Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 620662
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 374/2021 de 20 de desembre, relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de presidència núm. 169/2021, de 9 de juliol, es nomenà al senyor Miquel Àngel Maria Ballester, vicepresident del Consell Insular de Menorca, al qual correspon, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, les funcions pròpies de la presidència en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

Tenint en compte que estaré absent de l'illa des del dia 26 de desembre de 2021 fins al dia 2 de gener de 2022, ambdós inclosos;

Com a presidenta del Consell Insular de Menorca, en exercici de les competències que m'atribueix l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars;

Resolc:

Primer. Designar al vicepresident, senyor Miquel Àngel Maria Ballester, com a president en funcions del Consell Insular de Menorca, a fi que em substitueixi en l'exercici de totes les meves funcions des del dia 26 de desembre de 2021 fins al dia 2 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de l'efectivitat del nomenament pels dies assenyalats.

 

Maó, 20 de desembre de 2021

Per delegació de la presidenta, La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)