Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 327/2021 de 4 de novembre, relatiu al canvi de representant de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric

    Número de registre 11488 - Pàgina 44892

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 329/2021 de 4 de novembre, relatiu al canvi de representant suplent del Grup Unides Podem en la Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del Territori

    Número de registre 11489 - Pàgina 44893

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Resolució de Batlia núm. 2021-1088 de l'Ajuntament de Bunyola per la qual s'ha dictat el cessament de personal eventual

    Número de registre 11505 - Pàgina 44894

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Cessament i nomenament òrgan directiu de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11495 - Pàgina 44895

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per a la contractació d’una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097»

    Número de registre 11475 - Pàgines 44896-44902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de novembre de 2021)

    Número de registre 11518 - Pàgines 44903-44905

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 08 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup tècnic de la funció administrativa

    Número de registre 11496 - Pàgines 44906-44917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup de gestió de la funció administrativa

    Número de registre 11497 - Pàgines 44918-44928

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de l’Àrea de Salut de Menorca

    Número de registre 11499 - Pàgines 44929-44935

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de novembre de 2021 per la qual es modifica la relació de persones que integren el tribunal qualificador designat per al concurs oposició convocat per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional

    Número de registre 11500 - Pàgines 44936-44937

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de Cap de Secció de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 11525 - Pàgines 44938-44939

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d'aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS90/2021 cap de Servei d'Inclusió Social de l'IMAS

    Número de registre 11517 - Pàgines 44940-44943

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Constitució d'una borsa de treball de la plaça de Secretari/ària de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 11482 - Pàgina 44944

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria d'oficial llanterner, funcionari de carrera

    Número de registre 11476 - Pàgina 44945

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, d'un lloc de feina de secretari/a personal de l'Alcaldia

    Número de registre 11486 - Pàgines 44946-44947

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel torn lliure d’educador/a social de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11493 - Pàgines 44948-44957