Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 538309
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Sant Lluís

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.  El dia 8 de juliol de 2021, la batlessa de Sant Lluís va emetre el certificat de l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 de juny de 2021 de la proposta de sol·licitud de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a l'oficial en comissió de servei de la policia local de Sant Lluís, José Titos Moral.

2.  El dia 21 de juliol de 2021, el director general d'Emergències i Interior va dictar la resolució per la qual s'acorda l'inici del procediment per concedir la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Sant Lluís, en la qual nomena l'instructor i secretari del procediment.

3.  En data 6 d'agost de 2021, es rep un escrit de l'oficial en cap accidental des Castell, en el qual exposa que l'instructor i el secretari no es poden fer càrrec de la instrucció del procediment en els terminis establerts legalment. Per aquest motiu és necessari designar un nou instructor i un nou secretari, per poder continuar amb la tramitació.

4.  El dia 13 de setembre de 2021, el director general d'Emergències i Interior va dictar la Resolució de modificació de la Resolució de 21 de juliol de 2021 mencionada al punt 2, en la qual nomena nous instructor i secretari del procediment.

5.  El dia 18 d'octubre de 2021 l'instructor del procediment va emetre la proposta de resolució sobre la base dels aspectes següents:

a) L'agent proposat per a la condecoració ha complit més de trenta anys de servei policial i no té cap expedient disciplinari en curs o sanció disciplinària pendent de cancel·lar.

b) Entrevistats diversos membres del cos policial de Sant Lluís manifesten la professionalitat i dedicació que l'agent proposat ha mantengut en el desenvolupament de la feina policial durant tota la seva trajectòria professional.

Fonaments de dret

1.  L'article 52 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificat per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, determina la possibilitat de concedir premis i distincions als membres de la policia local de les Illes Balears en els termes que s'estableixin reglamentàriament.

2.  El capítol V del títol VIII del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, regula les característiques i la concessió de premis i condecoracions. En concret, l'article 132, regula les circumstàncies per les quals es pot atorgar la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc; l'article 137, regula qui pot formular la proposta de sol·licitud de concessió del guardó; i l'article 138 regula el procediment ordinari de concessió.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.  Acordar la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc al membre del cos de la policia local de Sant Lluís José Titos Moral.

2.  Notificar aquesta resolució a l'agent guardonat i a l'Ajuntament de Sant Lluís.

3.  Ordenar la inscripció d'aquest acord al Registre de policies locals en la forma legalment determinada.

4.   Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 5 de novembre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez