Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 539102
Resolució núm. 2021-9161 de data 09-11-2021, autorització circulació de l'Àrea de la Marina, des del 10 de novembre de 2021, fins el 30 d'abril de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor delegat, en data 9 de noviembre de 2021 ha dictat la següent resolució:

"DECRET

1. Vista la Secció I del Capítol de l'Ordenança de circulació, per la qual es regulen les àrees de circulació restringida en el terme municipal d'Eivissa.

2. .Vist l'article 17 de l'Ordenança mitjançant el qual es faculta a l'Alcalde per a declarar un determinat sector urbà com una àrea de circulació restringida (ACIRE), amb vigéncia permanent excepte senyalització que indiqui l'horari de vigéncia

3. Vist que el barri de la Marina va ser declarat àrea de circulació restringida mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2018-3631 (BOIB núm. 77 de 23 de juny de 2018).

4. Vist que en aquest barri de la Marina se situen gran part de les farmàcies de guàrdia i que el trànsit fora de temporada turística es redueix notablement.

RESOLC

PRIMER.- Deixar sense efecte temporalment l'Àrea de Circulació restringida de la Marina des del 10 de Novembre de 2021 fins al 30 d'abril de 2022.

SEGON.- Autoritzar la circulació de vehicles pels vials que constitueixen aquesta àrea durant aquest període.

TERCER.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

 

Eivissa, document signat electrònicament (10 de novembre de 2021)

El regidor delegat en don fe El secretari acctal. Joaquim Roca Mata