Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Sant Lluís

    Número d'edicte 11523 - Pàgines 44958-44959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de la cessió d'ús gratuïta i temporal de part de l’immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d’Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l’immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret (Exp. SP 143/2021)

    Número d'edicte 11507 - Pàgines 44960-44962

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’entitat Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma (PalmaActiva) i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100700012021)

    Número d'edicte 11430 - Pàgines 44963-45033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de 27 de juliol de 2021 (codi de conveni 07100532012018)

    Número d'edicte 11431 - Pàgines 45034-45037

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per al personal del centre de treball de Ciutadella i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001781011995)

    Número d'edicte 11432 - Pàgines 45038-45069

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acord d’ampliació del termini d’ultraactivitat del Conveni col·lectiu de l’empresa Unidad Editorial Ediciones Locales, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001152011988)

    Número d'edicte 11433 - Pàgines 45070-45071

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2022, en l'àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 11434 - Pàgina 45072

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització sindical anomenada Sindicat de Treballadores i Treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears, en sigles STEI INTERSINDICAL (codi de dipòsit 07000107)

    Número d'edicte 11435 - Pàgines 45073-45074

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 4 de novembre de 2021, per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11513 - Pàgines 45075-45078

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de novembre de 2021 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 11514 - Pàgines 45079-45080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

    Número d'edicte 11419 - Pàgines 45081-45082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 11534 - Pàgines 45083-45084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2021

    Número d'edicte 11519 - Pàgines 45085-45087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura per denegar les ajudes per adequar cambres de bany d’habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per a millorar l’accessiblitat, a les persones sol·licitants que figuren a l’annex, per exhauriment del crèdit pressupostari

    Número d'edicte 11436 - Pàgines 45088-45090

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es rectifica una errada detectada en els annexes 4, 5 i 6 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d’octubre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat, publicada en el BOIB núm. 146 de 26 d’octubre de 2021

    Número d'edicte 11484 - Pàgines 45091-45092

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’amplia el termini per presentar les sol·licituds corresponents a la Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 11520 - Pàgines 45093-45094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA), per al període 2020-2021

    Número d'edicte 11450 - Pàgines 45095-45096

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el SNGJ, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat 2n, 3r o 4t d'ESPA en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el període 2020-2021

    Número d'edicte 11451 - Pàgines 45097-45098

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 5 de novembre de 2021, en relació amb l’aprovació de l’ampliació de crèdit de la convocatòria d’ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2020-2021, vinculada al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, per a la convocatòria i concessió d’ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l’illa d’Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 11449 - Pàgines 45099-45101

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret de reestructuració de l’equip de Govern del Consell Insular de Formentera a partir de la renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual i la incorporació del Sr. Antonio Tur Serra

    Número d'edicte 11548 - Pàgines 45102-45104

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’octubre de 2021 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’octubre de 2021

    Número d'edicte 11454 - Pàgines 45105-45107

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’octubre de 2021 de concessió d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’octubre de 2021

    Número d'edicte 11455 - Pàgines 45108-45111

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 4 de novembre de 2021 mitjançant la qual es convoca la consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament d’ajudes d’urgència social de suport a la inserció social del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 11456 - Pàgines 45112-45115

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre 2021, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de setembre de 2021, en concepte d’atorgament de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 11457 - Pàgines 45116-45120

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Proposta d’acord del president de l’IMAS relatiu a l’aprovació pel Ple del Consell de Mallorca d’un text refós de la Relació de Llocs de Feina (Expedient administratiu núm. 9/2021) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 11418 - Pàgines 45121-45148

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 14 d’octubre de 2021 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 8/2021 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 11420 - Pàgines 45149-45159

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 8 de novembre de 2021, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 189/2021 dels comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018

    Número d'edicte 11466 - Pàgines 45160-45161

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 8 de novembre de 2021, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

    Número d'edicte 11467 - Pàgines 45162-45163

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Substitució del batle del 10 al 12 de novembre de 2021

    Número d'edicte 11490 - Pàgina 45164

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Convocatòria d’ajuts a l’estudi de l’ajuntament de Banyalbufar per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 11474 - Pàgines 45165-45169

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes destinades a associacions empresarials per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la covid-19

    Número d'edicte 11465 - Pàgines 45170-45177

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes destinades a associacions empresarials per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la covid-19

    Número d'edicte 11469 - Pàgines 45178-45186

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Esmenar errada a Edicte 10510, BOIB 141, relatiu a l'aprovació del Model i política de gestió de documents i expedients electrònics de l'Ajuntament de Calvià

    Número d'edicte 11463 - Pàgina 45187

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Delegació de totes les funcions i competències inherents a la Batlia

    Número d'edicte 11473 - Pàgina 45188

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021-9161 de data 09-11-2021, autorització circulació de l'Àrea de la Marina, des del 10 de novembre de 2021, fins el 30 d'abril de 2022

    Número d'edicte 11531 - Pàgina 45189

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Declararació del barri de «Es Puig des Molins» àrea de circulació restringida

    Número d'edicte 11530 - Pàgina 45190

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Participació Ciutadana - Modificació decret instrucció artistes al carrer

    Número d'edicte 11491 - Pàgines 45191-45193

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Secció de circulació. Negociat ORA-ACIRE. Decret de renovació dels distintius per a residents d’ORA per l’any 2022.

    Número d'edicte 11480 - Pàgines 45194-45195

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Modificació núm. 3 del Pla Normatiu municipal de 2021

    Número d'edicte 11470 - Pàgina 45196

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria d'ajudes prevenció incendis 2021

    Número d'edicte 11452 - Pàgines 45197-45202