Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 534135
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per al personal del centre de treball de Ciutadella i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001781011995)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 3 de febrer de 2020, la Comissió Negociadora acordà i subscriví el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per al personal del centre de treball de Ciutadella.

2. El 15 de maig de 2020, Luís Suárez Zarcos, en representació de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu, sol·licità el registre, el dipòsit i la publicació del Conveni esmentat.

Fonaments de dret

1. L'article 90.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

2. El Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

3. L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Inscriure i dipositar el Conveni col·lectiu de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per al personal del centre de treball de Ciutadella, en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.

2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

3. Ordenar la traducció del text a la llengua catalana i fer constar que la versió castellana del text és l'original signada per la Comissió Negociadora i que la versió catalana n'és una traducció.

4. Publicar el Conveni en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 9 de desembre de 2020

La directora general de Treball i Salut Laboral

Virginia Abraham Orte

Per delegació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)

 

 

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa FCC, Medi Ambient, SA, per a la contracta de sanejament urbà a Ciutadella de Menorca

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article preliminar

Parts que intervenen

FCC, Medi Ambient, SA, per la part empresarial, i els treballadors adscrits a la contracta de sanejament urbà a Ciutadella, per conducte de la seva representació legal.

Article 1

Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu regula les condicions de treball de les activitats integrades en el Conveni general del sector de neteja pública i afins que manté FCC, Medi Ambient, SA, amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Article 2

Àmbit personal i territorial

El present Conveni col·lectiu és aplicable als treballadors integrats en FCC, MA, SA, que prestin els seus serveis en la contracta de Ciutadella de Menorca per compte de l'Ajuntament de Ciutadella en l'àmbit territorial de la referida ciutat.

Article 3

Àmbit temporal i vigència

El present Conveni col·lectiu, amb independència del dia en què se signi i de la seva publicació en el BOCAIB, té vigència des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2024.

Els seus efectes econòmics són els que es concreten en l'article 27 del present Conveni. Una vegada finalitzat el període de durada, el present Conveni s'ha d'entendre prorrogat per un màxim d'any, de no intervenir denúncia prèvia amb una antelació mínima d'un mes a la finalització del pacte.

Durant la pròrroga màxima indicada no procedeix cap increment econòmic i s'ha d'estar a l'acord del nou Conveni col·lectiu, quan aquest es produeixi.

Article 4

Denúncia i terminis de negociació

Una vegada denunciat, les parts han d'establir d'acord mutu la data raonable d'inici de negociacions i un calendari, aquest sense limitació de temps, tant en mínim com en màxim.

En tots els casos s'ha de negociar sota el principi de la bona fe.

Article 5

Parts que intervenen

El present Conveni col·lectiu ha estat negociat per la representació legal de l'empresa afectada i la representació legal dels seus treballadors en el centre de treball corresponent a Ciutadella de Menorca.

Article 6

Procediments per solucionar discrepàncies per manca d'acord

Les parts, una vegada transcorregut el temps prudencial que consensuïn per aconseguir un acord sense aconseguir-lo, acorden, per solucionar les discrepàncies sorgides per la referida manca d'acord, la possibilitat de sotmetre's a un arbitratge, d'aquells que es puguin regular en negociació col·lectiva d'àmbit superior. En tots els casos, aquest, si es produeix, ha de ser voluntari.

 

 

Capítol II

Article 7

Norma supletòria i subrogació

1. El Conveni general del sector constitueix norma supletòria del present Conveni col·lectiu.

2. Quant a la subrogació, s'ha d'estar íntegrament al que es pugui estipular en aquella norma convencional general, amb les especificitats següents:

a. Procedeix la subrogació parcial quan un servei quedi modificat per qualsevol causa, de tal manera que diverses entitats es facin càrrec de l'execució total o parcial de serveis que prèviament s'executaven conjuntament. El mateix ocorrerà quan una entitat es faci càrrec totalment o parcialment de serveis que es prestaven separadament.

b. Aquells treballadors, que s'integrin en l'empresa signatària del present Conveni mitjançant subrogació es veuran obligats a adaptar-se al conjunt de condicions laborals contingudes en el present Conveni.

c. Tant en la regulació de la lletra a) com en la de la lletra b), la Comissió Paritària ha d'intervenir, especialment a fi de garantir la correcta aplicació dels seus continguts. En l'informe que n'emeti ha d'especificar la procedència de la parcialitat i concretar la distribució del treball que ha de realitzar la persona subrogada parcialment, en dies, setmanes o mesos. En cap supòsit no procedeix en un mateix dia.

 

Capítol II

Condicions professionals

 

Article 8

Contractació

1. L'empresa ha de donar compliment en les seves necessitats de contractació a allò regulat legalment quant a modalitats de contractació i informació a la representació dels treballadors. Així mateix, ha de donar compliment quant a període de prova a allò regulat en la Llei de l'Estatut dels treballadors.

El treballador pot requerir la presència d'un representant dels treballadors en el moment de subscriure el contracte.

2. Quan es tracti de realitzar treballs fixos i periòdics en l'activitat de l'empresa, però de caràcter discontinu, el treballador que hagi fet treballs dins el període comprès entre les dates 1/5 i 31/10 de cada exercici, durant un mínim de dos exercicis, té la consideració de fix de caràcter discontinu.

La crida derivada de la seva relació laboral ha de fer-se per rigorós ordre de data d'ingrés a l'empresa, en cada categoria, i la interrupció de la relació, al revés. Per data d'ingrés s'ha d'entendre la que correspongui a la primera contractació, independentment de la modalitat de contractació.

Aquests treballadors fixos discontinus, sense perdre aquest caràcter, tenen prioritat absoluta per ser cridats cada vegada que es requereixin els seus serveis per a la realització de treballs de caràcter temporal, que s'han de fer fora del període abans indicat, fins a completar sis mesos de contractació acumulada. Amb aquesta finalitat, s'han de comptabilitzar els períodes de fix discontinu juntament amb les suplències de vacances, encara que aquestes afectin els primers mesos de l'any natural següent.

Els treballadors amb la condició de fixos de caràcter discontinu posseeixen prioritat per a l'accés a aquelles vacants que puguin produir-se per als treballs de caràcter fix de l'empresa que es tracti.

El criteri per a aquest accés ha de ser el de prioritat per a qui tengui major antiguitat a l'empresa.

 

Capítol III

Jornades, horaris i vacances

 

Article 9

Jornada diària

La jornada laboral diària de treball efectiu és de sis hores i trenta minuts. Els treballadors amb jornada continuada gaudeixen de vint minuts de descans diari inclosos en la jornada, els quals també s'han d'estimar com a jornada efectiva.

Article 10

Jornada anual

La jornada efectiva màxima anual s'estableix en 1.693,50 hores.

Per calcular el compliment individual o no, de la referida jornada anual, s'ha de partir, finalitzat l'any que correspongui, a calcular les hores de presència i les efectivament treballades, a fi d'obtenir els diferencials que es puguin haver donat.

S'estima temps efectiu de treball el desenvolupat efectivament en tasca productiva de servei en inici i final de recorreguts i no es consideren, sota cap supòsit, les situacions següents: IT, excedències, absències, permisos, vaga, temps morts i desplaçaments, etc. Per contra, sí s'ha d'estimar temps efectiu el derivat de les situacions següents: crèdit horari representatiu o sindical, matrimoni, infantament i acolliment.

Una vegada efectuats els càlculs anteriors i aconseguit el resultat, si aquest llança un excés d'hores efectives treballades, s'ha d'aplicar l'any següent en temps lliure, preferentment unit a les vacances que li puguin correspondre al treballador.

Article 11

Horari de feina

Correspon a l'empresa fixar els horaris de feina, d'acord amb les necessitats organitzatives del servei, i hi ha de participar la representació legal dels treballadors.

Per establir-los, s'han de tenir en compte els descansos mínims setmanals i entre jornades establerts en la legislació vigent.

Article 12

Calendari

Durant l'últim trimestre de l'any, l'empresa i els representants dels treballadors han d'elaborar el calendari laboral de l'any següent, que ha de comprendre, almenys, les festes locals i les dates per al gaudi de vacances, ha de fixar els llocs de torns de feina i ha d'ajustar-se a les variacions que es produeixin en cada moment.

En tots els casos, s'ha de procurar que els calendaris de festivitats s'acomodin al màxim a les festivitats vigents en el municipi.

Article 13

Vacances

1. El període de vacances anuals retribuïdes no substituïbles per compensació econòmica és de trenta dies naturals, meritables proporcionalment de gener a desembre.

El període de gaudi s'ha de fixar concordadament entre l'empresari i els representants dels treballadors o el treballador, que també pot convenir en la divisió en dos del període total, sempre que l'organització del servei ho permeti. El salari que s'ha de percebre durant el període de vacances ha de ser el corresponent al salari base, l'antiguitat i els plusos salarials, llevat del plus de productivitat.

2. Per acord entre l'empresari i els treballadors es poden fixar els períodes de vacances en torns organitzats successivament, excloent-ne els mesos d'estiu, per ser els de major activitat estacional.

Si hi ha desacord entre les parts, la jurisdicció competent ha de fixar la data que correspongui per al gaudi de les vacances.

3. A l'efecte d'aquest article i pel que fa a mesos d'estiu, s'ha de considerar el mateix que per al període de maig a octubre.

Com a excepció a l'establert en el paràgraf 1, els treballadors que gaudeixin de les seves vacances en els períodes alternatius als mesos d'estiu, poden meritar 34 dies naturals en els termes descrits més amunt.

4. Per al supòsit que el treballador causi baixa per IT, abans de l'inici de les vacances, aquestes s'han de reprogramar d'acord mutu, una vegada que el treballador hagi retornat a la feina.

Una vegada iniciades les vacances, aquestes no s'han de suspendre per cap causa a excepció de:

— malaltia greu degudament establerta així pel facultatiu corresponent, cursi o no amb hospitalització

— coincidència amb paternitat (tots dos cònjuges), acolliment o adopció, en els termes establerts legalment

 

Article 14

Llicències

1. El treballador, si avisa amb l'antelació suficient i ho justifica adequadament, pot faltar o absentar-se de la feina, amb dret a remuneració, per algun dels motius i durant el temps màxim que a continuació s'assenyala:

a) Per matrimoni del treballador, devuit dies.

b) Per naixement de fill, dos dies laborals ampliables en cinc si concorre gravetat o si hi ha desplaçament fora de la localitat de residència del treballador.

c) Per malaltia greu o defunció de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies, quan les circumstàncies es produeixin a Menorca; cinc dies, quan hi hagi desplaçament dins la comunitat autònoma, i sis dies, per a la resta del territori nacional.

d) Per matrimoni de pares, fills o germans del treballador o del cònjuge d'aquest, un dia, si és en la mateixa localitat, i altres dos més, si és imprescindible desplaçar-se fora de Menorca.

e) Per trasllat del domicili habitual, dos dies.

f) Pel temps indispensable per complir amb un deure inexcusable de caràcter públic o personal.

g) Pel temps necessari que necessiti el treballador per acudir a examen a centre oficial de formació academicoprofessional, retribuïts els deu primers dies en l'any i no retribuïts els que excedeixin d'aquest nombre.

h) Pel temps indispensable per visitar el metge, fins a un màxim de dues hores, en visites locals, i quatre hores, si hi ha desplaçament fora de Ciutadella. La visita mèdica s'ha de justificar amb el corresponent comunicat facultatiu. En els casos de major demora aquesta s'ha de justificar.

i) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment.

j) Per a la realització d'anàlisis i exploracions amb relació al cor, el fetge, l'estómac i la visió, si el tractament o la preparació anterior aconsellen el repòs del treballador, es donarà al personal en torn de nit permís la nit anterior als fets, sempre que aquestes es realitzin abans de les 10.00 hores de l'endemà, estiguin justificades pel facultatiu i siguin comunicades a l'empresa amb 24 hores d'antelació.

k) El treballador tindrà dret a gaudir en el període d'octubre a novembre i de gener a abril, tots dos inclusivament, de cinc dies d'assumptes propis.

Els treballadors amb contracte fix discontinu necessiten sis mesos de feina efectiva per poder gaudir dels cinc dies esmentats.

l) Un dia per a situacions no previstes en els apartats anteriors, de caràcter excepcional i extraordinari, amb un màxim de tres treballadors simultanis.

2. El treballador, si avisa amb l'antelació suficient i ho justifica adequadament, i si la necessitat del servei ho permet, havent-ho acordat prèviament empresa i treballador, pot:

a) Faltar o absentar-se, en els mesos de gener a abril, sense dret a remuneració, per un període màxim de set dies.

b) Sol·licitar, si per circumstàncies excepcionals personals acreditades, ha d'efectuar un viatge fora d'Espanya, havent-ho acordat prèviament amb l'empresa, una baixa d'empresa transitòria amb baixa en la Seguretat Social i sense meritació de salari, pel temps indispensable derivat de la necessitat esdevinguda. La seva tornada a la feina s'ha d'efectuar en les mateixes condicions anteriors a les de la baixa transitòria.

 

Article 15

Excedències

S'ha d'estar a allò legalment i convencionalment disposat, tenint en compte els continguts de l'Estatut dels treballadors i del Conveni general del sector.

Article 16

Festes patronals

1. S'ha d'estar al que es disposa en el Conveni general, amb relació a la festivitat del 3 de novembre.

En el cas que aquesta festa coincideixi en diumenge, l'estipulat en aquest precepte s'ha d'aplicar a un dia laborable proper.

2. Respecte a les festes de Sant Joan, cada any amb una antelació mínima de trenta dies, la Comissió Paritària ha de negociar les condicions laborals dels treballadors que hi prestin servei. La base de negociació ha de partir del que s'hagi acordat l'any anterior.

3. Quan el treballador participi a les festes patronals d'altres municipis, li serà aplicable el regulat en aquells per a aquestes situacions. Correlativament, quan un treballador d'un altre municipi ho faci per al municipi de Ciutadella, li seran aplicables els pactes en aquest Conveni col·lectiu.

Article 17

Hores extraordinàries

Davant la greu situació d'atur existent, les parts acorden la conveniència de reduir les hores extraordinàries al mínim indispensable.

S'estableixen els seus valors en les taules salarials annexes.

La direcció de l'empresa ha d'informar cada mes la representació legal dels treballadors sobre el nombre d'hores extres realitzades, amb detall de causes i seccions implicades.

Per tal com l'activitat compresa en aquest Conveni és un servei públic d'ineludible necessitat ciutadana, els sotasignats reconeixen expressament el caràcter estructural de les hores extraordinàries i temps perllongats que finalment arribin a fer-se.

 

Capítol IV

Millores socials

 

Article 18

Indemnització per mort o invalidesa absoluta

En cas de mort, invalidesa absoluta, invalidesa total i invalidesa parcial, causades per accident laboral, s'ha d'indemnitzar els treballadors o els seus familiars amb 25.276,66 €, 20.221,32 €, 15.165,99 € i 15.165,99 €, respectivament, per les situacions descrites.

Quan les situacions descrites hagin estat produïdes per accident no laboral, les quantitats anteriors han de ser, respectivament: 20.221,32 €, 15.165,99 €, 10.110,66 € i 10.110,66 €.

L'empresa ha de contractar una pòlissa d'assegurances que cobreixi els riscs esmentats.

Article 19

Jubilació anticipada i parcial

S'ha d'estar a allò legalment establert.

Article 20

Compensació per accident laboral i malaltia comuna

En cas d'accident de treball, l'empresa ha de complementar les prestacions reglamentàries obligatòries que percebi el treballador de la Seguretat Social per aquesta baixa mèdica i completar fins al cent per cent de les retribucions que percebi el treballador en el mes anterior a l'accident (excloent-ne els conceptes de plus de transport, festius treballats, hores extraordinàries, dietes i prestacions socials amb càrrec a l'empresa). El complement s'ha de percebre a partir de l'endemà de la baixa per accident de treball i mentre duri aquesta situació de baixa mèdica en l'empresa.

En els casos de baixa mèdica per malaltia comuna, l'empresa ha de complementar al treballador afectat la prestació de la Seguretat Social fins al cent per cent del salari real que percebia el mes anterior al de la baixa (excloent-ne el plus de transport, hores extres, dietes, festius treballats i prestacions socials amb càrrec a l'empresa). Aquest complement per baixa de malaltia comuna s'ha d'abonar a partir del primer dia de baixa fins a un màxim de 140 dies. Les diferents baixes mèdiques per malaltia comuna que sofreixi el treballador en el període d'un any no donen lloc a superar el màxim de 140 dies abans esmentat de percepció del complement amb càrrec a l'empresa i és aquest termini el màxim que ha de complementar l'empresa. Aquest complement deixarà de percebre's davant la negativa del treballador a passar les revisions mèdiques de l'empresa.

Article 21

Privació del permís de conduir

La privació temporal del permís de conduir per un termini inferior a sis mesos i a causa d'infraccions comeses en l'execució del lloc de treball dels conductors no suposa per si sola ni la resolució ni la suspensió de les relacions laborals, sempre que no sigui per la comissió d'infracció o falta a causa d'imprudència temerària o negligència, o conduint en estat d'embriaguesa.

Durant la retirada de carnet amb les exclusions esmentades dóna lloc que l'empresa es vegi obligada a donar als afectats ocupació diferent i el salari que ha de percebre és el que corresponia a la seva categoria anterior. No obstant això, quan la retirada del permís derivi de fallada mecànica del vehicle, l'empresa, durant un termini màxim de sis mesos, ha d'abonar al treballador la seva retribució de conductor. Finalitzat el període de privació del permís de conduir, amb independència del lloc de treball que exerceixi el treballador, automàticament, tornarà al lloc de treball que exercia amb anterioritat.

Article 22

Multes

Quant al conductor, per al supòsit que, amb ocasió del seu treball, sigui sancionat amb multes, tant per la Policia Municipal com per la Direcció General de Trànsit, l'empresa ha d'efectuar el pagament dels imports corresponents, llevat que la multa s'imposi per imprudència o negligència greu o perquè es condueix superant els límits autoritzats d'alcohol.

 

Capítol V

Seguretat i salut

 

Article 23

Delegats de prevenció

Es designaran els delegats de prevenció que corresponguin perquè compleixin amb les funcions que els té encomanades la normativa vigent de prevenció de riscs laborals.

Els delegats de prevenció esmentats disposen del crèdit horari que es regula en l'article 37 de la Llei de prevenció de riscs, que en l'actualitat és de quinze hores mensuals, i poden acumular entre si les de tres mesos per assistir a cursos i seminaris de formació, havent justificat prèviament l'activitat formativa i l'assistència a aquesta.

Article 24

Risc d'accidents

En aquells casos en què els treballadors puguin estar exposats a un risc greu i imminent, l'empresari i en absència d'aquest els delegats de prevenció o delegats de personal poden adoptar de forma urgent les mesures necessàries per a solucionar-lo, d'acord amb l'article 21 de la Llei de prevenció de riscs laborals.

En tot això, s'ha d'estar al que es disposa en la Llei 31/1995 de Prevenció de riscs laborals i modificacions successives.

Article 25

Vestuari laboral i prevenció

1. El personal afecte a aquest Conveni ha de gaudir de les proteccions personals i de prevenció que es detallen en l'annex 2.

Els elements que s'assenyalen en l'annex 2 es troben dividits, a efectes identificadors, en tres grups:

a. Proteccions personals.

b. Prevenció equip- vehicle.

c. Peces de treball.

El material concret així enunciat s'assenyala per a cada lloc de treball, és d'ús obligatori durant la prestació del servei i constitueix en conjunt uniforme i equip de protecció i prevenció laboral.

2. Se n'han de fer els lliuraments corresponents coincidents amb la temporada (freda o calorosa) o quan sigui necessari per al desenvolupament concret dels treballs. No escau doble lliurament quan coincideixi que la peça posseeix també característiques de mitjà de protecció personal.

3. Es considera temporada freda la compresa entre el 15 de novembre i el 15 d'abril i calorosa, la resta. S'han de lliurar les peces corresponents a aquests períodes a l'inici de les temporades.

4. Els mitjans de protecció prevists en l'annex 2 s'han de lliurar a la persona que correspongui en funció del servei concret que hagi de desenvolupar.

5. Els mitjans de prevenció equip-vehicle que no estiguin situats de forma estable en el vehicle, els ha de rebre el treballador que correspongui abans d'iniciar el servei que ha d'executar.

6. Aquells mitjans de protecció i prevenció equip-vehicle no prevists en l'annex per raó de les seves singularitats s'han de lliurar al treballador pertinent abans d'iniciar el servei l'execució del qual sigui necessària.

7. L'annex ja repetit es troba estructurat per serveis i categories dins cada activitat i, al seu torn, els elements preventius i de seguretat reflectits ho són en funció de la prevenció de riscs laborals prevista per a cadascun d'aquests.

8. El treballador ha de procedir, amb mitjans propis a rentar, mantenir i desinfectar la roba de treball que se li lliuri i ha de percebre, com a contrapartida, 5,82 euros mensuals, meritables per dia efectivament treballat.

 

Capítol VI

Condicions econòmiques

 

Article 26

Salari base

El salari base és el que correspon al treballador per grup i nivell professional contingut en la taula salarial annexa a aquest Conveni col·lectiu i els valors que s'hi estableixen són en còmput mensual.

Article 27

Increments salarials

Any 2019: per a aquest any, correspon adaptar, sobre la taula salarial aplicada fins a la data de la signatura d'aquest Conveni col·lectiu, l'IPC constatat per al conjunt de l'any més un 0.5 %.

Any 2020: per a aquest any, similarment a l'exposat per a l'any 2019, s'ha d'aplicar, sobre la taula salarial definitiva del 2019, l'IPC constatat al final d'aquest any 2020, més un 0.5 %.

Any 2021 i fins al final de la contracta: per a aquest període de temps, de forma similar als anys anteriors, s'ha d'aplicar, sobre la taula definitiva de l'any 2020, l'IPC definitiu en la data concreta de finalització de la contracta més un 0.5 %.

Any 2021, a inici de la nova contracta i fins a final d'any: per a aquest període de temps s'ha d'aplicar, sobre la taula definitiva anterior, és a dir la de final de contracta, l'IPC definitiu de l'any, per regularitzar l'IPC parcial aplicat, més un 2.6 %.

Any 2022: per a aquest any, amb el benentès que la nova contracta ja es troba en execució, s'ha d'aplicar, sobre la taula definitiva del període anterior, l'IPC final d'aquest any 2022 més un 2 %.

Any 2023: per a aquest any, similarment a l'exposat per a l'any 2022, s'ha d'aplicar, sobre la taula salarial definitiva precedent, l'IPC constatat a final d'aquest any 2023 més un 1.5 %.

Any 2024: per a aquest any, de forma similar a la de l'any precedent, s'ha d'aplicar, sobre la taula salarial definitiva precedent, l'IPC constatat a final d'aquest any 2024 més un 1%.

Per a cadascun dels períodes de temps s'adjunten taules salarials provisionals, les quals han de ser corregides esglaonadament a mesura que es vagin constatant els IPC definitius corresponents.

Les taules adjuntes inclouen IPC prevists del 0,5 % més els diferents addicionals establerts per a cada any.

Les taules salarials, a mesura que es vagin regularitzant, passaran a ser definitives i base de càlcul de les següents.

L'establert per a l'inici de la nova contracta i els anys successius —2021, 2022, 2023 i 2024— s'ha d'aplicar amb independència del que pugui acordar-se complementàriament en negociació col·lectiva.

La Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu s'ha de reunir en cada ocasió en què procedeixi l'actualització de la taula salarial corresponent —constatació definitiva d'IPC— a fi de subscriure les taules definitives que es vagin creant.

Article 28

Antiguitat

Els treballadors afectats per aquest Conveni han de percebre augments periòdics sobre el salari base, consistents en tres biennis del cinc per cent i posteriors quinquennis del set per cent.

Els complements d'antiguitat han de començar a reportar-se des del dia primer del trimestre natural en què es compleixi cada bienni o quinquenni.

Article 29

Gratificacions extraordinàries

El personal afectat per aquest Conveni ha de percebre les pagues extraordinàries segons el seu grup i nivell professional per l'import que figura en l'annex salarial més l'antiguitat, si en té.

Aquestes pagues es faran efectives, la d'estiu, abans del dia 20 de juliol; la de Nadal, abans del dia 20 de desembre, i la de beneficis, abans del 31 de març de l'any següent al de la meritació.

La liquidació de l'import d'aquestes pagues extraordinàries s'ha de fer proporcionalment al temps de servei a l'empresa per al cas d'ingrés o cessament del treballador durant l'any.

Article 30

Nocturnitat

El personal que treballi entre les 22,00 hores i les 06,00 hores ha de percebre un plus de nocturnitat segons l'import mensual establert en la taula salarial annexa.

Article 31

Penositat

Es considera que els treballs que es desenvolupen en les diferents contractes l'àmbit funcional de les quals es troba afectat pel present Conveni revesteixen penositat, per la qual cosa així es palesa en la taula salarial annexa.

Article 32

Assistència

S'estableix un complement salarial d'assistència, que ha de ser percebut per tots els treballadors, l'import mensual del qual, per a tots els grups i nivells professionals, és el reflectit en les taules salarials. Aquest complement no ha de ser integrant de les pagues extraordinàries i s'ha de percebre íntegrament, quan el treballador hagi assistit al seu treball tot el mes. Si falta tres dies injustificats

Article 33.

Productivitat

S'estableix una prima de productivitat per als grups i nivells professionals l'import mensual de la qual es reflecteix en la taula annexa, que es percebrà en contraprestació del major rendiment de treball, si es realitza el servei assignat dins la jornada de treball de forma normal i correcta en la totalitat de l'itinerari; es compleixen en tot moment les condicions tècniques i organitzatives del servei, i es té cura de l'equip i el material assignat. L'operari de nivell 3 d'escombradora manual ha de realitzar el manteniment general, greixatge i neteja de l'escombradora.

Per als treballadors que condueixin vehicles, tant de recollida de càrrega lateral com escombradores autopropulsades lleugeres, la percepció d'aquest plus, a més de l'obligació de finalitzar el servei i l'itinerari assignats dins la seva jornada amb un rendiment normal i correcte i de realitzar les labors de manteniment preventiu del vehicle (manteniment de nivells, greixatge, neteja de vehicles, imatge d'equip, etc.), comporta l'absència d'avaries provocades per manca o mal manteniment dels vehicles i l'absència de sinistres en els vehicles, per a la qual cosa han d'emplenar els comunicats de control de ruta i treball.

En el maneig i la cura dels vehicles han d'observar i seguir les especificacions tècniques i mecàniques dels vehicles i les indicades pel taller.

Article 34

Dietes

Quan el treballador sigui desplaçat per decisió de l'empresa del seu centre de treball habitual reportarà una dieta que es fixa en 20,18 euros diaris. Si torna a pernoctar al seu domicili, només reporta mitja dieta.

En els anys de vigència successius s'han d'aplicar a la quantitat els increments per a aquests anys reflectits en el present Conveni.

 

Article 35

Plus de transport

S'han d'abonar en concepte de plus de transport en compensació de despeses extrasalarials les quantitats que per a cada categoria figuren en la taula salarial annexa.

Aquest plus, atesa la seva naturalesa compensatòria, s'ha de reportar per dia efectivament treballat, per la qual cosa no procedeix l'abonament del plus en vacances.

Quant al seu tractament amb relació a la Seguretat Social i la càrrega fiscal, s'ha d'estar al que en cada moment determini la legislació vigent.

Article 36

Plus del lloc

El treballador que desenvolupi el seu treball portant durant tota la seva jornada laboral una màquina-eina de les que es descriuen a continuació, ha de percebre per dia efectivament treballat en aquestes tasques 1,15 euros.

— vehicle Porter o similar

— màquina de desbrossament, elèctrica o d'explosió

— màquina bufadora, elèctrica o d'explosió

— remolc mitjançant enganxall a un altre vehicle

A l'inici de la nova contracta el valor esmentat serà de 2 euros.

Article 37

Rebut de salaris

L'empresa ha de reflectir en nòmina, degudament emplenades, totes les retribucions que percep el treballador al que ha de lliurar-se-li el full de salari dins dels deu dies següents al del pagament.

 

Capítol VII

Dret de representació col·lectiva

 

Article 38

Representació col·lectiva

a) Els membres del Comitè d'Empresa o els delegats de personal disposen de cinc hores més respecte del crèdit horari que la llei els reconeix. Aquestes hores constitueixen el màxim hàbil per exercir les funcions representatives que comporta el càrrec i han de ser en tots els casos justificades davant la direcció de l'empresa. Els delegats de personal que tenguin torn de nit han de gaudir les hores esmentades la nit anterior, si la seva activitat representativa es desenvolupa durant el matí, i la nit posterior, si es desenvolupa durant l'horabaixa.

b) Els membres del Comitè d'Empresa o els delegats de personal poden acumular mensualment entre ells el seu crèdit horari, si ho notifiquen prèviament a l'empresa.

c) L'empresa ha de descomptar en nòmina les quotes sindicals d'aquells treballadors que així ho autoritzin per escrit.

d) El membre del Comitè d'Empresa o el delegat de personal que ho desitgi pot acumular per trimestres el crèdit horari que li correspongui amb el propòsit de poder assistir a cursos o seminaris de formació, havent justificat prèviament l'activitat així com l'assistència a aquesta.

Article 39

Comissió Paritària

1. Es crea la Comissió Paritària, que ha d'estar integrada per dos representants de l'empresa i dos dels treballadors. Aquesta té les funcions següents:

a) Vigilància del compliment del present Conveni.

b) Interpretació de la totalitat dels preceptes del present conveni.

c) Intervenció en els processos d'adaptació i modificació del Conveni durant la vigència d'aquest.

d) Intervenció en els processos de modificació substancial de condicions de treball individuals i col·lectives, que s'han de resoldre, si escau, positivament mitjançant acord de la Comissió.

e) Intervenció en l'establiment de mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral.

2. Per al supòsit que no hi hagi consens en la Comissió Paritària, per a casos en què la discrepància sigui de caràcter col·lectiu, la Comissió pot sotmetre la discrepància a arbitratge voluntari dels que es trobin regulats en negociació col·lectiva d'àmbit superior, així com a qualsevol altre sistema de resolució que es consideri pertinent en cada cas concret.

La Comissió ha d'evacuar la decisió de submissió o no en el terme de quinze dies des que es constati fefaentment la discrepància irresolta de què es tracti.

3. La Comissió Paritària ha d'acordar el seu Reglament de funcionament en el terme de tres mesos posteriors a la publicació del present Conveni col·lectiu i n'ha de formar part integrant amb el seu mateix valor i força normativa.

4. Durant el temps que la Comissió Paritària, per necessitats pròpies, es trobi reunida, els seus membres en representació dels treballadors tenen dret a les percepcions del salari íntegre, conforme a l'estipulat en la taula salarial d'aquest Conveni. Aquestes hores no computen amb càrrec al crèdit horari representatiu.

 

Capítol VIII

Altres disposicions

 

Article 40

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni formen un tot orgànic i indivisible i a l'efecte de la seva aplicació han de ser considerades globalment i en còmput anual, per la qual cosa no poden ser modificades, reconsiderades, renegociades o parcialment apreciades separant-les del seu context íntegre. Si es donen aquestes circumstàncies, les parts s'han de reunir a fi de solucionar el problema plantejat.

Article 41

Garanties, compensació i absorció de millores

Les condicions que s'estableixen en el present Conveni tenen la consideració de mínimes i, en conseqüència, als treballadors que tenguin reconegudes condicions que, considerades en conjunt, en còmput anual, siguin més beneficioses que les establertes en aquest Conveni per a la mateixa categoria professional se'ls han de mantenir i respectar amb caràcter estrictament personal.

Les millores voluntàries que tengui actualment concedides l'empresa poden ser absorbides per l'augment de salari que s'estableix en el present Conveni. En el cas que aquestes millores siguin superiors als augments concedits, s'ha d'absorbir només la part que cobreixi els beneficis atorgats en aquest Conveni.

Les disposicions legals futures que suposin una variació econòmica en tot o algun dels conceptes retribuïts o suposi la creació d'altres de nous únicament tenen eficàcia si, considerats íntegrament i en còmput anual, superen el nivell d'aquest Conveni, i s'han d'entendre, en cas contrari, absorbides per les millores que s'hi pactin.

Article 42

Circumstàncies especials

Les circumstàncies especials que incideixen en el servei de recollida d'escombraries, quan defineixen una labor discontínua amb unes fases de major i menor treball i organització productiva segons l'època de l'any, aconsellen que l'empresa pugui procedir a una regulació de les jornades laborals i de l'organització del treball conforme amb les pròpies necessitats i exigències de la tasca que s'ha de desenvolupar.

Es fa declaració expressa que amb el pagament de les retribucions pactades no s'assumeixen més obligacions de treball que les que resulten de l'activitat anual tal com està dimensionada i que es consideren els salaris establerts com a compensació a la major activitat en l'època estival.

Qualsevol variació en el treball de caràcter habitual requereix l'acceptació pels treballadors afectats, després de la consulta prèvia consulta a la representació social.

Article 43

Afiliació i cotització a la Seguretat Social

En els cinc dies següents a l'ingrés de qualsevol treballador en l'empresa, aquesta està obligada a lliurar una còpia o fotocòpia de l'alta del treballador a la Seguretat Social, si aquest ho sol·licita. L'empresa mensualment ha d'exposar fotocòpia del butlletí de cotització a la Seguretat Social en el tauler d'anuncis del centre de treball.

Article 44

Revisió mèdica

L'empresa resta obligada al compliment estricte, quant a revisions mèdiques, dels continguts de la normativa sobre prevenció de riscs laborals.

S'ha de fer una revisió mèdica prèvia a la contractació de personal de nou ingrés; s'ha de servar especial confidencialitat dels resultats d'aquestes revisions, i s'han de lliurar els resultats en sobre tancat als treballadors afectats per aquests reconeixements.

Article 45

Personal amb capacitat disminuïda

El personal amb capacitat disminuïda per al seu treball, conseqüència de la pèrdua de facultats, pot negociar amb l'empresa el canvi a un lloc de treball que s'adeqüi a les seves facultats reals. La sol·licitud s'ha de fer per escrit i, en el supòsit de produir-se, els emoluments per percebre han de ser els del nou lloc de feina que exerceixi segons la categoria. S'ha de respectar l'antiguitat del treballador en aquest moment. Aquesta situació s'ha de posar en coneixement de la representació dels treballadors.

Article 46

Canvi de lloc de treball

L'Empresa, per motius organitzatius o de producció, pot canviar de lloc de feina al seu personal. En el supòsit que el nou lloc desenvolupat posseeixi inferior nivell salarial, el treballador ha de mantenir el nivell salarial del lloc de treball d'origen. Si el nivell salarial és superior s'hi ha d'acollir.

Tot això sense perjudici dels límits establerts en l'article 39 de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Article 47

Promoció

1. Les possibles vacants que es produeixin en la plantilla s'han de cobrir preferentment per treballadors del centre de treball, si això suposa una promoció d'aquests.

2. Cal iniciar un procés de promoció quan ho sol·liciti algun treballador que dugui desenvolupant funcions superiors durant un any ininterrompudament o dos anys acumulats en els quatre immediatament anteriors.

3. El procés de promoció així iniciat comporta un procés selectiu juntament amb altres treballadors de la plantilla que voluntàriament desitgin participar-hi. Durant el procés s'han de valorar: coneixements, perícia i experiència.

4. Conseqüència de l'acordat és que en cap cas el desenvolupament continuat en el temps de funcions superiors no comporta la consolidació definitiva d'aquestes.

Article 48

Conciliació de vida familiar i laboral

S'ha d'estar al que es disposa en la Llei de l'Estatut dels treballadors, d'acord amb les modificacions introduïdes, entre altres, per les lleis 39/99 i 3/07.

Article 49

Normativa supletòria

En allò no previst ni regulat en aquest Conveni col·lectiu, s'ha d'estar al contingut del Conveni col·lectiu general del sector de neteja pública viària, regatges, recollida de residus i altres, subscrit el 28 de juny de 2013.

Article 50

Organització de la feina

L'organització de la feina és facultat de l'empresa, que ha d'exercitar-la amb subjecció a l'establert en el Conveni col·lectiu i altres normes aplicables. El treballador està obligat a complir les ordres i instruccions de l'empresari en l'exercici regular de les seves facultats organitzatives, i ha d'executar tots aquells treballs, operacions i activitats que se li ordenin en el seu grup i nivell professional. Hi estan incloses les tasques complementàries que siguin necessàries per a la comesa del seu acompliment principal o la cura i neteja de les màquines, eines i lloc de treball que estiguin a càrrec seu durant la jornada de treball.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Les taules salarials i annexos formen part d'aquest Conveni amb força d'obligar les parts.

Disposició addicional segona

TAMIB

Les parts signatàries d'aquest Conveni col·lectiu accepten que les divergències que s'hi suscitin siguin dirimides mitjançant els procediments que conté el II Acord interprofessional sobre renovació i potenciació del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, de 12 de gener de 2005, publicat en el BOIB de 3/02/2005, amb l'abast que hi preveu.

Tot això sense perjudici de l'establert en l'article 6 d'aquest Conveni.

Disposició addicional tercera

Grups professionals

El personal es troba enquadrat en els grups i nivells professionals corresponents que s'han descrit en l'annex adjunt, en funció de les categories professionals que hagin tingut en un altre moment previ a la signatura d'aquest Conveni col·lectiu.

El personal enquadrat en un grup, nivell professional i torn concret, no pot ser destinat a un altre grup, nivell o torn professional diferent de l'anterior, excepte acord individual o col·lectiu, amb respecte als procediments legalment establerts per a aquests supòsits.

Disposició addicional quarta

a) Els treballadors que s'esmenten a sota, amb la signatura d'aquest Conveni col·lectiu han de ser convertits de la condició actual de fixos discontinus a fixos a temps complet adscrits a la contracta fins a la finalització d'aquesta:

— Lliberto Triay Caules

— Antonio López Gómez

b) Els treballadors que s'esmenten a sota, amb la signatura d'aquest Conveni han de ser convertits de la condició actual d'eventuals a fixos discontinus adscrits a la contracta fins a la finalització d'aquesta:

— Antonio Javier López Velasco

— Manuel Nin Barcia

— Asunción Cano Salas

Disposició addicional cinquena

Hi ha un fons social provinent del Conveni col·lectiu anterior a aquest la dotació del qual s'estableix amb el present en 1.000,0 euros, que es manté per a cadascun dels anys de vigència d'aquest Conveni.

El Reglament de funcionament i administració de l'esmentat fons s'insereix com a annex a aquest Conveni col·lectiu i en forma part.

Disposició addicional sisena

Les parts signatàries d'aquest Conveni acorden, en aplicació de l'article 85.3.c) de l'Estatut dels treballadors, que se sotmetran, per solucionar les discrepàncies que puguin sorgir per als supòsits d'inaplicació de les condicions de feina als quals es refereix l'article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors, als procediments regulats en el II Acord interprofessional per a la renovació i potenciació del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, publicat en el BOIB número 18, de 3 de febrer de 2005, o acord que el substitueixi, amb les particularitats establertes en aquest Conveni.

Disposició addicional setena

Les parts expressament indiquen que en el text no s'han reflectit diferenciacions de gènere, per innecessàries, atès que en llengua espanyola, la utilització del gènere neutre engloba tant el masculí com el femení. Per la qual cosa, en conseqüència, així han d'interpretar-se els diferents articles d'aquest Conveni col·lectiu.

Disposició final primera

S'adjunten els annexos següents, que formen part integrant d'aquest Conveni:

Annex 1: taules.

Annex 2: quadres de prevenció

Annex 3: grups professionals

Annex 4: Reglament del fons social

Disposició final segona

Ambdues parts encomanen a la representació de l'empresa que efectuï els tràmits necessaris que donin lloc al registre i la publicació d'aquest Conveni col·lectiu.

Disposició final tercera

Reglament de la Comissió Paritària

1. La Comissió Paritària està formada per dos representants de l'empresa i altres dos dels treballadors.

Tots els representants poden triar suplents per intervenir en lloc dels titulars, amb plenes facultats.

2. La Comissió Paritària s'ha de reunir orientativament cada tres mesos o quan ho consideri oportú, en funció de la urgència o transcendència dels assumptes que hagi de tractar.

3. Cada part de la Comissió Paritària ha de triar un portaveu que serà el destinatari de les comunicacions que les parts es dirigeixin entre si.

4. A les reunions de la Comissió Paritària poden assistir, amb veu però sense vot, assessors de les dues representacions.

Disposició derogatòria

Amb la signatura d'aquest Conveni col·lectiu i l'entrada en vigor, queda derogat el Conveni col·lectiu de FCC, SA, per a la contracta de sanejament urbà de Ciutadella de Menorca, que va vigir fins al 31 de desembre de 2018.

Documents adjunts