Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació Transitòria Ordenança d'expedició carnet abonat d'esports

    Número d'edicte 11446 - Pàgina 44865

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la Policia Local de Calvià

    Número d'edicte 11468 - Pàgines 44866-44870

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació crèdit 06/2021

    Número d'edicte 11510 - Pàgines 44871-44872

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de la modificació de les bases i estatuts d'actuació corresponents a la Junta de Compensació del Sector 1 de sòl urbanitzable (nou polígon de serveis, industrial i tecnològic)

    Número d'edicte 11305 - Pàgines 44873-44887

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit per suplement de crèdit

    Número d'edicte 11478 - Pàgina 44888

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits n. 3/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 11453 - Pàgina 44889

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’expedient 4570/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Exp. 015-2021 Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 11459 - Pàgina 44890

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8/2021 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa

    Número d'edicte 11521 - Pàgina 44891