Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 535325
Resolució de la Presidència de l’institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 4 de novembre de 2021 mitjançant la qual es convoca la consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament d’ajudes d’urgència social de suport a la inserció social del Consell Insular de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

La Cap de Secció de Prestacions juntament amb el Director Insular d'Inclusió Social, en data 3 de novembre de 2021, han emès informe proposta en el qual consten els següents antecedents:

«Un dels recursos de que disposa la Direcció Insular d'Inclusió Social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és el Servei Especialitzat d'Inserció Social I Laboral (d'ara endavant SEISL); aquest Servei te per objectiu donar resposta a les necessitats d'inclusió social que poden presentar les persones en situació de vulnerabilitat social, risc o exclusió social, que requereixen una atenció particularitzada, una especialització tècnica i/o la disposició de recursos determinats.

Es tracta d'un Servei d'acompanyament als processos d'inserció social; acompanyament entès com el marc de la intervenció tècnica, basada en l'establiment d'un vincle relacional entre professional i persona atesa, des del respecte i acceptació, mitjançant la qual dur a terme intervencions de valoració diagnòstica i disseny consensuat d'objectius de canvi i itineraris individualitzats d'inserció. Es tracta d'itineraris dirigits a potenciar les capacitats de la persona, ja siguin de caràcter social o sociolaboral, que permetin afrontar les dificultats que obstaculitzen l'accés de la persona a la plena inserció. La intervenció pot centrar-se en diferents àmbits vitals, treballant , entre d'altres aspectes, l'autonomia personal, acompanyament emocional, motivació, foment de la salut i la imatge, adquisició d'habilitats socials, laborals, accés a recursos formatius i al mercat laboral.

Tenint en compte que la inclusió social implica poder tenir recursos i oportunitats que garanteixin el dret a la participació en els diferents àmbits de la vida social, l'ajut econòmic d'urgència social de suport a la inserció que es pretén regular, respon a la necessitat social de possibilitar un escenari d'autonomia econòmica als nuclis familiars que es trobin en situació d'insuficiència de recursos econòmics, reduint les desigualtats socials provocades pels factors econòmics de vulnerabilitat i risc d'exclusió que priven a les persones del seu dret a la plena inclusió.

Les ajudes econòmiques que es pretenen regular mitjançant el desenvolupament de la reglamentació dels ajuts d'urgència social de suport a la inserció, suposen un impuls perquè les persones ateses al SEISL puguin dur a terme itineraris d'inclusió social i/o sociolaboral, assolir els objectius consensuats i fixats en el marc del procés d'acompanyament a la inserció social, millorant les oportunitats dels nuclis familiars en situació de vulnerabilitat social o risc d'exclusió social per allunyar-se d'aquesta situació i afavorir una societat amb manco desigualtats i més cohesió social.

Es tracta d'una ajuda compatible i complementària amb les diferents pensions, prestacions, subsidis i ajudes que concedeix l'Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com a les que es concedeixen en l'àmbit municipal en supòsits de necessitats bàsiques i suport a processos d'inserció sociolaboral, sempre i quan no superin el barem que s'establirà reglamentàriament i que la seva concessió no perjudiqui a l'accés o continuïtat de prestacions de dret subjectiu i que permeti als seus beneficiaris obtenir un nivell de benestar social mínim dotant-los dels recursos necessaris per facilitar el seu desenvolupament de forma autònoma en la comunitat, reduint el risc d'exclusió social.

Inicialment, com a suport als processos d'Inserció es disposava de la prestació econòmica de la Renda Mínima d'Inserció, que es regulava pel Decret 117/2001, de 28 de setembre, que va finalitzar el 31 de març de 2021 de conformitat amb l'establert per l'article 4.4 del Decret Llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sector de activitat administrativa (BOE núm.19 de 22 de gener de 2021), que modificava la Disposició transitòria primera del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020 ).

La situació produïda per la derogació definitiva de la Renda Mínima d'Inserció a dia 31 de març de 2021 va situar a un gran nombre de persones en una situació de carència en l'accés a necessitats socials bàsiques. Per fer front a la situació social d'emergència existent es va trobar adient per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials acudir a la via de l'article 87.3 del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.109 de 16 de juny de 2020) per a l'aprovació, mitjançant Resolució de la Presidència de 20 d'abril de 2021, del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, (BOIB núm. 53 de 22 d'abril de 2021) i la seva posterior modificació i rectificació d'errors (BOIB núm.79 de 15 de juny de 2021) per aquelles persones que havien sol·licitat la Renda Mínima d'Inserció o de la Renda Social Garantida, segons pertoqui, a data 31 de març de 2021 i no ser-ne perceptor (ni titular ni beneficiari) a data 31 de març de 2021 ni tenir resolució definitiva de ambdues.

D'acord als requisits que regulaven l'ajut d'urgència social, modalitat d'emergència és previsible que al llarg del any 2022 totes les persones que han estat beneficiàries exhaureixin la prestació que els va ser concedida.

S'ha constatat que la situació de necessitat econòmica d'alguns dels usuaris dels processos i itineraris d'inserció social, i dels seus nuclis de convivència, requereix poder dotar-los d'un ajut econòmic pel tal de reforçar els processos cap a l'assoliment dels objectius consensuats i fixats en el marc del procés d'acompanyament.

L'article 79 del Decret llei 10/2020, de 12 de juny estableix que les ajudes d'urgència social en la modalitat de suport, poden ser causades per l'objecte de reforçar processos d'inserció social. L'article 80, estableix que la finalitat d'aquestes ajudes és facilitar un escenari d'autonomia econòmica a les unitats de convivència en diferents supòsits, entre ells en els programes de suport a la inserció social. L'article 87.2 preveu que les administracions públiques poden regular el procediment, quanties i conceptes de les prestacions de suport familiar i suport a la inserció mitjançant desenvolupament reglamentari.

Atès que existeixen situacions de necessitat econòmica que afecten a usuaris del SEISL i als seus nuclis familiars, interferint en els processos d'inserció, fent necessari un suport econòmic per reforçar aquests processos; la Direcció Insular d'Inclusió Social considera adient disposar d'una disposició legal, amb caràcter reglamentari, que reguli de forma estable, l'ajut econòmic d'urgència social de suport als processos d'inserció social dels usuaris del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, sempre dins els termes de la disponibilitat pressupostària anual de l'IMAS.»

Consideracions jurídiques

Pel que fa la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4, relatiu a la competència pròpia dels consell insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consell insulars en matèria de serveis socials i seguretat socials, que estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm 284, de 27 de novembre de 2001)

3. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2, d'acord amb el qual l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca i adscrit al Departament de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca, qui exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.

4. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009), en el seu article 1 que estableix que l'objecte de la llei és configurar un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones, tot potenciant-ne l'autonomia i la qualitat de vida. Així mateix , a l'article 3, recull d'entre els objectius que han de regir els serveis socials, el de millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones. L'article 37. b) de la mateixa Llei regula les competències dels Consells Insulars, el qual estableix que aquests hauran "d'exercir la potestat reglamentària en els termes prevists en la normativa vigent".

En relació a les prestacions econòmiques l'article 22 del mateix cos legal estableix que són prestacions econòmiques les aportacions dineràries que tenen per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i que no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts.

5. El Decret llei 10/2020 de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears ( BOE núm. 195, de 17 de Juliol de 2020) regula les prestacions socials de caràcter econòmic en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears distingint entre les de caràcter de dret subjectiu, dret de concurrència o d'urgència social, de conformitat al que s'estableix en la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears. Els articles 77 i següents del Decret estableixen que les ajudes d'urgència social són prestacions socials de caràcter econòmic del Sistema Públic de Serveis Socials delimitats per concepte i temporalment. La finalitat de les ajudes d'urgència social és la cobertura de les necessitats socials bàsiques que permeten la subsistència o bé faciliten un escenari d'autonomia econòmica de les unitats de convivència. L'article 87.2 del Decret 10 /2020 estableix que les administracions públiques poden regular el procediment, quanties i conceptes de les prestacions de suport familiar i suport a la inserció mitjançant desenvolupament reglamentari.

6. L'article 79 del Decret estableix que les ajudes d'urgència social en la modalitat de suport, poden ser causades per l'objecte de reforçar processos d'inserció social. L'article 80, estableix que la finalitat d'aquestes ajudes és facilitar un escenari d'autonomia econòmica a les unitats de convivència en diferents supòsits, entre ells en els programes de suport a la inserció social.

Per a finalitzar, l'article 2.3 del Decret estableix que les prestacions de caràcter social no tenen caràcter de subvenció, tot això de conformitat a l'article 22.3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

7. La competència per a l'aprovació de la convocatòria de la consulta pública correspon al President de l'IMAS de conformitat amb l'article 7.3 dels Estatuts de l'IMAS.

Pel que fa al procediment,

8. L'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP) preveu que, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de norma, totes les administracions públiques han de realitzar una consulta pública, a través del seu portal web.

La consulta pública te caràcter previ a la redacció del text normatiu i té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania perquè puguin exposar les seves propostes i aportar suggeriments en relació a :

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb l' iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

RESOLC

1. Sotmetre a consulta pública prèvia, per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de la publicació d'aquesta resolució al BOIB, l'elaboració del reglament d'ajudes d'urgència social de suport a la inserció social del Consell Insular de Mallorca, d'acord amb la informació que s'adjunta com a annex.

2. Publicar al tauler d'anuncis de l'IMAS els anuncis corresponents a aquest procediment, a l'àrea Ordenanzas y Reglamentos, que es troba a la portada de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/); a l'apartat de Transparència de la web de l'IMAS (https://www.imasmallorca.net/ca/transparencia); i a l'apartat d'elaboració de normativa de la seu electrònica del Consell de Mallorca tota la informació relativa a la tramitació d'aquest projecte normatiu, (https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=74190), des de la qual es podran fer les aportacions  per part de les persones interessades.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (5 de novembre de 2021)

El president Javier de Juan Martín

 

Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament d'ajudes d'urgència social de suport a la inserció social del Consell Insular de Mallorca

Antecedents de la norma

La situació produïda per la derogació definitiva de la Renda Mínima d'Inserció a dia 31 de març de 2021 va situar a un gran nombre de persones en una situació de carència en l'accés a necessitats socials bàsiques. Per fer front a la situació social d'emergència existent es va trobar adient per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials acudir a la via de l'article 87.3 del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm.109 de 16 de juny de 2020) per a l'aprovació, mitjançant Resolució de la Presidència de 20 d'abril de 2021, del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, (BOIB núm. 53 de 22 d'abril de 2021) i la seva posterior modificació i rectificació d'errors (BOIB núm.79 de 15 de juny de 2021) per aquelles persones que havien sol·licitat la Renda Mínima d'Inserció o de la Renda Social Garantida, segons pertoqui, a data 31 de març de 2021 i no ser-ne perceptor (ni titular ni beneficiari) a data 31 de març de 2021 ni tenir resolució definitiva de ambdues.

 

D'acord als requisits que regulaven l'ajut d'urgència social, modalitat d'emergència és previsible que al llarg del any 2022 totes les persones que han estat beneficiàries exhaureixin la prestació que els va ser concedida.

 

S'ha constatat que la situació de necessitat econòmica d'alguns dels usuaris dels processos i itineraris d'inserció social, i dels seus nuclis de convivència, requereix poder dotar-los d'un ajut econòmic pel tal de reforçar els processos cap a l'assoliment dels objectius consensuats i fixats en el marc del procés d'acompanyament.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

La situació de necessitat econòmica per dur a terme els processos i itineraris d'inserció social d'alguns dels usuaris i dels seus nuclis de convivència, atesos pel Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que no és atesa o no és satisfeta suficientment mitjançant les diferents pensions, prestacions, subsidis i ajudes que concedeix l'Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com a les que es concedeixen en l'àmbit municipal en supòsits de necessitats bàsiques i suport a processos d'inserció sociolaboral i que necessiten d'un complement, per tal que aquests usuaris puguin centrar-se en l'assoliment dels objectius acordats en el marc del procés d'acompanyament.

Justificació de la necessitat i oportunitat d'aprovar-la

Atesa la situació de necessitat econòmica d'alguns dels usuaris dels processos i itineraris d'inclusió social, i dels seus nuclis de convivència; tenint en compte la previsió d'evolució de l'economia i com aquesta afecta a les persones en situació de major vulnerabilitat; i que l'article 87.2 del Decret llei 10/2020, de 12 de juny preveu que les administracions públiques poden regular el procediment, quanties i conceptes de les prestacions de suport familiar i suport a la inserció mitjançant desenvolupament reglamentari es considera oportú disposar d'una disposició legal, amb caràcter reglamentari, que reguli de forma estable, l'ajut econòmic d'urgència social de suport als processos d'inserció social dels usuaris del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Objectius de la norma

Regular els següents aspectes de l'ajuda:

 

- el requisits i obligacions de les persones beneficiàries i el seu nucli de convivència

- els ingressos computables per ser beneficiaris de l'ajuda

- la quantia de l'ajuda i els criteris a tenir en compte per fixar-la així com per la seva actualització anual

- la documentació a aportar pels interessats

- els criteris de valoració social i econòmica a tenir en compte per a la valoració tècnica que proposi la concessió o denegació de l'ajuda

- determinar l'òrgan competent per la instrucció i concessió de les ajudes

- definir el procediment a seguir per la tramitació de l'ajuda

- la durada

- les actuacions de seguiment

- les causes de modificació, suspensió i finalització

- els supòsits excepcionals

Possibles alternatives reguladores i no reguladores

No es possible convocar anualment aquestes ajudes atès que les situacions de necessitat que es pretenen atendre amb aquest ajut no poden estar supeditades a una convocatòria anual si no que han de estar disponibles en el moment que tècnicament es detecti la necessitat.

 

El Decret llei 10/2020, de 12 de juny permet la regulació d'aquesta tipologia d'ajuts mitjançant una disposició reglamentària, pel que es considera eficient l'aprovació d'aquest reglament, que dotarà de major seguretat jurídica a tots els operadors jurídics i no jurídics que es veuran afectats.