Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 535082
Convocatòria d'ajudes prevenció incendis 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2021, va acordar:

PRIMER.- AUTORITZAR la despesa per import de 15.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 136 48022 condicionat al que disposi el corresponent Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2022.

SEGON.- APROVAR la present Convocatòria extraordinària d'ajudes per a la prevenció d' incendis forestals i protecció del paisatge rural, que a continuació es transcriuen:

CONVOCATÒRIA  D'AJUDES PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS 2021.

1. OBJECTE, FINALITAT I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport econòmic a les actuacions, les iniciatives i els projectes de les societats i associacions que gestionin vedats de caça del municipi de Sant Josep de sa Talaia i les Associacions de propietaris de terrenys forestals o rústics que tinguin com a objectiu la preservació de l'entorn, la conservació del paisatge i la prevenció dels incendis forestals dels terrenys que gestionin en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

La Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/85) estableix en el seu article 25 que és competència dels municipis la prevenció i extinció d'incendis. En aquest sentit, el Decret 125/2007 d'incendis forestals de les Illes Balears defineix com actuacions de prevenció d'incendis forestals totes aquelles activitats dirigides a evitar l'inici de l'incendi forestal ia crear les condicions per a minimitzar la propagació i limitar a màxim als efectes perjudicials que puguin ocasionar a persones, béns, patrimoni rural i medi ambient en general.

Així mateix, la Llei de Forests (Llei 43/2003) estableix en el seu article 43 que correspon a les administracions públiques competents la responsabilitat de l'organització de la defensa contra incendis forestals i que han d'adoptar, de manera coordinada, mesures que condueixin a la prevenció, detecció i extinció dels incendis, independentment de la titularitat de les muntanyes.

D'altra banda, la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat (Llei 42/2007) estableix, en el seu article 5, que les administracions públiques han de promoure la participació i les activitats que contribueixin a assolir els objectius de la llei, entre els quals s'inclou la gestió sostenible dels recursos naturals, la preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals i del paisatge.

En el mateix sentit, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableix en el seu article 23 que els poders públics han de vetllar per la defensa i la protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge i establiran polítiques de gestió, ordenació i millora de la seva qualitat harmonitzant-les amb les transformacions que es produeixen per l'evolució social, econòmica i ambiental.

Així doncs, el marc normatiu actual estableix de forma clara la responsabilitat de les administracions locals per dur a terme actuacions de prevenció dels incendis forestals i de forma més general la responsabilitat per prendre mesures de gestió sostenible dels recursos naturals i de protecció del paisatge .

El desenvolupament rural (mitjançant la conservació de cultius i neteja de masses forestals) és un element clau en el manteniment del paisatge i en la prevenció dels incendis forestals, i cal destacar que gran part dels terrenys forestals i rurals del municipi de Sant Josep de sa Talaia es troben inclosos en vedats de caça gestionats per societats de caçadors i associacions de veïns o estan inclosos en associacions de propietaris de terrenys forestals o rurals. Aquestes entitats duen a terme actuacions de manteniment de cultius, recuperació d'espais agrícoles degradats que d'altra banda seguirien en estat d'abandonament, neteja de boscos, així com actuacions de millora i protecció de l'entorn on realitzen la seva activitat, afavorint així la conservació del medi ambient, la recuperació d'usos tradicionals i col·laborant en la prevenció d'incendis forestals.

2. RÈGIM JURÍDIC

2.1. La present convocatòria se sotmet a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (BOIB núm. 66 de 30 de maig de 2017) ) i per l'acord plenari de data 27 de maig de 2021, per la qual s'aprova la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021) i en el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a l'any 2020/2022 (BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

Aquesta convocatòria s'exposarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament i es publicarà a la BDNS.

3. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

Aquesta convocatòria està dotada amb un màxim de 15.000 € a amb càrrec a la partida pressupostària 136 48022 condicionat al que disposi el corresponent Pressupost de la Corporació per a l'exercici 2022.

4. REQUISITS GENERALS

Podran acollir-se a aquesta convocatòria aquelles societats de caçadors i associacions de veïns que gestionin vedats de caça al municipi de Sant Josep de sa Talaia i les associacions d'agricultors o de propietaris de terrenys forestals o rústics, i que compleixin els següents requisits:

a) Gestionar terrenys del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

b) Tenir caràcter no lucratiu.

c) Trobar-se el beneficiari al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep.

d) No trobar-se el beneficiari incurs en cap de les causes d'incompatibilitat i complir els requisits que fixa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Estar inscrit en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament.

5. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Només es consideraran activitats subvencionables aquelles que es realitzin en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que es puguin justificar amb factures i que hagin estat realitzades entre 1 de gener i el 31 d'octubre de l'any 2021. Les activitats objecte de la subvenció són les següents:

 1. Sembra i recuperació de cultius: Sembres o recuperacions de cultius de parcel·les identificades cadastralment. Amb la sol·licitud es lliurarà la relació de parcel·les identificades cadastralment i un plànol d'ubicació de les mateixes. S'inclouen en aquest apartat les despeses de personal, maquinària, tractament de residus, compra de llavors o altres productes complementaris i altres despeses relacionades.

 2. Millores d'hàbitats: Seran subvencionables les activitats de poda, neteja de camins, treballs forestals, repoblacions forestals, retirades de residus, i altres despeses relacionades, realitzades sempre d'acord amb les instruccions i permisos corresponents per part de les administracions públiques. Amb la sol·licitud s'haurà d'incloure un plànol que assenyali les parcel·les o camins on s'ha realitzat l'actuació.

 3. Prevenció d'incendis forestals: Seran subvencionables les actuacions de prevenció d'incendis forestals com ara faixes contra-incendis, dipòsits contra-incendis (per a mitjans d'extinció aeris i terrestres), activitats i materials de difusió / educació i actuacions similars, realitzades sempre d'acord amb les instruccions i permisos corresponents per part de les administracions públiques. Amb la sol·licitud s'haurà d'incloure un plànol que assenyali les parcel·les o camins on s'ha realitzat l'actuació. S'inclouen en aquest apartat les despeses de personal, obres, maquinària i altres despeses relacionades.

Totes les activitats per a les quals se sol·liciti la subvenció han de disposar dels corresponents permisos, autoritzacions i / o llicències necessàries per a la seva realització.

6. RÈGIM DE LES AJUDES

6.1. La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva. Només podran obtenir subvenció aquells sol·licitants que reuneixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

6.2. S'estableix com a únic mitjà de notificació de tots els actes de tràmit del present procediment, la seu electrònica de l'Ajuntament (www.santjosep.org).

6.3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i un cop revisades aquestes per l'òrgan instructor, s'exposarà, segons s'estableix a la base 6.2, la llista provisional d'admesos per a participar en el procediment així com les ressenyes de les sol·licituds que tinguin algun defecte o hagin de ser esmenades.

Si la sol·licitud i / o documentació presentada té cap defecte, manca alguna documentació, l'interessat disposarà d'un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de requeriment. Transcorregut aquest termini sense haver adjuntat la documentació requerida, es considerarà desestimada la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Un cop passat el termini per a l'esmena de documentació o presentació d'al·legacions i un cop resoltes aquestes per l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor publicarà la llista definitiva d'admesos i exclosos per a participar en el procediment.

6.4. Només podran obtenir subvenció aquells sol·licitants que, reunint els requisits exigits, compleixin les condicions assenyalades en la base 4.

6.5. Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts per part de qualsevol altre organisme, administració o institució pública o privada. La suma total dels ajuts percebuts per a la mateixa activitat no podrà ser, en cap cas, superior al cost total de l'activitat subvencionada. El beneficiari està obligat a comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic, nacional o internacional, així com de tota entitat o institució privada.

6.6. Les ajudes no podran ser superiors a les despeses originades per l'activitat objecte d'aquesta convocatòria, sense perjudici de les limitacions pressupostàries. Si el total d'ajuts a concedir superés la consignació pressupostària d'aquesta línia de subvencions, aquestes es distribuiran de forma proporcional, garantint un mínim per a tots els sol·licitants amb actuacions subvencionables.

Aquestes subvencions no generen cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en exercicis posteriors i, per tant, tampoc es poden al·legar com a precedent.

7. SOL·LICITUD, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

7.1. Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant el model normalitzat que es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. Les instàncies s'han de registrar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia o en la forma establerta en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas s'haurà de passar avís per correu electrònic a l'adreça: trinidad.navarro@santjosep.org

7.2. Els sol·licitants, juntament amb el model de sol·licitud han de presentar la següent documentació:

 1. Annex I – Declaracions responsables (incorporat en el model de sol.licitud a la pàgina web de l'Ajuntament)

 2. Compte justificatiu, la qual haurà de contenir una memòria d'actuació i una memòria econòmica amb el detall que preveu l'article 72 del RLGS i amb la informació requerida al punt 5 de la present convocatòria

 3. Factures que justifiquin les despeses realitzades

 4. Justificant de pagament de les factures (certificat de l'empresa proveïdora, extracte bancari)

Si els documents exigits en la sol·licitud ja s'haguessin presentat a l'Ajuntament en una altra ocasió, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'article 53.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència on es presentaren o emesos. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, de les prescripcions contingudes en la convocatòria corresponent. L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

7.3. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies comptats a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB.

8) QUANTIA DE LES AJUDES I CRITERIS DE VALORACIÓ

8.1) Quantia de les ajudes.

La quantia de les subvencions podrà ser del 100% del cost de l'activitat, sempre que l'import de l'ajut, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, no superi el cost de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. En cap cas serà subvencionable el pagament d'impostos, taxes o tributs.

En qualsevol cas, l'import màxim de la subvenció per a cada entitat serà de 9.000,00 €.

En cas que les sol·licituds formulades que compleixin els requisits superin la quantitat disponible, es distribuirà el fons de manera proporcional a la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració establerts en aquestes bases, garantint un mínim per a tots els sol·licitants amb actuacions subvencionables.

8.2) Criteris de valoració.

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds serà el següent (màxim de 60 punts):

a) Qualitat de les activitats realitzades: Puntuació màxima 20 punts

 1. 1) Sembres i recuperació de cultius: 10 punts

 2. 2) Millora d'hàbitats: 15 punts

 3. 3) Prevenció d'incendis forestals: 20 punts

b) Nombre de socis de l'entitat: Fins a 20 punts

c) Superfície de terreny: Fins a 20 punts

L'apartat c) es refereix a la superfície del vedat de caça o en la superfície dels terrenys que formen part de l'associació en el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

9. ÒRGAN COL·LEGIAT

L'òrgan col·legiat realitzarà, a partir d'un informe del tècnic de l'Àrea de Medi Ambient, la valoració tècnica de les sol·licituds i elaborarà la proposta de resolució de concessió, la qual, a través de l'òrgan instructor, elevarà a l'òrgan resolutori per a la concessió de les subvencions. L'òrgan instructor té atribuïdes les següents funcions:

a) Examinar les sol·licituds, la documentació presentada i l'informe tècnic i comprovar les dades en virtut dels quals s'haurà d'adoptar la resolució.

b) Analitzar i valorar les sol·licituds i l'informe tècnic d'acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria.

c) Requerir als sol·licitants la correcció o millora de les seues sol·licituds, si escau.

d) Formular la proposta de concessió de subvencions corresponent i elevar a l'òrgan competent per a la seva resolució.

e) Resoldre qualsevol dubte que es presenti en la interpretació i aplicació d'aquesta convocatòria.

10. INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

10.1. L'òrgan instructor del procediment correspon a un/a funcionari/funcionària del Ajuntament, que farà d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, saber i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha resoldre la concessió dels ajuts, que té atribuïdes les funcions que estableix l'article 24 de la Llei General de Subvencions i article 12 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució provisional concedint un termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la proposta, perquè els interessats puguin presentar al·legacions, si és el cas.

Finalitzat aquest termini i examinades les al·legacions que, si escau, hagin presentat els interessats, l'òrgan instructor, previ informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta de resolució definitiva que dirigirà a l'òrgan competent per resoldre, que dictarà resolució definitiva amb la llista de sol·licitants que hagin obtingut ajudes i la quantia de les ajudes concedides, que es notificarà de conformitat amb l'exposat en la base 6.2.

10.2. L'òrgan competent per resoldre les convocatòries de subvencions és l'alcalde de Sant Josep de sa Talaia, sense perjudici que pugui ser assistit per la Junta de Govern Local, segons les atribucions que li confereix l'article 23.2) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i en relació amb l'article 10.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

La resolució serà pública de conformitat amb el que preveu l'article 18.2 de la Llei 38/2003 general de subvencions i l'article 17 de l'Ordenança general de les bases reguladores de les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Sant Josep.

El termini per a la resolució i notificació del procediment és d'un mes des de la data de finalització del termini per a presentació de les sol·licituds a què es refereix aquesta convocatòria

La resolució ha d'especificar els següents aspectes: beneficiari; import de l'activitat que se subvenciona; quantia de l'ajuda; partida pressupostària a la qual s'aplica.

11. PUBLICITAT DELS PROJECTES SUBVENCIONATS

Cada entitat beneficiària d'una subvenció reflectirà, en les activitats que realitzi, la col·laboració de la corporació i s'expressarà que ha estat subvencionada per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

La persona o entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció. Les mesures de difusió poden consistir en la inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent, així com en llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé, en mencions realitzades en mitjans de comunicació o altres que resultin adequades a l'objecte subvencionat i d'eficàcia equivalent a les esmentades.

12. FACTURA JUSTIFICATIVA

12.1. Les factures hauran de ser emeses a nom de l'entitat que sol·licita la subvenció i amb anterioritat a la finalització del termini de sol·licitud de la subvenció que estableix el punt 7.3 de la present convocatòria. 

12.2. S'haurà d'acreditar el pagament de la factura justificativa amb anterioritat a la finalització del període de sol·licitud de la subvenció.

12.3. L'acreditació de l'abonament de la despesa del projecte es durà a terme a través de la documentació que a continuació s'indica, depenent dels mitjans de pagament que s'hagin utilitzat:

 1. Pagament en efectiu: factura, signada i segellada pel proveïdor, en la qual s'especificarà la despesa a la qual correspon el pagament, la data i l'expressió «rebut en metàl·lic», «pagat en metàl·lic», «pagat» o similar. Sota la signatura ha de figurar el nom, cognoms i número de document d'identitat de la persona que signa.

 2. Pagament amb targeta de crèdit:

  • Tiquet de compra en el qual figuri el pagament amb targeta.

  • Tiquet de compra i resguard del pagament amb targeta en cas que no figuri en el tiquet de compra.

  • Extracte del compte en què figuri el càrrec de pagament amb targeta. L'extracte del compte pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en la qual, com a mínim, hi consti el titular i el número de compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa la transferència i l'import i la data de l'operació.

 3. Pagament mitjançant transferència bancària o ingressos en un compte bancari:

  • Còpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o del document bancari acreditatiu del pagament en què figuren el concepte de la transferència o l'ingrés, la data del document, l'import, la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, i les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb la persona beneficiària i amb l'emissor de la factura, respectivament.

  • Extracte del compte bancari de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquesta transferència.

 4. Pagament mitjançant xec nominatiu:

  • Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu emès a nom del proveïdor que expedeix la factura o document equivalent, sempre que estigui vençut.

  • Extracte del compte corrent de la persona beneficiària de l'ajuda en el qual figuri el càrrec d'aquest xec o pagaré.

 5. Pagament mitjançant pagarés, lletres de canvi o similars:

  • Document acreditatiu del càrrec en compte l'efecte mercantil.

  • Extracte del compte en què figuri el càrrec de l'efecte mercantil.

   Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o document similar emès per l'entitat bancària que contingui el titular i el número de compte en el qual s'ha carregat l'efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, la persona beneficiària, el concepte pel qual es fa l'efecte mercantil, l'import de la lletra de canvi i la data d'emissió de la lletra i de l'abonament per part del lliurat.

f. Pagament per domiciliació bancària:

 • Notificació bancària del càrrec.

 • Extracte bancari en el qual figuri el càrrec de la domiciliació. Aquesta documentació es pot substituir per un certificat o títol similar de l'entitat bancària en què consti el titular i el número del compte corrent en què s'ha fet el càrrec i l'ordenant del càrrec, la persona beneficiària, el concepte pel que es fa el càrrec i l'import i la data de l'operació.

13. PAGAMENT DE L'AJUDA

El pagament de la subvenció aprovada només es podrà fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i una vegada justificada la publicitat de la subvenció, d'acord amb l'article 11 de la present convocatòria.

14. RÈGIM DE RECURSOS

Contra la resolució que recaigui en aquest procediment, la qual posarà fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos que preveu la legislació vigent. Aquests són els següents, alternativament: El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la mateixa. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta. El recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

15. GRADUCACIÓ ELS INCOMPLIMENTS

L'incompliment de qualsevol de les condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions en els termes que estableix l'article 37 de la LGS o el seu compliment extemporani, quan el compliment total de les condicions o el del termini fos determinant per a la consecució de la fi públic perseguit, serà causa de pèrdua total del dret i de reintegrament, si és el cas.

Fora dels casos expressats en el paràgraf precedent, el compliment parcial de les condicions o la realització en termini de només una part de l'activitat, sempre que s'acrediti una actuació de la persona o entitat beneficiària inequívocament tendent a la satisfacció dels compromisos o es degués a força major, donarà lloc al pagament parcial de la subvenció o, si escau, al reintegrament parcial aplicant la proporció en què es trobi l'activitat realitzada respecte de la total.

16. DIFERÈNCIES ENTRE VERSIONS

En cas de diferències entre les versions en català i castellà d'aquesta convocatòria, s'ha de prendre com a vàlida la versió en català.”

El que es publica per general coneixement

 

Sant Josep de sa Talaia, 8 de novembre de 2021

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez