Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 537395
Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de la cessió d'ús gratuïta i temporal de part de l’immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d’Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l’immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret (Exp. SP 143/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el dia de la signatura electrònica (8 de novembre de 2021), la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 25 de febrer de 2005 el Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació va signar una resolució per la qual autoritzava la formalització de la cessió d'ús gratuïta i temporal de part de l'immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l'immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret, a la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel, amb efectes retroactius a 3 de desembre de 2001 i per una durada de 20 anys, el màxim legal establert. La vigència d'aquestes cessions expira, per tant, el proper 3 de desembre de 2021.

2. L'article 64 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 d'abril), estableix que, si bé com a regla general la cessió gratuïta d'ús no pot excedir els vint anys, transcorregut aquest termini podran autoritzar-se pròrrogues per períodes no superiors a cinc anys cada pròrroga, a instància motivada del cessionari i fins a un màxim de vint anys més de cessió d'ús.

3. En data 2 de novembre de 2021, el secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports va emetre una memòria explicativa relativa a la necessitat de prorrogar la cessió d'ús gratuïta de l'immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret, a favor de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.

4. En data 2 de novembre de 2021, el secretari general de la Conselleria d'Afers Socials i Esports va emetre una memòria explicativa relativa a la necessitat de prorrogar la cessió d'ús gratuïta i temporal de l'immoble ubicat al carrer Gabriel Llabrés, núm 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret, a favor de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.

5. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies és competent per exercir l'aplicació de les mesures de justícia juvenil i la prevenció del delicte i l'ordenació i coordinació dels recursos que es considerin necessaris per atendre de manera correcta les persones menors d'edat o joves i per reinserir-los en la societat. D'acord amb l'ordenació interna de la Conselleria, la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel té encomanada la gestió i execució de les mesures de justícia juvenil privatives de llibertat per la qual cosa necessita disposar de determinats centres por poder complir amb aquesta encomana.

6. Els números dels actius en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són els següents:

Número actiu

Denominació

Referència Cadastral

Registre Propietat

100000001286 – 0 (construcció)

100000001112 – 0 (terreny)

Centre de menors Es Fusteret.

Carrer Gabriel Llabrès, 16 (Palma)

1307507DD7810E0001HP

Registre de la Propietat núm. 9 de Palma (foli 222, tom 5308, llibre 1272, inscripció 2a i finca núm. 74218).

100000004495 – 0 (construcció)

100000001264 – 0 (terreny)

Centre de menors Es Pinaret.

Carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca

3528112DD7832N0001AK

3528112DD7832N0002SL

Registre de la Propietat núm. 5 de Palma (foli 22, tom 5422, llibre 369, inscripció 7a i finca núm. 5675N).

7. En data 2 de novembre de 2021, va tenir entrada en la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors dos resolucions de la consellera d'Afers Socials i Esports en les quals s'insta la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors a iniciar l'expedient de pròrroga de la cessió d'ús gratuïta i temporal de part de l'immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l'immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret.

 

8. En data 4 de novembre de 2021, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni va dictar resolució d'inici de l'expedient què es tracta

9. En data 5 de novembre de 2021, el Servei de Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l'expedient de referència

Fonaments de dret

1. La resolució de 25 de febrer de 2005 del Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual autoritzava la formalització de la cessió d'ús gratuïta i temporal de part de l'immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l'immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret, a la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel, amb efectes retroactius a 3 de desembre de 2001 i per una durada de 20 anys.

2. Els articles 63 i 64, per remissió dels articles 72, 87.g), i 88.f), inclosos en la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Els articles 128, 129 i 130, per remissió de l'article 142, inclosos en el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 8/2021, de 13 de febrer, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

5. El Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).

6. El Decret 25/2021, de 8 de març, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

7. El Decret 14/2021, de 15 de març, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'un alt càrrec de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 36, de 16 de març)

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors que dicti resolució en els termes següents:

1. Autoritzar la pròrroga de la cessió d'ús gratuïta i temporal de part de l'immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l'immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm. 16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret (Exp. SP 143/2021)

2. Establir que la cessió d'ús es prorroga per un període de cinc anys, comptadors a partir del 4 de desembre de 2021.

3. Notificar aquesta Resolució a les parts interessades.

4. Anotar les característiques de la cessió d'ús en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que esgota la via administrativa— es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se notificat i publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (9 de novembre de 2021)

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Rosario Sánchez Grau 

La directora general proposant

Catalina Ana Galmés Trueba