Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 622552
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 2 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l’economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció per la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El dia 5 d'agost de 2021 es va publicar al BOIB núm. 104 la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 2 d'agost de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria perconcedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19.

2. El crèdit inicial assignat als ajuts que estableix aquesta convocatòria és de 325.000 euros distribuïts en els programes i amb càrrec a les partides pressupostàries indicades acontinuació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2021 i pels imports següents:

a) Programa I, manteniment dels llocs de treball de persones en situació d'exclusió social:

— 12801G/322FCV/47000/00/21021 .......................255.000 €

b) Programa II, manteniment de serveis d'intervenció i acompanyament :

— 12801G/322FCV/47000/00/21021.................... 40.000 €

— 12801G/322FCV/48000/00/21021.................... 30.000 €

3. Les empreses d'inserció constitueixen una tipologia especial dins de les entitats que formen part de l'economia social, tal com indica l'article 5 de la Llei 5/2011, de 29 de març,      d'economia social, en tant que comparteixen els principis que la inspiren de donar prioritat a          les persones i a la finalitat social sobre el capital, l'aplicació dels resultats a la finalitat social,  la promoció de la solidaritat interna i la independència respecte dels poders públics. Per        aquest motiu, donat l'interès de les empreses d'inserció dins la nostra societat, resulta          necessari dur a terme una modificació de crèdit per a que puguin assolir els objectius propisd'aquestes entitats, donat que el crèdit inicial és insuficient.

4. En data 19 de novembre de 2021 el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha dictat una Resolució per la qual autoritza el traspàs de 21.331,31  euros  sobrants de la partida 12801G/322FCV/48000/00/21021 a la partida 12801G/322FCV/47000/00/21021, per atendre les sol·licituds presentades del Programa II.

5. El punt 4.3 de la convocatòria referent a la dotació pressupostària, estableix que el crèdit assignat inicialment als ajuts que estableix aquesta convocatòria es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària, amb fons provinents de Conferencia Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals i amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Aquest any 2021 no s'ha publicat la convocatòria relativa a les ajudes destinades a promocionar la ocupació autònoma, amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G/322F01/47000/00/21021. Per això hi ha un crèdit disponible de 352.478,84 euros.

7. En data 9 de desembre de 2021 el el secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, per absència del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, ha emès informe justificatiu sobre la necessitat modificació de crèdit d'unes determinades partides pressupostàries, pel finançament de la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19 per ampliar el crèdit de la convocatòria en 300.000,00 euros.

8. Per tant, en vista de l'existència de crèdit per realitzar l'ampliació de la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19, és convenient realitzar la següent modificació de crèdit:  Transferir un import de 300.000,00 euros de la partida12801G/322F01/47000/00/21021 a favor de les partides destinades al finançament dels ajuts pel foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19, per atendre les sol·licituds presentades, amb la següent distribució:

a) Programa I, manteniment dels llocs de treball de persones en situació d'exclusió social:

— 12801G/322FCV/47000/00/21021 ......................230.000,00 euros

b) Programa II, manteniment de serveis d'intervenció i acompanyament :

— 12801G/322FCV/47000/00/21021.................... 30.000,00 euros

— 12801G/322FCV/48000/00/21021.................... 40.000,00 euros

9. En data 9 de desembre  de 2021 el secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, per absència del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, ha dictat Proposta de resolució d'ampliació del crèdit assignat en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 2 d'agost de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19.

10. En data 13 de desembre  2021 el Consell de Govern ha acordat atorgar al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa  de la modificació de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 2 d'agost de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19, per tal d'incrementar el crèdit inicial d'aquesta convocatòria en 300.000,00  euros.

Per tot això, i atès que hi ha crèdit pressupostari, dict la següent

Resolució

1. Ampliar en 300.000,00 euros el crèdit assignat inicialment en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 2 d'agost de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19 amb càrrec a les partides pressupostàries indicades a continuació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2021 i pels imports següents:

a) Programa I, manteniment dels llocs de treball de persones en situació d'exclusió social:

— 12801G/322FCV/47000/00/21021 ......................230.000,00 euros

b) Programa II, manteniment de serveis d'intervenció i acompanyament :

— 12801G/322FCV/47000/00/21021.................... 30.000,00 euros

— 12801G/322FCV/48000/00/21021.................... 40.000,00 euros

2. Fixar que amb aquesta ampliació, el crèdit total assignat a la convocatòria és de 625.000,00 euros.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (21 de desembre de 2021)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez