Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 534156
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2022, en l'àmbit de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d'agost de 2021 (BOIB número 105, de 7 d'agost) es va publicar el calendari laboral general i local per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears, que estableix el calendari de festes i de les propostes de festes locals efectuades pels plens dels ajuntaments de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposen el Decret 75/1998, de 31 de juliol (BOCAIB número 105, de 15 d'agost ) i l'article 46 de Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol (BOE número 180, de 29 de juliol).

L'Ajuntament d'Estellencs va acordar designar els dies 17 de gener (Sant Antoni) i 30 d'agost (dimarts) festes locals per a l'any 2022.

L'Ajuntament, en sessió ordinària del Ple d'1 d'octubre de 2021, ha acordat modificar les dates acordades anteriorment i fixar com a festes locals per a l'any 2022 el 17 de gener i, en lloc del 30 del mes d'agost (dimarts), el 29 d'agost (dilluns).

Per això, de conformitat amb l'article 46 de Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que disposa que els plens dels ajuntaments han de proposar un màxim de dues festes locals, dict la següent

Resolució

1. Modificar la Resolució de 3 d'agost de 2021 per la qual es va publicar el calendari laboral general i local per a l'any 2022 en l'àmbit de les Illes Balears (publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 105, de 7 d'agost), en els termes següents:

 

ANNEX

2. Festes locals:

A) Illa de Mallorca

ESTELLENCS

17 de gener: Sant Antoni

29 d'agost

2. Publicar la modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball (BOIB 97/2019)