Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 621223
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de l’Associació Illenca de Respiratori del despatx núm. 313 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 184/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 27 de novembre de 2017, mitjançant Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques (BOIB núm. 149 de 07-12-2017) , s'autoritzà la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 313 del Casal Ernest Lluch a l'Associació Illenca Respiratori (d'ara endavant AIRE).

2. Segons les condicions estipulades en aquesta Resolució, en concret el punt 2.e), si els béns i drets cedits no es destinen a l'ús que preveu l'acta que autoritzi la cessió o deixen de destinar-s'hi posteriorment, es considerarà revocada la cessió i revertiran a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. En el mes d'agost de 2021, prèvia comunicació per correu electrònic a totes les associacions i entitats del Casal, el personal de la Conselleria de Salut i Consum va accedir a tots els despatxos per tenir cura de la instal·lació elèctrica de l'edifici, i es va constatar que en el despatx 313 no hi havia cap rastre que estigués ocupat ni que es fes servir.

4. En data 28 d'agost de 2021, la Conselleria de Salut i Consum va instar l'Associació AIRE perquè abans del 13 de desembre lliuràs les claus del despatx 313 i les del Casal. No es presentaren al·legacions.

5. En data 27 d'octubre de 2021, se signà l'acta de lliurament i recepció a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del despatx 313 del Casal Ernest Lluch i es tornaren les claus.

6. En data 11 de novembre de 2021, la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum va emetre informe favorable sobre la revocació de la cessió d'ús.

7. En data 16 de novembre de 2021, va tenir entrada en la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, un ofici de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum, acompanyat de la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 15 de novembre de 2021, en la qual s'insta la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors a iniciar l'expedient de revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 313 del Casal Ernest Lluch a favor de l'Associació AIRE.

8. El nombre de l'actiu en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el 100000002338 – 0, amb referència cadastral 9905710DD6890F0001QH, inscrit en el Registre de la Propietat núm. 3 de Palma (foli 103, tom 78, llibre 2419, inscripció núm. 2189).

9. En data 22 de novembre de 2021, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar Resolució d'inici de l'expedient per a la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal del despatx 313 del Casal Ernest Lluch, situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma, a l'Associació Illenca de Respiratori.

10. En data 22 de novembre de 2021, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència.

Fonaments de dret

1. Conveni signat el 15 de maig de 1995 de cessió per part de l'Ajuntament de Palma a la Conselleria de Salut i Consum de l'immoble situat en el carrer de la Rosa 3, de Palma i de l'espai situat al carrer de Can Campaner 4, de Palma.

2. Els articles 63 i 64, per remissió dels articles 72, 87.g), i el 88.f), inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Els articles 128, 129 i 130, per remissió de l'article 142, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

5. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

6. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

7. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març).

Proposta de Resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal a favor de l'Associació Illenca de Respiratori del despatx núm. 313 del Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma.

2. Anotar les característiques de la revocació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació i de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació i de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de desembre de 2021

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau

La directora general proposant Catalina Ana Galmés Trueba