Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 539333
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l’illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 24 d'abril de 2021, es va publicar, en el BOIB núm. 54, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 9 d'abril de 2021 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021.

En el punt tercer de l'annex 1 d'aquesta convocatòria queda establert que la partida pressupostària destinada és d'un màxim de 377.645,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13801 421F05 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

En data 21 d'octubre de 2021, el director general de Política Universitària i Recerca va emetre una memòria justificativa en relació amb l'oportunitat d'ampliar el crèdit destinat a la convocatòria. A aquesta convocatòria s'hi vol destinar un total de 496.800,00 euros, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2021, dins del límit que estableix el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant un acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març).

La Direcció General de Política Universitària i Recerca ha tramitat la modificació de crèdit necessària per ampliar la quantitat destinada a aquesta convocatòria. Així, s'augmenta en 122.155,00 euros la reserva de crèdit que s'hi destina, la qual cosa fa que sigui de 499.800,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F05.48000.00, per tal d'assolir l'objectiu de l'esmentat Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Modificar de la manera següent la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 9 d'abril de 2021 per la qual s'estableix la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2020-2021, per tal d'ampliar el crèdit màxim que s'hi destina:

a. Es modifica el punt tercer de l'annex 1, que passa a tenir la redacció següent:

3. Partida pressupostària

A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim de 499.800,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13801 421F05 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

b. Es modifica el primer paràgraf del punt 10.2 de l'annex 1, que passa a tenir la redacció següent:

2. En el cas que la quantitat de 499.800,00 euros prevista en el punt tercer d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament, la concessió de les ajudes s'ha de prioritzar d'acord amb les regles i els criteris següents: [...]

c. Es modifica la lletra 10.2.c) de l'annex 1, que passa a tenir la redacció següent:

c) A continuació, s'han de concedir les ajudes per a desplaçaments a totes les sol·licituds valorades favorablement dins cada una de les categories per ordre de prelació d'aquestes categories. En cap cas no es pot superar la quantitat màxima de 499.800,00 euros prevista en el punt 3 d'aquest annex.

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El recurs potestatiu de reposició s'entén desestimat si no s'ha resolt i no se n'ha notificat la resolució en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-lo interposat. En aquest cas, resta expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa en els termes que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra aquesta Resolució, també s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.

  

Palma, a la data de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Recerca

Miquel Company i Pons