Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 622563
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es deneguen, es concedeixen i es paguen els ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, aprovada mitjançant l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB núm. 137, de 4 d’octubre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 7 d'octubre de 2021 es va publicar al BOIB núm. 137 l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajuts per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19.

2. El 30 de novembre de 2021 el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular va dictar la Proposta de resolució de concessió i pagament d'ajudes a les entitats que figuraven en l'annex 1, així com proposta de denegació de les entitats que figuraven a l'annex 2. En aquesta proposta es concedia un termini de deu dies perquè les entitats poguessin presentar les al·legacions que consideressin oportunes.

3. El 2 de desembre de 2021 es va publicar al BOIB núm. 166 la Proposta de resolució a la qual fa referència l'apartat anterior.

4. El dia 20 de desembre de 2021 va finalitzar el termini d'al·legacions. Dins el termini d'al·legacions s'han rebut al·legacions per part de les següents entitats: Jaime Mascaró SA, Marcos Moll Anglada SA, Sea Spray Nautic SL, Nauti Chandler SL i Centros Turísticos Culturales SL.

4.1. En data 13 de desembre de 2021, amb núm. De registre REGAGE21e00026489343, va tenir entrada a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball un escrit mitjançant el qual l'entitat JAIME MASCARÓ, S.A. interposa al·legacions contra la Resolució esmentada a l'antecedent núm. 3 d'aquest informe. En les al·legacions, sol·licita que es concedeixi la subvenció de les factures dels serveis aportats per David Grant Bell així com la factura del transport Barcelona-Madrid per a que el senyor Grant pugui estar a la fira Momad per un import de 6.451,48€.

Per justificar-ho aporta una explicació on es manifesta que les despeses van ser necessàries per poder dur a terme el projecte d'internacionalització a diferents països.

L'exposició es pot considerar estimada donat en tot el que fa referència al tipus de despesa al qual s'han d'encasellar les factures relacionades amb aquesta al·legació. Donat que aquesta actuació estaria topada fins a 20.000,00 euros (veure resolució de concessió), l'import màxim elegible és de 2.901,36 euros.

4.2. En data 13 de desembre de 2021, amb núm. De registre REGAGE21e00026839966, va tenir entrada a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball un escrit mitjançant el qual MARCOS MOLL ANGLADA, S.A. interposa al·legacions contra la Resolució esmentada a l'antecedent núm. 3 d'aquest informe. En les al·legacions, sol·licita la renúncia a part de les despeses sol·licitades degut a la resolució aportada pel Consell Insular de Menorca respecte dels ajuts destinats al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca, corresponent a l'any 2021.

En concret, es renuncia a l'import de 955 euros. Per justificar-ho, s'aporta un escrit explicatiu de les despeses duplicades així com la resolució del Consell Insular de Menorca.

L'exposició es pot considerar fundada donat que no es poden finançar actuacions per damunt del cost real.

Vist l'anterior, es considera que s'haurien d'estimar les al·legacions interposades per MARCOS MOLL ANGLADA, S.A., en el sentit exposat a continuació:

- Sí es consideren despeses subvencionables que no apareixen reflectides a la resolució del Consell Insular de Menorca per un valor de 8.096,33 euros que, aplicant el percentatge del 50%, quedaría en 4.048,17 euros.

4.3. En data 16 de desembre de 2021, amb núm. De registre REGAGE21e00026850821, va tenir entrada a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball un escrit mitjançant el qual SEA SPRAY NAUTIC, S.L. interposa al·legacions contra la Resolució esmentada a l'antecedent núm. 3 d'aquest informe. En les al·legacions, sol·licita que es concedeixi la subvenció de La factura de Mandarina.

Per justificar-ho aporta un informe del procés d'internacionalització de la marca Nautipaints.

L'exposició no es pot considerar estimada donat que l'informe presentat no demostra que siguin els tràmits per registrar la marca ni es presenta el registre de marca comunitària.

4.4. En data 16 de desembre de 2021, amb núm. De registre REGAGE21e00026854174, va tenir entrada a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball un escrit mitjançant el qual NAUTI CHANDLER, S.L. interposa al·legacions contra la Resolució esmentada a l'antecedent núm. 3 d'aquest informe. En les al·legacions, sol·licita que es concedeixi la subvenció de les factures dels proveïdors Anagrama i Connecting Edots per import de 7.985,25 euros.

Per justificar-ho aporta una explicació on es manifesta que les despeses van ser necessàries per poder dur a terme el projecte d'internacionalització a diferents països demostrant el seu impacte internacional.

L'exposició es pot considerar fundada donat en tot el que fa referència al tipus de despesa al qual s'han d'encasellar les factures relacionades amb aquesta al·legació.

Vist l'anterior, es considera que s'haurien d'estimar les al·legacions interposades per NAUTI CHANDLER, S.L., en el sentit exposat a continuació:

- Sí es consideren despeses subvencionables les descrites a les al·legacions i s'admeten a les despeses ja aprovades fins els 11.576,83euros, que aplicant el 50% arribaria a 5.788,42 euros.

4.5. En data 16 de desembre de 2021, amb núm. De registre REGAGE21e00026892470, va tenir entrada a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball un escrit mitjançant el qual CENTROS TURÍSTICOS CULTURALES, S.L. interposa al·legacions contra la Resolució esmentada a l'antecedent núm. 3 d'aquest informe. En les al·legacions, sol·licita que es concedeixi la subvenció de les factures dels serveis aportats per Hotelity SL, Jesús García Gil, Millennials Consulting SL i Alejandra Borreguer Blanco per import de 7.975,07 euros

Per justificar-ho aporta una explicació on es manifesta que les despeses van ser necessàries per poder dur a terme el projecte d'internacionalització a diferents països i que les actuacions tenen un impacte internacional.

L'exposició es pot considerar fundada donat en tot el que fa referència al tipus de despesa al qual s'han d'encasellar les factures relacionades amb aquesta al·legació.

- Sí es consideren despeses subvencionables les descrites a les al·legacions per un import de 7.975,07 que, aplicant el percentatge del 50%, quedaria en 3.987,54 euros

5. En virtut del que disposa l'apartat 7.1 de la convocatòria, i de la seva actuació com entitat col·laboradora la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca ha examinat les sol·licituds i ha comprovat que els sol·licitants que consten a l'annex 1:

- Poden ser beneficiaris de la subvenció objecte de convocatòria per la seva naturalesa.

- Han presentat correctament la seva sol·licitud i la documentació del projecte dins el termini previst a la convocatòria.

- Estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

- Compleixen amb els requisits generals i específics establerts en l'Ordre i no es troben en cap dels supòsits d'exclusió contemplats.

- Les despeses presentades dintre del projecte son elegibles d'acord punt 4 de l'Ordre i es troben realitzades dins el termini elegible establert en l'article 5.

6. D'acord amb l'apartat 7 de la convocatòria el procediment de concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut de la urgència, derivada de la crisi sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19, i del que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre per rigorós ordre d'entrada de dia i hora dels expedients, sobre la base dels requisits establerts en aquesta resolució sempre que hi hagi crèdit suficient.

7. La subvenció es distribueix en les quantitats especificades en l'annex 1, per cada beneficiari, aplicant el 50% als costs considerats com elegibles, amb un màxim de 20.000 euros o 25.000 euros, d'acord amb l'apartat 8 de la convocatòria.

8. D'acord amb l'apartat 12 de la convocatòria amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta al punt 6 s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text Refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

9. D'acord a l'apartat 3 de la convocatòria hi ha un crèdit disponible per import de 100.000 euros a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 48000/00/31111 per associacions i clústers i de 503.750 euros a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 47000/00/31111 per empreses i autònoms, al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

3. Llei 1/2019 de, 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 2019).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

6. L'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 4 d'octubre de 2021 per la qual s'aproven les ajudes ajudes per a projectes d'internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19, (BOIB núm. 137, de 07 d'octubre de 2021).

Resolució

1. Aprovar la concessió de la subvenció, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre, a les empreses que figuren a l'annex 1, per l'import individual indicat.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 123.759,91 euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 47000/00/31111 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 123.759,91 euros a favor de les entitats que hi figuren a l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G / 761CCV / 47000/00/31111 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vigent, per l'import individual indicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular Manuel Porras Romero (Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019. BOIB núm. 97/2019)

 

 

ANNEX 1 Beneficiaris dels ajuts als projectes d'iniciació o consolidació de la internacionalització de les empreses de les Illes Balears afectades per la COVID-19.

Data i hora de presentació de sol·licitud

Nombre Expedient

Raó social

Pressupost presentat

Inversió elegible

Inversió no elegible

Import subvenció

PROGRAMA II

8/10/2021 - 11:03:30

REGAGE21e00020356424

5-INTER-21

Jaime Mascaró, S.A.

40.648,75 €

40.648,75 €

- €

20.000,00 €

8/10/2021 - 13:00:31

REGAGE21e00020383703

7-INTER-21

Travel Compositor, S.L.

40.538,44 €

40.158,57 €

379,87 €

20.000,00 €

14/10/2021 - 15:48:54

REGAGE21e00020774831

11-INTER-21

Boku Lab, S.L.

47.349,55 €

28.241,19 €

19.108,36 €

14.120,60 €

18/10/2021 - 10:33:01

REGAGE21e00020992551

14-INTER-21

Compack, S.L.

29.065,45 €

20.411,05 €

8.654,40 €

10.205,52 €

20/10/2021 - 14:42:36

REGAGE21e00021316594

17-INTER-21

Mir Fornituras, S.L.

13.069,48 €

13.069,48 €

- €

6.534,74 €

25/10/2021 - 16:44:03

REGAGE21e00021726133

21-INTER-21

Licoristas Reunidos Mallorquines, S.L.

8.400,00 €

8.400,00 €

- €

4.200,00 €

25/10/2021 - 16:49:20

REGAGE21e00021726638

22-INTER-21

Sea Spray Nauti, S.L.

22.000,00 €

7.950,00 €

14.050,00 €

3.975,00 €

27/10/2021 - 08:19:21

REGAGE21e00021880242

25-INTER-21

Marcos Moll Anglada, S.A.

15.651,33 €

8.096,33 €

7.555,00 €

4.048,17 €

27/10/2021 - 09:11:05

REGAGE21e00021888726

26-INTER-21

Nauti Chandler, S.L.

24.080,60 €

11.576,83 €

12.503,77 €

5.788,42 €

27/10/2021 - 15:06:33

REGAGE21e00021957420

28-INTER-21

Afra Europa, S.L.

15.683,36 €

15.683,36 €

- €

7.841,68 €

27/10/2021 - 15:35:03

REGAGE21e00021959690

29-INTER-21

Dahlberg, S.A.

4.252,84 €

4.098,86 €

153,98 €

2.049,43 €

28/10/2021 - 12:07:48

REGAGE21e00022047311

32-INTER-21

Azul Yachts Palma, S.L.

38.096,70 €

14.698,39 €

23.398,31 €

7.949,20 €

28/10/2021 - 12:08:22

REGAGE21e00022047537

33-INTER-21

Monge Álvarez, Pedro

3.731,59 €

3.410,00 €

321,59 €

1.705,00 €

29/10/2021 - 16:08:17

REGAGE21e00022226475

39-INTER-21

Destilerías Ibiza, S.L.

13.895,06 €

13.895,06 €

- €

6.947,53 €

29/10/2021 - 17:06:09

REGAGE21e00022230694

41-INTER-21

Centros Turísticos Culturales, S.L.

11.848,76 €

7.975,07 €

3.873,69 €

3.987,54 €

29/10/2021 - 17:08:08

REGAGE21e00022230848

42-INTER-21

Fus Balear Disseny, S.L.

8.614,18 €

8.614,18 €

- €

4.307,09 €

30/10/2021 - 00:43:46

REGAGE21e00022252067

44-INTER-21

Cánovas Murillo, Bartomeu Lluís

11.994,00 €

200,00 €

11.794,00 €

100,00 €

 

ANNEX 2 Expedients denegats

Data i hora de presentació de sol·licitud

Nombre Expedient

Raó social

Motiu exclusió

Import sol·licitat

8/10/2021 - 00:25:17

REGAGE21e00020311641

1-INTER-21

Viladot Iraola, S.A.

No ha contestat el requeriment d'esmena. No es disposa de la documentació necessària per a ser beneficiari dels ajuts d'acord a l'article 6 de l'Ordre

- €

8/10/2021 - 00:30:12

REGAGE21e00020311694

2-INTER-21

Inversiones Mediterráneas de Llevant, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

18.000,00 €

8/10/2021 - 00:38:03

REGAGE21e00020311940

3-INTER-21

S'Era Gastronòmica, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

18.000,00 €

11/10/2021 - 09:54:13

REGAGE21e00020479213

8-INTER-21

Biolínea Internet, S.L.

No ha presentat correctament la documentació sol·licitada als requeriments d'esmena necessària per a ser beneficiari dels ajuts d'acord a l'article 6 de l'Ordre

21.852,58 €

18/10/2021 - 11:44:34

REGAGE21e00021009778

15-INTER-21

Marins Playa, S.A.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

46.523,33 €

20/10/2021 - 18:21:35

REGAGE21e00021336925

18-INTER-21

Servicios Felcor, S.L.

No compleix amb els requisits específics per a ser beneficiari dels ajuts. En concret, no cumpleix amb el criteri de disminució de facturació ni sol·licitud d'ERTO

4.177,08 €

27/10/2021 - 09:55:51

REGAGE21e00021898002

27-INTER-21

Ocibar, S.A.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

41.036,00 €

27/10/2021 - 18:35:02

REGAGE21e00021974998

30-INTER-21

Casa Chiquita, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

22.608,19 €

28/10/2021 - 10:30:26

REGAGE21e00022024844

31-INTER-21

Torres Walker, Ana Cristina

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

1.665,70 €

29/10/2021 - 13:40:56

REGAGE21e00022204913

37-INTER-21

Ansa per Ansa Menorca, S.L.

No compleix amb els requisits específics per a ser beneficiari dels ajuts. En concret, no cumpleix amb el criteri de disminució de facturació ni sol·licitud d'ERTO

25.487,94 €

29/10/2021 - 16:57:42

REGAGE21e00022230046

40-INTER-21

Gusto Mundial Baleárides, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

68.853,20 €

29/10/2021 - 17:23:39

REGAGE21e00022231976

43-INTER-21

Gaubans, S.L.

El presentat no és un projecte d'internacionalització objecte de la cofinanciació FEDER segons el punt 1 de la convocatòria. Les despeses no es poden considerar elegibles al no quedar acreditat que es tractin de despeses generades a un projecte d'internacionalització segons el punt 4.1 de la convocatòria

3.681,98 €