Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 536874
Participació Ciutadana - Modificació decret instrucció artistes al carrer

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el decret AJT 202013241 de 31 d'agost de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 10 de setembre de 2020, es va aprovar el decret que conté la Instrucció que ordena i regula les activitats dels artistes de carrer en zones de domini públic municipal d'aquest ajuntament als carrers del centre de la ciutat i la platja de Palma.

A dia d'avui, s'ha comprovat la necessitat de realitzar-hi una sèrie de modificacions per tal que la redacció del seu articulat sigui el més clara possible per a la ciutadania, en compliment dels principis que han regir l'actuació i relacions de les Administracions públiques amb la ciutadania i que es preveuen en l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. A més a més, es fa necessària una modificació quant a qüestions relatives a les sol·licituds per a l'obtenció del carnet d'artista al carrer i a la seva tramitació, atès que els terminis de presentació es redueixen de vint a quinze dies, per tal de simplificar i agilitzar-ne el procediment, també en coherència amb el que disposa el dit 3; i també escau adaptar la regulació a les exigències de la normativa sobre protecció de dades establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per altra banda, d'acord amb l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de la CAIB, en el procediment d'elaboració de l'Ordenança municipal d'ocupació de la via pública es varen incorporar les recomanacions de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere emès per l'Institut Balear de la Dona en data 20 de febrer de 2018, i plasmar específicament en la redacció de l'article 62 de l'esmentada llei que fa referència a la publicitat que comporti conductes discriminatòries. Aquestes recomanacions no escauen a la regulació del present decret, però cal citar l'article 32 de la llei en relació amb la participació en l'àmbit cultural, el foment de les produccions artístiques i culturals que fomentin els valors d'igualtat entre dones i homes ni les manifestacions artístiques que reprodueixin estereotips i valors sexistes.

Atès pel que s'ha exposat, escau cal realitzar una sèrie de modificacions en diversos articles, per tal de millorar la redacció de l'articulat de la norma que ens ocupa i que, consegüentment, sigui més clara i més accessible per a la ciutadania, i la tramitació per a l'obtenció del carnet d'artista al carrer sigui més àgil i ràpida.

D'acord amb el Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019), de aprovació de les àrees municipals de l'Ajuntament de palma i nomenament dels titulars de dita àrea així com el Decret de Batlia núm. AJT 201913026, de 28/06/2019 (BOIB núm. 94  de 11/07/2019), d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma; d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i d'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, es proposa que el regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern interior, dicti el següent

DECRET

1r.- MODIFICAR del decret AJT 202013241 de 31 d'agost de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 10 de setembre de 2020, i pel qual es va aprovar el decret que ordena i regula les activitats dels artistes de carrer en zones de domini públic municipal d'aquest ajuntament als carrers del centre de la ciutat i la platja de Palma, el següent:

Allà on diu:

Article 5 Sol·licituds i terminis

1. Per a obtenir el carnet d'artista obligatori per a les zones autoritzades l'artista ha de presentar la següent documentació a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC:

 1. Sol·licitud emplenada (annex I)
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
 3. Certificat d'empadronament.
 4. Fotografia format carnet.
 5. Currículum: s'haurà de fer constar l'experiència relacionada amb l'activitat i, si escau, memòria de l'activitat realitzada a Palma.
 6. Declaració de responsabilitat determinada per la seva activitat (annex II)
 7. Dossier de la proposta artística.
 8. Si escau, document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al RMEC.

2. Els criteris i barem de puntuació es troben detallats a l'annex III.

3. Hi ha dues possibilitats de sol·licitud, d'acord amb la duració de l'activitat que es vulgui realitzar:

 1. Sol·licitud per a període anual: les sol·licituds es poden presentar de l'1 al 20 de gener.
 2. Sol·licitud per temporada d'estiu: les sol·licituds es poden presentar de l'1 al 20 d'abril. Es considera temporada d'estiu els mesos compresos entre maig i setembre, ambdós inclosos.

4. L'Ajuntament resoldrà en el termini de 20 dies hàbils des que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds, publicarà les llistes telemàticament perquè es puguin consultar i obrirà període d'al·legacions durant 5 dies hàbils.

5. Per a qualsevol mancança de la documentació exigida serà requerida la seva esmena i si en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció del requeriment no es presenta, s'entendrà desistit en la seva petició i s'arxivarà sense altre tràmit.

6. L'Ajuntament dirimirà les al·legacions presentades en el termini de 5 dies des que finalitzi el període d'al·legacions, i publicarà la llista de places definitives. En recollir el carnet és imprescindible presentar el resguard de pagament de la taxa corresponent.

7. Les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública que s'hagin presentat fora del termini establert, no seran admeses a tràmit.

8. El silenci administratiu en matèria d'ocupació de via pública té caràcter negatiu. En cap cas les sol·licituds suposaran la concessió de la llicència automàticament.

9. Pel cas de pròrroga de la llicència anual per a la realització d'activitats artístiques al carrer, es podrà obtenir la llicència per declaració responsable de la persona, mentre no variï la normativa reguladora.

Ha de dir:

Article 5 Sol·licituds, terminis i tramitació

1. Per a obtenir el carnet d'artista obligatori per a les zones autoritzades, l'artista ha de presentar la següent documentació a qualsevol Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC):

 1. Sol·licitud emplenada (annex I)
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 3. Certificat d'empadronament.
 4. Fotografia format carnet.
 5. Currículum: s'haurà de fer constar l'experiència relacionada amb l'activitat i, si escau, memòria de l'activitat realitzada a Palma.
 6. Declaració de responsabilitat determinada per la seva activitat (annex II)
 7. Dossier de la proposta artística.
 8. Si escau, document on es demostri la pertinença a entitats d'artistes del carrer registrades al RMEC.

El certificat d'empadronament l'hauran d'aportar aquelles persones sol·licitants que no es trobin empadronades al municipi de Palma. Per a les que estiguin empadronades en aquest municipi, l'Ajuntament comprovarà d'ofici aquest extrem.

2. Hi ha dues possibilitats de sol·licitud, d'acord amb la duració de l'activitat que es vulgui realitzar:

a) Sol·licitud per a període anual: les sol·licituds es poden presentar del 15 al 30 de novembre

b) Sol·licitud per temporada d'estiu: les sol·licituds es poden presentar del 15 al 31 de març

Es considera temporada d'estiu els mesos compresos entre maig i setembre, tots dos inclosos.

Les sol·licituds de llicència d'ocupació de via pública que s'hagin presentat fora del termini establert no seran admeses a tràmit.

En cap cas les sol·licituds suposaran la concessió de la llicència automàticament

3. Tret del que disposa el punt següent, s'arxivaran sense cap altre tràmit les sol·licituds que no estiguin degudament signades per la persona sol·licitant i les que no vagin acompanyades dels documents prevists en les lletres f) i g) de l'apartat primer d'aquest article, els quals tendran caràcter de documentació essencial.

4. Per a qualsevol mancança respecte de la resta de documentació exigida en aquest article, es requerirà la seva esmena, i si en el termini de 5 dies hàbils des de la recepció del requeriment no s'esmena, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà sense altre tràmit.

També s'arxivaran sense cap altre tràmit aquelles sol·licituds relatives a grups d'artistes que no compleixin amb el que disposa l'article 10.1 d'aquest decret.

5. L'Ajuntament resoldrà en el termini de 20 dies hàbils des de què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds, d'acord amb els criteris i barem de puntuació prevists en l'annex III, publicarà les llistes telemàticament perquè es puguin consultar i obrirà període d'al·legacions durant 3 dies hàbils.

6. El silenci administratiu en matèria d'ocupació de via pública té caràcter negatiu.

7. Es podrà prorrogar la llicència anual per a la realització d'activitats artístiques al carrer. Per a l'obtenció d'aquesta llicència serà suficient la declaració responsable de la persona i la fotografia en format carnet, mentre no variï la normativa reguladora.

2n.- SUPRIMIR de l'article 6 del decret de referència el seu apartat 3, que disposa: No trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la hisenda municipal serà motiu de denegació.

3r.- AFEGIR en el decret de referència el Capítol VII, relatiu a la protecció de dades, el qual ha de disposar:

Capítol VII Protecció de dades

Article 21Protecció de dades dels sol·licitants

Les dades personals facilitades en compliment de l'objecte d'aquest decret han de ser tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació de les llicències d'artistes al carrer, així com, en el cas de les llicències de caràcter anual, la seva pròrroga, d'acord amb el que disposa el present decret.

El responsable del tractament de les dades personals recollides en virtut d'aquest decret és la Direcció General de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, davant la qual els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió d'aquelles.

4t.- SUPRIMIR la disposició transitòria única (Convocatòria extraordinària) del decret de referència, que disposa: S'estableix un període extraordinari per a la sol·licitud de llicències i atorgament fins al 31 de desembre de 2020. Aquest període extraordinari s'iniciarà en el moment de la seva publicació durant 20 dies naturals, d'acord amb els criteris establerts a l'article 5 del present decret.

5è.- MODIFICAR I APROVAR l'annex I (Sol·licitud per a la realització d'activitats artístiques al carrer) del decret de referència en el sentit d'incloure-hi una clàusula relativa a la protecció de dades.

6è.- ADJUNTAR a aquest decret l'annex I (Sol·licitud per a la realització d'activitats artístiques al carrer).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021)

La directora general de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial Clàudia Costa del Río Que es decreti, El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior p.d. Decret AJT 201913026, de data 28/06/2019 (BOIB núm. 94, d'11/07/2019) Alberto Jarabo Vicente p.d. Decret AJT 201912198, de data 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019) En prenc raó, El cap de Departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, P.d. decret núm. 3000, de 26/02/14 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Alberto Gómez Martí