Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 533700
Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 14 d’octubre de 2021 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 8/2021 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la sessió del Ple d'aquesta Corporació, celebrat el dia 14 d'octubre de 2021, queda aprovada la proposta d'acord del President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), de modificació de la Relació de Llocs de Feina (RLF) de l'IMAS (expedient administratiu núm. 8/2021), el qual es transcriu a continuació:

«Proposta d'acord

Primer. APROVAR LA MODIFICACIÓ de la RLF de l'IMAS en el sentit que consta a l'annex que s'adjunta a aquesta proposta d'acord.

Segon. ORDENAR la publicació d'aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) que començarà a vigir a partir del dia següent de la publicació en el BOIB.

Tercer. Aquesta modificació tindrà efectes jurídics a partir del dia següent de la publicació en el BOIB de l'Acord del Ple i del seu annex.

Quart. REMETRE còpia d'aquesta modificació a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cinquè. ORDENAR LA INTEGRACIÓ d'aquesta modificació Exp. 8/2021 en el Text Refós de la RLF de l'IMAS el qual es tramita simultani a aquesta modificació mitjançant l'expedient núm. 9/2021 i publicar-lo a la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca.

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament, els recursos següents:

a) El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Ple del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs de reposició.

 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.»

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (28 d'octubre de 2021)

El conseller de Drets Socials i presdient de l'IMAS Javier de Juan Martín

Documents adjunts