Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 534886
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 5 de novembre de 2021, en relació amb l’aprovació de l’ampliació de crèdit de la convocatòria d’ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2020-2021, vinculada al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, per a la convocatòria i concessió d’ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l’illa d’Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'article 58.5 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb la base 6.2 de la convocatòria d'ajudes, es fa públic l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de data 5 de novembre de 2021 en relació amb l'aprovació de l'ampliació de crèdit de la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, vinculada al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021, signat en data 14 de setembre de 2021:

“(...)

Proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni al Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb l'ampliació de crèdit vinculada al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021. Exp. 2021/00004034R

(...)

A la sessió de dia 29 de març de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, aprovar la convocatòria de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 i delegar, per eficàcia administrativa, en la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la competència per dictar les resolucions de desistiment de les ajudes, de concessió i pagament, i de revocació i reintegrament si fos el cas.

(...)

D'altra banda, en data 10 de setembre de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021, que se signà en data 14 de setembre de 2021 (CSV 13522021404374664616). L'objecte d'aquest conveni, dotat amb un import total de 59.310 €, és concedir ajudes de desplaçament als estudiants universitaris de grau o màster de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021.

Arran d'haver signat el dit conveni, consten en aquest expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa un document acreditatiu de la generació de crèdit (CSV 13525176562137416716) i la retenció de crèdit núm. 2/2021000005340 (CSV 13525176030060241642), de data 28 de setembre de 2021, per import de 59.310 € de l'aplicació pressupostària 3230 48100.

La base 6.2 de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, estableix que “La quantitat màxima establerta per a aquestes ajudes o per a cada modalitat podrà ampliar-se sense requerir una nova convocatòria sempre que existeixi crèdit disponible i segons s'estableix a l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.”

L'article 58.5 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions disposa que “En aquellas convocatorias, en las que, dentro de los límites señalados en los apartados anteriores, se haya fijado en la convocatoria una cuantía adicional o se haya atribuido carácter estimativo a la distribución de la cuantía máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.”

(...)

Així mateix, també en data 28 de setembre de 2021 es va emetre l'informe jurídic favorable sobre l'ampliació del crèdit de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021.

En data 5 d'octubre de 2021 es va emetre l'informe tècnic del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en què s'informa favorablement sobre l'ampliació de crèdit per import de 59.310 € de l'aplicació pressupostària 3230 48100 a l'expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021, provinent de la signatura (en data 14 de setembre de 2021) del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021.

En data 6 d'octubre de 2021 es va emetre l'informe proposta del cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, favorable a l'ampliació del crèdit d'aquestes ajudes.

Atès que la competència per aprovar les bases i la convocatòria d'ajuts a estudiants 2021, de conformitat amb l'establert a l'article tercer, apartat e, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5-9-2020), per raó de l'import, correspon al Consell Executiu “Aprovar i resoldre les convocatòries d'ajuts o subvencions a particulars o entitats públiques i privades d'import superior a quinze mil euros (15.000 €)”, l'òrgan competent per aprovar l'ampliació del crèdit disponible de la convocatòria serà el mateix que la va aprovar, és a dir, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa.

En virtut de tot l'anterior, amb caràcter previ a l'emissió del corresponent informe de fiscalització previ, preceptiu i necessari de la Intervenció de la Corporació, i per al cas que l'informe esmentat sigui favorable i de conformitat, i segons l'article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació BOIB núm. 48, de 16-04-16), elev al Consell Executiu la següent

PROPOSTA D'ACORD:

1. Aprovar, a l'expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2020-2021 (aprovat per acord del Consell Executiu de data 29 de març de 2021), l'ampliació de crèdit per import de 59.310 € de l'aplicació pressupostària 3230 48100 (RC núm. 2/2021000005340, de data 28 de setembre de 2021), provinent de la signatura (en data 14 de setembre de 2021) del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa que cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021 (CSV 13522021404374664616).

2. Aplicar els 59.310 € (RC núm. 2/2021000005340, de data 28 de setembre de 2021) d'ajudes de desplaçament, de conformitat amb l'objecte i la clàusula cinquena del conveni signat i amb les bases cinquena i sisena, apartat 2, de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, a les modalitats següents, de les que es varen establir a la convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021:

- MODALITAT A: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de grau en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa

- MODALITAT D: Ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials, presencials o semipresencials, de màster en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa

3. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears l'ampliació de crèdit de l'expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, per un import de 59.310 € provinents del conveni de col·laboració signat amb el Govern de les Illes Balears.

4. Tractar al corresponent informe de seguiment del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per als anys 2020-2022 les ajudes de desplaçament per a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021, que es concedeixin mitjançant l'aportació rebuda de la CAIB, tenint en compte l'excepcionalitat d'aquesta aportació provinent del Govern de les Illes Balears, que ha fet impossible programar la present subvenció en el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per als anys 2020-2022, tal com estableixen l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 10 de Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(...)”

Aquest acord del Consell Executiu no exhaureix la via administrativa i en contra es pot interposar, davant la Comissió de Govern, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen els articles 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació al BOIB núm. 48, de 16-04-16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 8 de novembre de 2021

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni José V. Garibo Redolat