Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 619965
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 20 de desembre de 2021 en relació amb les sol·licituds amb els números d’expedient compresos entre l’AV-1 i l’AV-40/2021 presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 93, de 13 de juliol de 2021, es va publicar la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 9 de juliol de 2021 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2021.

2. L'IEB va rebre, durant el termini de presentació, 40 sol·licituds per optar a les subvencions esmentades.

3. Els dies 24 de novembre i 1 de desembre de 2021, la Comissió avaluadora va revisar i valorar els 40 expedients presentats entre el 28 de juliol i el 30 de setembre de 2021, amb els números d'expedient compresos entre l'AV-1/2021 i l'AV-40/2021.

4. El dia 2 de desembre de 2021, l'instructor va signar i va publicar la Proposta de resolució de concessió de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2021, amb la qual cosa es va iniciar el període d'al·legacions.

5. S'han presentat quatre al·legacions, les quals han estat denegades.

Fonaments de dret

1. El dia 13 de juliol de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 93, la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 9 de juliol de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2021.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, en concret allò disposat en la seva disposició addicional primera.

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per al qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009)

Per tot això, d'acord amb l 'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), a proposta del president de la comissió avaluadora, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 80.841,32 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa indicada a cada un dels beneficiaris a càrrec dels pressuposts i imports detallats en l'annex 1.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que apareixen en l'annex 2.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

El president Miquel Company Pons

                

 

ANNEX 1

Número d'expedient: AV-1/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Arco Madrid 2021.

Import total amb IVA: 13.160,04€

Import sol·licitat: 11.661,14€

Import subvencionable: 10.911,70€

Puntuació: 75

Import atorgat: 6.547,02€

 

Número d'expedient: AV-2/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Martina Corbetta

Objecte de la sol·licitud: Exposició d'Albert Pinya a la galeria Martina Corbetta.

Import total amb IVA: 4.572,88€

Import sol·licitat: 3.907,71€

Import subvencionable: 3.877,71€

Puntuació: 55

Import atorgat: 1.706,19€

 

Número d'expedient: AV-3/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: José María Llabrés Grau

Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira d'art Estampa (Madrid) (abril).

Import total amb IVA: 5.182,11€

Import sol·licitat: 4.620,29€

Import subvencionable: 4.620,29€

Puntuació: 45

Import atorgat: 1.663,30€

 

Número d'expedient: AV-5/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: Participació als visionats en línia de Descubrimientos 2021 de PhotoEspaña.

Import sol·licitat:  198,35€

 

 

Import atorgat:  198,35€

Número d'expedient: AV-6/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: Assistència al festival Formentera Fotogràfica.

Import sol·licitat:  365,21€

Import atorgat:  365,21€

 

Número d'expedient: AV-7/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: Assistència a Getxophoto.

Import sol·licitat:  365,21€

Import atorgat:  266,03€

 

Número d'expedient: AV-9/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Xafi SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la Fira Estampa (Madrid), abril.

Import total amb IVA: 3.774,51€

Import sol·licitat: 3.774,51€

Import subvencionable: 3.371,81€

Puntuació: 40

Import atorgat: 1.078,98€

 

Número d'expedient: AV-10/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira ArcoLisboa 2021.

Import total amb IVA: 750,00€

Import sol·licitat: 750,00€

Import subvencionable: 750,00€

Puntuació: 75

Import atorgat: 450,00€

 

Número d'expedient: AV-11/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Aina Albo Puigserver

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Estampa de Madrid amb la galeria Pel Llabrés Art Contemporani.

Import sol·licitat:  243,45€

Import atorgat:  243,45€

 

Número d'expedient: AV-12/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Roberto Ferrer Martorell

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Arco de Madrid amb la galeria Espacio Valverde.

Import sol·licitat:  265,81€

Import atorgat:  265,81€

 

Número d'expedient: AV-13/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Roberto Ferrer Martorell

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Estampa de Madrid amb la galeria Pep Llabrés Art Contemporani.

Import sol·licitat:  259,42€

Import atorgat:  259,42€

 

Número d'expedient: AV-14/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Roberto Ferrer Martorell

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Estampa amb la galeria Pep Llabrés Art Contemporani.

Import sol·licitat:  243,45€

Import atorgat:  243,45€

 

Número d'expedient: AV-15/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: José María Llabrés Grau

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira d'art Estampa (Madrid) (octubre).

Import total amb IVA: 6.701,86€

Import sol·licitat: 5.952,59€

Import subvencionable: 5.952,59€

Puntuació: 45

Import atorgat: 2.142,93€

 

Número d'expedient: AV-17/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Exhibit Art Management SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a FIG Bilbao amb Proyecto Party Time.

Import total amb IVA: 6.037,90€

Import sol·licitat: 4.060,00€

Import subvencionable: 4.490,00€

Puntuació: 68

Import atorgat: 2.453,33€

 

Número d'expedient: AV-18/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Sílvia Prió Viu

Objecte de la sol·licitud: Participació al festival de fotografia de Castelló.

Import sol·licitat:  220,00€

Import atorgat:  220,00€

 

Número d'expedient: AV-19/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Sílvia Prió Viu

Objecte de la sol·licitud: Exposició fotogràfica al Pati Llimona (Barcelona).

Import total amb IVA: 1.037,09€

Import sol·licitat: 550,00€

Import subvencionable: 857,10€

Puntuació: 40

Import atorgat: 274,27€

 

Número d'expedient: AV-20/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira SWAB Barcelona Art Fair.

Import total amb IVA: 7.020,46€

Import sol·licitat: 5.858,76€

Import subvencionable: 5.858,76€

Puntuació: 60

Import atorgat: 2.812,20€

 

Número d'expedient: AV-21/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: Residència de la Beca Primavera 2021 al Casal d'artistes Montpalau (Menorca).

Import sol·licitat:  80,57€

Import atorgat:  60,00€

 

Número d'expedient: AV-22/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Marina Planas Antich

Objecte de la sol·licitud: Exposició "Happy Holidays" al festival internacional de fotografia InCadaqués.

Import sol·licitat:  1.154,00€

Import atorgat:  750,00€

 

Número d'expedient: AV-23/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Marina Planas Antich

Objecte de la sol·licitud: Assistència a la inauguració de l'exposició "Departures" a la Galeria Mama (Rotterdam).

Import sol·licitat:  389,07€

Import atorgat:  389,07€

 

Número d'expedient: AV-24/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Marina Planas Antich

Objecte de la sol·licitud: Participació al Laboratoire Je(u)s, Longuevil, Montreal.

Import sol·licitat:  941,25€

Import atorgat:  941,25€

 

Número d'expedient: AV-25/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a Estampa 2021 (Madrid), octubre.

Import total amb IVA: 7.852,90€

Import sol·licitat: 6.904,00€

Import subvencionable: 6.904,00€

Puntuació: 60

Import atorgat: 3.313,92€

 

Número d'expedient: AV-26/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Obert Fran Reus, SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Art O Rama (Marsella, França).

Import total amb IVA: 3.291,13€

Import sol·licitat: 3.067,15€

Import subvencionable: 3.067,15€

Puntuació: 70

Import atorgat: 1.717,60€

 

Número d'expedient: AV-27/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: L21 Gallery Palma SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira d'art contemporani Estampa 2021 (Madrid) octubre.

Import total amb IVA: 9.642,10€

Import sol·licitat: 9.642,10€

Import subvencionable: 8.360,00€

Puntuació: 55

Import atorgat: 3.678,40€

 

Número d'expedient: AV-28/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: Assistència al XX Seminari de fotografia i periodisme d'Albarracín.

Import sol·licitat:  611,50€

Import atorgat:  611,40€

 

Número d'expedient: AV-29/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: Participació a l'exposició col·lectiva White Balance a la galeria EST-Space, Alcobendas.

Import sol·licitat:  123,90€

Import atorgat:  123,90€

 

Número d'expedient: AV-30/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Centro Azkuna de Sociedad y Cultura Contemporánea SA

Objecte de la sol·licitud: Exposició individual "Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío", d'Ana Laura Aláez, a Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao.

Import total amb IVA: 147.021,10€

Import sol·licitat: 25.000,00€

Import subvencionable: 126.255,58€

Puntuació: 85

Import atorgat: 25.000,00€

 

Número d'expedient: AV-31/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Xafi SL

Objecte de la sol·licitud: Assistència a la fira Estampa (Madrid), octubre.

Import total amb IVA: 3.692,00€

Import sol·licitat: 3.357,00€

Import subvencionable: 3.357,00€

Puntuació: 40

Import atorgat: 1.074,24€

 

Número d'expedient: AV-39/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Diego Diez Peñacoba

Objecte de la sol·licitud: Exposició d'Ian Waelder a l'espai Tilde (Amsterdam, Països Baixos).

Import total amb IVA: 3.569,50€

Import sol·licitat: 2.950,00€

Import subvencionable: 1.675,00€

Puntuació: 50

Import atorgat: 670,00€

 

Número d'expedient: AV-40/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: L21 Gallery Palma SL

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira d'art contemporani Arco (Madrid).

Import total amb IVA: 42.813,23€

Import sol·licitat: 25.000,00€

Import subvencionable: 39.658,02€

Puntuació: 75

Import atorgat: 21.321,60€

 

ANNEX 2

Número d'expedient: AV-4/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Consell Insular de Formentera

Objecte de la sol·licitud: Exposició "Altars profans" de Toni Catany a la sala d'exposicions Ajuntament Vell i Centre Cultural i Educatiu Far de la Mola, Formentera.

Puntuació: 30

Motiu: No assoleix la puntuació mínima de 40 punts per obtenir subvenció (vg. punt 10.4 de les bases de la convocatòria.

 

Número d'expedient: AV-8/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Art amb B

Objecte de la sol·licitud: Exposició col·lectiva «D'Anantapur a Camelle» a la Torre del Rellotge i la sala d'exposicions de l'ajuntament d'Ondara i la Fundació Baleària.

Motiu: El sol·licitant no compleix amb el punt 1.1. de les bases de la convocatòria, que estableix «Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l'activitat».

 

Número d'expedient: AV-16/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: José María Llabrés Grau

Objecte de la sol·licitud: Participació a la fira Marte de Castelló.

Motiu: L'activitat està fora de termini (vg. punt 1.1. de les bases de la convocatòria)

 

Número d'expedient: AV-32/2021

Modalitat: Projecció exterior (Arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Antonia Heredia Ferrà

Objecte de la sol·licitud: Participació a Photo España 2021.

Motiu: La sol·licitant no compleix els requisits per presentar sol·licitud de subvenció (vg. punt 1.1. de les bases de la convocat`òria)

 

Número d'expedient: AV-33/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Laura Martínez Marquès

Objecte de la sol·licitud: kjhjhgtdfhnkl

Motiu: la sol·licitant no aporta la documentació requerida.

 

Número d'expedient: AV-34/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Laura Martínez Marquès

Objecte de la sol·licitud: Participació al International Seminar Art of Visionary Women.

Motiu: L'activitat no compleix amb el punt 1.6. de les bases de la convocatòria.

 

Número d'expedient: AV-35/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Art amb B

Objecte de la sol·licitud: Instal·lació Nit Mediterrània, d'Àngel Zabala, al Museo de los Naufragios (Camariñas).

Motiu: El sol·licitant no compleix amb el punt 1.1. de les bases de la convocatòria, que estableix «Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l'activitat».

 

Número d'expedient: AV-36/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Art amb B10

Objecte de la sol·licitud: Exposició Simbiosis Marina, de Francesc Ramis, al Museo Man de Camelle (la Corunya).

Motiu: El sol·licitant no compleix amb el punt 1.1. de les bases de la convocatòria, que estableix «Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l'activitat».

 

Número d'expedient: AV-37/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Art amb B

Objecte de la sol·licitud: Exposició d'Amparo Sard al Museo Man de Camelle (la Corunya).

Motiu: El sol·licitant no compleix amb el punt 1.1. de les bases de la convocatòria, que estableix «Només poden demanar subvenció els agents culturals que siguin els titulars o promotors directes de l'activitat».

 

Número d'expedient: AV-38/2021

Modalitat: Mobilitat (arts visuals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Agustín Roberto López Fernández

Objecte de la sol·licitud: Escultura que forma part d'una dansa, al Parc de Monachil (Granada).

Motiu: El sol·licitant no compleix amb el punt 1.1. de les bases de la convocatòria, que estableix «Els espais d'acollida de les activitats han de ser espais de difusió d'art contemporani, amb una programació anual estable d'exposicions i activitats culturals de l'àmbit de les arts visuals».