Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 537762
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’amplia el termini per presentar les sol·licituds corresponents a la Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 10 de març de 2018 es va publicar en el BOE núm. 61 el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Els programes que preveu aquest Pla consisteixen, entre d'altres, en l'atorgament d'ajudes per al lloguer d'habitatges.

El 2 d'agost de 2018, el Ministeri de Foment i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen signar el conveni de col·laboració per a l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

L'article 2.11.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura, que depèn de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, exerceix les seves competències en els àmbits materials següents: defensa i foment de la funció social de l'habitatge i del compliment de la normativa aplicable; disseny i execució de polítiques públiques d'habitatge; ordenació de l'habitatge i servei d'inspecció; foment, coordinació i gestió de les ajudes públiques en matèria d'habitatge; programació, regulació i control de l'habitatge de protecció oficial i amb altres tipus de protecció pública; concertació i coordinació de les polítiques d'habitatge amb altres administracions públiques; programació de la promoció pública d'habitatges d'iniciativa pública i altres formes d'accés a l'habitatge; identificació, registre i interlocució amb els grans tenidors d'habitatge i mobilització d'habitatges desocupats; i promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloses les polítiques de sòl residencial.

El dia 29 de setembre de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 134 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

En l'apartat primer del punt de-vuitè de l'annex 1 de les bases de la convocatòria d'ajudes per al lloguer d'habitatge aprovades mitjançant l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 s'expressa que el termini de presentació de sol·licituds d'ajuda finalitza el dia 15 de novembre de 2021.

L' article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que: «L'administració, excepte precepte en contrari, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació del terminis establerts que no s'excedeixi de la meitat, si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers».

Per tot això dict la següent

Resolució

Ampliar el termini de presentació de sol·licituds i, a aquest efecte, modificar l'apartat primer de l'article 18 de l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de novembre de 2021, inclòs.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

​​​​​​​També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de novembre de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge ​​​​​​​Josep Marí Ribas