Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 535639
Secretaria de la Junta de Govern.- Modificació núm. 3 del Pla Normatiu municipal de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de Palma en sessió ordinària de dia 3 de novembre de 2021 ha adoptat l'acord següent:

1. Aprovar la modificació núm. 3 del Pla normatiu municipal 2021 amb la iniciativa reglamentària següent:

ÀREA DELEGADA: Educació i Política Lingüística

INICIATIVA: Aprovació del Reglament del servei d'Èxit d'orientació i suport a l'estudi.

SITUACIÓ ACTUAL: No hi ha cap Reglament aprovat que reguli aquest servei. La prestació d'aquet servei es realitza mitjançant la contractació externa d'acord amb la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic. Aquest Reglament té per objecte regular l'organització i funcionament així com descriure les prestacions que ofereix el servei de suport educatiu, amb la finalitat de millorar l'atenció i adequar-la a les necessitats dels seus usuaris.

MOTIVACIÓ: D'acord amb l'article 312 de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic. En els contractes de serveis que comportin prestacions directes a favor de la ciutadania s'hauran de complir les següents prescripcions: a) Abans de procedir a la contractació d'un servei d'aquesta naturalesa s'ha d'haver establert el seu règim jurídic, que declari expressament que l'activitat de què es tracta queda assumida per l'administració respectiva, com a pròpia de la mateixa, determini l'abast de les prestacions a favor dels administrats i reguli els aspectes de caràcter jurídic, econòmic i administratiu relatius a la prestació de servei.

RESPONSABLE: Àrea delegada d'Educació i Política Lingüística.

2. Publicar l'acord en el Portal de Transparència, en el Portal TuFasPalma i en el BOIB.

 

Palma, 8 de novembre de 2021

El secretari adjunt

Miquel Ballester Oliver