Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 620264
Circular 1/2021, de 17 de desembre, de la Consellera de Salut i Consum per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a l’aplicació del punt segon de l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s’estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i pel qual es concreta l’abast de les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat dels establiments de restauració que s’establiren per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents i fonaments de Dret

1. L'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen condicions excepcionals en el règim de visites, sortides i treball en els serveis socials, pel qual també s'estableixen condicions excepcionals pel treball als centres i establiments sanitaris, i  pel qual es concreta l'abast de les mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat dels establiments de restauració que s'establiren per l'Acord del Consell de Govern de  29 de novembre de 2021 ( en endavant l'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021).

2. Aquest acord, ates que podia suposar limitacions o restriccions a l'exercici de drets fonamentals oi llibertats públiques dels ciutadans, va ser sotmès, d'acord amb allò que es disposa a l'article 10.8 de la Llei 29 /1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, va ser sotmès a la prèvia autorització de la Sala  Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la qual va atorgar aquesta autorització mitjançant la interlocutòria ..../2021, de ... de desembre.

3. El punt segon d'aquest Acord del Consell de Govern de 13  de desembre de 2021 disposava:

Segon

Realització de proves de detecció del SARS-CoV-2 en l'àmbit dels centres sanitaris

1. S'ha de fer una prova de diagnòstic d'infecció activa (PDIA) de detecció del SARS-CoV-2 de manera obligatòria al personal treballador dels centres sanitaris de titularitat pública o privada situats en el territori de les Illes Balears que s'esmenta en l'apartat 3 d'aquest punt en els casos següents:

a) Personal treballador de nova incorporació o que s'incorpora d'un període de permís o vacances, independentment del seu estat de vacunació. Sempre que sigui possible, la prova s'ha de fer amb una antelació màxima de 72 hores a la incorporació laboral.

b) Treballadors no vacunats dels centres sanitaris. Aquestes proves han de ser tres setmanals, dues de les quals han de ser tipus PCR.

2. Les persones esmentades en l'apartat precedent que hagin passat la infecció per COVID-19 estan exemptes de la realització d'aquestes proves de cribratge preventiu durant els 90 dies següents al diagnòstic de la infecció.

3. L'obligació de fer-se proves de diagnòstic d'infecció activa a la qual fan referència els dos apartats precedents d'aquest punt s'entén referida al personal treballador dels centres classificats en les categories següents, d'acord amb el que disposa l'annex II del Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris:

C.1 Hospitals (centres amb internament).

C.2.3 Centres d'atenció primària.

C.2.5.1 Clíniques dentals.

C.2.5.3 Centres d'interrupció voluntària de l'embaràs: centres sanitaris on es du a terme la pràctica de l'avortament en els supòsits legalment permesos.

C.2.5.4 Centres de cirurgia major ambulatòria: centres sanitaris dedicats a l'atenció de processos subsidiaris de cirurgia realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, que requereixen cures postoperatòries de curta durada, per la qual cosa no necessiten ingrés hospitalari.

C.2.5.5 Centres de diàlisis: centres sanitaris on es realitza tractament amb diàlisi a pacients afectats de patologia renal.

C.2.5.11 Centres de salut mental: centres sanitaris en els quals es realitza el diagnòstic i tractament en règim ambulatori de les malalties i trastorns mentals, emocionals, relacionals i del comportament.

4. Els punts primer, tercer i cinquè de l'article 21 de la Llei 3/2003, de 23 de març, del règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el que fa a les instruccions, circulars i ordres de servei disposa:      

Article 21.

Instruccions, circulars i ordres de servei

 1. Els òrgans superiors i directius impulsen i dirigeixen l'activitat administrativa per mitjà d'instruccions, de circulars o d'ordres de servei. [...]

3. Són circulars aquelles pautes d'actuació interna dictades pels òrgans superiors o directius i encaminades a recordar l'aplicació de determinades disposicions legals o a unificar criteris d'interpretació d'aquestes, amb la finalitat d'aplicar-ne en l'àmbit de l'actuació administrativa una interpretació homogènia. [...]

5. Quan una disposició ho estableixi així, o en aquells casos en què es consideri convenient que els ciutadans o la resta d'òrgans de l'Administració de la comunitat autònoma en tenguin coneixement, el titular de la conselleria pot ordenar la publicació de les instruccions i circulars en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Atès que allò que es disposa al punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2021esmentat, afecta a un molt nombrós col·lectiu de personal, per sobre dels 40.000 treballadors en el conjunt de les Illes; atès que aquest personal depèn tant de l'Administració Pública sanitària com de centres de titularitat privada; i atès finalment que tractant-se d'un Acord alguns aspectes dels quals poden generar dubtes interpretatius que podrien generar confusions, és per la qual cosa que es considera adient emetre, amb la finalitat i abast que resulta de l'article 21.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, emetre una circular, que permeti establir criteris unitaris  per a la seva interpretació per part del òrgans administratius.

És per les quals cosa que emeto la següent

Circular   

1. Interpretar, als efectes d'allò que es disposa a l'apartat 1.a,  del punt segon de l'Acord del Consell de Govern, de 13  de desembre de 2021, que  l'obligació de  sotmetre's a una prova de diagnòstic d'infecció activa PCR que s'imposa a personal treballador dels centres sanitaris, amb independència del seu estat de vacunació,  que s'incorpora d'un període de permís o vacances, només serà exigible  a aquell personal  que s'incorpori després d'un període d'absència per vacacions o llicències de qualsevol casta, de durada igual o superior a 30 dies naturals.

2. Considerar que es troben inclosos  dins l'abast del personal subjecte a la realització de les proves compreses tan a l'apartat 1, com el 2 el punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 13 d e desembre de 2021, tot el personal que efectivament presta serveis als centres sanitaris  relacionats a l'apartat 3 del mateix punt i Acord, per la qual cosa serà exigible al personal d'empreses contractistes de serveis contractats i que es prestin efectivament als centres esmentats.

3. Informar que el cost de la realització de les proves PCR que efectivament es realitzin en compliment de l'Acord del Consell de Govern, de 13  de desembre de 2021, serà assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.

4. Informar que tots els centres inclosos els centres sanitaris inclosos a l'àmbit d'aplicació d'allò que es disposa al punt segon de  l'Acord del Consell de Govern, de 13  de desembre de 2021, disposaran d'un termini de 10 dies naturals, comptadors des de la seva autorització judicial, per aprovar uns protocols interns d'actuació per a l'aplicació d'allò que es disposa a aquell punt de l'Acord  esmentat.

5. Publicar, atès el seu contingut i allò que es disposa a l'article 21.5 d ela Llei 3/2003, de 26 de març, aquesta Circular en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 17 de desembre de 2021

La consellera de Salut i Consum Patricia Gómez Picard