Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 619368
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, per a l’encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” que es celebrarà a l’Hipòdrom de Sant Rafel entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en sessió ordinària de data 16 de desembre de 2021, va aprovar per unanimitat l'acord següent.

“(...)

19. Proposta del conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, per a l'encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució  del Programa “Can Nadal 2021/2022” que es celebrarà a l'Hipòdrom de Sant Rafel entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022. Exp. 2021/00025459X

Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d'urgència:

“Vista la providència d'inici, dictada en data 13 de desembre de 2021, de l'expedient per a l'encàrrec de gestió de la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” que es celebrarà a l'Hipòdrom de Sant Rafel entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022.

Vist que el Consell exerceix competències en matèria  d'oci i lleure infantil i juvenil atribuïdes per la Llei 1/2007, de 28 de desembre, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca, i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

Vist que, després de mesos de confinament i restriccions en la mobilitat i en els contactes socials, des del Consell Insular es vol impulsar activitats d'oci, que suposin un alleujament de les condicions imposades per la pandèmia de la COVID-19 als infants i joves de l'illa. En aquest sentit, i tenint en compte les mesures sanitàries i de distanciament social, l'organització d'aquest esdeveniment suposa l'oferta lúdica més adequada. La situació epidemiològica actual permet l'execució de l'esmentat esdeveniment encara que es continuen les mesures que s'han d'adoptar continuant amb l'estratègia d'adequació de les activitats d'oci permetent el desenvolupament d'aquestes de manera segura.

De conformitat amb l'establert a l'apartat 8 de l'article tercer del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5-09-2020,  modificació al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa comprèn:

«g) L'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats”.

Vist, en aquest sentit, que el Programa “Can Nadal 2021/2022”, adreçat als més petits té l'objectiu d'oferir al públic infantil eivissenc espectacles, concerts musicals i activitats d'oci de màxim nivell que suposin un benefici cultural i lúdic afavorint el gaudiment d'un esdeveniment de primer nivell, desprès de mesos de restriccions com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Vist que el Consell Insular d'Eivissa no compta amb els mitjans propis suficients per dur a terme la programació i execució de l'esmentat concert. No obstant això, l'article 11.1. de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic estableix que

la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d'una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les (...)

Considerant que Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU (FECOEV) és una societat mercantil de capital públic del Consell Insular d'Eivissa, i d'acord amb l'art. 1 bis dels seus estatuts té “la condició de mitjà propi del Consell insular d'Eivissa (...)”.

Vist, així mateix, l'art. 1.2  que estableix que “El Consell insular d'Eivissa podrà encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social esmentat a l'article 2 dels Estatuts (...)”, el qual disposa que, “Constitueix l'objecte de la societat:

1. La realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques, empreses i particulars les següents àrees de treball:

a. Coordinació, impuls i direcció tècnica i facultativa dels processos de reconversió i ordenació d'activitats per impulsar la inversió i fomentar l'activitat econòmica pública i privada.

b. Coordinació, orientació i avaluació de programes i serveis d'ordenació i de reconversió turística.

2. Les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural de l'illa d'Eivissa mitjançant:

a. La gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat (...)”.

Vist, igualment, que l'encàrrec ha de complir l'establert a l'Acord de fiscalització limitada prèvia per a l'adaptació dels requisits addicionals prevists a l'acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, modificat el 7 de juliol de 2011, i el 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, adoptat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió de data 29-11-2018, en relació als expedients d'encàrrecs de gestió.

Vist que l'encàrrec ha d'adoptar les mesures de prevenció que les autoritats sanitàries dictin com a conseqüència de la situació epidemiològica generada per la COVID-19.

El Consell Insular d'Eivissa destinarà a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” la quantitat màxima de 283.000 € (dos-cents vuitanta-tres mil euros) per l'encàrrec de gestió eventual i directa a FECOEV, en els mateixos termes que s'han detallat abans. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3370-2279900 i tindrà el caràcter d'aportació màxima a les despeses que realitzi, en execució de les accions objecte d'aquest encàrrec. No obstant, donat que el programa s'inicia el dia 23 de de desembre de 2021 i finalitza el dia 3 de gener de 2022, l'esmentada quantitat es distribuirà entre els pressupostos de 2021 i 2022 de la següent manera:

- 10.000 € a càrrec de la partida pressupostària 3370-2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2021.

- 273.000 € a càrrec de la partida pressupostària 3370-2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2022.

Vist l'informe tècnic favorable, de data 15 de desembre de 2021 sobre els criteris econòmics i d'eficàcia que justifiquen que s'encarregui a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) dur a terme la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” que preveu la possibilitat que el mitjà propi contracti prestacions parcials amb tercers, que l'import d'aquestes prestacions no excedeixi del 50% de la quantia de l'encàrrec, amb les excepcions previstes a l'article 32.7 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Vist que en data 13 de desembre de 2021, expedients núm. 2/2021000007061 i exp. a futurs núm. 2/2021000007062, es van fer els preceptius RCs que doten de crèdit l'encàrrec de gestió directa i eventual per dur a terme la producció i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022”.

Vist que, en data 15 de desembre de 2021 s'emet memòria tècnica on es concreten tant les característiques dels treballs que s'han d'encarregar, com la justificació, els terminis, el pressupost, les formes de pagament, la possibilitat de modificacions i pròrrogues, etc.

Així mateix, vist l'informe jurídic favorable de data 15 de desembre de 2021, amb el vist i plau del secretari general de la corporació, en relació a l'encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular d'Eivissa a un mitjà propi personificat, (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, S.A.U. (FECOEV) per dur a terme la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022”.

Vist que, de conformitat amb l'apartat tercer c del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020), per raó de l'import, correspon al Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa l'aprovació d'aquest encàrrec de la gestió a un mitjà propi personificat.

Vist, que aquest encàrrec de gestió a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i  Esdeveniments d'Eivissa SAU, (FECOEV) per a la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” es realitzarà de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui d'aplicació, i en tot cas, observant les prescripcions contingudes als articles, 11 i 86 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i als articles 6 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès l'informe proposta favorable emès pel gerent del Campament de sa Cala des Jondal en data 15 de desembre de 2021.

En virtut de tot l'anterior i del que estableix l'article 72.d) del reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136 de 18-09-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10- 2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016), el conseller que subscriu, en virtut de les atribucions que tenc conferides pels Decrets de Presidència núm. 2019000471,de 10 de juliol de 2019, d'estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments (BOIB núm. 95, de 11-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 153 de 05-09-2020 i al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), núm. 2019000472, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm. 95 de 11-07-2019), núm. 2019000484, de 16 de juliol de 2019 de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98, de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019 i al BOIB núm. 153 de 05-09-2020) i amb caràcter previ a l'emissió del corresponent informe de fiscalització previ, preceptiu i necessari, de la Intervenció de la corporació, i per al cas que l'esmentat informe sigui favorable i de conformitat, elev al Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, si ho estima adient, la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer. APROVAR l'encàrrec de la gestió directa i eventual del Consell Insular d'Eivissa a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa SAU, FECOEV amb NIF   A07837602) per a la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022”, que es celebrarà a l'Hipòdrom de Sant Rafel entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022, en els termes establerts a la memòria tècnica que obra a l'expedient (CSV: 13523612356554046104, que es publicarà com ANNEX).

Segon.- APROVAR l'autorització i compromís de despesa de la quantitat d'aquest encàrrec de gestió, amb un import màxim de 283.000 € (dos-cents vuitanta-tres mil euros) tal com es detalla al punt 5 de la memòria tècnica, amb càrrec a la partida pressupostària 3370·2279900 i tindrà el caràcter d'aportació màxima a les despeses que realitzi, en execució de les accions objecte d'aquest encàrrec. Donat que el programa s'inicia el dia 23 de de desembre de 2021 i finalitza el dia 3 de gener de 2022, l'esmentada quantitat es distribuirà entre els pressupostos de 2021 i 2022 de la següent manera:

- 10.000 € a càrrec de la partida pressupostària 3370-2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2021.

273.000 € a càrrec de la partida pressupostària 3370-2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2022 (La despesa derivada de l'aprovació del present expedient queda supeditada a l'efectiva existència de consignació pressupostària a l'exercici 2022).

Tercer.- NOMENAR a Francesc Xavier Costa Garcia, gerent del Campament de sa Cala des Jondal, com encarregat de verificar l'execució de l'encàrrec.

Quart: NOTIFICAR l'acord que s'adopti a l'entitat interessada: FECOEV, S.A.U.

Cinquè.- PUBLICAR aquest decret a la Plataforma de Contractació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat a l'article 32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, afegint aquesta publicitat a l'establerta per al perfil del contractant de la Plataforma de contractació del sector públic, d'acord amb els articles 63.6 i 347 de l'esmentada Llei 9/2017 i a la prevista a l'article 11.3.a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i a l'article 8.1.b de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”

 

Eivissa, 20 de desembre de 2021

La cap de Secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

Olga Torres Ribas

 

ANNEX

MEMÒRIA TÈCNICA

Assumpte: Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022”, adreçat als nens i nenes de l'illa, que es celebrarà entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022 a l'Hipòdrom de Sant Rafel

1. Objecte

El Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa, dins el marc de les seves competències i com a part de la seva programació de foment d'oci i lleure per infants i joves durant l'any 2021 i 2022, te previst dur a terme durant les festes de Nadal la realització d'un programa d'activitats d'oci, denominat “Can Nadal 2021/2022” amb el següent calendari:

- Dia d'inici: 23 de desembre de 2021

- Dia de finalització: 3 de gener de 2022.

El lloc de celebració d'aquest esdeveniment serà el recinte de l'Hipòdrom de Sant Rafel de sa Creu, Sant Antoni de Portmany, polígon 2 2, 278. 07816. Sant Antoni de Portmany, Illes Balears, instal·lació propietat del Consell Insular d'Eivissa.

Per a la realització i producció d'aquest esdeveniment, Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa S.A.U. (FECOEV) haurà de:

1. Portar a terme les actuacions que són objecte de l'encàrrec de gestió per a la producció tècnica i execució de l'esdeveniment:

a. Aportar personal i equips d'il·luminació, personal i equips de so (excepte els aportats pel propi artista), personal de càrrega i descàrrega de material, transport de personal i de material, producció artística i tècnica de les activitats, adequar espais per a ser utilitzats com a camerinos, vestuaris i  banys, s'escau, les infraestructures necessàries per complir amb rigor el Pla d'autoprotecció d'espectacles musicals a l'Hipòdrom de Sant Rafel, redactat, en el seu dia, pels serveis tècnics del Consell Insular d'Eivissa, les infraestructures necessàries per complir amb les necessitats tècniques, i, en definitiva, qualsevol equipament i/o requeriment sol·licitat pels artistes i tècnics, així com les que venen definides en el pressupost.

b. Disseny de tot el material i aplicació als diferents suports publicitaris, si escau. L'escut del Consell Insular d'Eivissa haurà d'estar present de forma destacada en tots els suports publicitaris que s'editin per promocionar l'esdeveniment. Abans d'imprimir, editar o publicar qualsevol material publicitari s'ha de comptar amb el vistiplau del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica Esports i Joventut i ha d'haver estat revistat pel Servei de Normalització Lingüística d'aquest Departament.

Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat tant a la cartelleria com al recinte que inciti a les persones menors d'edat, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques o de tabac.

c. Contractar els serveis d'infermeria i ambulància adients, si escau.

d. Habilitar a la zona de públic un espai reservat, adaptat per a persones amb discapacitat, si escau.

e. Fer-se càrrec del control estricte de l'aforament de públic que correspongui.

f. FECOEV, SAU realitzarà tots els tràmits administratius i tècnics per aconseguir la corresponent autorització administrativa prèvia i preceptiva, per a la celebració de l'esdeveniment.

2. Complir l'establert a la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Igualment, per a la realització de l'esdeveniment, estarà obligada al compliment de la Llei 7/2014, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats de les Illes Balears.

3. Complir l'establert a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a més del seu desenvolupament normatiu i disposicions relacionades.

4. Contractar les assegurances que corresponguin.

5. Posar a disposició de les persones usuàries, a la recepció del recinte, fulles de reclamacions i queixes.

6. Complir, en la realització de les activitats objecte d'aquest encàrrec de gestió, les mesures sanitàries i de distanciament social establertes per les autoritats sanitàries amb motiu de la pandèmia.

L'entrada al recinte serà gratuïta pels usuaris.

El Consell Insular d'Eivissa quedarà exclòs de qualsevol risc empresarial derivat de les accions previstes a l'objecte d'aquest encàrrec. FECOEV, SAU inhibirà al Consell Insular d'Eivissa de tota responsabilitat.

2. Programa

Dijous 23

Divendres 24

Dissabte 25

Diumenge 26

Dilluns 27

Dimarts 28

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

10:30 – 14:00

No

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

17:30 h Cachirulo

 

 

17:30 h Albert Colomer

17:30 h Pilar Belmonte. María Muérdago

17:30 Cachirulo

Akrobacia i Passions Dance

Akrobacia i Passions Dance

 

Akrobacia i Passions Dance

Akrobacia i Passions Dance

Akrobacia i Passions Dance

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

Directe Musical 10:30 h

 

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

 

Dimecres 29

Dijous 30

Divendres 31

Dissabte 1

Diumenge 2

Dilluns 3

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

10:30 – 14:00

No

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

10:30 – 14:00

17:00 – 20:30

17:30 h Albert Colomer

17:30 h Pilar Belmonte. María Muérdago

11:30 Mago Andrés

 

17:30 h Pilar Belmonte. María Muérdago

17:30 h Piruleto

Akrobacia i Passions Dance

Akrobacia i Passions Dance

Akrobacia i Passions Dance

 

Akrobacia i Passions Dance

Akrobacia i Passions Dance

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

Directe Musical 11:30 h i 17:00 h i 18:00 h

Directe Musical 10:30 h i 12:00 h

 

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

Directe Musical 11:30 h i 18:00 h

3. Mitjà propi destinatari de l'encàrrec

L'empresa pública FECOEV, amb NIF A07837602, és una entitat mercantil de capital públic del Consell Insular d'Eivissa, que de conformitat amb els seus Estatuts té com objecte, entre altres, la realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural mitjançant la gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural.

L'esmentada empresa pública disposa de mitjans per poder executar aquestes accions de realització i producció de l'esdeveniment esmentat i, el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, que vol organitzar aquestes activitats, no compta amb els mitjans tècnics i humans idonis per portar-lo a terme, així com de l'espai per a la realització de les activitats objecte de l'encàrrec.

Altrament, l'empresa pública FECOEV a tenor de l'establert a l'apartat tercer de l'article 1 bis dels seus Estatuts, tendrà la condició de mitjà propi del Consell Insular d'Eivissa sempre que s'acompleixin les requisits legals per a poder ser considerada com part integrant del sector públic. Més concretament, tendrà la consideració de mitjà propi personalitzat, respecte del Consell Insular si compleix l'establert a l'article 86 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, i a l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

En el mateix sentit, de conformitat amb la instrucció de Secretaria del Consell Insular, aprovada pel Consell Executiu en data 13/05/2013, el Consell Insular pot encarregar a FECOEV directament la realització d'activitats de la seva competència per raons d'eficàcia. Així mateix, el present encàrrec compleix l'establert a l'Acord de fiscalització limitada prèvia per a l'adaptació dels requisits addicionals prevists a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, modificat el 7 de juliol de 2011, i el 20 de juliol de 2018, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, adoptat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió de data 29/11/2018, en relació als expedients d'encàrrecs de gestió.

És per tot l'anterior que el Consell Insular d'Eivissa, mitjançant el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut ha proposat que el Consell Insular d'Eivissa encarregui a FECOEV la realització de les accions previstes i necessàries per dur a terme la producció tècnica i execució del Programa Can Nadal 2021/2022.

Aquesta entitat tendrà la condició de mitjà propi del Consell Insular d'Eivissa sempre que s'acompleixin les condicions previstes a l'apartat tercer de l'article 1 bis dels seus Estatuts, i en virtut d'aquest precepte és l'entitat que ha realitzat part de les feines de realització i producció d'aquest esdeveniment, juntament amb el Consell Insular, per la qual cosa, el seu personal és coneixedor de les accions necessàries per dur-lo a terme.

4. Justificació i necessitat

De conformitat amb l'article 70.9 i 16 de l'EAIB el Consell Insular d'Eivissa té competències pròpies en matèria de l'esport, el lleure i la joventut, disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut, que exerceix des de que va ser transferida la competència mitjançant Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure estableix la transferència als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera de les funcions reglamentària, executiva i de gestió en matèria de joventut i lleure (BOIB núm. 184, de 23-12-2006).

L'article 4 de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, diu que els consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera exerciran, dins el seu àmbit territorial i amb subjecció a l'ordenament sectorial vigent, les funcions relatives a les activitats de lleure amb infants i joves, entre d'altres, programació i execució d'activitats de temps lliure infantil i juvenil. Igualment a l'article 9 de l'esmentada Llei diu que els consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera assumeixen, dins el seu àmbit territorial, la promoció d'activitats de desenvolupament cultural dirigides a joves.

De conformitat amb l'establert a l'apartat 8 de l'article tercer del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5-09-2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), el Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut del Consell Insular d'Eivissa comprèn: «g) L'activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d'oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d'aquestes activitats”.

El Consell Insular d'Eivissa no compta amb els mitjans propis suficients per dur a terme la producció tècnica i execució del Programa Can Nadal 2021/2022. No obstant això, l'article 11.1 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, estableix que “La realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d'una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les (...)”.

Altrament, d'acord amb l'establert a l'apartat 2 de l'article 1 bis dels Estatuts de FECOEV, SAU(BOIB núm. 76, de 21-05-2015;  correcció BOIB núm. 174, de 26-11-2015; modificació BOIB núm. 30, de 08-03-2018) el Consell Insular d'Eivissa podrà encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social esmentat a l'article 2 dels Estatuts, dins del qual es troba: «La gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat.»

Per això, és voluntat del Consell Insular d'Eivissa, a través del seu Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, fomentar totes aquelles iniciatives que a l'illa suposin una promoció d'activitats d'oci i de lleure, tant per residents com per a les persones visitants, activitats d'oci de màxim nivell que suposin un benefici cultural i lúdic i que afavoreixin la promoció del lleure en els seus diversos àmbits i a la vegada contribuir a la promoció i la projecció exterior d'Eivissa, afavorint el gaudiment d'espectacles amb artistes diversos, i amb aquesta finalitat vol realitzar el present Encàrrec de gestió a FECOEV, SAU per a la producció tècnica i execució del Programa Can Nadal 2021/2022, adreçat als nens i nenes de l'illa, que es celebrarà entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 gener de 2022 a l'Hipòdrom de Sant Rafel.

D'altra banda, d'acord amb l'establert a l'apartat 2 de l'article 1 bis dels Estatuts de FECOEV, SAU (BOIB núm. 76, de 21-05-2015;  correcció BOIB núm. 174, de 26-11-2015; modificació BOIB núm. 30, de 08-03-2018) “El Consell Insular d'Eivissa podrà encarregar a la societat l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb l'objecte social esmentat a l'article 2 dels Estatuts sense que, d'altra banda, la societat pugui participar en cap licitació de contractació pública convocada per l'administració insular o els seus ens instrumentals. (...)”.

En aquest sentit, l'article 2 dels esmentats Estatuts disposa que

Constitueix l'objecte de la societat:

1. La realització de les activitats precises per planificar, projectar, coordinar i gestionar amb les administracions públiques, empreses i particulars les següents àrees de treball:

a. Coordinació, impuls i direcció tècnica i facultativa dels processos de reconversió i ordenació d'activitats per impulsar la inversió i fomentar l'activitat econòmica pública i privada.

b. Coordinació, orientació i avaluació de programes i serveis d'ordenació i de reconversió turística.

2. Les activitats inherents a un centre integrat de serveis relacionats amb la promoció econòmica, social i cultural de l'illa d'Eivissa mitjançant:

a. La gestió integral d'esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica, turística, social, esportiva i cultural, tant de caire públic com privat.

b. El servei de manteniment d'instal·lacions i enjardinament públic propietat del Consell Insular d'Eivissa, sempre que aquest ho requereixi per la via d' encomana de gestió o acord de Ple.

c. L'ús, la gestió, l'explotació i l'administració de les instal·lacions i dels bens del recinte de l'edifici anomenat Recinte Firal d'Eivissa i de l'Hipòdrom de Sant Rafel, així com d'altres que per acord de Ple del Consell Insular d'Eivissa es puguin adscriure a la societat, en alguna de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la normativa.

Així mateix, FECOEV, SAU disposa de les instal·lacions necessàries i adients per acollir el Programa Can Nadal 2021/2022.

5. Termini de duració i extinció

Les actuacions a encarregar es desenvoluparan entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022, segons el calendari establert a l'objecte d'aquesta memòria tècnica. No obstant aquest encàrrec desplegarà els seus efectes des del moment de la notificació a l'entitat encarregada, la qual cosa suposarà l'ordre d'inici de les actuacions.

La vigència serà fins al dia en que hagin quedat justificades totes les despeses davant l'òrgan gestor que farà el seguiment de l'encàrrec que, en qualsevol cas, no podrà superar la data del 31 de març de 2022.

5. Pressupost i aplicació pressupostària

DESPESES:

FECOEV

 

CONCEPTE

IMPORT

Ús de l'espai de l'Hipòdrom de Sant Rafel. Muntatge i desmuntatge

23.500,00 €

Ús de l'espai de l'Hipòdrom de Sant Rafel. Esdeveniment

20.000,00 €

Consum energètic

1.100,00 €

Escenari 8 x 4 emmoquetat

10.300,00 €

Escenari exterior 10 x 4 emmoquetat

13.000,00 €

Camerino inclòs mobiliari

6.800,00 €

Equip de llum i so

9.500,00 €

Tècnic de llum i so

8.500,00 €

150 cadires per al públic dels espectacles

8.000,00 €

Panels de separació activitats. Materials, muntatge i desmuntatge

6.700,00 €

Taules i cadires cafeteria planta baixa

5.600,00 €

Carpes

7.500,00 €

Taules i cadires bar i hall

4.500,00 €

Trasllat materials, muntatge i desmuntatge

2.500,00 €

Personal trasllat, muntatge i desmuntatge i per l'esdeveniment

13.000,00 €

Servei de neteja

6.500,00 €

Disseny gràfic i aplicació a suports publicitaris

5.000,00 €

Gestió i coordinació

10.000,00 €

Despeses de gestió

6.000,00 €

TOTAL

168.000,00 €

PROVEÏDORS EXTERNS

 

CONCEPTE

IMPORT

Disseny i desenvolupament de l'esdeveniment

18.000,00 €

Producció esdeveniment oci infantil

9.000,00 €

Regidoria general de l'esdeveniment inclosos espectacles

6.000,00 €

Subministrament d'elements de decoració nadalenca

17.900,00 €

Aplicació i impressió de vinils

18.000,00 €

Muntatge de la decoració nadalenca

18.100,00 €

Subministrament i instal·lació de llums nadalencs

16.000,00 €

Servei de seguretat, control d'accessos i auxiliars pàrquing

9.000,00 €

Servei d'ambulància

3.000,00 €

TOTAL

115.000,00 €

Total Encàrrec

283.000,00 €

El Consell Insular d'Eivissa destinarà a la producció tècnica i execució de l'espectacle Can Nadal 2021/2022 la quantitat màxima de 283.000 € (dos-cents vuitanta-tres mil euros) per l'encàrrec de gestió eventual i directa a FECOEV, en els mateixos termes que s'han detallat abans. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3370-2279900 i tindrà el caràcter d'aportació màxima a les despeses que realitzi, en execució de les accions objecte d'aquest encàrrec. No obstant, donat que el programa s'inicia el dia 23 de de desembre de 2021 i finalitza el dia 3 de gener de 2022, l'esmentada quantitat es distribuirà entre els pressupostos de 2021 i 2022 de la següent manera:

- 10.000 € a càrrec de la partida pressupostària 3370-2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2021.

- 273.000 € a càrrec de la partida pressupostària 3370-2279900 del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per l'any 2022.

Amb relació a l'article 32.7 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i coneixent els recursos amb els que compta FECOEV i la possible necessitat de recórrer a la contractació de tercers per l'execució parcial de l'encàrrec, s'ha previst que en cas de tenir que contractar amb tercers qualsevol prestació parcial, aquestes no superaran en cap moment el 50% de la quantia de l'encàrrec.

6. Forma de pagament

L'abonament les quantitats relatives a les despeses objecte d'aquest encàrrec es realitzarà a mesura que es vagin presentant les corresponents factures justificatives de les despeses realitzades.

El Consell Insular podrà requerir en qualsevol moment la documentació que estimi oportuna justificativa de les despeses facturades en cas de que no quedi prou detallat a la factura presentada.

En el cas que per la situació epidemiològica generada per la COVID-19, o per l'aplicació de les mesures sanitàries o de prevenció per evitar els contagis, dictades per les autoritats competents, o per qualsevol altre causa de força major, no es pugui realitzar l'activitat objecte d'aquest encàrrec de gestió, s'abonaran les despeses degudament justificades de les actuacions realitzades fins a la suspensió de l'activitat objecte d'aquest encàrrec.

En qualsevol cas, s'haurà d'estar al termini màxim de justificació previst al punt 5 d'aquest encàrrec.

Les factures es presentaran a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques del Consell Insular d'Eivissa (https://cie.face.gob.es/) amb els següents codis DIR3:

Denominació: Consell Insular d'Eivissa

Av. de España, 49

07800 Eivissa

NIF: S 0733001 B

 

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Consell Insular d'Eivissa

Departament d'Esports i Joventut

Joventut

L03070006

LA0007848

LA0005723

7. Possibilitat de pròrroga o modificacions

Si mentre s'està executant l'encàrrec de gestió es produeixen circumstàncies que així ho aconsellin, el Consell Insular d'Eivissa podrà modificar l'encàrrec inicial bé a iniciativa pròpia, bé a petició del mitjà propi, sempre i quan aquesta modificació quedi acreditada i justificada, i es produeixi durant el termini de durada de l'encàrrec i no afecti a actuacions ja realitzades. Aquesta modificació suposarà la tramitació del corresponent expedient administratiu que requerirà dels mateixos actes que l'expedient inicial.

En quant a la possibilitat de pròrroga de l'encàrrec haurà de quedar acreditat que és necessària i justificada i es podrà realitzar en els mateixos termes establerts per a la modificació del mateix, sempre i quan s'exerciti abans de finalitzar l'esmentat encàrrec.

8. Mesures de protecció davant la COVID-19

Els concerts i activitats s'hauran de realitzar seguint les mesures vigents de prevenció per la situació epidemiològica generada per la COVID-19, que les autoritats sanitàries dictin en el moment de celebració de l'esmentat esdeveniment.

9.- Director de l'encàrrec

Com a director de verificar l'execució de l'encàrrec de gestió es proposa el nomenament del gerent del Campament de sa Cala des Jondal, Francesc Xavier Costa García.

10.- Règim jurídic aplicable

Aquest encàrrec de gestió a un mitja propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa S.A.U. (FECOEV) per dur a terme la prestació del servei per a la producció tècnica i execució del Programa “Can Nadal 2021/2022” que es celebrarà entre els dies 23 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022 a l'Hipòdrom de Sant Rafel, es realitzarà de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui d'aplicació, I en tot cas, observant les prescripcions contingudes als articles, 11 i 86 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i als articles 6 i 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

De conformitat amb l'article 11.2 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan encomanat té la condició d'encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en execució de l'encàrrec de gestió, de conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, que hi sigui d'aplicació.

(…)”.