Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

Núm. 535931
Convocatòria d’ajuts a l’estudi de l’ajuntament de Banyalbufar per al curs 2021/2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Banyalbufar convoca aquesta línia d'ajuts per a estudiants de batxillerat; de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior; de grau universitari; d'ensenyaments artístics professionals, esportius, artístics superiors i d'idiomes.

L'objectiu d'aquesta línea d'ajuts és estimular i fomentar els estudis superiors entre els joves del municipi, que amb aquesta ajuda podran sufragar part de les despeses derivades de la seva formació.

BASES QUE REGULEN AQUESTA CONVOCATÒRIA

1. BASE JURÍDICA

Aquests ajuts es deriven del Reglament de Suport a l'Estudi (a partir d'ara, RSE) adoptat en sessió plenària de dia 28 de juliol de 2021, aprovat definitivament el 30 de setembre de 2021

2. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La dotació econòmica d'aquesta convocatòria per al curs 2021/2022 és de:

 • 10.000 € de l'aplicació pressupostària 231.48004 del pressupost d'aquest Ajuntament  per a l'any 2021.

 3. NOMBRE D'AJUTS I QUANTIA

 1.  Ajuts de matrícula: s'hi destinarà un total de 2.000€1, amb un mínim del 10% i un màxim del 100% per estudiant.
 2.  Ajuts a material: s'hi destinarà un total de 500€2, de 150€ per estudiant i any (o inferior si la despesa acreditada no arriba a aquesta quantia).
 3.  Ajuts per al transport dins Mallorca: s'hi destinarà un total de 600€3, amb una quantia de 4€ per quilòmetre fins al centre d'estudi amb un màxim de 200€ anuals.
 4.  Ajuts per al transport si els estudis s'han de realitzar fora de Mallorca: s'hi destinarà un total de 600€4, de 200€ per estudiant i any.
 5.  Ajuts per al lloguer si els estudis s'han de realitzar fora de Mallorca: s'hi destinarà un total de 1.000€5, de 500€ per estudiant i any.
 6.  Ajuts per a lluitar contra l'abandonament dels estudis: s'hi destinarà un total de 5.300€6, de 150€ mensuals per estudiant durant els mesos de desembre, gener, febrer, març, abril, maig i juny.

En el cas de no existir crèdit pressupostari suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits, es procedirà al prorrateig de l'import màxim global destinat a la subvenció entre tots els beneficiaris (sol·licitants que compleixin els requisits7).

Art. 10 RSE.

Art. 11 RSE.

Art. 12 RSE.

Art. 13 RSE.

Art. 14 RSE.

Art. 15 RSE.

Art. 22.1 LGS

En cas de sobrar crèdit en algun dels ajuts, es redistribuirà proporcionalment entre els altres ajuts. En cas que sobràs crèdit de tots els ajuts, la Comissió Avaluadora podria decidir, previ informe dels Serveis Socials municipals, ajudar amb una quantitat superior a algun dels beneficiaris.

Aquests ajuts es liquidaran mitjançant 9 pagaments: un per a l'ajut 1, set per al 6, i un altre per als ajuts 2, 3, 4 i 5 d'aquesta convocatòria, que es faran efectius una vegada s'hagin conclòs les tramitacions de la present convocatòria i atenent la disposició del departament municipal d'Intervenció.

 

4. DESTINATARIS I REQUISITS

Els sol·licitants de les ajudes econòmiques hauran de complir els següents requisits:

 • Tenir entre 16 i 30 anys.
 • Estar empadronat/da en el municipi de Banyalbufar almanco 4 anys consecutius previs a la data de sol·licitud. Aquest requisit és aplicable al sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i a l'alumne o alumnes beneficiaris.
 • Cursar els estudis a centres públics de les Illes Balears (exceptuant els estudis que no s'ofereixen a cap centre públic d'aquesta Comunitat Autònoma, cas que podran cursar-se a centres públics de la resta de l'estat espanyol). Els centres privats adscrits als centres públics seran considerats com a centres públics. Queden exceptuades les segones titulacions.
 • Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament de Banyalbufar (en el cas de ser menors d'edat, ho hauran d'estar els seus progenitors o tutors legals).
 • Matricular-se almanco el 40% de les assignatures o crèdits quan els estudis tenguin una durada recomanada de 2 anys; el 30% quan la durada recomanada sigui de 3 anys i el 20% quan sigui de 4 anys. En cas de darrera matrícula, l'estudiant podrà accedir a les ajudes malgrat no arribar al percentatge requerit.

5. TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA

Per als ajuts a la matrícula i els ajuts de lluita contra l'abandonament dels estudis, s'hauran de sol·licitar dins els quinze dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Si el darrer dia de presentació cau en inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.

Les sol·licituds, es dirigiran al Batle de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6. PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ

Una vegada acabat el termini per presentar sol·licituds, en un nou termini de deu (10) dies, una comissió de selecció i avaluació -a la que correspon comprovar sol·licituds, requerir per esmenar, resoldre dubtes d'interpretació de les bases i formular proposta de resolució-, formada per:

 • Presidenta: María de las Mercedes Navarro Roig, secretaria interventora de l'Ajuntament de Banyalbufar.
 • Secretaria: Catalina Riera Jaume, tècnica del Ajuntament de Banyalbufar.
 • Vocales:

- José Aranda Huertas, tècnic del Ajuntament de Banyalbufar.

- Isabel Albertí Tomás, administrativa del Ajuntament de Banyalbufar.

Examinaran la documentació presentada i publicaran la llista provisional d'admesos i exclosos, argumentant l'exclusió i la quantia assignada a cada admès.

Els sol·licitats exclosos disposaran d'un termini de dos dies (2) a comptar des del primer dia de publicació per fer entrega de la documentació requerida i les al·legacions que creguin oportunes, que es podrà presentar en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de no presentar la documentació requerida, l'aspirant quedarà exclòs.

Rebuda la documentació requerida i les al·legacions, la comissió de selecció i avaluació formularà en dos dies (2) una proposta de resolució que es presentarà a batlia, òrgan competent per resoldre el procediment i concedir els ajuts.

La resolució amb les adjudicacions definitives i les quanties assignades es publicarà al taulell d'anuncis, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament.

Contra aquesta podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d'un mes des de la seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

7. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Els sol·licitants hauran de presentar:

1.- Documentació general:

La sol·licitud que figura a l'Annex I d'aquesta convocatòria.

La declaració responsable que figura a l'Annex II d'aquesta convocatòria.

Fotocòpia del DNI de l'estudiant o del sol·licitant si és menor d'edat.

Les notes del curs anterior 2020-2021 (si no és primera matrícula).

2.- Documentació específica:

La matrícula original o una fotocòpia compulsada.

Per a l'ajut de matrícula: rebut de pagament de la matrícula.

Per a l'ajut de material: rebuts del material i explicació justificativa de la necessitat.

Per a l'ajut al lloguer: contracte de lloguer i rebuts de pagament.

8. ACCÈS A LA CONVOCATÒRIA

El model de sol·licitud, el RSE, les bases i tota la informació es podrà trobar al següents llocs:

Ajuntament de Banyalbufar

A la web municipal www.ajbanyalbufar.net.

A més, es publicitarà a les xarxes socials de l'Ajuntament.

 

Banyalbufar, en el dia de la signatura electrònica (26 d'octubre de 2021)

El batle Mateo Ferrà Bestard

 

                                                                                                                                              Registre d'entrada _____________/____________

                                                                                                                                              Data____________________________________

 

ANNEX I

SOL·LICITUD AJUTS A L'ESTUDI PER AL CURS 2021/2022

Ajuts que sol·licita:

Primera convocatòria:

​​​​​​​

(  ) Ajuts a la matrícula

(  ) Ajuts per a lluitar contra l'abandonament dels estudis

Segona convocatòria:

(  ) Ajuts per al transport dins Mallorca

(  ) Ajuts per al transport si els estudis s'han de realitzar fora de Mallorca

(  ) Ajuts per al lloguer si els estudis s'han de realitzar fora de Mallorca

(  ) Ajuts al material.

DADES DEL BENEFICIARI

 1. Nom i llinatges:  ________________________________________________________
 2. Adreça:  _______________________________________________________________
 3. Telèfon fix: ____________________________________________________________
 4. Telèfon mòbil:   _________________________________________________________
 5. Correu electrònic:  ______________________________________________________
 6. Data de naixement:   _______  /  __________     /   _________       
 7. DNI / NIF:  ____________________________________________________________

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (SI ESCAU)

 1. Nom i cognoms:   _______________________________________________________
 2. DNI/NIE:  _____________________________________________________________
 3. Telèfon:   ______________________________________________________________
 4. Representant del sol·licitant en qualitat de  ___________________________________

DADES ACADÈMIQUES

Estudis pels quals sol·licita l'ajut: ____________________________________________________________

Localitat del centre on cursa els estudis: _______________________________________________________

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

(  ) Sol·licitud completa i correctament emplenada i presentada dins els períodes establerts a les presents bases. (ANNEX I)

(  ) Fotocòpia DNI del sol·licitant.

(  ) Fotocòpia DNI del seu representant legal, en el cas de menor sol·licitant.

(  ) Fotocòpia del llibre de família, si la persona sol·licitant és menor d'edat.

(  ) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l'article 13 LGS (ANNEX II)

(  ) Fotocòpia de la llibreta bancària o certificat bancari amb el número de compte corrent per a la transferència bancària.

(  ) Matrícula original o una fotocòpia acarada.

(  ) Notes del curs anterior 2020-2021.

(  ) Rebut de pagament de la matrícula.

(  ) Rebuts del material i explicació justificativa de la necessitat.

(  ) Contracte de lloguer i rebuts de pagament.

Banyalbufar, de       de 20

(Firma sol·licitant o representant legal, si és el cas)​​​​​​​

 

​​​​​​​ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo,    ____________________________________________________________________________________________________

Pare/ mare/ tutor de (si és el cas)    ____________________________________________________________________________

DECLAR estar empadronat/da en el municipi de Banyalbufar almanco 4 anys consecutius previs a la data de sol·licitud.

DECLAR estar al corrent de les obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament de Banyalbufar (en el cas de ser menors d'edat, ho hauran d'estar els seus progenitors o tutors legals)

DECLAR no haver rebut cap altra subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions o entitats públiques.

DECLAR sota la meva responsabilitat que no incorr en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions ni al Reglament de Suport a l'Estudi de l'Ajuntament de Banyalbufar,

Banyalbufar, de  ______  de 20

(Firma sol·licitant o representant legal, si és el cas)