Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 535547
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 8 de novembre de 2021, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Dia 18 de juny de 2021, el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va acordar aprovar l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019.

2. Dia 2 de novembre de 2021, el president del Parlament de les Illes Balears va comunicar que s'havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari referent al dit Informe, que va tenir lloc amb la presentació i el debat de l'Informe a la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 26 d'octubre de 2021.

Fonaments de dret

1. L'article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, regula els informes o les memòries de fiscalització i en disposa la tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes, i també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.

2. L'article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes estableix que aquesta institució ha de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s'ha duit a terme el darrer tràmit parlamentari.

Per tot això, i d'acord amb el que disposen l'esmentada Llei 4/2004 i el Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

Resolc

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el resultat de la fiscalització de l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, que s'adjunta com a annex.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de novembre de 2021)

El síndic major Joan Rosselló Villalonga

 

 

ANNEX

Edicte pel qual es fa públic el resultat de la fiscalització de l'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

L'Informe 190/2021 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, previst en el Programa d'actuacions de la Sindicatura per a l'any 2021, és un informe de caràcter general i de periodicitat anual, l'àmbit subjectiu del qual abasta la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents i vinculades, entre les quals es troben la Fundació Universitat-Empresa i el Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. L'abast del treball realitzat ha estat l'anàlisi dels comptes anuals de la Universitat i de la documentació complementària, així com una revisió limitada de la seva activitat contractual. 

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat els comptes anuals de la Universitat de l'exercici 2019, que comprenen el balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria.

L'opinió de la Sindicatura és que, tret dels ajusts que es podrien considerar necessaris si s'haguessin pogut completar els procediments descrits en els 7 paràgrafs de limitacions de l'abast i tret de les excepcions descrites en el paràgraf d'excepcions amb efectes pressupostaris i patrimonials (1), i els d'excepcions amb efectes pressupostaris (2), i tret dels incompliments de legalitat (2), els comptes anuals de la UIB presenten, en general, la informació d'acord amb els principis comptables i la normativa legal aplicables.

De les entitats dependents —Fundació Universitat-Empresa i Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears—, se'n fan una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals, i s'exposen les operacions realitzades entre aquestes entitats i la UIB. En les fitxes que figuren en l'annex de l'Informe, s'exposen les dades més rellevant d'aquestes entitats, així com els resultats dels informes d'auditoria que han elaborat auditors externs. Atès que la Sindicatura de Comptes no ha revisat els dits informes, no pot assumir com a pròpies les opinions i les excepcions que s'hi posen de manifest.

A més, en l'Informe s'ha dut a terme una revisió limitada de l'activitat contractual de la UIB, la conclusió de la qual és que, excepte per les incidències més significatives descrites en l'apartat «Fonaments de les conclusions del compliment de la legalitat» (6), l'activitat contractual de la Universitat de les Illes Balears s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable. No ha estat objecte d'aquest Informe fiscalitzar la contractació de les entitats dependents.

Amb independència del que s'indica en els paràgrafs d'opinió i de conclusions respecte del compliment de la legalitat, cal ressaltar les altres incidències detallades al final de cada apartat de l'Informe, que els òrgans responsables han de tenir en compte i, si escau, corregir.

L'Informe conté també un total de 31 recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de l'entitat fiscalitzada: 1 de caràcter general en l'apartat introductori; 4 pel que fa a l'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i la sostenibilitat financera; 17 en l'apartat de la UIB; 2 en el d'entitats dependents i vinculades, i 7 en l'apartat de contractació.

També s'han adjuntat a l'Informe els annexos, que contenen 1 quadre relatiu al marc normatiu de l'exercici 2019 i 3 fitxes individualitzades de les entitats analitzades (UIB, Fundació Universitat-Empresa i Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears), amb les dades més rellevants, a més de les al·legacions que ha formulat la Universitat a l'informe provisional que al seu moment ja va emetre l'SCIB.

Podeu consultar l'Informe dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019 al portal web de la Sindicatura, <www.sindicaturaib.org>, amb el número 190/2021.