Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 535308
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’octubre de 2021 de concessió d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. L'article 70.8 del text consolidat de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52 de 1 de març de 2007), atorga al Consell de Mallorca com a pròpia la competència en tutela, acolliment i adopció de menors.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOCAIB núm. 157 ext. de 20/12/1997), amb l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats al Ple d'11/04/2019 (BOIB núm. 67 de 18/05/2019); la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28/02/2019), i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i modificació parcial del Codi Civil i de la LEC.

3. En data 10 d'octubre de 2019, per resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, s'aprova l'actualització de preus de les ajudes escolars establertes a la resolució de 16 de març de 2018 de prestacions econòmiques per acolliments familiars (BOIB núm. 141 de 17 d'octubre de 2019).

4. En data 23 de gener de 2020, per resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, s'aprova l'actualització de preus de les prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per acolliments preadoptius per a l'any 2020 (BOIB núm. 11 de 25 de gener de 2020).

5. Atès a la resolució de la Presidència de data 5 de juliol de 2021 d'actualització dels preus de les prestacions econòmiques, per la qual les ajudes s'incrementen en 100,00 € mensuals amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48004 (BOIB núm. 94 de 15 de juliol de 2021).

6. Es mantenen el preus vigents sense variació segons informe proposta per l'actualització de preus de les prestacions econòmiques de data 26 de gener de 2021.

7. L'article 1.2 i) de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que estan exemptes de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions econòmiques rebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors.

8. Els ingressos que perceben les famílies acollidores en concepte d'acolliment a menors amb mesura de protecció són renta exemptes d'acord amb el que disposa l'art. 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF.

9. Atès els dictàmens aprovats a les Comissions Tècniques Econòmiques (CTE) que es duen a terme setmanalment on es determinen els motius pels quals es concedeixen ajudes econòmiques a les famílies acollidores de menors, així com els motius per deixar sense efectes les esmentades ajudes.

Fonaments de dret

L'art. 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS atorguen a la Presidència la competència per resoldre el procediment d'ajudes i prestacions.

Vista la proposta anterior i l'informe de la Intervenció Delegada nº 2021/2153, de data 27 d'octubre de 2021, fent ús de les meves atribucions conferides per l'art. 7.2, apartat 23) dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67 de 18 de maig de 2019).

Per tot l'exposat anteriorment,

RESOLC

Primer.- Concedir ajudes econòmiques, puntuals i periòdiques pel període comprès entre el mes d'octubre i el mes de desembre de 2021, segons els dictàmens aprovats a la Comissió Tècnica Econòmica a favor de les persones, en qualitat d'acollidores, relacionades a l'Annex I i d'acord amb la relació comptable Q/2021/1875, per import total de 28.307,82 €.

Segon.- Autoritzar i disposar crèdits per import total de 28.307,82 repartits amb càrrec a les partides pressupostàries distribuïts de la següent manera: 13.309,17 €, 14.159,12 € i 839,53 € a la 20.23135.48001, 20.23135.48002 i 20.23135.48004 respectivament, del pressupost de despeses de l'IMAS de 2021.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

El president de l'IMAS i conseller de Drets Socials

Javier de Juan Martin

 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'objecte i termini d'aquest recurs

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DNI

IMPORT

CODI ECONÒMIC

43549334F

36,63 €

2021 20 23135 48004

43549334F

115,06 €

2021 20 23135 48001

43012402X

73,26 €

2021 20 23135 48004

43012402X

230,12 €

2021 20 23135 48001

43070539A

826,02 €

2021 20 23135 48001

43070539A

275,34 €

2021 20 23135 48001

43078298B

826,02 €

2021 20 23135 48001

43078298B

275,34 €

2021 20 23135 48001

54874402J

481,89 €

2021 20 23135 48001

54874402J

80,32 €

2021 20 23135 48001

54874402J

481,89 €

2021 20 23135 48001

54874402J

80,32 €

2021 20 23135 48001

08855669W

481,89 €

2021 20 23135 48001

43165710T

1.335,36 €

2021 20 23135 48001

20817412C

481,89 €

2021 20 23135 48001

43098983L

413,01 €

2021 20 23135 48001

43098983L

137,67 €

2021 20 23135 48001

43030476Y

481,89 €

2021 20 23135 48001

02234338A

36,63 €

2021 20 23135 48004

02234338A

227,48 €

2021 20 23135 48001

43111830D

120,48 €

2021 20 23135 48001

43111830D

20,08 €

2021 20 23135 48001

43111830D

481,89 €

2021 20 23135 48001

43111830D

80,32 €

2021 20 23135 48001

37336402L

240,96 €

2021 20 23135 48001

24084294M

481,89 €

2021 20 23135 48001

24084294M

80,32 €

2021 20 23135 48001

43118913P

103,29 €

2021 20 23135 48001

43055283L

826,02 €

2021 20 23135 48001

43055283L

275,34 €

2021 20 23135 48001

Y6037738E

826,02 €

2021 20 23135 48001

Y6037738E

275,34 €

2021 20 23135 48001

23802332T

413,01 €

2021 20 23135 48001

23802332T

137,67 €

2021 20 23135 48001

X7231465N

481,89 €

2021 20 23135 48001

X7231465N

80,32 €

2021 20 23135 48001

X7231465N

103,29 €

2021 20 23135 48001

43016347E

481,89 €

2021 20 23135 48001

43016347E

80,32 €

2021 20 23135 48001

43230457W

73,33 €

2021 20 23135 48004

43230457W

230,12 €

2021 20 23135 48001

45692420E

300,00 €

2021 20 23135 48004

45692420E

26,64 €

2021 20 23135 48004

45692420E

3.288,57 €

2021 20 23135 48002

45692420E

292,32 €

2021 20 23135 48002

45692420E

385,89 €

2021 20 23135 48002

43189264W

59,94 €

2021 20 23135 48004

43189264W

357,48 €

2021 20 23135 48002

43189264W

59,94 €

2021 20 23135 48004

43189264W

357,48 €

2021 20 23135 48002

43005820Y

59,94 €

2021 20 23135 48004

43005820Y

357,48 €

2021 20 23135 48002

43159405C

46,62 €

2021 20 23135 48004

43159405C

278,04 €

2021 20 23135 48002

43159405C

385,89 €

2021 20 23135 48002

43012171D

481,89 €

2021 20 23135 48002

43012171D

80,32 €

2021 20 23135 48002

43012171D

481,89 €

2021 20 23135 48002

43012171D

80,32 €

2021 20 23135 48002

43012171D

481,89 €

2021 20 23135 48002

43012171D

80,32 €

2021 20 23135 48002

43012171D

481,89 €

2021 20 23135 48002

43012171D

80,32 €

2021 20 23135 48002

18227804M

826,02 €

2021 20 23135 48002

18227804M

275,34 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

120,48 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

20,08 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

481,89 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

80,32 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

120,48 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

20,08 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

481,89 €

2021 20 23135 48002

43012268Z

80,32 €

2021 20 23135 48002

72127258V

120,48 €

2021 20 23135 48002

72127258V

20,08 €

2021 20 23135 48002

72127258V

481,89 €

2021 20 23135 48002

72127258V

80,32 €

2021 20 23135 48002

72127258V

103,29 €

2021 20 23135 48002

41523332Y

120,48 €

2021 20 23135 48002

41523332Y

20,08 €

2021 20 23135 48002

41523332Y

481,89 €

2021 20 23135 48002

41523332Y

103,29 €

2021 20 23135 48002

43196829T

481,89 €

2021 20 23135 48002

43196829T

103,29 €

2021 20 23135 48002

43005820Y

826,02 €

2021 20 23135 48002

43005820Y

275,34 €

2021 20 23135 48002

43079124D

481,89 €

2021 20 23135 48002

41494247Q

66,60 €

2021 20 23135 48004

41494247Q

257,20 €

2021 20 23135 48001