Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 533682
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 12 de novembre de 2020 es va iniciar el tràmit de consulta prèvia de l'Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Aquest tràmit va finalitzar el dia 25 de novembre de 2020.

2. Mitjançant Resolució de 18 de gener de 2021 el conseller d'Educació, Universitat i Recerca va dictar l'inici de la tramitació de l'Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears i va designar com a òrgan responsable del procediment la Direcció General de Política Universitària.

3. Atesa la naturalesa de la matèria regulada, es considera oportú sotmetre a informació pública l'Avantprojecte de llei.

Fonaments de dret

1. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent  

 

Resolució

1. Sotmetre l'Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears a informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades, per consultar-lo, a la pàgina web de la Direcció General de Política Universitària i Recerca (http://dgrdi.caib.es) i a la pàgina web de participació ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini d'informació pública en deu dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les al·legacions s'han de presentar a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions a l'Avantprojecte per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat “Participació en l'elaboració normativa” de la pàgina web de participació ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que estableix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'han d'incloure en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, l'òrgan responsable de tramitar l'Avantprojecte n'ha d'emetre la diligència corresponent.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (22 d'octubre de 2021)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons