Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 621318
Aprovació de les bases per a la participació a la Mostra de Teatre Amateur 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Junta de Govern Local, de dia 17 de desembre de 2021, es varen aprovar les bases per a la participació a la Mostra de Teatre Amateur 2022, i que diuen així:

«BASES MOSTRA DE TEATRE AMATEUR D'ANDRATX 2022

El Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Andratx convoca la selecció de la MOSTRA DE TEATRE AMATEUR que es durà a terme al municipi d'Andratx l'any 2022.

Destinataris

La convocatòria va dirigida a totes les companyies amateurs de Mallorca, o fora de Mallorca, que vulguin presentar un espectacle en català o castellà a la Mostra de Teatre Amateur d'Andratx.

Actuacions

Les representacions es duran a terme al Teatre Sa Teulera d'Andratx

Hi haurà un total de 4 representacions que tindran lloc durant els caps de setmana del mes de maig de l'any 2022.

L'Ajuntament disposarà d'un tècnic responsable del Teatre per assistir a les companyies a la seva arribada, però cada companyia ha d'aportar el seu tècnic per dur a terme cadascuna de les representacions.

Presentació de propostes: requisits, terminis i documentació

El termini de presentació de la documentació és des de l'endemà de la publicació de les presents bases al BOIB fins el divendres, dia 11 de març de 2022, a les 14h.

La documentació s'ha presentar per registre electrònic o per registre d'entrada de l'Ajuntament d'Andratx o a qualsevol altre dels llocs admesos per l'article 16 de la Llei 39/2015 de dia 1 octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació a aportar a l'hora de fer la inscripció:

- Dossier complet de l'obra.

- Document acreditatiu que té el permís de la SGAE o qualsevol altre registre d'autor per la seva representació, o bé, declaració jurada o certificat que no està inscrita a la SGAE o un altra registre d'autors.

- Cartell publicitari.

- Fotografies de l'obra

- Vídeo o enllaç per veure el vídeo, sempre hi quan s'hagi estrenat la peça.

Selecció i desenvolupament

Un cop finalitzat el període d'inscripció es llegiran o visualitzaran per part del comitè de selecció totes les propostes presentades i es seleccionaran els 4 espectacles que seran representats a la Mostra.

Les companyies locals d'Andratx tindran prioritat a la Mostra de Teatre Amateur d'Andratx, sempre i quan l'obra sigui una estrena al municipi d'Andratx i reuneixi els requisits mínims de qualitat establerts pel comitè de selecció. Per això han d'estar inscrites al registre municipal d'associacions d'Andratx i haver presentat la documentació de l'obra en els terminis de la present convocatòria.

 Els projectes presentats en termini i degudament emplenats, es sotmetran a examen i valoració en funció de criteris de qualitat, originalitat, adaptació de la proposta a la demanda cultural de la població, oportunitat, disponibilitat, així com, varietat en les diferents propostes, recorregut de les mateixes,. ..

Comitè de selecció:

El comitè de selecció estarà format per:

Sr. Joan Porcel productor teatral.

Sr. Miquel Àngel Marroig tècnic de Cultura de l'Ajuntament d'Andratx.

Sra. Mercè Comes. Actriu

La Sra. Ruth Mateu, regidora de cultura de l'Ajuntament d'Andratx, sense veu ni vot

Pagaments

Cada actuació comportarà el següent cobrament:

  • Caixet de 1.500.-€ més IVA, si escau, contra factura que es presentarà a l'Ajuntament després d'haver realitzat la representació.
  • Les companyies de fora de Mallorca, disposaran d'una quantia extra de 300€ per compensació pels desplaçaments ocasionats per la companyia.
  • Els costos derivats de SGAE o altre registre d'autors aniran a compte de cada una de les companyies.

Tot això, sempre condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient dins el Pressupost pel període de l'any 2022.

LA PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA DE TEATRE 2022 COMPORTA L'ACCEPTACIÓ PLENA D'AQUESTES BASES REGULADORES.»

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

 

Andratx, 20 de desembre de 2021

La regidora de Cultura, Biblioteca, Participació Ciutadana, Hisenda i Contratació

Ruth Mateu Vinent