Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 536464
Departament de Mobilitat. Secció de circulació. Negociat ORA-ACIRE. Decret de renovació dels distintius per a residents d’ORA per l’any 2022.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea de Mobilitat, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. AJT 202121057, de  05/11/2021:

Decret

1. Establir el següent termini per a la renovació anual del distintiu de residents a zona ORA per a l'any 2022:

Des del 22 de novembre de 2021 fins al 31 de gener de 2022 per a tots els sectors.

2. Requisits per a la renovació:

- Exhibir originals o fotocòpies de la documentació acreditativa (DNI, permís de residència, passaport), el permís de conduir i el permís de circulació del vehicle únicament si s'ha produït variació a la documentació respecte de l'any 2021.

- Estar empadronat a zona d' ORA.

- No haver-hi ordre de precintament del vehicle.

- Satisfer la tarifa de 24 euros prevista a la corresponent Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals (concepte 316.00). El pagament se realitzarà amb targeta financera o amb el document d'autoliquidació de l'Ajuntament de Palma (NO efectiu).

3. Modalitats de renovació:

A) Presencial:

Cal aquest tipus de renovació quan s'hagi produït alguna variació en la documentació de l'interessat o al DNI , permís de residència, passaport o permís de conduir; quan els documents que figuren a l'expedient estiguin caducats o s'hagi produït canvi de domicili dins zona d' ORA, canvi de vehicle o aquest estigui afectat per ordre de precintament. En aquests casos s'envia al domicili dels residents un avís al qual, a més d'una informació general per a la renovació, es fa esment d'aquestes incidències o anomalies.

B) Per correspondència:

Poden realitzar aquest tipus de renovació els residents que han rebut al seu domicili l'avís corresponent sense esmentar cap tipus d'incidència i abonen la taxa en els terminis establerts emprant qualsevol de les formes de pagament esmentades a l'avís. El pagament de la taxa implica la sol·licitud de renovació en el dia en què es faci el pagament. En aquest cas, dins el termini de 20 dies hàbils s'enviarà al domicili de l'interessat el distintiu de resident ORA per correu certificat (empresa CIpostal). Sinó s'hagués pogut fer el lliurament del distintiu se deixarà un avís de la empresa CIpostal per recollir-lo en una de les seves oficines. Quan hagi passat aquest període (20 dies hàbils + 7 dies naturals del avís) podran sol·licitar un duplicat a la Oficina del SMAP, de 9.00 a 19.30 hores, de dilluns a divendres, i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores (carrer Sant Joan de la Salle, 6).

4. Llocs de tramitació:

- Per als residents que no tenen incidències:

Exclusivament a la Oficina del SMAP, de 9.00 a 19.30 hores, de dilluns a divendres, i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores (carrer Sant Joan de la Salle, 6).

- Renovació amb incidències (presentació de documentació actualitzada):

Exclusivament a l' Oficina ORA (edifici de la Policia Local a l'av. de Sant Ferran, dins l'OAC) de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 hores (del 22-11-2021 fins al 31-01-2022). S'ha demanar obligatòriament cita prèvia www.palma.cat o www.mobipalma.mobi o 971 225 571.

5. La validesa dels distintius de residents corresponents a l'any 2021 queda prorrogada fins que acabi el termini per a la reno­vació establert al punt 1r i, si s'escau, el 16è dia hàbil a partir que es pagui.

6. Publicar el contingut d'aquesta resolució al BOIB i al web municipal.

7. Per qualsevol dubte o aclariment dirigir-se a oraacire@palma.cat o 971 225 522.

 

Palma, 9 de novembre de 2021

El regidor de l'Àrea de Mobilitat Sostenible p.d. Decret de Batlia 201913026 de 28/06/2019 BOIB 94 de 11/07/2019 Francesc Josep Dalmau Fortuny p.d. Decret de Batlia 201912198 de 17/06/2019 ​​​​​​​BOIB 85 DE 27/06/2019