Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 534127
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de 27 de juliol de 2021 (codi de conveni 07100532012018)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 27 de juliol de 2021 els membres de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears es van reunir per a acordar la modificació de diverses condicions de treball del personal laboral.

2. El 25 d'octubre de 2021, la Sra. Beatriz Teresa Martínez Bosch, en representació de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu, va sol·licitar el registre, el dipòsit i la publicació de la citada Acta.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar l'Acta de la Comissió paritària Conveni col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears de 27 de juliol de 2021 en el Registre de Convenis Col·lectiu, Acords col·lectius de treball i Plans d'igualtat de les Illes Balears.

2. Publicar l'Acta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Fer constar que la versió catalana del text és l'original signada pels membres de la Comissió paritària i que la versió castellana és la seva traducció.

4. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

 

Palma, 28 d'octubre de 2021

La directora general de Treball i Salut Laboral Virginia Abraham Orte Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)

 

 

Acta de sessió de la Comissió Paritària per a la Interpretació, Estudi, Vigilància, Conciliació i Arbitratge del I Conveni Col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Identificació de la sessió

Núm.: 1/2021

Data: 27 de juliol de 2021

Hora: de les 09:00 hores a les 12:00 hores

La reunió es realitza de forma telemàtica per webex

Assistents

Per l'empresa

Alexandra Pavlovic Djurdjev, gerent

Eva Ruiz Porres

Sira Fiz Vozmediano

Jaime Martínez-Esparza Rodríguez

Jesús Díaz-Santos Chico

Javier Prats Boned

Beatriz Martínez Bosch

Pels treballadors

Marina Martínez Company (CSIF)

Filiberto Ros Barceló (TIF)

Lilia Amigo Velasco (USAE)

Luis Miguel Bergas (CCOO)

Assisteixen com a assessors la Sra. Antònia Bibiloni (UGT), el Sr. Mateu García Bennasar (CSIF) i la Sra. Maria Horrach Capó (TIF).

Ordre del dia:

1. Implantació de torns de 14 hores a les residències.

2. Establiment d'un complement de disponibilitat o dedicació especial per a determinats llocs de treball.

3. Definició dels complements salarials existents: dedicació especial, horari especial, responsabilitat, dificultat tècnica i penositat.

4. Excedència voluntària per incompatibilitat.

5. Reducció de jornada. Possibilitat d'acumular-la en jornades completes.

6. Mobilitat horitzontal.

7. Modificació dels requisits de titulació del lloc de treball d'enginyer/a industrial

8. Torn obert de paraules.

 

1. Implantació de torns de 14 hores a les residències

La gerent comunica que ha consultat amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports i aquesta no autoritza que s'implantin torns de 14 hores ni de 12 hores, per la qual cosa es rebutja la proposta.

2. Establiment d'un complement de disponibilitat per a determinats llocs de treball.

La gerent informa que, tal com es va acordar a la darrera reunió, havia d'iniciar els tràmits necessaris per tal d'establir un complement de dedicació especial per als directors o directores de serveis residencials, per a la qual cosa, abans de sol·licitar els informes previs preceptius de la Direcció General de Pressuposts, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions i de la Direcció de Funció Pública, necessitava autorització del Patronat de la Fundació i la presidenta d'aquest li va comunicar que no se'l donaria.

La Gerent recorda que la Llei de Pressuposts Generals de la CAIB per a l'any 2021 disposa que, amb caràcter general i amb efectes d'1 de gener de 2021, les retribucions del personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic, no han d'experimentar cap variació respecte de les vigents el 31 de desembre de 2020. A més, estableix que els límits retributius aplicables a cada un dels grups de classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no han d'experimentar cap variació respecte de les vigents el 31 de desembre de 2020. Per altra banda, senyala que, en cas d'establir un complement de dedicació especial per als director o directores de serveis residencials, la quantia no seria l'establerta per als metges, ja que es superaria el límit retributiu aplicable al grup de classificació professional.

3. Definició dels complements salarials existents: dedicació especial, horari especial, responsabilitat, dificultat tècnica i penositat

La gerent reitera que la definició dels complements salarials es troba al Conveni Col·lectiu.

4. Excedència voluntària per incompatibilitat.

Després de debatre sobre si el personal de la Fundació pot sol·licitar l'excedència voluntària per incompatibilitat per ocupar un altre lloc de treball a la Fundació, s'acorda que es pot sol·licitar aquesta excedència si és per ocupar un lloc de treball de categoria distinta.

5. Reducció de jornada. Possibilitat d'acumular-la en jornades completes.

S'estableix que en principi la reducció de jornada, amb reducció proporcional de les retribucions, només es pot acumular en jornades completes en el cas del personal de les residències que treballa a torns, ja que en aquest supòsit, per raons organitzatives, és el més adient per al servei. No obstant això, la Fundació no pot imposar al personal aquesta acumulació i si un treballador o treballadora vol reduir la seva jornada habitual ordinària la seva voluntat preval, tal com estableix l'Estatut dels Treballadors.

Per a la resta del personal, es podrà estudiar en casos concrets l'acumulació en jornades completes.

6. Mobilitat horitzontal

La Sra. Pavlovic explica que, a dia d'avui no és possible dur a terme la mobilitat horitzontal del personal no fix, ja que la Conselleria de Funció Pública exigeix que aquesta mobilitat es faci mitjançant borses de treball internes de cada categoria, la qual cosa no es pot assumir a dia d'avui, atès el treball que suposa convocar aquestes borses i fer la valoració dels mèrits. A més, la conselleria esmentada no permet que el canvi de lloc de feina es faci mitjançant un annex al contracte, sinó que s'ha de subscriure un de nou.

7. Modificació dels requisits de titulació del lloc de treball d'enginyer/a industrial

La Sra. Martínez Bosch explica que, como conseqüència de la convocatòria pública per cobrir un lloc de treball d'enginyer/a industrial, es va rebre una reclamació de la Federació d'Associacions d'Enginyers Industrials d'Espanya perquè la titulació que es sol·licitava com a requisit (títol de grau en enginyeria elèctrica, grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica, grau en enginyeria electrònica industrial, grau enginyeria mecànica, grau en enginyeria en tecnologia industrial o enginyeries equivalents) no era correcta, ja que corresponia a una enginyeria tècnica. Per això, el correcte seria establir com a titulació la següent:

- Trobar-se en possessió de títol universitari oficial que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer/a industrial: disposar de títol d'enginyer/a industrial o de títol de grau més títol de Màster en Enginyeria Industrial, verificat de conformitat amb l'Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer/a industrial (BOE núm. 42, de 18 de febrer).

El Sr. Filiberto Ros proposa que aquest punt es tracti en una propera reunió ja que no s'ha enviat prèviament a la Comissió la documentació que fonamenta la proposta. A més, assenyala que s'haurien de revisar les titulacions de més llocs de feina per determinar si s'ha d'exigir un màster o no.

Per l'anterior, s'acorda incloure aquest punt en la propera reunió i la Sra. Martínez Bosch comunica que avui mateix remetrà la documentació per tal que els membres de la Comissió puguin estudiar la proposta.

8. Torn obert de paraula.

La Sra. Ruiz Porres comenta que s'ha detectat que hi ha persones que canvien els seus torns de treball o dies de vacances o de permisos per assumptes propis ja autoritzats per altres dies en què tenen cites mèdiques o deures inexcusables i que, en aquests casos, no se'ls autoritzaran els permisos horaris.

La Sra. Horrach pregunta si ja s'ha publicat el decreto sobre teletreball per al personal de la CAIB i la Sra. Pavlovic contesta que encara no i que des de la Fundació s'està esperant a la normativa de la comunitat autònoma per implantar-lo, si escau.

I sense haver-hi més temes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

El president                                La secretària

Filiberto Ros Barceló                 Beatriz Martínez Bosch