Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 536733
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es rectifica una errada detectada en els annexes 4, 5 i 6 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d’octubre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat, publicada en el BOIB núm. 146 de 26 d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 26 d'octubre de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 146 la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 22 d'octubre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat.

2. El punt novè de la convocatòria estableix com obligació dels beneficiaris que hauran de mantenir l'activitat de transports fins com a mínim el dia 30 de setembre de l'any 2022.

3. A l'apartat 3.3 del punt setè de la convocatòria igualment s'indica que en la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de la convocatòria s'hi ha d'indicar que els beneficiaris es comprometen a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2022.

4. S'ha detectat una errada material en els annexes de les declaracions responsables 4, 5 i 6 de la convocatòria, on s'indica el compromís a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2020, quan hauria d'indicar 30 de setembre de 2022.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de part, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició, i que la rectificació d'errors s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referencia a actes que hagin estat notificats o publicats.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'errada material detectada en els annexes 4, 5 i 6 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, publicada en el BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021, en el sentit següent, mantenint-se la resta del seu contingut inalterada:

- En l'annex 4 (Declaració responsable - Transport discrecional de viatgers de la classe VD i VTC)

on diu: «5. Que me compromet a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2020.»

ha de dir: «5. Que me compromet a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2022.»

- En l'annex 5 (Declaració responsable - Transport de mercaderies de la classe MDL i MDP)

on diu: «5. Que me compromet a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2020.»

ha de dir: «5. Que me compromet a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2022.»

- En l'annex 6 (Declaració responsable - Transport discrecional de viatgers de la classe VT)

on diu: «5. Que me compromet a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2020.»

ha de dir: «5. Que me compromet a mantenir l'activitat, com a mínim, fins al dia 30 de setembre de 2022.»

2. Validar els annexes 4, 5 i 6 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, que s'hagin presentat o es puguin presentar, on la referència a la data en que, com a mínim, els beneficiaris en comprometen a mantenir l'activitat sigui el dia 30 de setembre de 2020, ja que del punt novè i del l'apartat 3.3 del punt setè de la convocatòria necessàriament s'ha d'entendre que la data de referència pel manteniment de l'activitat és el dia 30 de setembre de 2022.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (8 de novembre de 2021)

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas