'accessibilitat universal i la seguretat de les persones participants. Aquests espais han d'estar identificats degudament i equipats amb els mitjans informàtics i tecnològics adients.

2. Àmbit de FORMACIÓ

Té l'objectiu de proporcionar a les persones participants formació laboral «a mida», adaptada i vinculada als buits de mercat detectats en l'entorn laboral i en els itineraris individualitzats i personalitzats dissenyats.

El temps mínim que s'ha de destinar a formació són 100 hores. A aquest efecte, les entitats beneficiàries han de programar la formació que considerin segons el perfil de les persones que participen en els seus projectes integrats d'inserció laboral. Aquestes accions formatives de qualificació i requalificació professional han de permetre a les persones participants adquirir coneixements tècnics i habilitats adequats i suficients per incrementar l'ocupabilitat. Aquesta formació s'ha de correspondre amb accions del Catàleg d'especialitats formatives desenvolupat en el marc de l'Ordre TMS/283/2019, de 12 de març, per la qual es regula el Catàleg d'especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Onzè

Compatibilitat amb altres ajuts

Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altre ajut o subvenció, de qualsevol ens públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, que pugui rebre l'entitat beneficiària.

A més, aquesta subvenció és incompatible amb la recepció per part de l'entitat beneficiària d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, de conformitat amb l'article 3.3 de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost.

En tot cas, la subvenció que es regula en aquesta convocatòria és incompatible amb les subvencions vinculades al programa «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses».

Les persones participants poden formar part d'altres programes subvencionats o altres serveis, amb finalitats distintes dels subvencionats en aquesta convocatòria, durant el període d'execució previst en aquesta convocatòria, sempre que les altres administracions que els financin no en declarin expressament la incompatibilitat.

L'incentiu a la participació que ha de rebre la persona participant en cas de finalitzar satisfactòriament l'itinerari individualitzat i personalitzat que se li ha dissenyat és incompatible amb qualsevol de les ajudes i beques establertes en qualsevol de les convocatòries que ha publicat o que pugui publicar el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, mentre dugui a terme l'itinerari individualitzat i personalitzat objecte d'aquesta subvenció.

Dotzè

Compromís de no causar cap perjudici significatiu al medi ambient

1. En totes les fases del disseny i l'execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació, les entitats beneficiàries de les subvencions que regula aquesta convocatòria han de garantir el ple compliment del principi de «no causar cap perjudici significatiu» («do no significant harm», DNSH), d'acord amb el que preveuen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision, CID), i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, i la normativa de desplegament.

2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar d'una declaració responsable d'adequació al principi de «no causar cap perjudici significatiu», el sentit de l'apartat 6 de l'article 2 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, conformement al model que facilita el SOIB i que ha de formalitzar degudament l'entitat sol·licitant.

3. Les declaracions responsables vinculades al principi de «no causar cap perjudici significatiu» («do no significant harm», DNSH) que es facin s'han d'atenir obligatòriament a la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01, «Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de no causar cap perjudici significatiu en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència».

4. En tot cas les entitats beneficiàries han de preveure mecanismes de verificació del compliment del principi de «no causar cap perjudici significatiu» («do no significant harm», DNSH) i mesures correctores per assegurar-ne la implementació, de la qual cosa han de deixar constància en la memòria justificativa de la subvenció.

 

Tretzè

Termini i model de presentació de sol·licitud

1. La tramitació de la sol·licitud de subvenció s'ha de formalitzar mitjançant l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB, a <https://soib.es>.

Les entitats han d'utilitzar els models establerts que hi ha disponibles en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB. Els documents que requereixen signatura i que s'han de presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) han d'estar signats electrònicament.

2. Per poder fer el tràmit a través de l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB, l'entitat prèviament ha d'haver sol·licitat l'alta a l'aplicació a través de l'enllaç següent: <https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml>, en l'apartat de «GESTIÓ - INCIDÈNCIES» , i cal aportar la documentació següent:

- Per a les entitats locals: el NIF de l'entitat local sol·licitant i un certificat de l'òrgan competent de l'entitat acreditatiu de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

- Per a les persones jurídiques no incloses en el paràgraf anterior: el NIF de persona jurídica sol·licitant, el document constitutiu de l'entitat o agrupació i, si escau, els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent, o el certificat d'inscripció en el registre dels documents esmenats, així com l'acreditació de la representació amb què actua la persona que signa la sol·licitud.

3. Les entitats que ja estan donades d'alta a aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB no han d'aportar la documentació esmentada, llevat que la informació que hi figura no estigui actualitzada. En aquest cas, s'han d'acreditar documentalment aquests canvis (representant, nomenaments, estatuts, etc.) i cal sol·licitar al SOIB que actualitzi les dades d'ACCFOR / ESOIB .

Per tal de facilitar la tramitació de l'alta a l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB i la sol·licitud de subvencions per part de les entitats beneficiàries, s'ha posat a disposició a la pàgina web del SOIB una guia «Sol·licituds ACCFOR / ESOIB», a l'enllaç <https://soib.es/convocatories>, en la convocatòria pertinent.

4. Un cop que l'entitat disposa de l'alta en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB ha de tramitar la sol·licitud utilitzant l'enllaç: <https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml>.

Una vegada feta la tramitació a l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB, aquesta aplicació genera un document de sol·licitud, el qual s'ha de presentar electrònicament mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), dins del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 39/2015, per tal de completar el tràmit. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considera presentada vàlidament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'ha esmenat i s'ha presentat a través de registre electrònic.

Les entitats poden presentar més d'una sol·licitud, però cada sol·licitud ha de fer referència a un únic projecte, en el qual només és pot definir un únic col·lectiu i una única illa d'execució del projecte integrat d'inserció. Cada projecte pot incloure, com a màxim, 300 participants.

5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits legals que exigeix aquesta convocatòria, en aplicació de l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de requerir a la persona interessada que l'esmeni, en el termini improrrogable de deu dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

6. Les notificacions que es derivin d'aquest procediment s'han de fer per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 39/2015 i, si escau, amb les excepcions que indica l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7. El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà que aquesta Resolució es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 31 de gener de 2022.

8. La sol·licitud que es genera amb l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB inclou:

a) Les dades identificatives dels beneficiaris: NIF, raó social de la persona jurídica, domicili fiscal de la persona jurídica.

b) Una declaració responsable en què la persona que representa l'entitat deixa constància que l'entitat compleix les premisses i assumeix els compromisos necessaris per poder optar a la subvenció que regula aquesta convocatòria:

- No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària que preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l'article 10.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció.

- No ha estat sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- Fer constar tots els ajuts i les subvencions per a la mateixa finalitat sol·licitats o concedits per qualsevol institució, pública o privada.

- Comprometre's a tenir la capacitat tècnica i organitzativa per gestionar el projecte aprovat.

- Comprometre's a complir les obligacions de les entitats beneficiàries que estipulen aquesta convocatòria i la resta de normativa que hi és aplicable.

- Comprometre's a complir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal; concretament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril.

- Comprometre's a la contractació, per part de l'entitat beneficiària, d'una assegurança de responsabilitat civil i de protecció per risc d'accident de les persones participants, que cobreixi els llocs on es desenvolupa l'activitat, durant tot el període de vigència. El SOIB queda exclòs de qualsevol responsabilitat.

- Comprometre's a la contractació, per part de l'entitat que imparteix la formació de catàleg, d'una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents personals per protegir les persones participants davant qualsevol risc derivat de l'execució de l'acció formativa, per al període de formació, així com per als desplaçaments de les persones participants al lloc d'impartició de les classes i a altres empreses o establiments que s'organitzin com a suport a l'execució de les accions formatives, tal com estableix l'article 6 del Reial decret 694/2017. El SOIB queda exclòs de qualsevol responsabilitat.

- Identificar la titularitat del compte bancari per rebre l'ingrés de la subvenció.

El SOIB pot consultar els sistemes d'informació corresponents als quals té accés per verificar que els beneficiaris de la subvenció compleixen les condicions indicades en aquesta sol·licitud. Aquesta comprovació s'ha de fer amb anterioritat o posterioritat a la concessió de la subvenció. En el cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, és procedent denegar la subvenció o exigir-ne el reintegrament.

D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, l'Administració pot requerir a l'entitat sol·licitant de la subvenció els documents que acreditin la veracitat de les dades contingudes en la seva declaració responsable.

9. La documentació que es detalla a continuació complementa la sol·licitud i s'ha de presentar directament a través l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB:

a) Declaració responsable sobre el compliment del principi de «no causar cap perjudici significatiu», d'acord amb el que preveu l'apartat dotzè d'aquesta convocatòria, segons el model que facilita el SOIB en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB (ANNEX I).

b) Declaració responsable de cessió i tractament de les dades en relació amb l'execució d'actuacions finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), perquè els estats membres i la Comissió puguin demanar-les a l'efecte d'auditoria i control de la utilització dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i d'altres fons, segons el model que facilita el SOIB en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB (ANNEX II).

c) Declaració responsable d'aplicar els estàndards més exigents en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals; d'adoptar les mesures necessàries per prevenir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, i de comunicar, si escau, a les autoritats procedents els incompliments observats, en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), segons el model que facilita el SOIB en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB (ANNEX III).

d) Certificat de l'entitat, segons el model que facilita el SOIB en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB (ANNEX IV), acreditatiu del compliment de les obligacions d'acord amb l'article 42 de la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears, i de no haver estat sancionat amb les sancions accessòries dels articles 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions o sancions en l'ordre social.

e) Memòria descriptiva del projecte integrat d'inserció laboral, d'acord amb el guió que estableix el SOIB (a disposició de les entitats en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB- «ANNEX V»), la presentació de la qual es considera requisit imprescindible per valorar la sol·licitud, i ha d'incloure, com a mínim, les dades següents:

- Durada total del projecte, que mai no pot superar els catorze mesos.

- Col·lectiu al qual s'adreça el projecte.

- Àmbit territorial del projecte.

- Nombre de participants en el programa que finalitzaran satisfactòriament l'itinerari individual i personalitzat.

- Previsió d'accions que s'han de desenvolupar en els itineraris individualitzats i personalitzats, que ha d'incloure accions d'orientació i acompanyament i accions formatives.

- Metodologia d'intervenció i propostes d'actuacions de disseny propi de l'entitat per a l'àmbit de l'orientació i acompanyament, segons l'apartat desè, punt 1, d'aquesta convocatòria.

- Criteris i procés de selecció de les persones participants.

- Punts d'atenció, infraestructura i recursos materials necessaris per desenvolupar el projecte.

- Recursos humans necessaris per desenvolupar el projecte.

- Pressupost estimatiu del cost total de projecte, amb el detall dels ingressos i les despeses prevists, els antecedents, la descripció de la inversió, i els objectes i els mitjans humans i materials necessaris per executar-lo.

- Indicació del número de registre, la secció, el grup i la data d'inscripció de l'entitat en el Registre d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal que el SOIB pugui comprovar que les entitats participants disposen de personalitat jurídica i no tenen finalitat lucrativa. En el cas de no disposar d'aquestes dades, s'ha d'aportar una còpia autèntica de l'escriptura pública de constitució i dels estatuts, en què consti que les entitats sol·licitants disposen de personalitat jurídica i no tenen finalitat lucrativa. Se n'exceptuen les administracions o les entitats públiques.

f) Documentació i informació necessària per acreditar els criteris de valoració i el contingut de la memòria descriptiva del projecte integrat d'inserció laboral, segons les indicacions estipulades en la memòria.

g) Per als beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques: acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ha de reflectir l'activat econòmica desenvolupada efectivament en la data de la sol·licitud de l'ajuda.

h) En cas que l'entitat no sigui perceptora econòmica de la Comunitat Autònoma: declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, de conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21/2013, de 12 de febrer). S'ha posat a disposició de les entitats sol·licitants una «Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades» en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB.

i) De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears pot obtenir dades que ja són en poder de les administracions públiques, llevat d'oposició expressa de la persona interessada, que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud. En cas de fer constar l'oposició expressa a la sol·licitud, l'entitat beneficiaria ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària Autonòmica i Estatal i amb la Seguretat Social, la qual ha de tenir una data posterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

10. D'acord amb l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els sol·licitants tenen dret a no aportar la documentació que ja hagi estat aportada anteriorment en qualsevol administració, sempre que identifiquin el moment de presentació i l'òrgan davant el qual la varen presentar.

D'acord amb el que estableix l'article 4 del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, no és necessari adjuntar documentació en cas que ja estigui en poder del SOIB per haver-la aportada en altres convocatòries.

En aquests casos, s'ha de fer servir el «Model de comunicació identificativa de la documentació en poder de l'Administració», a disposició de les entitats interessades en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB. El sol·licitant hi ha de fer constar l'expedient en el qual es troba la documentació, el moment de presentació i l'òrgan davant el qual es va presentar i, en el cas de tractar-se del SOIB, el servei concret.

En el cas excepcional que el SOIB no pugui aconseguir la documentació electrònicament, pot requerir a l'entitat sol·licitant que l'aporti.

Catorzè

Criteris de valoració

D'acord amb l'article 6.2 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013 per qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d'ocupació gestionades pel SOIB, la valoració de les sol·licituds ha de tenir en compte els criteris següents:

a) Adequació del projecte o de l'activitat que s'ha de desenvolupar a les finalitats, als objectes i a les prioritats que marca aquesta convocatòria, així com a les necessitats del territori. De 0 a 30 punts.

Apartat 1: segons el nombre de persones que participen en el projecte integrat d'inserció que es tengui previst que finalitzin satisfactòriament els itineraris individualitzats i personalitzats. Fins a 10 punts:

— Fins a 20 participants (2 punts).

— De 21 a 40 participants (5 punts).

— Més de 41 participants (10 punts).

Apartat 2: les perspectives d'ocupació de les persones participants. Fins a 10 punts: l'entitat sol·licitant presenta acords amb entitats privades o treballadors autònoms que mostren l'interès a contractar les persones que participen en el projecte integrat d'inserció, i aquests acords són coherents amb el projecte presentat (fins a 10 punts, 2 per cada acord).

Apartat 3: àmbit territorial on es pretén atendre les persones participants; nombre de municipis on es pretén atendre les persones que participen en el projecte integrat d'inserció. Fins a 10 punts.

 

Mallorca:

— Punts d'atenció en dues àrees: 5 punts.

— Punts d'atenció en tres àrees o més: 10 punts.

Menorca:

— Es pretén atendre dos municipis o més: 10 punts.

Eivissa:

— Es pretén atendre dos municipis o més: 10 punts.

Es defineixen les àrees següents a Mallorca:

— Palma.

—Tramuntana: Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller, Valldemossa.

— Pla: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany.

— Raiguer: Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa Maria del Camí, Selva.

— Nord: Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla, Santa Margalida.

— Llevant: Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera.

— Migjorn: Campos, Felanitx, Llucmajor, Santanyí, ses Salines.

b) Qualitat i coherència interna en el desenvolupament de la proposta tècnica. De 0 a 20 punts.

— L'entitat sol·licitant disposa de certificat de qualitat específic per al seu projecte integrat d'inserció laboral (10 punts).

— L'entitat sol·licitant disposa de certificat de qualitat del conjunt de la seva activitat (20 punts).

c) Capacitat tècnica i l'experiència desenvolupada per dur a terme el projecte integrat d'inserció laboral. De 0 a 120 punts.

Apartat 1: infraestructura i materials de l'entitat sol·licitant. Fins a 40 punts.

— Despatxos individuals:

- Disposa d'un despatx amb privacitat per a l'atenció individual de les persones participants (10 punts).

- Disposa de dos despatxos o més amb privacitat per a l'atenció individual de les persones participants (15 punts).

— Espais adequats amb equipament informàtic i connexió a Internet per dur a terme accions grupals (10 punts).

— Recursos a disposició de les persones participants: ordinador, impressora, telèfon (15 punts).

En cas de tenir més d'un punt d'atenció, es valora cada punt per separat i se'n treu una mitjana.

Apartat 2: experiència acreditada de l'entitat en processos d'inserció i en activitats formatives. Fins a 20 punts:

a) Experiència acreditada en processos d'inserció. Fins a 10 punts:

— L'entitat sol·licitant ha acreditat documentalment que ha gestionat processos d'inserció per al col·lectiu vulnerable d'aquesta convocatòria, diferent del col·lectiu diana del seu projecte integrat d'inserció (fins a 5 punts, 1 punt per any).

— L'entitat sol·licitant ha acreditat documentalment que ha gestionat processos d'inserció per al col·lectiu diana del seu projecte integrat d'inserció (fins a 10 punts, 2 punts per any).

b) Experiència acreditada en la impartició de les accions formatives de catàleg de programades. Fins a 10 punts:

— Experiència acreditada de l'entitat de formació a impartir alguna de les accions formatives de catàleg programades (fins a 5 punts, 1 punt per cada cop que s'ha impartit).

— Experiència acreditada de l'entitat de formació a impartir totes les accions formatives de catàleg programades (fins a 10 punts, 2 punts per cada cop que s'han impartit).

Apartat 3: experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en polítiques actives d'ocupació. Fins a 60 punts:

— L'entitat ha acreditat documentalment que ha gestionat projectes de «programes mixtos d'ocupació i formació» (fins a 20 punts, 5 punts per projecte).

— L'entitat ha acreditat documentalment que ha gestionat projectes «Dual: sectors estratègics» (fins a 20 punts, 5 punts per projecte).

— L'entitat ha acreditat documentalment que ha gestionat projectes «Visibles» o «Reactiva» (fins a 20 punts, 5 punts per projecte).

d) Actuacions de consecució efectiva de la igualtat per part de les entitats sol·licitants previstes en la Llei orgànica 3/2007, de mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes. De 0 a 20 punts:

— L'entitat sol·licitant preveu més d'una actuació efectiva per aconseguir la igualtat d'acord amb l'article 35 de la Llei orgànica 3/2007, de mesures per a la igualtat efectiva entre dones i homes (10 punts).

— L'entitat ha programat dins del desenvolupament del seu projecte integrat d'inserció la realització d'accions vinculades amb l'objectiu d'assolir la igualtat efectiva entre dones i homes (10 punts).

e) Programació d'accions formatives. De 0 a 30 punts:

L'entitat sol·licitant ha programat dins del seu projecte integrat d'inserció accions formatives de catàleg que superen les 100 hores obligatòries previstes en aquesta convocatòria.

— L'entitat preveu entre 110 hores i 139 hores de formació de catàleg (10 punts).

— L'entitat preveu entre 140 hores i 159 hores de formació de catàleg (20 punts).

— L'entitat preveu 160 hores o més de formació de catàleg (30 punts).

En cas d'empat, s'ha de resoldre a favor dels projectes integrats d'inserció que ofereixen més hores de formació de catàleg. Si persisteix l'empat, el crèdit s'ha de prorratejar entre les entitats sol·licitants empatades.

Quinzè

Procediment de concessió de subvencions. Instrucció i tramitació

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la directora del SOIB, que ha de dur a terme d'ofici les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució i, en concret, les que determina l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions.

Les persones que intervenguin en el procés de selecció de les entitats beneficiàries, o en els processos de verificació del compliment de les condicions, han de manifestar de manera expressa l'absència o la concurrència de conflictes d'interessos o de causa d'abstenció, considerant el que estableixen l'article 61.3 del Reglament (UE, Eratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (reglament financer de la UE), i l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; en cas d'haver-hi conflicte d'interessos o causa d'abstenció, la persona afectada ha d'abstenir-se d'intervenir en aquestes actuacions.

2. Una vegada revisades les sol·licituds presentades i fetes les esmenes pertinents, s'ha de reunir la Comissió Avaluadora per examinar-les i per valorar-les, d'acord amb els criteris que estableix l'apartat catorzè d'aquesta convocatòria.

3. La Comissió Avaluadora està formada per:

— Presidència:

Titular: la cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 4, que, en cas d'absència, vacant o malaltia, és substituïda per la cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica.

— Secretaria:

Titular: un cap de secció d'un servei de gestió i seguiment del SOIB.

Suplent: un tècnic del SOIB.

El secretari actua amb veu, però sense vot.

— Vocalies:

Vocalies primera, segona i tercera: tres tècnics del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 4 del SOIB. En cas d'absència, vacant o malaltia, cadascun d'aquests vocals pot ser substituït per un tècnic del SOIB.

4. La Comissió Avaluadora pot sol·licitar qualsevol aclariment que consideri oportú i ha de redactar un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució provisional de concessió o de denegació de la subvenció.

5. La directora del SOIB, en vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució provisional, motivada degudament, la qual s'ha de notificar a les persones interessades, i se'ls ha de concedir un termini de deu dies per al tràmit d'audiència, per poder al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents.

6. En la proposta provisional, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i la modificació del pressupost presentat per l'entitat sol·licitant o les condicions i la forma d'execució de l'activitat que l'entitat ha proposat, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de l'entitat sol·licitant, conformitat que s'entén concedida si la proposta que formula l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i l'entitat sol·licitant no hi manifesta oposició per escrit en el tràmit d'audiència. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes que ha expressat l'entitat sol·licitant en l'escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

7. Sens perjudici del que preveu l'apartat anterior, quan l'import de la subvenció que resulti de l'informe emès per la Comissió Avaluadora sigui inferior a l'import sol·licitat, prèviament a la proposta de resolució definitiva s'ha d'instar el beneficiari perquè, en el tràmit d'audiència, modifiqui la sol·licitud inicial per ajustar-la a l'import de la subvenció susceptible de concessió, que en qualsevol cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció. Si transcorre el termini i el beneficiari no ha reformulat la sol·licitud, s'entén acceptada tàcitament per l'import susceptible de concessió.

8. Es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions que els que ha formulat la persona interessada. En aquest cas, la proposta de resolució provisional formulada té el caràcter de definitiva.

9. Tenint en compte l'informe de la Comissió Avaluadora, les al·legacions fetes per l'entitat sol·licitant en el tràmit d'audiència i, si escau, la reformulació de la sol·licitud, l'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva, motivada degudament.

10. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor de l'entitat beneficiària davant l'Administració, mentre no es dicti i es notifiqui la resolució de concessió.

11. Atesa la proposta de resolució definitiva, el president del SOIB ha de dictar i notificar una resolució en el termini màxim de tres mesos comptadors des l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria, la qual ha d'estar motivada degudament. Transcorregut el termini màxim per resoldre el procediment sense haver-se notificat la resolució, s'ha d'entendre que es desestima la sol·licitud.

12. La resolució de concessió o de denegació s'ha de notificar de manera individualitzada. La resolució de concessió ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

a) El període de temps en què es desenvoluparà el projecte integrat d'inserció laboral.

b) L'àmbit territorial d'actuació del projecte integrat d'inserció laboral.

c) El col·lectiu al qual s'adreça el projecte integrat d'inserció laboral.

d) L'objectiu de participants que finalitzaran satisfactòriament el projecte integrat d'inserció laboral.

e) La quantitat de la subvenció concedida.

f) La formació de catàleg programada en el projecte integrat d'inserció laboral.

g) El text següent, referent a la transparència de l'ajut rebut: «Aquesta Resolució / acceptació del finançament suposa autoritzar a ser inclòs en la llista pública d'operacions que recull l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell», d'acord amb el que estableix el punt 3.2.1 de l'annex 12 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell.

h) L'obligació de l'entitat beneficiària d'informar de l'ajut rebut al públic (article 2.2 de l'annex 12 del Reglament (UE) núm. 1303/2013).

13. L'entitat beneficiària pot sol·licitar, amb posterioritat a la resolució de concessió i prèviament a l'acabament del termini màxim d'execució del projecte integrat d'inserció, la modificació del contingut de la resolució per raó de la concurrència de circumstàncies noves i imprevisibles que justifiquin alterar les condicions d'execució de l'activitat subvencionada. En aquests casos, l'òrgan concedent pot autoritzar-ne l'alteració mitjançant la modificació de la resolució de concessió, sempre que no impliqui un increment de la quantia de la subvenció concedida inicialment, ni tengui caràcter essencial, ni alteri substancialment la finalitat per a la qual es va concedir, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers, sigui aprovada pel SOIB i la sol·licitud de modificació es presenti abans que s'acabi el termini per fer l'activitat. Pel que fa a la modificació de les accions formatives de catàleg planificades inicialment, ha de complir els requisits d'acreditació/inscripció almenys un dia abans de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

14. Excepcionalment, en els casos en què es posi de manifest en la justificació que hi ha hagut alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió que no alterin de manera substancial la naturalesa o l'objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, i havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per aprovar-la, l'òrgan concedent pot acceptar la justificació presentada, sempre que acceptar-la no suposi danys a tercers, tenint en compte, si escau, els criteris de graduació als quals es refereix l'article 30.3 de l'Ordre de bases.

15. Les propostes de resolució, provisionals i definitives, i les resolucions de concessió i les resolucions de pagament n'han d'indicar el component, la inversió i la línia i que la subvenció està finançada amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l'execució de projectes d'inversió de «noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», recollit en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

16. La documentació administrativa de les operacions ha de reconèixer el finançament de fons europeus amb el text següent: «Aquest projecte / Aquesta convocatòria està finançat/finançada o està previst que es financi amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l'execució de projectes d'inversió de "noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu", recollit en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència».

17. S'ha de registrar la subvenció en la Base de dades nacional de subvencions. Igualment, l'Administració pot accedir al Registre de titularitats i a altres bases de dades anàlogues, si escau, i es pot cedir informació entre aquests sistemes i el sistema de fons europeus, segons les previsions contingudes en la normativa europea i nacional aplicables.

 

Setzè

Període d'execució de les accions subvencionades

1. Les actuacions d'orientació i acompanyament i de formació per a l'ocupació previstes en els projectes integrats d'inserció s'han d'executar entre l'1 d'abril de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

2. L'inici anticipat de les actuacions abans de concedir la subvenció, si escau, s'ha de fer sota la responsabilitat de cadascuna de les entitats, i s'ha de tenir en compte que només amb l'aprovació de la resolució de concessió de la subvenció es reconeix el finançament del projecte integrat d'inserció.

3. En cas de renúncies o inexecucions, tan aviat com se sàpiguen, s'han de posar en coneixement del Servei d'Ocupació de les Illes Balears per tal que modifiqui la resolució de concessió de la subvenció. En el cas que per la renúncia o la inexecució en resulti una quantitat que cal reintegrar, l'entitat beneficiària pot fer la devolució voluntària de la quantitat que s'ha de reintegrar; en cas contrari, el SOIB n'ha d'exigir el reintegrament d'acord amb el que disposen els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions i la Instrucció 2/2018, de 20 de març, del president del SOIB, en relació amb l'aplicació d'interessos de demora en el reintegrament de subvencions.

Dessetè

Forma de pagament

1. D'acord amb l'article 37.2 del Decret legislatiu 2/2005, el Consell de Govern de 3 de desembre de 2021, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, ha autoritzat el pagament anticipat de la subvenció.

2. La forma de pagament de la subvenció és la següent:

- Un 85 % de l'import de la subvenció concedida, en concepte de bestreta, que es tramitarà d'ofici després que s'hagi concedit la subvenció, amb càrrec als pressuposts del 2022.

- Fins a un 15 % de l'import de la subvenció concedida, un cop que l'entitat hagi justificat i el SOIB hagi revisat el compliment dels objectius de la subvenció, amb càrrec als pressuposts del 2023.

3. No es pot pagar la subvenció si l'entitat beneficiària no es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o és deutora per resolució ferma de procediments de reintegrament.

4. S'eximeix l'entitat beneficiària de presentar garantia per als pagaments anticipats, d'acord amb l'article 25.3.b) del Decret 75/2004, de 27 d'agost.

5. Sens perjudici del que estableix l'apartat quinzè d'aquesta convocatòria, qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per determinar-ne la valoració tècnica i la subvenció que s'ha de concedir i, en qualsevol cas, l'obtenció de subvencions incompatibles dona lloc a la modificació de la resolució de concessió, d'acord amb el que disposa l'article 24 del Text refós de la Llei de subvencions.

Devuitè

Obligacions genèriques de les entitats beneficiàries

Són obligacions genèriques de l'entitat beneficiària, a més de les que estableixen l'article 14 de l'Ordre de bases i l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, les següents:

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, circumstància que s'ha d'acreditar abans de dictar la proposta de resolució definitiva de concessió mitjançant un certificat que ha de presentar la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) del SOIB a sol·licitud de la Comissió Avaluadora. Així mateix, també ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, fets que han de quedar acreditats abans de la proposta de resolució definitiva en la forma que estableix aquesta convocatòria.

b) Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Justificar l'execució de l'activitat i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

d) Comunicar al SOIB, en el termini de set dies abans que tenguin lloc, les variacions de la seva situació que puguin tenir incidència en les condicions i la quantia de la subvenció, així com qualsevol modificació que tengui lloc en relació amb el projecte subvencionat i qualsevol alteració en les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció. S'han d'utilitzar els models que es troben disponibles en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control tècnic i financer dels programes subvencionats que el SOIB consideri necessàries i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

f) Sotmetre's a les actuacions de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Sindicatura de Comptes, així com a les que puguin efectuar la Comissió i el Tribunal de Comptes de les Comunitats Europees, així com l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), l'Oficina Nacional d'Auditoria (ONA) i, quan sigui procedent, la Fiscalia Europea.

g) Sotmetre's al seguiment, control i avaluació que s'estableix en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com a les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, control, verificació, seguiment, avaluació i altres d'imposades per la normativa interna i de la Unió Europea per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència que siguin d'obligat compliment, incloent-hi el principi de «no causar cap perjudici significatiu» al medi ambient («do no significant harm», DNSH).

h) Facilitar qualsevol informació que li requereixin l'òrgan que concedeix la subvenció i els òrgans de control indicats en els apartats anteriors.

i) No percebre cap quantia de les persones que participen en les accions.

j) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals.

k) Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els llocs on es desenvolupa l'activitat, durant tot el període de vigència.

l) Contractar assegurances de protecció per a les persones participants per risc d'accident derivat de l'assistència a un servei de processos d'inserció per a l'ocupació.

m) Les entitats que realitzin formació de catàleg, complir el que estableixen el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, i l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, i, així mateix, el que preveu el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

n) Les entitats que realitzin formació de catàleg, contractar una pòlissa de responsabilitat civil i d'accidents personals per protegir les persones participants davant qualsevol risc derivat de l'execució de l'acció formativa per al període de formació, així com els desplaçaments de les persones participants al lloc d'impartició de les classes i a altres empreses o establiments que s'organitzin com a suport a l'execució de les accions formatives, tal com disposa l'article 6 del Reial decret 694/2017.

Aquesta assegurança, ha de cobrir, com a mínim, un capital per a cadascun dels alumnes de 20.000 €, el risc de mort; un capital de 40.000 €, el risc d'invalidesa, i un capital de 3.000 €, per assistència mèdica, causades per accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà o durant l'assistència a les accions formatives. En la pòlissa d'assegurança, hi han de figurar la denominació de l'acció formativa, el número de l'expedient i el nombre d'alumnes.

o) Pel que fa a les accions formatives de catàleg, conservar a la seu de l'entitat a disposició de l'Administració la informació de cada participant, en la qual han de constar les hores de formació, la data d'alta i la de baixa i, en qualsevol cas, la conformitat o la signatura de la persona participant o de qui la representi.

p) Conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i la resta de documentació vinculada al finançament, així com els registres i documents, en format electrònic i per un període de cinc anys des de l'abonament del saldo de l'operació financera, o per un període de tres anys, quan l'import de la subvenció sigui inferior a 6.000 €, en els termes prevists en l'article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, a fi de complir les actuacions de comprovació i de conformitat amb el que estableix l'article 22.2.f) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

A més, a l'efecte d'auditoria i control de la utilització de fons en relació amb les mesures destinades a executar reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el SOIB ha de demanar, en format electrònic, les categories harmonitzades de dades, de conformitat amb el que especifica l'article 22.2.d) del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, i en els termes que determini la normativa que hi sigui aplicable.

q) Deixar constància, mitjançant comptabilitat separada o un codi comptable adequat, de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació que hi sigui aplicable.

r) Les entitats han d'informar tots els destinataris finals que l'activitat està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinat a l'execució de projectes d'inversió de «noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. També hi és aplicable el Reglament d'execució (UE) 821/2014, de 28 de juliol, de la Comissió, o el que el substitueixi en el futur.

s) Respectar les directrius i els protocols que pugui establir el SOIB relatius al desenvolupament de les activitats, sens perjudici que les entitats beneficiàries utilitzin metodologies pròpies supervisades i aprovades pel SOIB.

t) L'acceptació per part l'entitat beneficiària dels ajuts implica consentir a ser inclosa en la llista d'operacions publicada d'acord amb l'article 115.2 i l'annex 12 del Reglament (CE) núm. 1303/2013, o el que el substitueixi en el futur.

Qualsevol persona que tengui coneixement de fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics, per via del canal habilitat a aquest efecte d'aquest Servei en l'adreça web <https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx>, i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, del Servei.

v) Complir la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal; concretament, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril.

 

 

Denovè

Obligacions específiques de les entitats beneficiàries per a les actuacions dels itineraris

1. L'entitat beneficiària i el SOIB han de gestionar conjuntament el procés en els termes establerts en el protocol de gestió d'aquesta convocatòria. Aquest protocol té caràcter obligatori i està disponible en el fons documental de l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB d'aquesta convocatòria.

2. Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Donar cobertura a la totalitat de l'àmbit territorial del projecte.

b) Garantir l'atenció personalitzada a les persones participants del col·lectiu objecte d'intervenció.

c) Tenir o estar en disposició de tenir en el moment de començar les actuacions els locals, els recursos humans i els materials necessaris per desenvolupar les accions, els quals han de complir tots els requisits legals exigits per poder dur a terme l'activitat subvencionada i, respecte dels recursos humans, la capacitació, la formació i la titulació necessàries.

d) Tenir a disposició del SOIB els expedients complets, d'acord amb el que estableix el protocol de gestió d'aquesta convocatòria.

e) Aportar al SOIB els continguts de les actuacions i els materials tècnics que se'n derivin, tant del personal orientador com el que es lliura a les persones participants, d'acord amb el que estableix el protocol de gestió d'aquesta convocatòria.

f) Comunicar al SOIB l'inici de les activitats objecte de subvenció, segons determina el protocol de gestió d'aquesta convocatòria.

g) Introduir en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB la documentació acreditativa de la realització de les accions corresponents als itineraris individualitzats i personalitzats que han duit a terme les persones participants, en el termini de cinc dies hàbils des de la data de realització. També han d'introduir la informació requerida en qualsevol altra aplicació que s'habiliti a aquest efecte.

h) Elaborar un expedient individual a través de l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB per a cadascuna de les persones participants, que ha de recollir totes les accions en les quals participa i que s'ha de començar a elaborar des del primer moment en què la persona comença a participar en el projecte, amb les característiques i els continguts que estipula el protocol de gestió d'aquesta convocatòria.

El contingut d'aquest expedient ha de ser, com a mínim, el següent:

1. Fitxa de l'entrevista de diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil.

2. Disseny de l'itinerari individualitzat i personalitzat d'ocupació.

3. Compromís personal de participar en l'itinerari (acord personal d'ocupació), subscrit pel personal tècnic orientador i per la persona que participa en l'itinerari.

4. Llistat de totes les accions rebudes per cada participant, agrupades per dates, hores i tipus d'acció, codi identificador i denominació, amb identificació del personal tècnic orientador que les ha impartides.

5. Informe del personal orientador en el qual es valora la participació global en el programa de la persona atesa, en les accions del seu itinerari individualitzat i personalitzat, així com descripció i explicació de les possibles incidències o canvis produïts durant el desenvolupament de l'itinerari.

6. Currículum de la persona participant, un cop hagi finalitzat l'itinerari individualitat i personalitzat.

7. Documentació que acredita el pagament de l'incentiu a la participació d'aquelles persones participants que hagin finalitzat satisfactòriament el seu itinerari individualitzat i personalitzat.

i) En finalitzar cada itinerari individualitzat i personalitzat objecte de la subvenció, comunicar, dins dels cinc dies següents, les dades identificatives de la persona participant que ha finalitzat satisfactòriament l'itinerari, segons el que es descriu en el protocol de gestió d'aquesta convocatòria.

j) Atendre les persones derivades per les oficines d'ocupació del SOIB i utilitzar el procediment de derivació establert a aquest efecte, sempre que quedin vacants en el projecte.

 

Vintè

Justificació de la subvenció

1. En el termini d'un mes, computat des de la finalització del darrer itinerari individualitzat i personalitzat que formi part del projecte integrat d'inserció subvencionat, i sempre abans del 31 d'agost del 2023, l'entitat beneficiària ha de presentar davant el SOIB la justificació del compliment de les actuacions subvencionades i les despeses efectuades, mitjançant el règim de mòduls, de conformitat amb el que preveuen l'article 24 de l'Ordre de bases i els articles 69 i del 76 al 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

2. Les entitats beneficiàries han de presentar els documents següents, d'acord amb els models i els protocols a la seva disposició en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats duites a terme i dels resultats obtinguts. La memòria ha d'incloure informació sobre el nombre de participants que han conclòs satisfactòriament els itineraris i el tipus i el nombre d'accions que ha fet cadascun d'ells. Aquesta memòria s'ha de preparar seguint el model que facilita el SOIB.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades en funció dels resultats obtinguts, que ha d'incloure, com a mínim, els aspectes següents:

- Declaració de l'entitat beneficiària d'acord amb el formulari facilitat pel SOIB sobre el nombre d'unitats físiques considerada com a mòdul; en aquest cas, acreditació o declaració del beneficiari del nombre de participants que ha conclòs l'itinerari individualitzat i personalitzat satisfactòriament.

- Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria. En cap cas l'import subvencionable no pot superar l'import concedit per executar el projecte integrat d'inserció laboral.

- La part de l'activitat que ha estat objecte de subcontractació i l'entitat subcontractada, si escau.

- Un detall d'altres ingressos i/o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

c) El justificant d'haver ingressat l'import corresponent a la diferència entre la quantitat rebuda en concepte de bestreta i la quantitat justificada, si escau.

3. Quan no es presenti la documentació justificativa a què fa referència aquest apartat, l'òrgan competent ha de requerir al beneficiari que l'aporti en un termini improrrogable de quinze dies. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la justificació té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l'inici d'un procediment de reintegrament, d'acord amb el que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

4. Si la documentació presentada és insuficient perquè es consideri justificada correctament la subvenció concedida, l'òrgan competent ha de posar en coneixement dels beneficiaris les mancances observades perquè les puguin esmenar en un termini de deu dies, de conformitat amb l'article 26.4 de l'Ordre de bases. Transcorregut aquest termini, el fet de no presentar la documentació per esmenar les deficiències documentals té com a conseqüència la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o l'inici d'un procediment de reintegrament, d'acord amb el que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions.

Vint-i-unè

Documentació acreditativa del pagament de l'incentiu a la participació

Els justificants bancaris de pagament dels «incentius a la participació» han de complir les premisses següents:

- No s'admeten pagaments dels ajuts en efectiu ni en espècie.

- La justificació de pagament dels ajuts s'ha de presentar per l'import que s'ha de percebre i, si els justificants de pagament es fan per a la totalitat de participants, és necessari presentar el desglossament per participant.

- En el cas de pagament per transferència o ingrés en compte, s'ha de justificar mitjançant l'ordre de transferència o d'ingrés en compte, en què estiguin identificats els ordenants i els beneficiaris de l'operació, així com el document justificatiu de la despesa que se salda, i hi ha d'haver consignat el segell de compensació de l'entitat financera o la validació mecànica corresponent. En el supòsit que no hi consti, s'ha d'acompanyar d'un certificat o d'un extracte de l'entitat financera acreditatiu del càrrec.

- En el cas de transferència telemàtica, s'ha de justificar amb l'extracte de l'entitat financera en el qual aparegui reflectida l'operació. L'extracte de l'entitat financera ha de contenir la identitat del titular del compte (que ha de ser el beneficiari de la subvenció), la numeració completa del compte (amb vint dígits), la data de pagament, el concepte (que n'ha d'identificar clarament la correspondència amb el document justificatiu de la despesa) i l'import del pagament. En el document bancari s'ha de veure la ruta web d'impressió del document.

- Quan s'hagi pagat amb un xec, ha de ser nominatiu. El pagament s'ha de justificar mitjançant una fotocòpia del xec o del justificant, en el qual cal fer constar que l'ha rebut. El xec ha d'indicar el número i la data d'emissió, i també el receptor, l'import, el concepte i la data d'emissió del document justificatiu de la despesa que se salda, la data del pagament, la signatura (amb el nom, els llinatges i el NIF de la persona que signa), així com el segell, si escau. A més, s'ha d'aportar el certificat o l'extracte de l'entitat financera que acredita el càrrec en compte.

- En el cas de pagament mitjançant pagaré, ha de ser nominatiu. El pagament s'ha de justificar mitjançant una fotocòpia del pagaré o del justificant, en el qual cal fer constar que l'ha rebut. El pagaré ha d'indicar el número i la data d'emissió, i també el receptor, l'import, el concepte i la data d'emissió del document justificatiu de la despesa que se salda, la data del pagament, la signatura (amb el nom, els llinatges i el NIF de la persona que signa), així com el segell, si escau. A més, s'ha d'aportar el certificat o l'extracte de l'entitat financera que acredita el càrrec en compte.

- En el cas de pagament mitjançant domiciliació en compte, s'ha de justificar amb el deute per domiciliació o l'extracte de l'entitat financera acreditatiu del càrrec en compte. També es pot justificar amb un certificat expedit per l'entitat financera en què s'identifiqui el document justificatiu de la despesa que se salda.

 

Vint-i-dosè

Actuacions de seguiment i control

El SOIB ha de dur a terme les actuacions de seguiment i control següents:

— Actuacions en temps real. Han de comprendre el seguiment in situ de les actuacions duites a terme, durant l'execució, mitjançant evidències físiques i, si fos necessari, testimonials, així com una constatació en publicacions i altres vies de comunicació que les accions es duen a terme finançades per fons europeus.

— Actuacions ex post. S'han de fer un cop finalitzada l'execució de les actuacions subvencionades, a través d'evidències físiques i, si escau, testimonials.

Totes les actuacions anteriors es troben detallades i especificades en el protocol de gestió d'aquesta convocatòria, que es troba a disposició de les entitats beneficiàries en l'aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB.

Vint-i-tresè

Revocació i reintegrament de les subvencions i règim sancionador

1. L'alteració, intencionada o no, de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció, l'incompliment total o parcial de les obligacions o dels compromisos que ha de complir l'entitat beneficiària o qualsevol altre incompliment del règim jurídic de les subvencions i, en qualsevol cas, l'obtenció de subvencions incompatibles, prèviament o posteriorment a la resolució de concessió, són causes de revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada i, si escau, de reintegrament de les quantitats percebudes per l'entitat, d'acord amb el que estableixen els articles 43 i 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, i els articles 30 i 31 de l'Ordre de bases (Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre de 2013), amb l'aplicació dels interessos de demora que pertoquin de conformitat amb la Instrucció 2/2018, de 20 de març, del president del SOIB.

2. Conformement al que preveuen l'article 7, regla sèptima, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, i l'article 37.4 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, genera l'obligació de reintegrar els fons rebuts l'incompliment dels principis, obligacions, fites, objectius, calendari o qualsevol altre aspecte relacionat amb la normativa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com la resta de normativa de la Unió Europea que hi sigui aplicable; en particular, l'incompliment del principi de «no causar cap perjudici significatiu».

3. A aquest efecte, s'ha de tenir en compte el principi general de proporcionalitat, com també la resta de criteris de graduació que consten en les bases.

4. Sens perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, és aplicable el règim d'infraccions i sancions que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com, si escau, el que es disposa en el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 de maig.

Vint-i-quatrè

Difusió pública de les actuacions

1. Tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització exterior, així com qualsevol tipus d'informació en suport electrònic, informàtic o telemàtic que es derivi d'aquesta convocatòria, ha d'estar, com a mínim, en català; s'hi ha d'utilitzar un llenguatge inclusiu d'homes i de dones, i hi ha de ser visible el logotip del SOIB. També s'hi ha d'incloure que les actuacions que es duen a terme han estat «impulsades pel SOIB», si escau.

2. Les comunicacions relacionades amb l'execució del Pla han d'incorporar el logotip oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en els termes que estipula el protocol de gestió d'aquesta convocatòria i de conformitat amb les obligacions que en matèria d'informació, comunicació i publicitat determina la normativa interna i de la Unió Europea per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

A més, les entitats beneficiàries han de donar visibilitat a l'origen dels fons rebuts, de manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions s'hi ha de fer constar «finançat per la Unió Europea - Next Generation EU», per a aquelles actuacions finançades amb les subvencions regulades en aquesta convocatòria. Aquesta visibilitat s'ha de fer en particular quan promoguin accions i els seus resultats i facilitin informació coherent, efectiva i proporcionada adreçada a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic.

3. Tota la publicitat i la difusió en qualsevol mitjà s'ha de presentar al SOIB com a mínim set dies hàbils abans que es dugui a terme. S'hi han d'indicar el text i el disseny de la publicitat que es vol fer, juntament amb el nom dels mitjans en què se'n farà la difusió, els dies i les hores. En cas de detectar-hi irregularitats, el SOIB, en aquest mateix termini, ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària perquè les esmeni.

4. Les entitats beneficiàries tenen l'obligació d'aportar una còpia de tota la publicitat, la documentació escrita, els anuncis o la senyalització que hagin utilitzat en què consti el finançament del SOIB i dels fons europeus, quan presentin la justificació de l'execució de l'operació subvencionada.

5. Quan sigui procedent, s'hi ha d'incloure la clàusula d'extinció de responsabilitat següent: «Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. Tot i així, els punts de vista i les opinions expressades són únicament de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea se'n poden considerar responsables».

 

ANNEX II

ACCIONS D'ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT DELS ITINERARIS INDIVIDUALITZATS I PERSONALITZATS

 

CODI DEL SERVEI

SERVEI

DESCRIPCIÓ

MODALITAT

DURADA DE L'ACCIÓ

111

DIAGNÒSTIC INDIVIDUALITZAT I ELABORACIÓ DE PERFIL

Comprèn l'atenció específica a la persona usuària, a fi d'identificar-ne les habilitats, les competències, la formació i l'experiència, els interessos, la situació familiar i les possibles oportunitats professionals, així com totes aquelles altres variables que s'estimin rellevants per millorar-ne l'ocupabilitat. Aquesta informació s'utilitza per elaborar el perfil de l'usuari i la classificació en funció de l'ocupabilitat.

Individual

5 hores

113

DISSENY D'ITINERARI INDIVIDUAL I PERSONALITZAT D'OCUPACIÓ

Consisteix a elaborar i comunicar a la persona usuària el procés que es considera més adequat perquè accedeixi a l'ocupació d'acord amb el seu perfil, necessitats i expectatives, a través de criteris tècnics i estadístics, incloent-hi les principals actuacions proposades i el calendari per dur-les a terme, així com els elements de verificació i seguiment. Per fer aquest itinerari és necessari subscriure i signar un acord personal d'ocupació entre la persona usuària i l'entitat orientadora.

Individual

5 hores

114

SEGUIMENT D'ITINERARI

Consisteix en el seguiment individual i personalitzat per part de la persona orientadora de les actuacions que la persona usuària vagi duent a terme en execució del seu itinerari; la revisió i actualització d'aquest itinerari; la fixació i supervisió del compliment de fites, etapes i obligacions, i totes aquelles altres funcions d'assessorament, informació i suport que siguin necessàries per facilitar l'activació de l'usuari i millorar-ne l'ocupabilitat.

Individual

1 hora per cada actuació de seguiment

114-OC

ACOMPANYAMENT EN LA INSERCIÓ LABORAL

Consisteix en el seguiment individual i personalitzat per part de la persona orientadora en el lloc de feina de la persona usuària, amb l'objecte de facilitar-ne l'adaptació social i laboral, desenvolupar-ne les soft skills i motivar-la per al canvi i per a l'autolideratge dins d'empreses del mercat ordinari.

Individual

2 hores per cada actuació de seguiment

130

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

Es tracta d'una acció informativa sobre la situació del mercat de treball, les polítiques actives d'ocupació i l'oferta de programes i serveis dissenyats des del SOIB per millorar l'ocupabilitat dels demandants, a fi de posicionar la persona usuària davant del mercat laboral i generar-ne l'activació laboral.

Individual / grupal

15 hores

132

INFORMACIÓ SOBRE OFERTA FORMATIVA I PROGRAMES DE MOBILITAT

Consisteix en una acció informativa sobre l'oferta formativa de les convocatòries de formació professional per a l'ocupació, els programes mixtos de formació i ocupació, la formació dual i totes les actuacions per millorar la qualificació de les persones treballadores. Inclou informació del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i de la interrelació entre els certificats de professionalitat i els títols de formació professional, així com sobre el procediment de reconeixement de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència professional i l'aprenentatge no formal.

Individual / grupal

15 hores

135

INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

En aquesta activitat s'informa les persones que hi participen sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), tant sobre les formes per donar-s'hi d'alta com sobre els beneficis i ajudes que comporta.

Individual / grupal

5 hores

115

DEFINICIÓ DE CURRÍCULUM

S'elabora el currículum de la persona demandant, de manera que en reflecteixi el perfil professional en termes de competències professionals. Comprèn, en primer lloc, la definició de les competències adquirides en la formació formal i no formal, l'experiència professional i les competències transversals i personals. En segon lloc, la informació i assessorament sobre diferents tipus i formats de currículums. I, finalment, l'elaboració del currículum adaptat als objectius professionals del demandant.

Individual / grupal

8 hores

116

TÈCNIQUES PER A LA RECERCA D'OCUPACIÓ

Es tracta d'una acció d'assessorament i entrenament sobre les tècniques, les eines i els recursos per a la recerca activa d'ocupació, incloent-hi els mitjans telemàtics i l'ús de les xarxes socials.

Individual / grupal

25 hores

121-A

DESENVOLUPAMENT D'ASPECTES PERSONALS PER A L'OCUPACIÓ (DAPO)

L'acció s'encamina a incidir sobre els aspectes personals que faciliten la posada en marxa i el manteniment d'activitats en un procés d'inserció professional, adreçada a persones amb baixa autoestima i desconfiança en les seves capacitats. Es treballen els recursos personals i s'afavoreix una actitud positiva cap a la cerca d'ocupació.

Individual / grupal

25 hores

123

PREPARACIÓ DE PROVES DE SELECCIÓ

L'objectiu de l'acció és entrenar en habilitats per superar diferents proves de selecció, com diferents tipus d'entrevistes, proves psicotècniques, proves professionals, projectives, etc.

Individual / grupal

25 hores

124

FORMACIÓ BÀSICA DIGITAL PER A LA RECERCA ACTIVA D'OCUPACIÓ

És una acció per adquirir competències bàsiques en el maneig d'equips informàtics, correu electrònic, missatgeria i recerca d'informació telemàticament; tot això, orientat a la recerca d'ocupació.

 

Individual / grupal

25 hores

125

FORMACIÓ AVANÇADA DIGITAL PER A LA RECERCA ACTIVA D'OCUPACIÓ

L'acció conjuga la informació, la utilització de tècniques i eines informàtiques, i les habilitats per cercar ocupació. L'objectiu és que les persones que hi participen adquireixin les competències digitals i el coneixement necessaris sobre portals d'ocupació, metacercadors, cerca d'ocupació a través de xarxes socials i apps mòbils, importància de la marca personal (empremta digital)... per fer una recerca d'ocupació eficaç utilitzant les noves tecnologies.

Individual / grupal

25 hores

210

INFORMACIÓ I MOTIVACIÓ PER A L'AUTOOCUPACIÓ I L'EMPRENEDORIA (INMA)

Es tracta d'una acció individual o grupal per motivar l'usuari respecte de la iniciativa empresarial i donar a conèixer l'autoocupació com a via d'accés al mercat laboral.

Individual / grupal

5 hores

14E

TALLER D'OCUPACIÓ

La persona usuària, sota la supervisió i coordinació d'una persona orientadora, utilitza un espai dotat amb els mitjans materials i tècnics necessaris tant per a l'aprenentatge autònom com per a la recerca col·laborativa d'ocupació.

Individual / grupal

2 hores per cada dia d'assistència

121-B

DESENVOLUPAMENT DE LES «SOFT SKILLS»

L'acció s'encamina a millorar les competències personals més valorades en el mercat de treball per a l'accés, el manteniment i la millora en l'ocupació.

Individual / grupal

30 hores

101

ACCIÓ INDIVIDUAL PROPOSADA PER L'ENTITAT

Segons la descripció que presenti l'entitat i que sigui aprovada pel SOIB.

Individual

1 hora

102

ACCIÓ GRUPAL PROPOSADA PER L'ENTITAT

Segons la descripció que presenti l'entitat i que sigui aprovada pel SOIB.

Grupal

5 hores

103

ACCIÓ GRUPAL PROPOSADA PER L'ENTITAT

Segons la descripció que presenti l'entitat i que sigui aprovada pel SOIB.

Grupal

15 hores

104

ACCIÓ GRUPAL PROPOSADA PER L'ENTITAT

Segons la descripció que presenti l'entitat i que sigui aprovada pel SOIB.

Grupal

25 hores